ILPB3/423-2/08-4/DS

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 20 marca 2008 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB3/423-2/08-4/DS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej przedstawione we wniosku z dnia 28 listopada 2007 r. (data wpływu 6 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnień przedmiotowych jest:

1.

prawidłowe - w części dotyczącej odsetek od nieterminowych wpłat należności, odsetek od środków zgromadzonych na bieżącym rachunku bankowym w części dotyczącej wpłat z tytułu czynszów,

2.

nieprawidłowe - w części dotyczącej odsetek od lokat bankowych.

UZASADNIENIE

W dniu 6 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek - uzupełniony w dniu 5 marca 2008 r. (data wpływu) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnień przedmiotowych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółdzielnia Mieszkaniowa zajmuje się miedzy innymi administrowaniem wspólnotami mieszkaniowymi:

1.

Wspólnota Mieszkaniowa, (...)

2.

Wspólnota Mieszkaniowa, (...)

3.

Wspólnota Mieszkaniowa, (...)

4.

Wspólnota Mieszkaniowa, (...)

5.

Wspólnota Mieszkaniowa, (...)

6.

Wspólnota Mieszkaniowa, (...)

7.

Wspólnota Mieszkaniowa, (...)

Organem podatkowym właściwym dla ww. Wspólnot jest Naczelnik Urzędu Skarbowego w X. Na podstawie umów o administrowanie zawartych z ww. wspólnotami do zakresu podstawowych obowiązków Wnioskodawcy należy prowadzenie księgowości oraz dokonywanie rozliczeń budżetowych, w tym z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Wspólnoty mieszkaniowe funkcjonują według zasad określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Właściciele wspólnot mieszkaniowych zgodnie z art. 15 pkt 1 ustawy o własności lokali uiszczają zaliczki w formie bieżących opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną. W przypadku niedotrzymania terminu płatności należnych zaliczek, właścicielom lokali naliczane są odsetki zgodnie z podjętą uchwałą właścicieli.

Wspólnota mieszkaniowa zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy o własności lokali prowadzi rozliczenia finansowe za pośrednictwem rachunku bankowego. W związku z tym ponosi koszty, tj. opłaty, prowizje, jak również osiąga dochody - odsetki od zgromadzonych na rachunku bieżącym środków pieniężnych oraz lokat bankowych. Uzyskany przychód z odsetek przeznaczony jest na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej danej wspólnoty mieszkaniowej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy uzyskane przez wspólnoty mieszkaniowe przychody z tytułu: odsetek od nieterminowych wpłat należności, odsetek od środków zgromadzonych na bieżącym rachunku bankowym, odsetek od lokat bankowych, są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymane przez wspólnoty mieszkaniowe odsetki z tytułu nieterminowych płatności jak i odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym oraz od lokat bankowych nie stanowią odrębnej działalności gospodarczej wspólnot mieszkaniowych lecz są integralną częścią gospodarki zasobami mieszkaniowymi. W związku z powyższym przychody te są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za:

* prawidłowe - w części dotyczącej odsetek od nieterminowych wpłat należności, odsetek od środków zgromadzonych na bieżącym rachunku bankowym w części dotyczącej wpłat z tytułu czynszów od lokali mieszkalnych,

* nieprawidłowe - w części dotyczącej odsetek od lokat bankowych.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Jak wynika z treści powyższego przepisu, aby dochód podmiotów, o których w nim mowa, korzystał ze zwolnienia przedmiotowego muszą być spełnione dwa warunki łącznie, tj.:

* dochody muszą być uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi,

* dochody te muszą być przeznaczone na utrzymanie tych zasobów mieszkaniowych.

Przez zasoby mieszkaniowe, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 ww. ustawy należy rozumieć:

* budynki mieszkalne wraz z wyposażeniem technicznym oraz przynależnymi do nich pomieszczeniami, w szczególności: dźwigi osobowe i towarowe, aparaty do wymiany ciepła, kotłownie i hydrofornie wbudowane, klatki schodowe, strychy, piwnice, komórki, garaże,

* pomieszczenia znajdujące się w budynku mieszkalnym lub poza nim, związane z administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania osiedlowych budynków mieszkalnych, tj.: budynki (pomieszczenia) administracji osiedlowej, kotłownie i hydrofornie wolno stojące, osiedlowe warsztaty (zakłady) konserwacyjno - remontowe,

* urządzenia i uzbrojenie terenów, na których znajdują się ww. budynki, jak: zbiorniki - doły gnilne, szamba, rurociągi i przewody sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, gazowej i ciepłowniczej, sieci elektroenergetyczne i telefoniczne, budowle inżynieryjne (studnie itp.), budowle komunikacyjne, jak: drogi osiedlowe, ulice, chodniki, inne budowle i urządzenia związane z ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu, mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie osiedlowych budynków mieszkalnych, np. latarnie oświetleniowe, ogrodzenia.

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają zatem jedynie dochody osiągnięte z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, które nie zostały przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych oraz dochody uzyskane z innej działalności niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Wobec powyższego, należy stwierdzić, że dochody uzyskiwane z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności, odsetek od środków zgromadzonych na bieżącym rachunku bankowym, pod warunkiem, że będą dotyczyły lokali mieszkalnych, stanowią dochód osiągnięty z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. W myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochód z powyższego tytułu - podlega zwolnieniu w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.

Natomiast dochody uzyskiwane z tytułu odsetek od lokat bankowych nie mogą być zaliczone do dochodów z gospodarki zasobami mieszkaniowym, bowiem nie zostały one osiągnięte z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Nieistotne w przedmiotowej sprawie jest to, że otrzymane w ten sposób dochody zostaną przeznaczone na utrzymanie zasobów mieszkaniowych, bowiem nie został spełniony warunek, co do źródła ich pochodzenia. Zatem podlegają one opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Jednocześnie mając na uwadze, że stroną wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest Spółdzielnia administrująca Wspólnotami Mieszkaniowymi, zaznacza się, iż interpretacja nie ma mocy wiążącej dla tychże Wspólnot Mieszkaniowych.

W związku z powyższym informuje się, że uzyskanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przez Wspólnoty Mieszkaniowe możliwe jest poprzez złożenie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej wraz ze spełnieniem wszystkich warunków określonych w art. 14b i 14f ustawy - Ordynacja podatkowa przez daną Wspólnotę Mieszkaniową.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl