Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 22 lutego 2010 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPB3/423-1099/09-2/DS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni, przedstawione we wniosku z dnia 30 listopada 2009 r. (data wpływu 2 grudnia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodów z tytułu nadwyżki wartości wnoszonego wkładu niepieniężnego ponad wartość wydanych udziałów przekazanej na fundusz zapasowy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 grudnia 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodów z tytułu nadwyżki wartości wnoszonego wkładu niepieniężnego ponad wartość wydanych udziałów przekazanej na fundusz zapasowy.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący opis zdarzenia przyszłego.

Spółdzielnia utworzy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, której będzie jedynym wspólnikiem. Następnie Spółdzielnia po przejściu w stan likwidacji zbędzie na rzecz spółki swoje całe przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 ustawy - Kodeks cywilny, w drodze wniesienia przedsiębiorstwa, jako wkładu niepieniężnego za objęcie nowych udziałów spółki.

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki odbędzie się z zastosowaniem tzw. agio, a więc wartość wnoszonego jako wkład niepieniężny przedsiębiorstwa będzie wyższa od wartości nominalnej objętych udziałów, a cała wartość nadwyżki, zgodnie z postanowieniami art. 154 ustawy - Kodeks spółek handlowych, zostanie przekazana na fundusz zapasowy spółki.

Adres siedziby spółki będzie taki sam, jak adres siedziby Spółdzielni. Zapytanie kierowane jest przez Spółdzielnię, jako przez przyszłego wspólnika nieutworzonej jeszcze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, co dopuszczone jest art. 14n ustawy - Ordynacja podatkowa.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy nadwyżka wartości wnoszonego wkładu niepieniężnego ponad wartość wydanych udziałów, przekazana na fundusz zapasowy spółki podwyższającej kapitał, skutkować będzie dla tej spółki powstaniem przychodu podatkowego w wysokości tej nadwyżki.

Zdaniem Wnioskodawcy, jeżeli w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki powstaje nadwyżka wartości wniesionego wkładu nad wartością nominalną objętych udziałów i jest ona zaliczana na kapitał zapasowy spółki, zgodnie z art. 154 ustawy - Kodeks spółek handlowych, to kwota tej nadwyżki nie stanowi dla spółki podwyższającej swój kapitał zakładowy przychodu podatkowego, co wynika bezpośrednio z treści art. 12 ust. 4 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) stanowią, iż udziały nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej. Jeżeli udział jest obejmowany po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżkę przelewa się do kapitału zapasowego (art. 154 § 3 ustawy).

Zatem, w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością tworzy się kapitał zapasowy, na który przelewana jest nadwyżka osiągnięta w tej spółce z tyt. objęcia udziałów po cenie wyższej od wartości nominalnej.

Kapitał zapasowy przeznaczany jest głównie na:

* pokrycie straty bilansowej,

* zwiększenie kapitału zakładowego,

* umorzenie udziałów.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza utworzyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w której będzie jedynym udziałowcem. Następnie, po przejściu w stan likwidacji zbędzie na rzecz spółki swoje całe przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 ustawy - Kodeks cywilny w drodze wniesienia przedsiębiorstwa jako wkładu niepieniężnego za objęcie udziałów tej spółki. Wartość wnoszonego jako wkład niepieniężny przedsiębiorstwa będzie wyższa niż wartość nominalna obejmowanych przez Wnioskodawcę udziałów. w związku z tym, powstanie tzw. agio, które w całości zostanie przekazane na kapitał zapasowy utworzonej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

W przedmiocie sprawy, kwestią wymagającą rozstrzygnięcia jest, czy nadwyżka wartości wnoszonego wkładu niepieniężnego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ponad wartość wydanych udziałów, przekazana na fundusz zapasowy skutkować będzie dla niej powstaniem przychodu podatkowego.

W tym miejscu należy podkreślić, iż przepisy art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) mają istotne znaczenie dla ustalenia zakresu przedmiotowego podatku dochodowego. Wyliczają bowiem enumeratywnie te rodzaje przychodów uzyskiwanych przez podatnika, które nie stanowią podstawy ustalenia dochodu podlegającego opodatkowaniu. Innymi słowy, art. 12 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych tworzy zamknięty katalog przychodów neutralnych podatkowo, co oznacza, że nie można go rozszerzać ponad te ich rodzaje, które wymienia ustawodawca.

Podstawę prawną rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie stanowi art. 12 ust. 4 pkt 4 oraz pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 4 ww. ustawy, do przychodów nie zalicza się przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego, funduszu udziałowego albo funduszu założycielskiego, albo funduszu statutowego w banku państwowym, albo funduszu organizacyjnego ubezpieczyciela. Oznacza to, że zarówno wkłady pieniężne, jak i niepieniężne, wnoszone na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego w Spółce z o.o. nie są zaliczane do przychodów podatkowych.

Natomiast art. 12 ust. 4 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi, iż do przychodów nie zalicza się dopłat wnoszonych do spółki, jeżeli ich wniesienie następuje w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, kwot i wartości stanowiących nadwyżkę ponad wartość nominalną udziałów (akcji), otrzymanych przy ich wydaniu i przekazanych na kapitał zapasowy, oraz w spółdzielniach i ich związkach - wartości wpisowego, przeznaczonych na fundusz zasobowy.

Wobec powyższego, nadwyżka uzyskana przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością ponad wartość nominalną udziałów, przekazana na jej kapitał zapasowy, nie będzie zaliczana do przychodów spółki w myśl art. 12 ust. 4 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl