Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 22 czerwca 2011 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPB3/423-140/11-5/JG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2, § 6 i § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Administracji Nieruchomościami przedstawione we wniosku z dnia 21 marca 2011 r. (data wpływu 25 marca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskanych z gospodarki zasobami mieszkaniowymi w związku z przekształceniem zakładu budżetowego w jednostkę budżetową - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 marca 2011 r. został złożony ww. wniosek - uzupełniony pismami z dnia 31 maja 2011 r. (data wpływu 3 czerwca 2011 r.) oraz z dnia 6 czerwca 2011 r. (data wpływu 9 czerwca 2011 r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskanych z gospodarki zasobami mieszkaniowymi w związku z przekształceniem zakładu budżetowego w jednostkę budżetową.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący opis zdarzenia przyszłego.

Administracja Nieruchomościami jest samorządowym zakładem budżetowym działającym od 1998 r. na podstawie Uchwały Rady Miejskiej z dnia 10 czerwca 1998 r.

Przedmiotem działania zakładu określonym w powołanej wyżej uchwale jest zarządzanie komunalnymi zasobami lokalowymi, w szczególności: obsługa eksploatacyjna, techniczna i administracyjna przekazanych zakładowi w zarząd budynków i innych nieruchomości.

Na mocy art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dochody zakładu prowadzącego działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej, uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, korzystają ze zwolnienia od podatku. Zwolnienie to ma zastosowanie po spełnieniu warunków określonych w art. 17 ust. 1b ustawy.

Na podstawie art. 16 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240):

1.

zakłady budżetowe tworzą, łączą przekształcają w inną formę organizacyjno - prawną i likwidują organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego (ust. 1),

2.

przekształcenie samorządowego zakładu budżetowego w inną formę organizacyjno - prawną wymaga uprzednio jego likwidacji (ust. 5),

3.

należności i zobowiązania zakładu budżetowego likwidowanego w celu przekształcenia w inną formę organizacyjno - prawną przejmuje utworzona jednostka (ust. 7).

Artykuł 93b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) stanowi, iż powstała w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego jednostka budżetowa, wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego, prawa i obowiązki przekształcanego podmiotu.

Uchwałą z dnia 3 listopada 2010 r. Rada Miejska podjęła decyzję o likwidacji z dniem 31 marca 2011 r. Administracji Nieruchomościami, w celu jej przekształcenia w jednostkę budżetową p.n. Administracja Nieruchomościami.

Zgodnie ze Statutem stanowiącym załącznik do ww. uchwały, nowopowstała z dniem 1 kwietnia 2011 r. jednostka budżetowa, kontynuuje działalność likwidowanego zakładu budżetowego, przejmując jego prawa i obowiązki w odniesieniu do zarządzanego zasobu.

Na mocy art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jednostka budżetowa będzie korzystać ze zwolnienia podmiotowego w tym podatku.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy likwidowany - w celu przekształcenia w jednostkę budżetową - zakład budżetowy, korzysta ze zwolnienia dochodów uzyskanych z gospodarki zasobami mieszkaniowymi na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.).

Zdaniem Wnioskodawcy, istnieją uzasadnione przesłanki do uznania iż dochód likwidowanego zakładu budżetowego uzyskany z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i niewydatkowany do dnia likwidacji na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi, podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych.

Zdaniem podatnika wnoszącego o interpretację, pojęcie "wszelkie prawa i obowiązki" obejmuje również tzw. sukcesję publiczno - prawną, tj. sukcesję, w której każde prawo przysługujące podatnikowi przekształcanemu przysługuje również jego następcy prawnemu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236), organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego mogą tworzyć, łączyć, przekształcać w inną formę organizacyjno - prawną i likwidować samorządowe zakłady budżetowe zgodnie z przepisami ustawy oraz przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Jak stanowi art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), ustawa określa zakres i zasady działania oraz organizację jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

W myśl art. 16 ustawy o finansach publicznych:

* organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego tworzy, łączy, przekształca w inną formę organizacyjno - prawną i likwiduje samorządowy zakład budżetowy (ust. 1);

* likwidując samorządowy zakład budżetowy, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa przeznaczenie mienia znajdującego się w użytkowaniu tego zakładu (ust. 3);

* przekształcenie samorządowego zakładu budżetowego w inną formę organizacyjno - prawną wymaga uprzednio jego likwidacji (ust. 5);

* należności i zobowiązania likwidowanego samorządowego zakładu budżetowego przejmuje organ, który podjął decyzję o likwidacji, z zastrzeżeniem ust. 7 (ust. 6);

* należności i zobowiązania samorządowego zakładu budżetowego likwidowanego w celu przekształcenia w inną formę organizacyjno - prawną przejmuje utworzona jednostka (ust. 7).

Na gruncie prawa podatkowego, prawa i obowiązki następców prawnych oraz podmiotów przekształconych, regulują przepisy art. 93 - 93e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.). W przepisach tych ustawodawca przedstawił katalog sytuacji, w których zachodzi sukcesja podatkowa, tj. sukcesja praw i obowiązków następców prawnych oraz podmiotów przekształcanych.

W myśl art. 93 § 1 ww. ustawy, osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się:

1.

osób prawnych,

2.

osobowych spółek handlowych,

3.

osobowych i kapitałowych spółek handlowych

- wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek.

Z kolei art. 93 § 2 ww. ustawy wskazuje, iż przepis § 1 stosuje się odpowiednio do osoby prawnej łączącej się przez przejęcie:

1.

innej osoby prawnej (osób prawnych);

2.

osobowej spółki handlowej (osobowych spółek handlowych).

Jak stanowi art. 93a § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku:

1.

przekształcenia innej osoby prawnej,

2.

przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej

- wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki.

Zgodnie z treścią art. 93a § 2 powołanej ustawy, przepis § 1 stosuje się odpowiednio do:

1.

osobowej spółki handlowej zawiązanej (powstałej) w wyniku przekształcenia:

a.

innej spółki niemającej osobowości prawnej,

b.

spółki kapitałowej;

2.

spółki niemającej osobowości prawnej, do której osoba fizyczna wniosła na pokrycie udziału wkład w postaci swojego przedsiębiorstwa.

Stosownie do postanowień art. 93b Ordynacji podatkowej, przepisy art. 93 i art. 93a stosuje się odpowiednio do łączenia się i przekształceń samorządowych zakładów budżetowych.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest samorządowym zakładem budżetowym. Przedmiotem Jego działalności jest zarządzanie komunalnymi zasobami lokalowymi, polegające na obsłudze eksploatacyjnej, technicznej i administracyjnej przekazanych Zakładowi w zarząd budynków i innych nieruchomości. W ramach tej działalności, Wnioskodawca osiąga przychody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

Dochód powstały z tego tytułu podlega zwolnieniu zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397), który stanowi, iż wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Jak wynika z art. 25 ust. 4 ww. ustawy, jeżeli podatnicy, o których mowa w art. 17 ust. 1, uprzednio zadeklarowali, że przeznaczą dochód na cele określone w tych przepisach i dochód ten wydatkowali na inne cele albo na cele określone w tych przepisach, ale po terminie w nich określonym - podatek od tego dochodu, bez wezwania, wpłaca się do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wydatku lub w którym upłynął termin do dokonania wydatku (...).

W treści wniosku wskazano, iż uchwałą z dnia 3 listopada 2010 r. Rada Miejska podjęła decyzję o likwidacji z dniem 31 marca 2011 r. Administracji Nieruchomościami w celu jej przekształcenia w jednostkę budżetową. Nowopowstała z dniem 1 kwietnia 2011 r. jednostka budżetowa, kontynuuje działalność likwidowanego zakładu budżetowego, przejmując jego prawa i obowiązki w odniesieniu do zarządzanego zasobu.

Mając zatem na uwadze przedstawiony opis zdarzenia przyszłego oraz przepisy ustawy o finansach publicznych (art. 16 ust. 7 tej ustawy), z których wynika, że należności i zobowiązania samorządowego zakładu budżetowego likwidowanego w celu przekształcenia w inną formę organizacyjno - prawną przejmuje utworzona jednostka oraz art. 93b ustawy - Ordynacja podatkowa, który stanowi, iż nowopowstała w wyniku łączenia się i przekształceń samorządowych zakładów budżetowych jednostka, wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki, przekształcanego zakładu budżetowego, stwierdzić należy, że uzyskany przez likwidowany zakład budżetowy dochód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, a wydatkowany przez nowopowstałą samorządową jednostkę budżetową na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, o którym mowa w art. 25 ust. 4 ustawy podatkowej.

Jednocześnie należy wskazać, że jednostka budżetowa korzysta ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl