ILPB3/423-209/12-2/AO

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 28 sierpnia 2012 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB3/423-209/12-2/AO

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, reprezentowanego przez Pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 28 maja 2012 r. (data wpływu 30 maja 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów oraz dochodu spółki z o.o. z tytułu objęcia przez nią udziałów w innej spółce kapitałowej w zamian za aport w postaci prawa majątkowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 maja 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów oraz dochodu spółki z o.o. z tytułu objęcia przez nią udziałów w innej spółce kapitałowej w zamian za aport w postaci prawa majątkowego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący opis zdarzenia przyszłego.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą pod firmą X, której przedmiot działalności obejmuje w szczególności działalność transportową i spedycyjną.

Wnioskodawca planuje utworzenie spółki kapitałowej - spółki z o.o. (dalej: Spółka 1), do której planuje wniesienie aportu w postaci prawa majątkowego, mieszczącego się w katalogu wartości niematerialnych i prawnych w rozumieniu art. 16b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: Prawo majątkowe). Obecnie prace zmierzające do założenia Spółki 1 są na etapie konsultacji prawnych co do tekstu umowy spółki. Planowana siedziba Spółki 1 jest taka sama, jak siedziba działalności gospodarczej Wnioskodawcy (adres podany w niniejszym wniosku).

Prawo majątkowe nie stanowi przedsiębiorstwa ani jego zorganizowanej części Wnioskodawcy. Jest możliwe, iż wniesienie aportu przez Wnioskodawcę do Spółki 1 wykonane zostanie przy zastosowaniu mechanizmu agio, polegającego na przeznaczeniu części wartości przedmiotu wkładu na kapitał zakładowy, a części na kapitał zapasowy Spółki 1 (choć co do zastosowania agio nie podjęto jeszcze ostatecznych decyzji). Wkład Prawa majątkowego ma umożliwić Spółce 1 prowadzenie działalności gospodarczej - Prawo majątkowe będzie wykorzystywane w działalności Spółki 1, a przewidywany okres wykorzystania Prawa majątkowego przez Spółkę 1 przekracza rok.

Istnieje możliwość, że Prawo majątkowe stanie się w terminie późniejszym przedmiotem dalszego aportu, dokonywanego przez Spółkę 1, do innej spółki kapitałowej - spółki z o.o. (dalej: Spółka 2) w zamian za udziały w wartości nominalnej odpowiadającej wartości rynkowej Prawa majątkowego (wartość rynkowa zostanie przyjęta na podstawie wyceny, przygotowanej przez niezależny podmiot). Przedmiot aportu nie będzie stanowił przedsiębiorstwa, ani jego zorganizowanej części Spółki 1.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku opisanego w stanie faktycznym aportu Prawa majątkowego przez Spółkę 1 do Spółki 2, koszty uzyskania przychodów Spółki 1, z tytułu objęcia udziałów w Spółce 2, będą ustalone w wysokości odpowiadającej wartości początkowej przedmiotu aportu w księgach Spółki 1 i pomniejszonej o dokonane przed tym aportem przez Spółkę 1 odpisy amortyzacyjne od przedmiotowego Prawa majątkowego (na podstawie art. 15 ust. 1j pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), natomiast dochodem Spółki 1 z tytułu objęcia udziałów w Spółce 2 będzie nominalna wartość objętych przez Spółkę 1, w zamian za aport, udziałów w Spółce 2, pomniejszona o koszt we wskazanej powyżej wysokości.

(Wnioskodawca podkreśla, że na potrzeby niniejszego wniosku należy założyć, że wartość nominalna udziałów wydanych w Spółce 2 będzie odpowiadała wartości rynkowej przedmiotu wkładu, w związku z czym przy odpowiedzi na niniejsze pytanie powinna zostać pominięta przez organ podatkowy kwestia, dot. tego, czy w przypadku różnicy pomiędzy wartością nominalną wydanych udziałów, a wartością rynkową przedmiotu wkładu, przychód z tytułu objęcia udziałów może zostać określony w innej wysokości, niż wartość nominalna objętych udziałów na podstawie art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Innymi słowy, niniejszy wniosek dotyczy sposobu wyliczenia dochodu (a przede wszystkim określenia w jaki sposób należy określić koszty uzyskania przychodu) w sytuacji, kiedy wartość nominalna udziałów odpowiada wartości rynkowej przedmiotu wkładu.)

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle przedstawionego stanu faktycznego, koszty Spółki 1 z tytułu objęcia udziałów w Spółce 2 należy określić na podstawie art. 15 ust. 1j pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jako wartość początkową przedmiotu wkładu, pomniejszoną o dokonane przez Spółkę 1 odpisy amortyzacyjne od Prawa majątkowego, niezależnie od tego czy Spółka 1 otrzyma wcześniej Prawo majątkowe jako aport z wykorzystaniem mechanizmu agio czy bez tego mechanizmu. Dochodem dla Spółki 1 będzie zatem różnica pomiędzy przychodem, odpowiadającym wartości nominalnej objętych udziałów w Spółce 2, a kosztem w wysokości wartości początkowej Prawa majątkowego, pomniejszonej o dokonane od niego przez Spółkę 1 odpisy amortyzacyjne.

UZASADNIENIE stanowiska Wnioskodawcy.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym przychody Spółki 1, powstałe na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ze względu na objęcie udziałów w Spółce 2 w zamian za dokonanie wkładu w postaci Prawa majątkowego, będą mogły być pomniejszone o koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1j ww. ustawy, tj. w wysokości wartości początkowej przedmiotu wkładu, pomniejszonej o dokonane przed wniesieniem tego wkładu sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy.

Wskazać w tym miejscu należy, iż nie ma w tej sytuacji znaczenia, czy na etapie wnoszenia Prawa majątkowego do Spółki 1 zastosowany zostanie mechanizm agio, czy też nie (jak wskazuje Wnioskodawca, w chwili obecnej nie podjęto co do tego jeszcze ostatecznej decyzji) ponieważ przepisy, jakie powinny znaleźć zastosowanie w niniejszej sprawie (tekst jedn.: w sytuacji wniesienia przez Spółkę 1 do Spółki 2 aportu), nie różnicują sposobu określenia kosztów uzyskania przychodu w zależności od tego, w jakiej formie otrzymany został wkład niepieniężny (z agio czy bez agio). Art. 15 ust. 1j ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi, iż: "W przypadku objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część - na dzień objęcia tych udziałów (akcji), wkładów - ustala się koszt uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7, w wysokości:

1) wartości początkowej przedmiotu wkładu, zaktualizowanej zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszonej o dokonaną przed wniesieniem tego wkładu sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne".

Oznacza to, że w przypadku, gdy Spółka 1 otrzyma wkład niepieniężny, inny niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, który to wkład stanowić będzie wartości niematerialne i prawne tej spółki, to gdy Spółka 1 sama będzie, w terminie późniejszym dokonywała aportu do Spółki 2, wówczas, kalkulując dochód z tytułu objęcia udziałów, powinna określić koszt uzyskania przychodów zgodnie z zacytowanym wyżej przepisem. Skoro powołana wyżej regulacja nie różnicuje różnych sposobów wnoszenia wkładów niepieniężnych, jak również nie istnieje żadna inna regulacja, która sprawiałaby, że wkład wniesiony z agio należy traktować inaczej niż wkład niepieniężny, wniesiony bez zastosowania tego mechanizmu (Wnioskodawca podkreśla, iż jest świadomy istnienia art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, niemniej jednak przepis ten dotyczy ograniczenia możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kosztów odpisów amortyzacyjnych, a zatem w niniejszej sprawie przepis ten nie może mieć zastosowania, bowiem dotyczy innej sytuacji, niż ta, będącą przedmiotem niniejszego wniosku.), oznacza to, że ustalając koszt uzyskania przychodów należy postąpić w sposób następujący:

* ustalić (zgodnie z właściwymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), jaka będzie wartość początkowa wartości niematerialnej i prawnej w Spółce 1, otrzymanej w drodze wkładu niepieniężnego od Wnioskodawcy,

* wartość tę pomniejszyć o kwotę dokonanych przez Spółkę 1 odpisów amortyzujących przed wniesieniem aportu do Spółki 2 (oraz ewentualnie zaktualizować zgodnie z odrębnymi przepisami).

Wartość wyliczona w opisany wyżej sposób stanowić będzie dla Spółki 1 koszt uzyskania przychodu, a nominalna wartość udziałów lub akcji w Spółce 2, objętych w zamian za ten wkład, stanowić będzie dla Spółki 1 przychód. Różnica (zakładając, że będzie ona dodatnia), stanowić będzie dochód Spółki 1.

W świetle powyższego uznać należy, iż dochodem podatkowym z tytułu objęcia udziałów w Spółce 2 przez Spółkę 1 będzie różnica pomiędzy wartością nominalną udziałów objętych w zamian za wniesiony aport w postaci Prawa majątkowego, a wartością początkową Prawa majątkowego określoną w księgach Spółki 1 i pomniejszoną o dokonane przez Spółkę 1 odpisy amortyzacyjne od tej wartości (oraz ewentualnie zaktualizowaną zgodnie z odrębnymi przepisami).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl