ILPB3/423-219/08-2/DS - Czy wydatki poniesione w roku 2007, a przypadające do rozliczenia w latach następnych będą kosztem uzyskania przychodów w latach następnych proporcjonalnie do okresu objętego ochroną ubezpieczeniową?

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 8 lipca 2008 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB3/423-219/08-2/DS Czy wydatki poniesione w roku 2007, a przypadające do rozliczenia w latach następnych będą kosztem uzyskania przychodów w latach następnych proporcjonalnie do okresu objętego ochroną ubezpieczeniową?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Sp. z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 10 kwietnia 2008 r. (data wpływu 11 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup polisy ubezpieczeniowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup polisy ubezpieczeniowej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca realizuje roboty budowlano - montażowe. Celem zabezpieczenia terminowej realizacji oraz dobrej jakości wykonywanych robót, inwestorzy żądają przedłożenia odpowiednich gwarancji i zabezpieczeń. Jedną z form zabezpieczenia są polisy ubezpieczeniowe wystawione na okres objęty gwarancją, to jest niekiedy 3, 4 i więcej lat. Koszty wykupionych polis ubezpieczeniowych, Spółka rozlicza zatem, na cały okres obowiązywania ubezpieczenia. Taką formę rozliczania Wnioskodawca stosuje od wielu lat, tak więc co roku w koszty roku bieżącego zaliczane są opłaty za polisy wykupione w latach ubiegłych, w części przypadającej proporcjonalnie na rok bieżący (koszty polisy dzielone są przez liczbę dni ochrony ubezpieczeniowej, np. 3 lata to 1095 dni i mnożone przez przypadające na bieżący rok dni ochrony, np. 365 dni), a wydatki poniesione na zakup polis w roku bieżącym również dzielone są przez liczbę dni ochrony ubezpieczeniowej i przypadające na rok bieżący pozostawiane są w kosztach, a przypadające na lata następne rozliczane są w czasie, w odpowiedniej proporcji w latach następnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy wydatki poniesione w latach ubiegłych (przed 2007 rokiem) rozliczane w czasie, przypadające do rozliczenia na rok 2007 są kosztem uzyskania przychodów dla roku 2007...

2.

Czy wydatki poniesione w roku 2007, a przypadające do rozliczenia w latach następnych będą kosztem uzyskania przychodów w latach następnych proporcjonalnie do okresu objętego ochroną ubezpieczeniową...

Przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej stanowi odpowiedź na pytanie 1.

Zdaniem Wnioskodawcy, poniesione wydatki na polisy ubezpieczeniowe w okresie przed 2007 rokiem są kosztem uzyskania przychodu dla roku 2007 w części przypadającej proporcjonalnie na ten rok.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z obowiązującym do 31 grudnia 2006 r. brzmieniem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (...).

Stosownie do postanowień art. 15 ust. 4 ww. ustawy w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2006 r., koszty uzyskania przychodów są potrącalne tylko w tym roku podatkowym, którego dotyczą, tj. są potrącalne także koszty uzyskania poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy, lecz dotyczące przychodów roku podatkowego oraz określone co do rodzaju i kwoty koszty uzyskania, które zostały zarachowane, chociaż ich jeszcze nie poniesiono, jeżeli odnoszą się do przychodów danego roku podatkowego, chyba że ich zarachowanie nie było możliwe; w tym przypadku są one potrącalne w roku, w którym zostały poniesione.

Do kosztów pośrednich zalicza się wydatki, które nie mają bezpośrednio odzwierciedlenia w osiąganych przychodach, jakkolwiek ich ponoszenie warunkuje ich uzyskanie.

Wydatki związane z zakupem polisy ubezpieczeniowej na roboty budowlane są niewątpliwie wydatkami, które nie pozostają w bezpośrednim związku z przychodami. Trudno bowiem przypisać poniesiony wydatek z tego tytułu do konkretnego przychodu, a tym samym dokonać identyfikacji i konkretyzacji przychodu uzyskanego w następstwie powyższego wydatku. W przypadku kosztów podatkowych, które nie pozostają w bezpośrednim związku z przychodami, koszty te należy rozpoznawać w rozliczeniach podatkowych w roku ich poniesienia.

Zatem, wydatki poniesione na zakup polisy ubezpieczeniowej jako koszty pośrednie związane z zabezpieczeniem robót budowlanych, winny zostać uwzględnione do kosztów uzyskania przychodów na podstawie ogólnej zasady wyrażonej w art. 15 ust. 1 ww. ustawy w dacie poniesienia.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Jednocześnie nadmienia się, iż wniosek Spółki w zakresie stanu faktycznego dotyczącego pytania drugiego, został rozpatrzony odrębną interpretacją wydaną w dniu 8 lipca 2008 r., Nr ILPB3/423-219/08-3/DS.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl