Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 17 lutego 2010 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPB3/423-1079/09-2/KS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 23 listopada 2009 r. (data wpływu 25 listopada 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłat licencyjnych uiszczanych przez Spółkę na rzecz spółki osobowej z tytułu korzystania ze znaku towarowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 listopada 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

* zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłat licencyjnych uiszczanych przez Spółkę na rzecz spółki osobowej z tytułu korzystania ze znaku towarowego (pytanie nr 1),

* przychodów z tytułu uczestnictwa w spółce osobowej (pytanie nr 2),

* amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych (pytanie nr 3 i 4).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący opis zdarzenia przyszłego.

Spółka (osoba prawna) jest właścicielem znaków towarowych. Spółka zamierza zawiązać (lub wykorzystać istniejącą) spółkę osobową prawa handlowego np. komandytową, komandytowo-akcyjną lub jawną (dalej: SpK), której przedmiotem działalności będzie m.in. udzielanie licencji na korzystanie ze znaków towarowych i w której Spółka zostanie wspólnikiem. Jako wkład do SpK, Spółka zamierza wnieść znaki towarowe. Wartość znaków towarowych wnoszonych przez Spółkę określona zostanie w oświadczeniu wspólnika wnoszącego wkład oraz uchwale zmieniającej umowę spółki SpK.

Po otrzymaniu aportu SpK udzieli Spółce licencji na korzystanie ze znaków towarowych, które Spółka będzie wykorzystywała w prowadzonej działalności gospodarczej.

Mając na uwadze przedstawiony powyżej stan faktyczny, w celu wyeliminowania wątpliwości co do zasad rozliczenia na gruncie obowiązujących przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych opłat licencyjnych z tytułu korzystania ze znaku towarowego, uiszczanych przez Spółkę na rzecz SpK, Spółka pragnie potwierdzić Jej rozumienie odpowiednich przepisów tej ustawy.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy wydatki z tytułu opłat licencyjnych, uiszczanych przez Spółkę na rzecz SpK z tytułu korzystania ze znaku towarowego będą stanowiły dla Spółki koszt uzyskania przychodów, stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2.

Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego, Spółka, jako wspólnik SpK, będzie zobowiązana do rozpoznania dla celów opodatkowania podatkiem dochodowym odpowiedniej części przychodu uzyskiwanego przez SpK z tytułu udzielonej Spółce licencji z końcem okresu rozliczeniowego ustalonego przez strony w umowie.

3.

Czy odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej praw do znaków towarowych wniesionych aportem do SpK, stanowić będą koszt uzyskania przychodu wspólników, w tym Spółki (proporcjonalnie do posiadanego udziału).

4.

Czy odpisy te będą dokonywane począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano aportu, tj. począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Spółka złoży oświadczenie o wniesieniu tych praw aportem do SpK oraz zostanie podjęta uchwała wspólników o zmianie umowy spółki SpK, a znak zostanie wprowadzony do ewidencji.

W przypadku prezentowania przez Państwa opinii odmiennej od przedstawionego niżej stanowiska Spółki, Spółka zwraca się z prośbą o wskazanie właściwego rozwiązania, jak i podstawy prawnej znajdującej zastosowanie w przedmiotowej kwestii.

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 1. Wniosek Spółki w pozostałym zakresie został rozpatrzony odrębnymi interpretacjami indywidualnymi, i tak:

* w zakresie pytania nr 2 - interpretacja indywidualna wydana w dniu 17 lutego 2010 r. nr ILPB3/423-1079/09-3/KS,

* w zakresie pytania nr 3 i 4 - interpretacja indywidualna wydana w dniu 17 lutego 2010 r. nr ILPB3/423-1079/09-4/KS.

Zdaniem Wnioskodawcy, koszt opłaty licencyjnej uiszczanej przez Spółkę na rzecz SpK z tytułu korzystania ze znaku towarowego będzie stanowił dla Spółki koszt uzyskania przychodów na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy.

Należy przy tym wskazać, iż zgodnie z powyższym przepisem, kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio z prowadzeniem działalności gospodarczej, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów, z wyjątkiem wymienionych w art. 16 ust. 1 ww. ustawy.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, Spółka będzie wykorzystywać znak towarowy objęty licencją udzieloną przez SpK w prowadzonej działalności gospodarczej. Wykorzystanie znaku towarowego w szczególności polegać będzie na wykorzystaniu jego rozpoznawalności na rynku w celu zapewnienia utrzymania istniejących źródeł przychodów oraz zdobywania nowych kontrahentów. Zdaniem Spółki, związek opłat licencyjnych uiszczanych na rzecz SpK z tytułu korzystania ze znaku towarowego wykorzystywanego w prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej z uzyskiwaniem lub zabezpieczaniem źródła przychodów nie powinien budzić wątpliwości.

Zdaniem Spółki, po Jej stronie nie powstanie obowiązek wykazywania prawa do korzystania ze znaku towarowego w rejestrze środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, jako wartości niematerialnej i prawnej w rozumieniu art. 16b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która podlegałaby amortyzacji podatkowej. Wynika to z art. 16g ust. 14 tej ustawy, zgodnie z którym, jeżeli wynagrodzenie (opłaty) wynikające z umowy licencyjnej albo z umowy o przeniesienie innych praw majątkowych jest uzależnione od wysokości przychodów z licencji lub praw uzyskanych przez licencjobiorcę albo nabywcę, przy ustalaniu wartości początkowej praw majątkowych, w tym licencji, nie uwzględnia się tej części wynagrodzenia. w związku z faktem, iż w analizowanym przypadku, całość opłaty licencyjnej uiszczanej przez Spółkę na rzecz SpK uzależniona będzie od obrotów Spółki, zgodnie z art. 16g ust. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie powstanie wartość początkowa, która podlegałaby amortyzacji.

W opinii Spółki, biorąc pod uwagę przywołane powyżej przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy stwierdzić, iż opłaty licencyjne za korzystanie ze znaku towarowego, które Spółka ponosić będzie na rzecz SpK, będą mogły być zaliczone w ciężar kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl