ILPB3/423-113/10-4/EK

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 23 kwietnia 2010 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB3/423-113/10-4/EK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 25 stycznia 2010 r. (data wpływu 29 stycznia 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia od podatku dochodów grupy producentów rolnych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 stycznia 2010 r. został złożony ww. wniosek - uzupełniony pismem z dnia 31 marca 2010 r. (data wpływu 6 kwietnia 2010 r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

* zwolnienia od podatku dochodów grupy producentów rolnych,

* zwolnienia od podatku pomocy finansowej otrzymanej w ramach działania "Grupy producentów rolnych" objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Grupa producentów rolnych uzyskuje przychody z tytułu sprzedaży zbóż, rzepaku, kukurydzy wyprodukowanych w gospodarstwach członków Grupy. Za 2009 r., Grupa uzyskała dochód z tytułu ww. działalności, który planuje przeznaczyć na inwestycję w obcym środku trwałym.

W piśmie z dnia 31 marca 2010 r. stanowiącym odpowiedź na wezwanie do uzupełnienia wniosku, Spółka wskazała, iż:

1.

Grupa Producentów Rolnych została utworzona na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983 z późn. zm.) i wpisana do rejestru Grup Producentów Rolnych w kategorii ziarno zbóż i nasiona roślin oleistych decyzją Marszałka Województwa oraz wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego.

2.

Dochody ze sprzedaży zbóż, rzepaku i kukurydzy są dochodami ze sprzedaży produktów, dla których Grupa została utworzona.

3.

Dochody ze sprzedaży produktów, dla których Grupa została utworzona w wysokości 18.765,69 zł oraz pomoc finansowa uzyskana z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wysokości 231.313,72 zł. Grupa planuje przeznaczyć na jedną inwestycję w obcym środku trwałym (adaptacja obory na magazyn zbożowy).

4.

Inwestycja stanowi środek trwały w postaci inwestycji w obcym środku trwałym (art. 16a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.).

5.

Grupa posiada umowę dzierżawy budynku z podmiotem będącym członkiem Grupy na okres 10 lat z możliwością jej przedłużenia.

6.

Grupa nie przekaże inwestycji członkom Grupy, ponieważ inwestycja w obcym środku trwałym (magazyn zbożowy do przechowywania zbóż, rzepaku i kukurydzy wyposażony w suszarnię i wagę) będzie środkiem trwałym Grupy służącym wyłącznie członkom tej Grupy.

7.

Dochód Grupy ze sprzedaży produktów zostanie przeznaczony na ww. inwestycję w roku następnym po roku podatkowym.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy wartość otrzymanej pomocy finansowej z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz dochód z działalności Grupy, przeznaczone na inwestycję w obcym środku trwałym są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych.

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź w zakresie zwolnienia od podatku dochodów grupy producentów rolnych.

Wniosek Spółki w zakresie zwolnienia od podatku pomocy finansowej otrzymanej w ramach działania "Grupy producentów rolnych" objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 został rozpatrzony odrębną interpretacją indywidualną wydaną w dniu 23 kwietnia 2010 r. nr ILPB3/423-113/10-5/EK.

Zdaniem Wnioskodawcy, dochód uzyskany ze sprzedaży zbóż, rzepaku i kukurydzy przeznaczony również na ww. inwestycję korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 49 ustawy, bowiem służy potrzebom członków Grupy dotyczącym przechowywania ich zbóż itp.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego dotyczącego zwolnienia od podatku dochodów grupy producentów rolnych uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym, jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą (art. 7 ust. 2 ww. ustawy).

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 49 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są dochody grupy producentów rolnych wpisanej do rejestru, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983, z późn. zm.), pochodzące ze sprzedaży produktów lub grup produktów, dla których grupa została utworzona, wyprodukowanych w gospodarstwach jej członków - w części wydatkowanej na rzecz członków tej grupy w roku podatkowym lub roku po nim następującym, z zastrzeżeniem ust. 9 i 10.

Za wyżej wymienione wydatki uznaje się - w myśl art. 17 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - wydatki na:

1.

zakup środków produkcji przekazanych członkom grupy producentów rolnych,

2.

szkolenie członków grupy producentów rolnych.

Z brzmienia powołanych przepisów wynika zatem, iż wolne od podatku są dochody grupy producentów rolnych spełniające łącznie następujące warunki:

1.

grupa producentów rolnych wpisana jest do rejestru, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw,

2.

dochody grupy muszą pochodzić ze sprzedaży produktów lub grup produktów, dla których grupa została utworzona,

3.

produkty lub grupy produktów, ze sprzedaży których dochód jest wolny od podatku, muszą zostać wyprodukowane w gospodarstwach członków grupy producentów rolnych,

4.

dochody zostały wydatkowane w roku podatkowym lub roku po nim następującym na rzecz członków tej grupy, tj. na zakup środków produkcji przekazanych członkom grupy producentów rolnych lub na szkolenie członków grupy producentów rolnych.

W tym miejscu wskazać należy, iż zgodnie z utrwalonym stanowiskiem prezentowanym zarówno w orzecznictwie sądowoadministracyjnym, jak i piśmiennictwie, wszelkie ulgi i zwolnienia stanowią odstępstwo od konstytucyjnej zasady powszechności opodatkowania. Zatem, przepisy regulujące ulgi i zwolnienia należy interpretować w sposób ścisły. Innymi słowy, wszelkie wyłączenia zawarte w art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie mogą być interpretowane rozszerzająco, zarówno co do zakresu przedmiotowego, podmiotowego, jak i czasu trwania. Podmiot, chcąc skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego, musi zatem spełniać wszystkie warunki, z którymi przepis wiąże określone skutki prawnopodatkowe.

Ponadto, zauważyć należy, iż wprowadzając przedmiotowe zwolnienie ustawodawca wziął pod uwagę zarówno faktyczne (wynikające ze specyfiki produkcji), jak i prawne uwarunkowania związane z prowadzeniem grup producenckich. w tym zakresie uwzględnił postanowienia ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw. Ustawa ta określa szczegółowo zasady organizowania się producentów rolnych w grupy producentów i ich związki oraz zasady i warunki udzielania ze środków publicznych pomocy finansowej związanej z ich organizowaniem i funkcjonowaniem. Przepis art. 4 ust. 2 ww. ustawy, odnosząc się do aktu założycielskiego grupy, wskazuje, że mogą być w nim zawarte postanowienia dotyczące w szczególności:

1.

zaopatrzenia członków grupy w środki produkcji,

2.

zasad wspólnego użytkowania sprzętu rolniczego.

Powyższy zapis ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw - różnicujący sposób dysponowania środkami produkcji rolnej oraz wspólnego użytkowania sprzętu rolniczego - uwzględniony został przez ustawodawcę przy tworzeniu przepisów dotyczących zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 49 oraz art. 17 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W konsekwencji, ustawodawca przewidział, że zwolnienie dotyczy dochodów wydatkowanych wyłącznie na szkolenie członków grupy producentów rolnych lub zakup środków produkcji.

Konstrukcja omawianego zwolnienia przedmiotowego przesądza również, że przekazanie zarówno środków pieniężnych na szkolenie, jak i na środki produkcji musi być definitywne i prawnie gwarantować możliwość pełnego rozporządzania daną rzeczą, wiązać się z przeniesieniem własności do rzeczy.

W konsekwencji, wyłącznie spełnienie wszystkich ww. warunków, umożliwi Spółce skorzystanie z prawa do zastosowania zwolnienia podatkowego wynikającego z przepisu art. 17 ust. 1 pkt 49 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i wykazania osiągniętego w roku podatkowym dochodu - w części wydatkowanej na rzecz członków tej grupy w roku podatkowym lub w roku po nim następującym - w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) jako wolnego od podatku dochodowego od osób prawnych.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika natomiast, iż Spółka jest grupą producentów rolnych, wpisaną do rejestru, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw, w kategorii ziarno zbóż i nasiona roślin oleistych. Dochody ze sprzedaży zbóż, rzepaku i kukurydzy wyprodukowanych w gospodarstwach członków grupy są dochodami ze sprzedaży produktów, dla których grupa ta została utworzona.

Z treści wniosku wynika także, że dochody ze sprzedaży zbóż, rzepaku i kukurydzy Spółka planuje przeznaczyć na inwestycję w obcym środku trwałym (adaptacja obory na magazyn zbożowy), w roku następującym po roku podatkowym. Ponadto, jak wskazano we wniosku, ww. inwestycja w obcym środku trwałym nie zostanie przekazana członkom grupy, bowiem będzie ona stanowiła środek trwały grupy służący wyłącznie Jej członkom.

W świetle powyższego, należy stwierdzić, iż dochód uzyskany ze sprzedaży zbóż, rzepaku i kukurydzy wyprodukowanych w gospodarstwach członków grupy, przeznaczony na inwestycję w obcym środku trwałym (tekst jedn. adaptację obory na magazyn zbożowy) nie będzie podlegał zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 49 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47. ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl