ILPB3/423-128/09-4/DS - Zwolnienie od podatku dochodowego nieodpłatnego ustanowienia przez Fundację na rzecz Instytucji Kultury ograniczonego prawa rzeczowego w postaci użytkowania nieruchomości z przeznaczeniem na realizację działalności kulturalnej.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 23 kwietnia 2009 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB3/423-128/09-4/DS Zwolnienie od podatku dochodowego nieodpłatnego ustanowienia przez Fundację na rzecz Instytucji Kultury ograniczonego prawa rzeczowego w postaci użytkowania nieruchomości z przeznaczeniem na realizację działalności kulturalnej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Fundacji przedstawione we wniosku z dnia 29 września 2008 r. (data wpływu do BKiP w Płocku 2 lutego 2009 r., data wpływu do BKiP w Lesznie 9 lutego 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania wartości nieodpłatnego świadczenia jest:

*

nieprawidłowe w części odnoszącej się do zastosowania zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

*

prawidłowe w części dotyczącej obowiązku ustalania przychodów.

UZASADNIENIE

W dniu 2 lutego 2009 r. Fundacja złożyła do Biura Krajowej Informacji w Płocku ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania wartości nieodpłatnego świadczenia.

Pismem z dnia 4 lutego 2009 r., nr (...), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając na podstawie art. 170 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) - przekazał wniosek Spółki do rozpatrzenia Dyrektorowi Izby Skarbowej w Poznaniu, celem załatwienia zgodnie z właściwością, stosownie do § 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenia w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 236, poz. 1632).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Fundacja XXX, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w YYY, pod numerem KRS (...), posiada osobowość prawną i podlega ustawie o podatku od towarów i usług.

Fundacja działa na podstawie Statutu i ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach.

Celem statutowym Fundacji jest szeroko pojmowana działalność kulturalna.

Zgodnie z paragrafem 4 swojego Statutu celami Fundacji są:

1.

inicjowanie i wspieranie nowatorskich działań artystycznych oraz promocja różnorodnych dziedzin kultury i sztuki a szczególnie malarstwa, fotografii, twórczości filmowej i teatralnej;

2.

propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii we wszelkich dziedzinach kultury i sztuki;

3.

popularyzacja i działalność edukacyjna w dziedzinie sztuki dawnej i współczesnej;

4.

rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju kultury i sztuki.

Fundacja, zgodnie z paragrafem 5 Statutu, realizuje swoje cele poprzez:

1.

organizowanie i finansowanie działań kulturalno - artystycznych w tym:

-

wystaw i przeglądów plastyki współczesnej;

-

pokazów, przeglądów i festiwali filmowych, teatralnych i muzycznych;

-

koncertów muzycznych;

-

spektakli teatralnych, baletowych, operowych, operetkowych i musicalowych;

-

spotkań literackich;

-

realizację filmów fabularnych (długich i krótkometrażowych), dokumentalnych, reportaży, animowanych, promocyjnych, reklamowych, eksperymentalnych;

-

archiwizację informacji o artystach i dziełach sztuki dawnej i współczesnej;

-

ochronę dóbr kultury, konserwację i renowację zabytków;

-

realizację i wspieranie działalności krytyczno - artystycznej i informacyjno - artystycznej;

-

współpracę z instytucjami kulturalnymi w kraju i za granicą;

-

współpracę z producentami filmowymi, teatralnymi, marszandami sztuki najnowszej, wydawnictwami poświęconymi sztuce, portalami internetowymi, operatorami sal kinowych i teatralnych;

-

tworzenie i wdrażanie nowych technologii w zakresie prezentacji sztuki współczesnej;

2.

gromadzenie informacji o osobach potrzebujących pomocy w zakresie działalności opisanej w paragrafie 4 niniejszego statutu;

3.

udzielanie pomocy organizacyjnej i materialnej twórcom i innym osobom realizującym cele Fundacji;

4.

przekazywanie pomocy organom administracyjnym i samorządowym oraz innym powołanym do tego organizacjom;

5.

pozyskiwanie sponsorów wspierających finansowo i rzeczowo realizację programu Fundacji;

6.

współpracę z organami administracji publicznej w zakresie realizacji zadań publicznych zgodnych z celami Fundacji;

7.

współpracę z organami i instytucjami Unii Europejskiej.

W dniu 10 kwietnia 2008 r. Fundacja kupiła od gminy Miasto YYY, na podstawie aktu notarialnego umowy sprzedaży, nieruchomość położoną w YYY, oznaczoną jako działka gruntu numer (...) o pow. 7.067 m2, dla której Sąd Rejonowy w YYY prowadzi księgę wieczystą Kw (...). Na wskazanej nieruchomości znajduje się zespół budynków i budowli poprzemysłowych, stanowiących część dawnej Elektrociepłowni EC-1.

W wykonaniu umowy z dnia 14 kwietnia 2008 r., zawartej miedzy Miastem YYY i Fundacją w sprawie utworzenia i prowadzenia instytucji kultury "ZZZ" w YYY, Fundacja aktem notarialnym z dnia 2 września 2008 r. ustanowiła nieodpłatnie na czas nieoznaczony na rzecz Instytucji Kultury "ZZZ" w YYY prawo użytkowania zabudowanej nieruchomości wskazanej powyżej, na której zlokalizowane są obiekty poprzemysłowe byłej Elektrociepłowni EC1.

Ustanowienie prawa użytkowania nastąpiło w celu realizacji projektu "ZZZ" z przeznaczeniem na prowadzenie działalności określonej w Statucie Instytucji Kultury "ZZZ" w YYY. W szczególności w obiektach poprzemysłowych byłej Elektrociepłowni EC1 zostanie utworzone i prowadzone centrum kultury - ośrodek kulturalno - artystyczno - filmowy.

Zgodnie z paragrafem 4 ust. 1 Statutu "ZZZ" w YYY, "ZZZ" jest instytucją kultury, której podstawowym celem jest realizacja koordynacja wydarzeń kulturalnych w ramach ośrodka kulturalno - artystyczno - filmowego, w tym:

1.

promowanie, wspieranie w kraju i za granicą inicjatyw związanych z produkcją filmów dokumentalnych, eksperymentalnych i fabularnych,

2.

tworzenie warunków do pracy nad postprodukcją filmową, obrazami eksperymentalnymi, scenografią i choreografią,

3.

organizowanie festiwali, wystaw i innych imprez kulturalnych,

4.

nawiązywanie kontaktów i wymiana dorobku kulturalnego z partnerami krajowymi i zagranicznymi,

5.

upowszechnianie nauki, sztuk plastycznych, muzycznych, działań multimedialnych i audiowizualnych,

6.

prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie kultury i sztuki, a także szeroko pojętej sztuki filmowej,

7.

pozyskiwanie środków pozabudżetowych z funduszy krajowych i zagranicznych i wykorzystywanie ich na realizację zadań statutowych,

8.

realizacja projektu "ZZZ",

9.

realizacja innych powierzonych przez organizatora projektów na obszarze objętym Programem Nowe Centrum YYY,

10.

wspieranie i promocja twórców (...) i polskich.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy nieodpłatne ustanowienie przez Fundację XXX w YYY na rzecz Instytucji Kultury "ZZZ" w YYY ograniczonego prawa rzeczowego w postaci użytkowania nieruchomości z przeznaczeniem na realizację działalności kulturalnej jest wolne przedmiotowo od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2.

Czy Fundacja powinna wyceniać przychody, jakie uzyskiwałaby z tytułu nieodpłatnego udostępnienia nieruchomości na rzecz Instytucji Kultury "ZZZ" w YYY z przeznaczeniem na realizację działalności kulturalnej.

Ad. 1

Zdaniem Wnioskodawcy, ustanowienie nieodpłatnie prawa użytkowania nieruchomości będącej jego własnością na rzecz Instytucji Kultury "ZZZ" w YYY korzysta ze zwolnienia przedmiotowego od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ponieważ nieodpłatnie przekazana nieruchomość będzie służyła realizacji działalności kulturalnej, co mieści się w zakresie wskazanego tutaj przepisu.

Ad. 2

Zdaniem Wnioskodawcy, Fundacja nie ma obowiązku wyceniać przychodów, jakie uzyskiwałaby z tytułu nieodpłatnego udostępnienia swojej nieruchomości Instytucji Kultury "ZZZ" w YYY, co wynika bezpośrednio z art. 13 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Nieruchomość Fundacji została udostępniona nieodpłatnie instytucji kultury, o której mowa powyżej, na cele działalności kulturalnej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za:

*

nieprawidłowe w części odnoszącej się do zastosowania zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

*

prawidłowe w części dotyczącej obowiązku ustalania przychodów.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2008 r., za przychód z nieruchomości udostępnionych nieodpłatnie w całości lub w części do używania innym osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nie mającym osobowości prawnej, z zastrzeżeniem ust. 3, uważa się równowartość czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy nieruchomości, ustaloną na podstawie przeciętnej wysokości czynszów stosowanych w danej miejscowości przy najmie lub dzierżawie nieruchomości tego samego rodzaju.

W myśl art. 13 ust. 2 ww. ustawy w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2008 r., przepisu ust. 1 nie stosuje się przy udostępnieniu:

1.

lokali mieszkalnych osobom pozostającym z podatnikiem w stosunku pracy, dla których stanowi ono nieodpłatne świadczenie w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

2.

nieruchomości lub jej części do użytku na cele działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, oświatowo-wychowawczej, kulturalnej, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów, kultu religijnego oraz związkom zawodowym,

3.

nieruchomości lub ich części przekazanych do używania przez podmiot publiczny partnerowi prywatnemu lub spółce, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, w ramach umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, jeżeli jest ono przedmiotem wkładu własnego, o którym mowa w art. 4 pkt 6 tej ustawy.

Wskazane przepisy podatkowe jasno więc określają generalną zasadę ustalania przychodu z nieruchomości udostępnionych nieodpłatnie do używania, ze wskazaniem wyjątków wyłączających powstanie przychodu z takiego tytułu. Przesłankami powstania przychodu po stronie podmiotu udostępniającego nieruchomości jest bowiem:

*

udostępnienie przez właściciela nieruchomości innym podmiotom,

*

nieodpłatność udostępnienia.

Biorąc zatem powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że podatnik, który oddaje nieruchomość do nieodpłatnego używania ma obowiązek ustalenia z tego tytułu przychodu. Za przychód uważa się równowartość czynszu, jaki przysługiwałby od tych osób w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy nieruchomości.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych określa jednak okoliczności, które wyłączają obowiązek ustalania przychodu z nieodpłatnie oddanych do używania nieruchomości (art. 13 ust. 2 ww. ustawy). Przychodu nie ustala się zatem m.in. w sytuacji, gdy właściciel nieruchomości oddał bezpłatnie nieruchomość lub jej część do użytku na działalność naukową, naukowo-techniczną, oświatową, oświatowo-wychowawczą, kulturalną, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów, kultu religijnego oraz związkom zawodowym.

Zatem, w świetle wyżej cytowanych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego nieodpłatne ustanowienie przez Fundację na rzecz instytucji kultury ograniczonego prawa rzeczowego w postaci użytkowania nieruchomości z przeznaczeniem na realizację działalności kulturalnej nie skutkuje powstaniem przychodu dla celów podatku dochodowego od osób prawnych, a co za tym idzie, nie występuje obowiązek ustalenia podatku dochodowego.

Wobec powyższego, w niniejszej sprawie nie będzie miał zastosowania art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ponieważ Fundacja udostępniła nieruchomości nieodpłatnie na cele wymienione w art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, to użyczenie takie nie będzie rodziło obowiązku ustalania przychodów, jakie uzyskiwałaby z tytułu nieodpłatnego udostępnienia swojej nieruchomości instytucji kultury.

Nadmienia się jednocześnie, iż z dniem 1 stycznia 2009 r. na mocy art. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 Nr 209, poz. 1316), uchylono art. 13 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.).

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl