Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 17 lutego 2010 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPB3/423-1077/09-3/MM
Skutki podatkowe przewalutowania należności z tytułu udzielonej pożyczki.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej przedstawione we wniosku z dnia 18 listopada 2009 r. (data wpływu 25 listopada 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie różnic kursowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 listopada 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie różnic kursowych.

W przedmiotowym wniosku zostały przedstawione następujące stany faktyczne.

W dniu 18 grudnia 2008 r. Spółka zawarła z firmą z siedzibą na Słowacji (dalej: Pożyczkobiorca) umowę pożyczki środków pieniężnych (dalej: Umowa Pożyczki), na kwotę PLN 1.000.000,00 (dalej: Pożyczka). Zgodnie z ustaleniami Stron, wyżej wskazana kwota Pożyczki została przelana z rachunku złotowego Spółki na rachunek Pożyczkobiorcy prowadzony w koronach słowackich. Zgodnie z Umową Pożyczki, spłata Pożyczki (zarówno kwoty głównej, jak i odsetek) miała następować w takiej samej walucie, w jakiej była udzielona (tekst jedn. w PLN). Pożyczka została udzielona na okres do 30 czerwca 2009 r. (w tym terminie płatne miały być również należne odsetki).

Następnie w wyniku zawartego w dniu 28 maja 2009 r. Aneksu nr 1 do Umowy Pożyczki został zmieniony m.in. termin spłaty Pożyczki i odsetek (do 31 grudnia 2009 r.) oraz nastąpiło przewalutowanie Pożyczki z PLN na EUR (kwoty głównej oraz naliczonych odsetek). Omawiane przewalutowanie nastąpiło na podstawie średniego kursu EUR ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski (NBP) w stosunku do PLN z dnia przewalutowania w wysokości 4,4876 EUR / PLN (dalej: kurs przewalutowania). Na dzień podpisania omawianego Aneksu, po przewalutowaniu kwota główna należności Spółki z tytułu Pożyczki wynosiła 222.836,26 EUR, natomiast wartość odsetek 10.320,68 EUR (równowartość kwoty 46.315,07 PLN).

W następstwie przewalutowania, spłata pożyczki (zarówno kwoty głównej, jak i odsetek) nastąpiła w EUR. w dniu 17 września 2009 r. na rachunek walutowy prowadzony w EUR, Spółka otrzymała od Pożyczkobiorcy zwrot kwoty głównej udzielonej Pożyczki w wysokości 222.836,26 EUR. Spółka przeliczyła wartość zwróconej Jej kwoty głównej Pożyczki na PLN według kursu kupna banku, z usług którego korzysta Spółka, obowiązującego w dniu 17 września 2009, tj. 3,8899 (co dało kwotę 866.810,77 PLN). Jednocześnie Spółka otrzymała odsetki w wysokości 16.269,50 EUR. Spółka przeliczyła wartość otrzymanych odsetek na PLN dla celów podatku dochodowego od osób prawnych z zastosowaniem średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień ich otrzymania, tj. po kursie obowiązującym w dniu 16 września 2009 r. - 4,1501. Tym samym, w dniu 17 września 2009 r. Spółka otrzymała całkowity zwrot udzielonej pożyczki wraz z należnymi odsetkami.

W konsekwencji dokonanego przewalutowania, w okresie pomiędzy dniem udzielenia Pożyczki w PLN a dniem otrzymania jej zwrotu w EUR, wartość złotówkowa kwoty głównej Pożyczki, w wyniku ruchów kursów walut na rynku, uległa zmianie. w rezultacie, biorąc pod uwagę, iż wartość złotówkowa zwróconej kwoty głównej pożyczki w dniu dokonania tego zwrotu była niższa od złotówkowej wartości historycznej Pożyczki (w chwili jej udzielenia), po stronie Spółki powstała ujemna bilansowa różnica kursowa w wysokości 133.189,23 PLN. Jednocześnie, w następstwie dokonanego przewalutowania, w dniu otrzymania spłaty odsetek po stronie Spółki wystąpiła różnica pomiędzy wartością złotówkową odsetek naliczonych na dzień ich przewalutowania, a ich wartością złotówkową w dniu ich otrzymania. Tym samym, w części dotyczącej odsetek naliczonych na dzień przewalutowania, Spółka otrzymała faktycznie kwotę niższą odsetek w przeliczeniu na PLN od kwoty z dnia przewalutowania ze względu na wahania kursów walut na rynku (w przeliczeniu na PLN po kursie 4,1501 Spółka otrzymała odsetki, które zostały uprzednio przewalutowane z PLN na EUR w wysokości 42.831,85 PLN).

Spółka pragnie zaznaczyć, że rozlicza różnice kursowe na podstawie art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wg tzw. metody podatkowej (tekst jedn. nie dokonała wyboru rozliczania różnic kursowych wg tzw. metody rachunkowej, o której mowa w art. 9b ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy powstała różnica w wysokości 133.189,23 PLN w odniesieniu do kwoty głównej Pożyczki pomiędzy złotówkową wartością udzielonej Pożyczki z dnia jej udzielenia, a jej złotówkową wartością z dnia otrzymania jej zwrotu jest efektywna podatkowo na moment otrzymania zwrotu udzielonej Pożyczki, uprzednio przewalutowanej z PLN na EUR, tj. czy wspomniana różnica stanowić będzie koszt uzyskania przychodów.

2.

Czy sama operacja przewalutowania jest neutralna podatkowo dla Spółki z perspektywy podatku dochodowego od osób prawnych, tj. czy powstaną jakiekolwiek koszty podatkowe po stronie Spółki w momencie przewalutowania Pożyczki.

3.

Czy w przypadku otrzymania od udzielonej Pożyczki odsetek w EUR naliczonych do dnia przewalutowania po ich uprzednim przewalutowaniu, Spółka jest zobowiązana rozpoznać przychód z tego tytułu w wysokości odpowiadającej złotówkowej wartości otrzymanych odsetek obliczonej według kursu średniego ogłoszonego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu, tj. z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień ich otrzymania.

4.

Czy w przypadku otrzymania odsetek od udzielonej Pożyczki w EUR po jej przewalutowaniu, które zostały naliczone po dniu przewalutowania od kwoty głównej wyrażonej w EUR, Spółka jest zobowiązana rozpoznać przychód z tego tytułu w wysokości odpowiadającej złotówkowej wartości otrzymanych odsetek obliczonej według kursu średniego ogłoszonego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu, tj. z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień ich otrzymania.

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie nr 2. Wniosek Spółki w zakresie pozostałych pytań został rozpatrzony odrębnymi interpretacjami indywidualnymi wydanymi w dniu 17 lutego 2010 r.: nr ILPB3/423-1077/09-2/MM, nr ILPB3/423-1077/09-4/MM, nr ILPB3/423-1077/09-5/MM.

Zdaniem Wnioskodawcy, udzielenie Pożyczki w PLN uniemożliwia rozpoznanie kiedykolwiek (tekst jedn. zarówno w momencie otrzymania zwrotu kwoty udzielonej Pożyczki, jak i w momencie dokonania samego przewalutowania) dla celów podatku dochodowego od osób prawnych efektywnych podatkowo różnic kursowych, stanowiących w przedstawionym powyżej stanie faktycznym koszty podatkowe.

W tym miejscu Spółka pragnie zauważyć, iż w dacie dokonania przewalutowania Pożyczki z PLN na EUR, nie wystąpiła żadna różnica pomiędzy wartością złotówkową kwoty udzielonej Pożyczki z dnia jej udzielenia a wartością złotówkową Pożyczki z dnia przewalutowania, ponieważ przewalutowanie nastąpiło z PLN na EUR, a nie z waluty obcej na PLN, zatem wartość należności Spółki z tytułu udzielonej Pożyczki do momentu przewalutowania była wyrażona w PLN.

Dodatkowo z uwagi na fakt, iż w wyniku przewalutowania kwoty udzielonej pożyczki z PLN na EUR nie doszło do jej zwrotu / zapłaty lub innej formy uregulowania przez Pożyczkobiorcę zobowiązań z tytułu udzielonej Pożyczki (ani także do udzielenia nowej pożyczki w walucie obcej), sama operacja przewalutowania była dla Spółki neutralna podatkowo na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych.

W przypadku zatem przewalutowania Pożyczki, nie doszło do spłaty zobowiązania przez Pożyczkobiorcę, lecz jedynie do zmiany waluty, w której było ono wyrażone. Jedyną konsekwencją przedmiotowej transakcji była zatem zmiana waluty (z PLN na EUR) w trakcie okresu trwania umowy Pożyczki, której nie można, zdaniem Spółki, utożsamiać z faktycznym otrzymaniem spłaty wierzytelności przysługującej Spółce w związku z udzieleniem Pożyczki. Przy czym należy mieć na względzie, iż w przypadku przewalutowania zobowiązania / należności z PLN na walutę obcą, abstrahując od faktu, iż nie wystąpiły w takim przypadku różnice pomiędzy historyczną wartością złotówkową Pożyczki z dnia jej udzielenia a jej wartością złotówkową z dnia dokonania jej przewalutowania, na skutek przewalutowania również w takim przypadku nie doszło do otrzymania zwrotu całości bądź części udzielonej Pożyczki.

Z analizy znanych Spółce stanowisk organów podatkowych również wynika, że w przypadku operacji przewalutowania kwoty otrzymanego / udzielonego kredytu bądź pożyczki z waluty obcej na PLN (nie wiążącej się z faktyczną zapłatą zobowiązania / spłatą wierzytelności) nie dochodzi nigdy do realizacji różnic kursowych dla celów podatkowych. Przy czym, pomimo, iż poniżej powołane pisma organów podatkowych odnoszą się do przewalutowania pożyczek / kredytów z waluty obcej na PLN, to niemniej jednak zaprezentowane w nich podejście może mieć zastosowanie również w przypadku przewalutowania pożyczki z PLN na EUR ze względu na tożsamość mechanizmu przewalutowania w obu rozważanych przypadkach.

W tym miejscu Spółka pragnie powołać wybrane pisma organów podatkowych, potwierdzające powyższe podejście w zakresie konsekwencji podatkowych przewalutowania:

* pismo nr 1472/ROP1/423-44-24/05/PK z dnia 4 marca 2005 r., w którym Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie uznał, iż: " (...) różnice kursowe zmniejszające lub zwiększające przychody oraz koszty podatkowe, powstają wyłącznie w przypadku faktycznego transferu waluty, mają więc charakter kasowy. z chwilą przewalutowania pożyczki powstaje różnica pomiędzy wartością pożyczki udzielonej w walucie obcej, a wartością tej pożyczki wyrażonej w złotych polskich, która nie jest różnicą kursową w rozumieniu prawa podatkowego.",

* pismo nr 1472/ROP1/423-137/07/RM z dnia 11 czerwca 2007 r., w którym Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie stwierdził, że: "stosownie do przepisów art. 15a ust. 2 pkt 4 oraz ust. 3 pkt 4 ustawy różnice kursowe powstają, jeżeli wartość kredytu (pożyczki) w dniu jego udzielenia jest niższa lub wyższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego zwrotu, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty. Aby zatem powstały różnice kursowe dla celów podatku dochodowego od osób prawnych konieczne jest wystąpienie dwóch zdarzeń, a mianowicie pierwszym takim zdarzeniem jest udzielenie pożyczki, natomiast drugim jest otrzymanie jej zwrotu. (...) przewalutowanie nie może być zdarzeniem powodującym powstanie różnic kursowych (...).",

* pismo nr ILPB3/423-756/08-2/DS z dnia 5 lutego 2009 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu: " (...) operacja przewalutowania zobowiązania z tytułu otrzymania kredytu / pożyczki nie skutkuje powstaniem różnic kursowych dla celów podatkowych",

* pismo nr ILPB3/423-829/08-2/EK z dnia 4 marca 2009 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu: " (...) operacja przewalutowania zobowiązania z tytułu otrzymania pożyczki nie skutkuje powstaniem różnic kursowych dla celów podatkowych. Różnice kursowe, mające wpływ na podstawę opodatkowania, mogą powstać w dacie spłaty pożyczki, która została zaciągnięta i spłacona w walucie obcej. z przepisów ustawy wynika, że warunkiem powstania różnic kursowych dla celów podatkowych jest uregulowanie zaciągniętego zobowiązania w jakiejkolwiek formie. Przewalutowanie pożyczki skutkuje jedynie zmianą waluty, w której jest ona wyrażona; nie powoduje ono spłaty pożyczki. Innymi słowy, różnice kursowe dla celów podatkowych nie powstaną.",

* pismo nr IPPB5/423-288/08-2/IŚ z dnia 12 marca 2009 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie: "Przewalutowanie kredytu polega natomiast tylko na zmianie waluty, w której wyrażony jest jego kapitał. Zmiana taka może polegać na zmianie waluty z obcej na inną obcą walutę lub zamianie z waluty obcej na walutę krajową. Spłaty kredytu (pożyczki) po przewalutowaniu nie następują w odniesieniu do jakiegokolwiek miernika lecz stanowią określoną wartość w walucie stosowanej po dokonaniu tej operacji. (...) sama operacja przewalutowania Zadłużenia, bez względu na to czy przeprowadzona zostanie przed 2009 r., czy też po tej dacie - to na moment Przewalutowania (...) nie będzie rodziła skutków w postaci wystąpienia podatkowych różnic kursowych. (...) Operacja Przewalutowanie (...) nie zawiera w sobie elementu spłaty pożyczki / kredytu - jest tylko operacją zamiany (konwersji) jednej waluty na inną.",

* pismo nr ILPB3/423-48/09-2/HS z dnia 1 kwietnia 2009 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu,

* pismo nr IPPB5/423-122/09-4/IŚ z dnia 2 czerwca 2009 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie,

* pismo nr IPPB5/423-289/09-4/MB z dnia 26 sierpnia 2009 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie: " (...) organ podatkowy podziela słuszność stanowiska Spółki, że sama operacja przewalutowania - na moment przewalutowania, jak i w momencie dokonywania spłat w PLN nie będzie rodziła skutków w postaci wystąpienia podatkowych różnic kursowych.".

Zdaniem Spółki, przewalutowanie należności Spółki z tytułu udzielonej Pożyczki z PLN na EUR nie wywiera żadnych skutków podatkowych, tj. nie da możliwości rozpoznania kosztów podatkowych, gdyż (i) wartość pożyczki w momencie jej udzielenia nie była wyrażona w walucie obcej, (ii) w wyniku przewalutowania nie doszło do faktycznego uregulowania należności Spółki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W odniesieniu do powołanych przez Spółkę pism i interpretacji stwierdzić należy, że zapadły one w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl