ILPB3/423-109/08-2/DS - Zmiana roku podatkowego.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 29 kwietnia 2008 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB3/423-109/08-2/DS Zmiana roku podatkowego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Sp. z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 23 stycznia 2008 r. (data wpływu 29 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zmiany roku podatkowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zmiany roku podatkowego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Sp. z o.o. została utworzona 2 czerwca 2005 r. (data zawarcia umowy) i wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS w dniu 1 lipca 2005 r.

Zgodnie z umową rok obrotowy Spółki i podatkowy pokrywał się z rokiem kalendarzowym.

Uchwałą nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników z dnia 6 grudnia 2007 r. zmieniono § 25 ust. 1 umowy Spółki dotyczący roku obrotowego.

Po zmianie w dniu 6 grudnia 2007 r. zapis umowy brzmi: "Rok obrotowy Spółki trwa 12 (dwanaście) kolejnych pełnych miesięcy od 01.02 (pierwszego lutego) do 31.01 (trzydziestego pierwszego stycznia) następnego roku i stosowany jest również do celów podatkowych".

Spółka w dniu 7 grudnia 2007 r. złożyła wnioski o wpis zmiany do KRS.

Postanowieniem z dnia 4 stycznia 2008 r. Sąd dokonał zmian w KRS i zarejestrował je w systemie.

Spółka w dniu 23 stycznia 2008 r. złożyła do Naczelnika Urzędu Skarbowego we Wrześni oświadczenie o zmianie roku podatkowego.

W związku z przedstawionym stanem faktycznym, Spółka uznała (w oparciu o powołane powyżej przepisy), iż pierwszy, po zmianie umowy w dniu 6 grudnia 2007 r., rok obrotowy i podatkowy Spółki trwa trzynaście miesięcy od 1 stycznia 2008 r. do 31 stycznia 2009 r., zaś każdy kolejny rok obrotowy i podatkowy trwa dwanaście miesięcy od 1 lutego do 31 stycznia, i tak np. następny po przejściowym, trzynastomiesięcznym roku obrotowym i podatkowym, rok obrotowy i podatkowy będzie trwał od 1 lutego 2009 do 31 stycznia 2010 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy prezentowane stanowisko Spółki, zgodnie z którym: pierwszy po zmianie rok obrotowy i podatkowy Spółki trwa 13 miesięcy, począwszy od 1 stycznia 2008 r. do 31 stycznia 2009 r., zaś każdy kolejny rok obrotowy i podatkowy będzie trwał 12 miesięcy (i tak np. następny po przejściowym rok obrotowy i podatkowy będzie trwał od 1 lutego 2009 r. do 31 stycznia 2010 r.) jest prawidłowe.

2.

Czy zmiana umowy Spółki, w kontekście powołanych przepisów podatkowych i ustalenia roku podatkowego i obrotowego wywiera skutek z chwilą podjęcia stosownej uchwały, czy jej rejestracji w KRS.

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowo i zgodnie z przepisami przyjęto, iż pierwszy po zmianie umowy w dniu 6 grudnia 2007 r. rok obrotowy i podatkowy trwa 13 miesięcy, od 1 stycznia 2008 r. do 31 stycznia 2009 r., zaś kolejne lata obrotowe i podatkowe trwać będą 12 miesięcy od 1 lutego do 31 stycznia Spółka uznaje, iż dopełniła wszelkich formalności przewidzianych przez ustawodawcę w opisanym zakresie - dokonała zmiany umowy, zarejestrowała zmianę umowy w KRS i złożyła oświadczenie do Naczelnika Urzędu Skarbowego o zmianie roku podatkowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Ogólną definicję roku podatkowego zawiera art. 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), który stanowi, iż rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej.

Przepisy dotyczące roku podatkowego dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych określone są w art. 8 ust. 1 - 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.). Ustawa daje podatnikom możliwość wyboru roku podatkowego innego niż kalendarzowy, a także zawiera określenie roku podatkowego w sytuacjach szczególnych.

Zgodnie z generalną zasadą, wyrażoną w art. 8 ust. 1 ww. ustawy rokiem podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 2, 2a, 3 i 6, jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego; wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych.

Natomiast art. 8 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi, iż w razie zmiany roku podatkowego, za pierwszy po zmianie rok podatkowy uważa się okres od pierwszego miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do końca roku podatkowego nowo przyjętego. Okres ten nie może być krótszy niż dwanaście i dłuższy niż dwadzieścia trzy kolejne miesiące kalendarzowe.

Na podstawie art. 8 ust. 4 tej ustawy, zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, należy dokonać najpóźniej w terminie 30 dni, licząc od dnia zakończenia ostatniego roku podatkowego.

Z powyższego wynika, że istnieje możliwość zmiany roku podatkowego po rozpoczęciu działalności, przy zachowaniu następujących zasad:

1.

przyjęcie roku podatkowego innego niż kalendarzowy musi wynikać z postanowienia zamieszczonego w statucie, albo w umowie spółki, albo innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników,

2.

o zmianie roku podatkowego trzeba powiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie 30 dni, licząc od dnia zakończenia ostatniego roku podatkowego. Obowiązek zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o zmianie roku podatkowego powstaje także wówczas, gdy podatnik pierwotnie wybrał rok podatkowy inny niż kalendarzowy i zamierza dokonać zmiany roku podatkowego na rok kalendarzowy,

3.

początkiem pierwszego roku podatkowego po zmianie będzie pierwszy dzień miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego i rok ten kończy się w ostatnim dniu nowo przyjętego roku podatkowego,

4.

pierwszy rok podatkowy po zmianie ("rok przejściowy") nie może być krótszy niż dwanaście i dłuższy niż dwadzieścia trzy kolejne miesiące kalendarzowe.

Zmiana roku podatkowego jest skuteczna dopiero w dniu dokonania jej wpisu do rejestru przez sąd rejestrowy i aby zachować termin 30 dni, należy odpowiednio wcześniej podjąć decyzję i uchwałę o zmianie roku podatkowego. Decyzja o zmianie może być podjęta nawet kilka miesięcy wcześniej, ponieważ trzydziestodniowy termin do zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o zmianie roku podatkowego nie odnosi się do dnia zaistnienia zmiany, lecz jest liczony od dnia zakończenia ostatniego roku podatkowego.

Odnosząc powyższe wyjaśnienia do przedstawionego stanu faktycznego stwierdzono, że Spółka dokonała zmiany roku podatkowego (który jest tożsamy z rokiem obrotowym) na okres obejmujący dwanaście kolejnych miesięcy, tj. od 1 lutego do 31 stycznia każdego roku. Poprzedni roku podatkowy w przypadku Spółki zakończył się 31 grudnia 2007 r. Spółka określiła więc "rok przejściowy" na okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 stycznia 2009 r. (13 miesięcy). Spółka dokonała stosownych zmian w swoim statucie, następnie sąd dokonał wpisu przedmiotowej zmiany do rejestru sądowego przed powiadomieniem właściwego naczelnika urzędu skarbowego, któremu następnie złożono zawiadomienie o dokonanej zmianie roku podatkowego w terminie 30 dni od zakończenia ostatniego roku podatkowego (tj. do dnia 30 stycznia 2008 r.), to działania podjęte przez Spółkę są prawidłowe i skutkują na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zmianą roku podatkowego, a następny po "przejściowym roku podatkowym" rok podatkowy będzie trwał od 1 lutego 2009 r. do 31 stycznia 2010 r.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl