Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 13 lutego 2008 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPB3/423-245/07-2/MC

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej reprezentowanej przez Pełnomocnika przedstawione we wniosku z dnia 6 listopada 2007 r. (data wpływu 16 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie podstawy opodatkowania - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie podstawy opodatkowania.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca sporządził audyt energetyczny zgodnie z wymaganiami art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1121 z późn. zm.), określający zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, który wskazał na celowość docieplenia ścian i stropodachu oraz wymiany stolarki okiennej. Następnie Spółdzielnia zawarła umowę z X na skredytowanie przedsięwzięcia jw. w części przekraczającej udział własny i za pośrednictwem banku kredytującego wystąpiła o przyznanie premii termomodernizacyjnej do Banku X. Bank X zawiadomieniem nr 11XX/XXX z 16 czerwca 2006 r. poinformował Spółdzielnię o przyznaniu premii termomodernizacyjnej i o warunkach jej przekazania bankowi kredytującemu. Dnia 18 stycznia 2007 r. Wnioskodawca złożył do banku kredytującego (X) oświadczenie o zakończeniu zadania inwestycyjnego. Dnia 30 stycznia 2007 r. Bank X zawiadomieniem nr 3XX/XXX poinformował Spółdzielnię i bank kredytujący, że przyznana kwota premii termomodernizacyjnej w wysokości 29.188,83 zł zostanie przekazana dnia 9 lutego 2007 r. na rachunek bankowy banku kredytującego. Z kwoty tej potrącone zostało wynagrodzenie prowizyjne Banku X w wysokości 191,67 zł. Część kredytu inwestycyjnego pozostała po wypłacie premii termomodernizacyjnej jest w dalszym ciągu spłacana przez Wnioskodawcę.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w świetle art. 12 ust. 4 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kwota premii termomodernizacyjnej w wysokości 29.188,83 zł stanowi przychód Wnioskodawcy.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 4a ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych Bank X przyznaje premie termomodernizacyjne w ramach wolnych środków Funduszu Termomodernizacji, który powstał na mocy art. 9 ust. 1 tejże ustawy, a zgodnie z art. 10 ust. 1 składają się na niego:

1.

środki przekazywane z budżetu państwa w wysokości określonej w ustawie budżetowej,

2.

odsetki od lokat środków Funduszu w bankach,

3.

wpływy z inwestycji środków Funduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz w papiery wartościowe określające świadczenia pieniężne, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a także w jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, o których mowa w art. 178 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546),

4.

darowizny i zapisy,

5.

inne wpływy.

Zgodnie z Ustawą Budżetową na rok 2006 z dnia 17 lutego 2006 r. (Dz. U. z 2006 Nr 35, poz. 244) Fundusz Termomodernizacji został zasilony z budżetu państwa kwotą 100.000,00 zł (załącznik 2, Część 18, Dział 700, Rozdział 70020) i m.in. z tych środków finansowane było świadczenie udzielone Wnioskodawcy przez Bank X. Za udzielenie premii termomodernizacyjnej Wnioskodawca zapłacił kwotę 191,67 zł, gdyż zgodnie z treścią art. 13 ust. 1 ww. ustawy z tytułu przyznania premii termomodernizacyjnej Bank X pobiera od inwestora wynagrodzenie prowizyjne, nie wyższe niż 0,6% kwoty przyznanej premii. Spłata przez Bank X części kredytu udzielonego wnioskodawcy jest więc częściowo płatnym świadczeniem, które zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 4a ust. 1 ustawy o termomodernizacji oraz Załącznikiem 2, Część 18, Dział 700, Rozdział 70020 ustawy budżetowej na rok 2006 była częściowo sfinansowana z budżetu państwa. Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przychodami nie są m.in. wartości nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa. Zatem premia termomodernizacyjna udzielona Wnioskodawcy nie jest przychodem w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy w zakresie wyłączenia z kategorii przychodów podatkowych premii termomodernizacyjnej przyznanej Spółdzielni, należy stwierdzić, iż ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) nie zawiera ogólnej definicji przychodu. Regulujący to zagadnienie przepis art. 12 ust. 1 tej ustawy wymienia tylko przykładowe rodzaje przychodów podatkowych, wskazując, że należą do nich (z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 13 i 14) między innymi otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe, wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń. Zamknięty katalog rodzajów przychodów nie zaliczanych przez ustawodawcę do kategorii przychodów podatkowych zawiera natomiast art. 12 ust. 4 ww. ustawy. W punkcie 14 tego przepisu, na który powołuje się Wnioskodawca, ujęto wartości otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartości innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, ze środków agencji rządowych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, w ramach rządowych programów.

Natomiast ustawą z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. Nr 162, poz. 1121 z późn. zm.) określono w art. 1 pkt 1 zasady wspierania przedsięwzięć termomodernizacyjnych mających na celu:

1.

zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania i budynków służących do wykonania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań publicznych na potrzeby ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej,

2.

zmniejszenie strat w energii w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki wymienione w lit. a), do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii określone obowiązującymi przepisami lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,

3.

całkowitą lub częściową zamianę konwencjonalnych źródeł energii na źródła niekonwencjonalne, w tym źródła odnawialne.

Środkiem służącym wspieraniu tych przedsięwzięć jest premia termomodernizacyjna, zdefiniowana w art. 2 wskazanej ustawy, jako spłata przez Bank X kwoty 25% wykorzystanego kredytu na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przez inwestora, czyli właściciela lub zarządcę budynku, lokalnej sieci ciepłowniczej lub lokalnego źródła ciepła (z wyłączeniem jednostek budżetowych i zakładów budżetowych). Premia ta przysługuje inwestorowi po realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jeżeli ze zweryfikowanego audytu energetycznego wynika, że spełnione zostały warunki przewidziane wskazaną powyżej ustawą (art. 4 ww. ustawy). Bank X przekazuje premię bankowi kredytującemu przedsięwzięcie termomodernizacyjne, jeżeli zostało one zrealizowane zgodnie z projektem budowlanym i zakończone w terminie określonym w umowie kredytu. Bank kredytujący zalicza przekazaną premię termomodernizacyjną na spłatę wykorzystanego przez inwestora kredytu (art. 6 ww. ustawy). Przedmiotowa premia jest przyznawana w granicach wolnych środków Funduszu Termomodernizacji utworzonego w Banku X. (art. 4a i art. 9 wskazanej ustawy).

Przedsięwzięcie termomodernizacyjne przedstawione w opisie stanu faktycznego przez Wnioskodawcę obejmuje swym zakresem docieplenie ścian i stropodachu oraz wymianę stolarki okiennej. Można zatem stwierdzić, iż przyznana Spółdzielni premia termomodernizacyjna związana jest z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych, przez które należy rozumieć:

1.

budynki mieszkalne wraz z wyposażeniem technicznym oraz przynależnymi do nich pomieszczeniami, jak w szczególności: dźwigi osobowe i towarowe, aparaty do wymiany ciepła, kotłownie i hydrofornie wbudowane, klatki schodowe, strychy, piwnice, komórki, garaże,

2.

pomieszczenia znajdujące się w budynku mieszkalnym lub poza nim, związane z administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania osiedlowych budynków mieszkalnych, tj. budynki (pomieszczenia) administracji, kotłownie i hydrofornie wolnostojące, osiedlowe warsztaty (zakłady) konserwacyjno - remontowe,

3.

urządzenia i uzbrojenie terenów, na których znajdują się ww. budynki jak: zbiorniki-doły gnilne, szamba, rurociągi i przewody sieci wodociągowo - kanalizacyjnej, gazowej i ciepłowniczej, sieci elektroenergetyczne i telefoniczne, budowle inżynieryjne (studnie itp.), budowle komunikacyjne (np. drogi osiedlowe, ulice, chodniki), inne budowle i urządzenia związane z ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu, mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie osiedlowych budynków mieszkalnych (np. latarnie oświetleniowe, ogrodzenia).

Wpływy finansowe i świadczenia związane z wyżej wymienionymi budowlami (pomieszczeniami), obiektami i urządzeniami stanowią w związku z tym przychody Spółdzielni z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Zalicza się je do przychodów podatkowych w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Do tej kategorii należy również premia termomodernizacyjna, jako świadczenie otrzymane w związku z przedsięwzięciem, mającym na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do budynku mieszkalnego, strat energii w sieci ciepłowniczej oraz zasilających ją lokalnych źródłach ciepła, lub całkowitą lub częściową zamianę konwencjonalnych źródeł energii na źródła niekonwencjonalne, w tym źródła odnawialne. Należy jednak zaznaczyć, że na mocy przepisu art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów są wolne od podatku. To zwolnienie przedmiotowe nie dotyczy jednak dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Podsumowując, premia termomodernizacyjna przyznana Wnioskodawcy na podstawie ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych nie podlega dyspozycji przepisu art. 12 ust. 4 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jednakże przyznanie premii termomodernizacyjnej stanowi przychód podatkowy Spółdzielni. Natomiast dochód Spółdzielni, związany ze wskazanym przychodem podlegać będzie zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, o ile w całości zostanie przeznaczony na utrzymanie zasobów mieszkaniowych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl