ILPB3/423-1062/09-3/MM - Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych dochodu spółki z tytułu odsetek od pożyczek, obligacji oraz innych dłużnych papierów wartościowych, wypłacanych przez spółkę z o.o. z siedzibą na terytorium Pakistanu.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 12 lutego 2010 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB3/423-1062/09-3/MM Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych dochodu spółki z tytułu odsetek od pożyczek, obligacji oraz innych dłużnych papierów wartościowych, wypłacanych przez spółkę z o.o. z siedzibą na terytorium Pakistanu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 29 czerwca 2009 r. (data wpływu 19 listopada 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania dochodu Spółki z tytułu odsetek od pożyczek, obligacji oraz innych dłużnych papierów wartościowych wypłacanych Jej przez spółkę w Pakistanie - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 listopada 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

*

ustalenia wielkości zobowiązania podatkowego Spółki z tytułu dywidend wypłacanych Jej przez spółkę w Pakistanie,

*

opodatkowania dochodu Spółki z tytułu odsetek od pożyczek, obligacji oraz innych dłużnych papierów wartościowych wypłacanych Jej przez spółkę w Pakistanie.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący opis zdarzenia przyszłego.

Zamiarem Wnioskodawcy jest utworzenie spółki zależnej na terytorium Pakistanu w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (company limited by shares). w projektowanej spółce, Wnioskodawca będzie posiadał 51% udziałów i 51% w kapitale zakładowym tej spółki. Pozostała część udziałów będzie posiadana przez osoby fizyczne zamieszkałe w Pakistanie.

Przedmiotem działalności projektowanej spółki będzie uruchomienie zakładu produkcyjnego produkującego butelkowaną wodę mineralną oraz inne napoje, w tym napoje energetyczne. Produkcja zakładu będzie sprzedawana wyłącznie w Pakistanie oraz krajach ościennych.

Wnioskodawca będzie dodatkowo w pierwszym okresie działalności finansował spółkę za pośrednictwem kapitału dłużnego, tj. będzie udzielał spółce pożyczek oraz obejmował emisje obligacji przez spółkę.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że mimo niespełnienia kryterium wskazanego w art. 20 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 645 z późn. zm.) odnoszącego się do minimalnego udziału polskiej spółki w spółce z siedzibą w Pakistanie, możliwe jest - w świetle art. 22 ust. 1 Umowy pomiędzy Polską Rzeczpospolitą Ludową i Muzułmańską Republiką Pakistanu o zapobieżeniu podwójnemu opodatkowaniu dochodu podpisanej w Warszawie dnia 25 października 1974 r. (Dz. U. Nr 6, poz. 47) - korzystanie przez Wnioskodawcę z prawa do odliczenia zapłaconego w Pakistanie podatku od dywidend przy ustalaniu wielkości zobowiązania podatkowego z tytułu dywidend na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w świetle art. 11 ust. 1 Umowy wskazanej w pytaniu pierwszym odsetki od obligacji, papierów wartościowych, weksli, skryptów dłużnych oraz innego rodzaju zobowiązań, uzyskiwane ze źródeł w Pakistanie przez Wnioskodawcę będą przedmiotem opodatkowania tylko w Pakistanie.

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie Nr 2. Wniosek Spółki w zakresie pytania Nr 1 został rozpatrzony odrębną interpretacją indywidualną wydaną w dniu 12 lutego 2010 r. Nr ILPB3/423-1062/09-2/MM

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 11 ust. 1 Umowy, odsetki od obligacji, papierów wartościowych, weksli, skryptów dłużnych oraz innego rodzaju zobowiązań, uzyskiwane ze źródeł w jednym umawiającym się państwie przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium drugiego umawiającego się państwa będą przedmiotem opodatkowania tylko w tym pierwszym umawiającym się państwie.

Jak wskazano powyżej, zamiarem Wnioskodawcy jest udzielanie projektowanej spółce pożyczek oraz nabywanie emitowanych przez nią obligacji i innych dłużnych papierów wartościowych.

W konsekwencji, w świetle cytowanego powyżej art. 11 ust. 1 Umowy, dochód Wnioskodawcy z tytułu odsetek od pożyczek, obligacji oraz innych dłużnych papierów wartościowych będzie opodatkowany wyłącznie w Pakistanie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), podatnicy, jeżeli mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Przepis ten stanowi o tzw. nieograniczonym obowiązku podatkowym, co oznacza, że podatnicy, którzy mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (osiąganych zarówno w kraju, jak i zagranicą).

Artykuł 17 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy stanowi, iż wolne od podatku są dochody osiągane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników określonych w art. 3 ust. 1, jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, tak stanowi.

Z powyższego wynika, że aby podatnicy objęci nieograniczonym obowiązkiem podatkowym, mogli skorzystać z omawianego zwolnienia muszą jednocześnie zostać spełnione następujące warunki:

1.

osiągnąć dochód za granicą,

2.

umowa międzynarodowa, której Polska jest stroną, zwalnia ten dochód od opodatkowania w Polsce.

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, oparte na modelu OECD, zwalniają z opodatkowania w kraju siedziby podatnika niektóre dochody na rzecz ich opodatkowania za granicą, w kraju źródła. Umowy jednocześnie wskazują zastosowanie odpowiedniej metody unikania podwójnego opodatkowania wobec uzyskanych dochodów.

W przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego zastosowanie znajdzie umowa pomiędzy Polską Rzecząpospolitą Ludową i Muzułmańską Republiką Pakistanu o zapobieżeniu podwójnemu opodatkowaniu dochodu, podpisana w Warszawie dnia 25 października 1974 r. (Dz. U. z 1976 r. Nr 9, poz. 47).

Zgodnie z art. 11 ust. 1 tej umowy, odsetki od obligacji, papierów wartościowych, weksli, skryptów dłużnych lub innego rodzaju zobowiązań, uzyskane ze źródeł z jednego Umawiającego się Państwa przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium drugiego Umawiającego się Państwa, będą przedmiotem opodatkowania tylko w tym pierwszym wymienionym Państwie.

Stosownie natomiast do art. 22 ust. 1 ww. umowy, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium jednego z Umawiających się Państw uzyskuje dochody w drugim Umawiającym się Państwie i jeżeli ten dochód, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, będzie opodatkowany tylko w tym drugim Umawiającym się Państwie lub może być opodatkowany w tym drugim Umawiającym się Państwie, to pierwsze wymienione Państwo będzie stosownie do postanowień ustępu 2 wyłączać te dochody spod opodatkowania, lecz może przy obliczaniu podatku od pozostałego dochodu tej osoby stosować stopę podatkową, która byłaby zastosowana, jeśli zwolniony dochód nie zostałby zwolniony.

Pomimo możliwości bezpośredniego stosowania przepisów umów międzynarodowych, wynikających z zapisów art. 87 i 91 Konstytucji RP, do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych został wprowadzony ww. art. 17 ust. 1 pkt 3, potwierdzający uregulowania zawarte w umowach międzynarodowych o zapobieżeniu podwójnemu opodatkowaniu.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty (...). Dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą (art. 7 ust. 2).

Zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy, przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się przychodów ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo są wolne od podatku.

Reasumując powyższe, dochody osiągnięte przez Spółkę w Pakistanie z tytułu odsetek od obligacji, papierów wartościowych, weksli, skryptów dłużnych oraz innego rodzaju zobowiązań będą wolne od podatku, tj. nieuwzględniane dla wyliczenia przez Spółkę dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce. Dochody z tego tytułu będą natomiast opodatkowane w Pakistanie.

Jednocześnie nadmienia się, iż dochody te powinny być doliczone do przychodów uzyskanych w Polsce i wykazane w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy. Dochód z tego tytułu należy jednak wykazać w informacji o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku (CIT-8/O).

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl