ILPB3/423-132/07-3/ŁM

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 3 stycznia 2008 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB3/423-132/07-3/ŁM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 27 września 2007 r. (data wpływu 1 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczek uzyskanych przez Spółkę po zawarciu umowy przedwstępnej sprzedaży budynków mieszkalnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 października 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczek uzyskanych przez Spółkę po zawarciu umowy przedwstępnej sprzedaży budynków mieszkalnych.

Pismem z dnia 4 grudnia 2007 r. wezwano Spółkę o dodatkową opłatę, która została uiszczona w dniu 13 grudnia 2007 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka prowadzi gospodarstwo rolne. Zamierza nabyć od jednostki samorządu terytorialnego ze środków własnych 4 nieruchomości gruntowe, działki budowlane, a następnie z własnych środków wybudować na każdej działce po jednym budynku mieszkalnym, jednorodzinnym. Budynki będą następnie sprzedane po cenie rynkowej pracownikom Spółki. Sprzedaż nastąpi w terminie wybranym przez pracowników, najpóźniej w okresie 5 lat od dnia wybudowania budynków. Niezwłocznie po wybudowaniu domów, zostaną one przekazane (na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego) w posiadanie pracownikom - przyszłym nabywcom. Przed przekazaniem budynków, zostanie zawarta przedwstępna umowa sprzedaży, przewidująca, że kupujący nabędzie nieruchomość w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy przedwstępnej, ale w przypadku uiszczania przez pracownika na rzecz spółki tytułem zaliczki (lub zadatku) określonych kwot, termin zawarcia umowy przyrzeczonej może być odroczony maksymalnie do 5 lat od dnia zawarcia umowy przedwstępnej. Zatem w okresie od podpisania umowy przedwstępnej do dnia zawarcia umowy przyrzeczonej, pracownik będzie posiadał budynek, będzie mógł z niego korzystać, nie uiszczając opłat za korzystanie z budynku (dokonywane przez niego wpłaty traktowane będą jako zaliczki lub zadatek na poczet ceny nabycia zajmowanego domu). Spółka rozważa także możliwość zawarcia z pracownikami umów dzierżawy budynków.

W związku z powyższym zadano następujące pytania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych:

1.

Czy uzyskiwane przez Spółkę po zawarciu umowy przedwstępnej zadatek lub zaliczki podlegają regulacji z art. 12 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2.

Czy w przypadku zawarcia przez Spółkę z pracownikami umowy dzierżawy na okres od dnia zawarcia umowy przedwstępnej do dnia zawarcia umowy przyrzeczonej kwota czynszu podlegać będzie regulacji z art. 13 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

3.

Czy w przypadku nieodpłatnego przekazania pracownikom budynków, ale w związku z zawarciem umowy przyrzeczonej, Spółka będzie miała możliwość amortyzowania wartości nieruchomości.

4.

Czy jeśli spełnione zostaną przesłanki przewidziane przepisem art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, sprzedaż nieruchomości będzie podlegała zwolnieniu z podatku dochodowego.

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie pierwsze. Wniosek Spółki w zakresie pozostałych pytań dot. podatku dochodowego od osób prawnych, został rozpatrzony odrębnymi interpretacjami wydanymi w dniu 3 stycznia 2008 r., nr ILPB3/423/132/07-4/ŁM, nr ILPB3/423/132/07-5/ŁM, nr ILPB3/423/132/07-6/ŁM.

Zdaniem Wnioskodawcy uzyskane zaliczki lub kwoty zadatku tytułem ceny sprzedaży nieruchomości nie będą zaliczone do przychodu Spółki, jeśli sprzedaż zostanie dokonana w następnym okresie sprawozdawczym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Przychodem są wszelkie przysporzenia majątkowe o charakterze trwałym, bezzwrotnym i definitywnym, których rzeczywiste otrzymanie powoduje obowiązek zapłaty podatku dochodowego.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 13 i 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Natomiast art. 12 ust. 3 ww. ustawy wskazuje, że za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Moment powstania przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 3 ww. ustawy określa ust. 3a tego artykułu. Zgodnie z tym przepisem za datę powstania przychodu, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3e, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

* wystawienia faktury albo

* uregulowania należności.

Stosownie do postanowień art. 12 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy, do przychodów nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych. Powyższe oznacza, że nie każde otrzymane pieniądze są przychodami, jeżeli nie stanowią one zapłaty za wykonane świadczenie, a jedynie przedpłatę lub zaliczkę na poczet przyszłych świadczeń.

Zgodnie z normami prawa cywilnego wydanie budynku, ani wpłata zaliczki, czy też fakt oddania budynku do użytkowania nie ma wpływu na przeniesienie własności nieruchomości. Moment przeniesienia własności nieruchomości został określony w art. 155 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), zaś art. 158 tej ustawy określa wyraźnie formę czynności prawnej - "umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego". Ponadto zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie.

Zgodnie z normami prawa cywilnego wpłata zaliczek nie przenosi własności nieruchomości.

W związku z powyższym przychodami nie są zaliczki przyjęte przed podpisaniem aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości, bowiem nie nastąpiło jeszcze zbycie nieruchomości.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Jednocześnie dodaje się, że w zakresie zdarzeń przyszłych dotyczących podatku od towarów i usług zostały wydane odrębne interpretacje w dniu 31 grudnia 2007 r., nr ILPP2/443-49/07-3/ISN oraz nr ILPP2/443-49/07-4/ISN, natomiast w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zostanie wydana odrębna interpretacja.

Ponadto informuje się, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ a jego uzupełnieniem przez Wnioskodawcę nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl