Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 26 września 2007 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPB3/423-24/07-2/HS
Wydatek w postaci podatku od czynności cywilnoprawnych poniesiony przez spółkę w związku z podwyższeniem jej kapitału zakładowego jako koszt uzyskania przychodów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością XXX, przedstawione we wniosku z dnia 25 lipca 2007 r. (data wpływu 31 lipca 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 lipca 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Kapitał zakładowy Spółki z o.o. XXX prowadzącej działalność w X został podwyższony z 50.000,00 zł do kwoty 7.600.000,00 zł, w związku z tym Spółka zapłaciła podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 37.750,00 zł. Kapitał zakładowy został podwyższony w związku z planowaną inwestycją. Spółka jest w fazie inwestycji związanej z budową fabryki, nie prowadzi innej działalności operacyjnej, a jedynie przychody z działalności finansowej (odsetki od lokat).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy podatek od czynności cywilnoprawnych w związku ze zmianą umowy Spółki dotyczący podwyższenia kapitału zakładowego należy zaliczyć do kosztów wytworzenia inwestycji lub do kosztów bieżącej działalności.

Zdaniem Wnioskodawcy podwyższenie kapitału zakładowego w okresie, kiedy Spółka jest w fazie inwestycji i nie prowadzi działalności operacyjnej generującej przychody jest kosztem tej inwestycji, gdyż jest to koszt jej finansowania i stanowi o koszcie jej wytworzenia, o którym mowa w art. 16g ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: "za koszt wytworzenia uważa się wartość, w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia środków trwałych: rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za prace wraz z pochodnymi, i inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych. Do kosztu wytworzenia nie zalicza się: kosztów ogólnego zarządu, kosztów sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych, w szczególności odsetek od pożyczek (kredytów) i prowizji, z wyłączeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania." Definicja kosztu wytworzenia nie jest katalogiem zamkniętym na co wskazuje sformułowanie "... inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych". Wyłączenia z kosztu wytworzenia inwestycji są katalogiem zamkniętym, gdzie nie wymieniono podatku od czynności cywilnoprawnych. Dlatego też Spółka uważa, że podatek od czynności cywilnoprawnych dotyczący podwyższenia kapitału w celu sfinansowania konkretnej inwestycji jest "innym kosztem dającym zaliczyć się do wartości wytworzonych środków trwałych" i powinien zwiększać wartość inwestycji.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam, co następuje:

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z o.o., stosownie do regulacji zawartych w przepisach art. 255-262 Kodeksu spółek handlowych, może nastąpić na mocy dotychczasowych postanowień umowy spółki, jeżeli przewidziano w niej taką możliwość, albo poprzez zmianę umowy spółki, jeżeli ona nie zawiera postanowień umożliwiających podwyższenie kapitału zakładowego bez zmiany umowy spółki. Jednakże podwyższenie kapitału zakładowego i jego sposób w każdym przypadku wymaga uchwały zgromadzenia wspólników. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. - Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450), podatkowi podlegają zmiany umów wymienionych w pkt 1 (m.in. umów spółek), jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4. W przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się - przy spółce kapitałowej - wniesienie lub podwyższenie wniesionego do spółki wkładu, którego wartość powoduje podwyższenie kapitału zakładowego, pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika (akcjonariusza) oraz dopłaty.

Spółka z o.o. XXX przedstawiła w stanie faktycznym, iż podwyższyła swój kapitał zakładowy z kwoty 50.000,00 zł do kwoty 7.600.000,00 zł. W związku z powyższym została zobowiązana do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, co też uczyniła w wysokości 37.750,00 zł.

Zatem kwestią wymagającą rozstrzygnięcia jest ustalenie, czy wydatek w postaci tegoż podatku od czynności cywilnoprawnych poniesiony w związku z podwyższeniem kapitału, stanowi, na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. - Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), koszt uzyskania przychodów.

Przede wszystkim należy wskazać na normę prawną wynikającą z art. 7 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która stanowi, iż przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się przychodów ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo są wolne od podatku. Natomiast w myśl pkt 3 tego przepisu, nie uwzględnia się również kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w pkt 1 (...).

W spółce z o.o., w której kapitał zakładowy uległ podwyższeniu, zastosowanie znajduje przepis art. 12 ust. 4 pkt 4 ww. ustawy, stanowiący, że do przychodów nie zalicza się przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego, funduszu udziałowego albo funduszu założycielskiego, albo funduszu statutowego w banku państwowym, albo funduszu organizacyjnego ubezpieczyciela. Z treści tego przepisu wynika, że powiększenie kapitału zakładowego Spółki z o.o. nie stanowi dla niej przychodu podatkowego. Natomiast zakwalifikowanie wydatku do kosztów uzyskania przychodów, na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zależy od oceny charakteru określonego wydatku. W świetle powołanego wyżej przepisu, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Oznacza to, że aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodów musi on mieć bezpośredni związek z uzyskanym przychodem, czyli winien być poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub mieć związek pośredni, tj. winien być poniesiony na zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów.

Biorąc powyższe wyjaśnienia pod uwagę, wydatek w postaci podatku od czynności cywilnoprawnych poniesiony przez Spółkę związany z podwyższeniem jej kapitału zakładowego, nie stanowi w Spółce kosztu uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdyż jest związany z przychodem niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Tym samym wydatek ten nie może być uwzględniony przy ustalaniu kosztu wytworzenia prowadzonej przez Spółkę inwestycji, o którym mowa w art. 16g ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl