Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 2 czerwca 2009 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPB3/423-202/09-4/MM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, przedstawione we wniosku z dnia 27 lutego 2009 r. (data wpływu 16 marca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania udziałów w zyskach osób prawnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 marca 2009 r. został złożony ww. wniosek - uzupełniony pismem z dnia 13 maja 2009 r. (data wpływu 15 maja 2009 r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania udziałów w zyskach osób prawnych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący opis zdarzenia przyszłego.

W dniu 29 grudnia 2008 r. Wnioskodawca zawarł z X S.A. warunkową umowę odpłatnego nabycia, w celu umorzenia, 893.103 akcji własnych imiennych serii A o numerach od... do..., stanowiących 7,83% wszystkich akcji Wnioskodawcy. Zgodnie z umową dla powstania skutków tejże umowy w postaci przeniesienia własności akcji opisanych powyżej, konieczne jest ziszczenie się wszystkich warunków zawieszających, tj. wyrażenia zgody na nabycie akcji przez Radę Nadzorczą Nabywcy, uzyskania przez Nabywcę i Zbywcę indywidualnych interpretacji podatkowych w zakresie zobowiązań podatkowych wynikających dla Stron z tytułu transakcji zbycia akcji oraz zakończenia procedury konwokacyjnej w stosunku do wierzycieli Nabywcy zgodnie z art. 456 Kodeksu spółek handlowych.

Umorzenie akcji nastąpi na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wnioskodawcy o umorzeniu akcji i obniżeniu kapitału zakładowego z chwilą rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS, po uprzednim przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego zgodnie z art. 456 Kodeksu spółek handlowych.

Kapitał zakładowy Wnioskodawcy wynosi 113 994 800 zł i dzieli się na 11 399 480 akcji. Zbywająca akcje spółka X S.A. przez ostatnie dwa lata posiadała nieprzerwanie nie mniej niż 1 889 822 akcji serii A i 228 akcji serii B, co stanowiło 16,58% wszystkich akcji Wnioskodawcy. Po zbyciu 893 103 akcji, X S.A. będzie posiadało nadal 1 013 537 akcji Wnioskodawcy, co po umorzeniu zbytych akcji i obniżeniu kapitału zakładowego Wnioskodawcy, stanowić będzie 9,64% wszystkich akcji Wnioskodawcy.

Wnioskodawca z siedzibą we W. i X S.A. z siedzibą w W. podlegają w Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

W związku z powyższym zadano następujące pytania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

1.

Czy w analizowanym stanie faktycznym zostaną spełnione warunki do objęcia wypłaty wynagrodzenia za nabyte w celu umorzenia akcje zwolnieniem z 19% podatku dochodowego na podstawie art. 22 ust. 4 i 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2.

Czy w związku z powyższym na Wnioskodawcy będą ciążyły obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób prawnych od przychodu osiągniętego przez X S.A. z tytułu zbycia akcji w celu umorzenia, w przypadku gdy X S.A. udokumentuje swoją rezydencję podatkową certyfikatem rezydencji.

3.

Czy przychody osiągnięte przez X S.A. z tytułu zbycia akcji w celu umorzenia będą zwolnione z 19% podatku dochodowego także w sytuacji, gdy w wyniku zbycia akcji w celu umorzenia udział X S.A. w kapitale zakładowym Wnioskodawcy spadnie poniżej 10% całego kapitału zakładowego.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1.

Zdaniem Wnioskodawcy, w powyższym stanie faktycznym spełnione są warunki do objęcia wypłaty wynagrodzenia za nabyte w celu umorzenia akcje zwolnieniem z 19% podatku dochodowego na podstawie art. 22 ust. 4 i 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także dochód uzyskany z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki, w celu umorzenia tych udziałów (akcji). W myśl art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

1.

wypłacającym przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2.

uzyskującym dochody (przychody) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,

3.

spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1,

4.

odbiorcą dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest:

a)

spółka, o której mowa w pkt 2, albo

b)

zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt 2.

Zgodnie z art. 22 ust. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zwolnienie, o którym mowa w powyżej, ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych posiada nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w spółce wypłacającej te należności, nieprzerwanie przez okres dwóch lat.

W analizowanym stanie faktycznym spełnione są wszystkie wyżej wymienione warunki zatem wypłata wynagrodzenia za nabyte w celu umorzenia, od X S.A. akcje objęta jest zwolnieniem z podatku dochodowego na podstawie art. 22 ust. 4 i 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stanowisko Wnioskodawcy jest zgodne z wydaną na podstawie podobnego stanu faktycznego interpretacją indywidualną Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 24 października 2008 r. sygn. IPPB3/423-1160/08-2/JB.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2.

Zdaniem Wnioskodawcy, w analizowanym stanie faktycznym, w związku z objęciem wynagrodzenia za nabyte w celu umorzenia akcje, zwolnieniem od podatku dochodowego na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, na Wnioskodawcy nie będą ciążyły obowiązki płatnika z tytułu wypłaty ww. wynagrodzenia, określone w art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w szczególności Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobrania i odprowadzenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego 19% zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonanej wypłaty pod warunkiem, że X S.A. udokumentuje miejsce swej siedziby dla celów podatkowych certyfikatem rezydencji.

Zgodnie z art. 26 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, osoby prawne które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, stosują zwolnienie wynikające z tego przepisu pod warunkiem udokumentowania przez spółkę, o której mowa w art. 22 ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jej miejsca siedziby dla celów podatkowych, uzyskanym od niej certyfikatem rezydencji.

W myśl art. 306l ustawy - Ordynacja podatkowa, organ podatkowy na wniosek podatnika wydaje zaświadczenie o jego miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (certyfikat rezydencji).

Zatem, na Wnioskodawcy nie będą ciążyły obowiązki płatnika z tytułu wypłaty wynagrodzenia za akcje nabyte w celu umorzenia od X S.A. pod warunkiem, że X S.A. udokumentuje swoją siedzibę dla celów podatkowych uzyskanym w trybie art. 306l ustawy - Ordynacja podatkowa certyfikatem rezydencji.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 3.

Zdaniem Wnioskodawcy, przychody osiągnięte przez X S.A. z tytułu zbycia akcji w celu umorzenia będą zwolnione z 19% podatku dochodowego także w sytuacji gdy w wyniku zbycia akcji w celu umorzenia udział X S.A. w kapitale zakładowym Wnioskodawcy spadnie poniżej 10% kapitału zakładowego. Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli m.in. spółka uzyskująca przychód posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki wypłacającej przychód. Stosownie do treści art. 22 ust. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwolnienie, o którym mowa w ust. 4, ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat. W myśl art. 22 ust. 4b ww. ustawy, warunek posiadania odpowiednich udziałów (akcji) przez dwa lata uważa się również za spełniony, jeśli przed wypłatą innego udziału w zyskach osoby prawnej spółka nie posiadała udziałów przez ten okres, ale warunek ten zostanie spełniony po wypłacie dywidendy. Z zestawienia ww. przepisów wynika, że zwolnienie z podatku dochodowego ma zastosowanie zarówno do sytuacji nieprzerwanego posiadania odpowiedniego pakietu akcji przez dwa lata przed zbyciem akcji w celu umorzenia nawet w sytuacji gdy w wyniku zbycia części posiadanych akcji (w celu umorzenia) udział spółki uzyskującej przychód spadnie poniżej 10% kapitału zakładowego spółki wypłacającej wynagrodzenie za zbyte akcje, jak i do sytuacji, gdy okres dwuletni kończy się już po dacie zbycia części akcji (w celu umorzenia), ale posiadany nadal pakiet akcji stanowi ciągle nie mniej niż 10% kapitału zakładowego spółki wypłacającej wynagrodzenie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym m.in.:

1.

dochód z umorzenia udziałów (akcji),

2.

dochód uzyskany z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki, w celu umorzenia tych udziałów (akcji).

Na mocy art. 12 ust. 4 pkt 3 tej ustawy, do przychodów nie zalicza się zwróconych udziałów lub wkładów w spółdzielni, umorzenia udziałów lub akcji w spółce, w tym kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji) oraz wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej - w części stanowiącej koszt ich nabycia bądź objęcia, a także zwróconych udziałowcom (akcjonariuszom) dopłat wniesionych do spółki zgodnie z odrębnymi przepisami - w wysokości określonej w złotych na dzień ich faktycznego wniesienia.

Stosownie natomiast do art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu.

Z przedstawionych powyżej przepisów wynika, iż dochód (przychód) akcjonariuszy, którzy otrzymali świadczenie z tytułu umorzenia akcji podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19%. Podstawą naliczenia podatku (pobieranego przez spółkę umarzającą akcje jako płatnika) będzie jedynie nadwyżka kwoty umorzenia ponad koszt nabycia akcji.

Podatek ten pobiera płatnik, na podstawie postanowień zawartych w art. 26 ww. ustawy. Przychodów tych i kosztów ich uzyskania nie uwzględnia się, zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy ustalaniu podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na ogólnych zasadach.

W myśl art. 22 ust. 4 ustawy, zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

1.

wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2.

uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,

3.

spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1,

4.

odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest:

a)

spółka, o której mowa w pkt 2, albo

b)

zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt 2.

Przepis art. 22 ust. 4a ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych określa, iż zwolnienie, o którym mowa w ust. 4, ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat.

Zgodnie z art. 22 ust. 4b, zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w ust. 4 pkt 3, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, o której mowa w ust. 4 pkt 2, jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) określonych w ust. 1 w wysokości 19% dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia.

Płatnicy dokonujący wypłat dywidendy i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mają obowiązek pobrać zryczałtowany podatek i odprowadzić do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym go pobrano, co wynika z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jednocześnie, w myśl art. 26 ust. 1c tej ustawy, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 ust. 1, w związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 3 oraz art. 22 ust. 4, stosują zwolnienia wynikające z tych przepisów wyłącznie pod warunkiem udokumentowania przez spółkę, o której mowa w art. 21 ust. 3 pkt 2, bądź spółkę, o której mowa w art. 22 ust. 4 pkt 2:

1.

jej miejsca siedziby dla celów podatkowych, uzyskanym od niej certyfikatem rezydencji, lub

2.

istnienia zagranicznego zakładu - zaświadczeniem wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej państwa, w którym znajduje się jej siedziba lub zarząd, albo przez właściwy organ podatkowy państwa, w którym ten zagraniczny zakład jest położony.

W świetle przytoczonych wyżej przepisów, zasadą jest, że dywidenda wypłacana akcjonariuszowi posiadającemu siedzibę w RP z tytułu udziału w zyskach spółki akcyjnej mającej siedzibę również na terytorium RP podlega opodatkowaniu.

Dochody z tego tytułu będą jednak zwolnione z podatku, jeśli spełnione będą łącznie warunki zawarte w art. 22 ust. 4 - 4b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a ponadto akcjonariusz przedstawi certyfikat rezydencji dokumentujący miejsce siedziby spółki dla celów podatkowych.

Jak wynika z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca zawarł z akcjonariuszem (spółką podlegają w Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania) warunkową umowę odpłatnego nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia. Umorzenie akcji nastąpi na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wnioskodawcy o umorzeniu akcji i obniżeniu kapitału zakładowego z chwilą rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS, po uprzednim przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego zgodnie z art. 456 Kodeksu spółek handlowych.

Zbywająca akcje spółka przez ostatnie dwa lata posiadała nieprzerwanie nie mniej niż 16,58% wszystkich akcji Wnioskodawcy. Po ww. zbyciu akcji, akcjonariusz Wnioskodawcy będzie posiadał 9,64% wszystkich akcji Wnioskodawcy.

Reasumując powyższe, w przypadku wypłaty przez Wnioskodawcę na rzecz spółki - akcjonariusza wynagrodzenia za nabyte w celu umorzenia akcje, przy spełnieniu warunku udokumentowania jej miejsca siedziby dla celów podatkowych certyfikatem rezydencji, dochód przez nią uzyskany będzie podlegał zwolnieniu stosownie do art. 22 ust. 4 - 4b ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, natomiast Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłaconej dywidendy, również w sytuacji gdy w wyniku zbycia akcji w celu ich umorzenia akcjonariusz Wnioskodawcy będzie posiadał mniej niż 10% wszystkich akcji Spółki.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie nadmienia się, iż wniosek Spółki dotyczący zdarzenia przyszłego w podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia zostanie rozpatrzony odrębnym rozstrzygnięciem w terminie późniejszym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl