Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 19 stycznia 2010 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPB3/423-1049/09-3/JG
Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów spółki kapitałowej wynagrodzenia wypłaconego firmie konsultingowej za przygotowanie dokumentów rozliczenia dotacji oraz dokumentów niezbędnych do kontroli realizacji projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 12 listopada 2009 r. (data wpływu 16 listopada 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zakwalifikowania wydatków poniesionych na wynagrodzenie firmy konsultingowej za przygotowanie dokumentów rozliczenia przyznanej dotacji i dokumentów niezbędnych do kontroli realizacji projektu do kosztów uzyskania przychodów oraz określenia momentu ich poniesienia - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 listopada 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

*

kwalifikacji podatkowej wydatków, które zostaną poniesione przez Spółkę w związku z ubieganiem się o dofinansowanie inwestycji w ramach Działania 1.2 - Schemat I - (...) Regionalnego Programu Operacyjnego,

*

możliwości zakwalifikowania wydatków poniesionych na wynagrodzenie firmy konsultingowej za przygotowanie dokumentów rozliczenia przyznanej dotacji i dokumentów niezbędnych do kontroli realizacji projektu do kosztów uzyskania przychodów oraz określenia momentu ich poniesienia.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący opis zdarzenia przyszłego:

Wnioskodawca, będący osobą prawną, przygotowuje inwestycję polegającą na zakupie maszyny drukarskiej. Zrealizowanie planowanej inwestycji Spółka chce oprzeć o dofinansowanie w ramach Działania 1.2 - Schemat I - (...) Regionalnego Programu Operacyjnego.

Przygotowanie poprawnego, z punktu widzenia wymogów formalnych, wniosku o dofinansowanie oraz biznes planu inwestycji polegającej na zakupie maszyny drukarskiej Wnioskodawca zamierza zlecić firmie konsultingowej. Firma konsultingowa w ramach zawartej umowy poza przygotowaniem poprawnego wniosku o dofinansowanie i sporządzenie biznes planu realizowanej inwestycji, przygotuje i skompletuje dokumenty wymagane do podpisania umowy o dofinansowanie, przygotuje wniosek o płatność oraz sprawozdanie z realizacji projektu.

W ramach realizowanej umowy, firma konsultingowa wystawi trzy faktury:

*

pierwszą - po pozytywnej ocenie złożonego wniosku pod względem kryteriów formalnych,

*

drugą - po przyznaniu przez instytucję zarządzającą decyzji o dofinansowaniu projektu,

*

trzecią - za wykonanie usług, tj. złożenie wniosku o płatność w ramach projektu, przygotowanie dokumentów do rozliczenia przyznanej dotacji i przygotowanie dokumentacji niezbędnej na potrzeby kontroli realizacji projektu.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy wydatki za sporządzenie wniosku o dofinansowanie inwestycji z Programu w ramach Działania 1.2 - Schemat I - (...) Regionalnego Programu Operacyjnego poniesione w procesie przygotowania projektu w celu uzyskania dofinansowania stanowią koszty uzyskania przychodu, czy też stanowić będą koszty zwiększające wartość początkową zakupionej maszyny drukarskiej.

2.

Czy wydatki poniesione na wynagrodzenie dla firmy konsultingowej za przygotowanie dokumentów rozliczenia przyznanej dotacji oraz dokumentów niezbędnych do kontroli realizacji projektu stanowić będą koszt uzyskania przychodu w momencie ich ponoszenia.

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie drugie.

Wniosek Spółki w zakresie pytania pierwszego został rozpatrzony odrębną interpretacją wydaną w dniu 19 stycznia 2010 r. nr ILPB3/423-1049/09-2/JG.

Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki poniesione na wynagrodzenie dla firmy konsultingowej za przygotowanie dokumentów rozliczenia przyznanej dotacji oraz dokumentów niezbędnych do kontroli realizacji projektu, powinny stanowić koszt uzyskania przychodu w momencie jego poniesienia.

Stosownie do treści art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16.

Możliwość zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów uzależniona została od istnienia związków przyczynowo-skutkowych, tzn. poniesiony wydatek ma lub może mieć wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodu.

Od dnia 1 stycznia 2007 r. ustawodawca wprowadził podział kosztów na bezpośrednio i pośrednio związane z przychodem. Jako koszty pośrednie przyjmowane są przede wszystkim koszty funkcjonowania podatnika, których ponoszenie związane jest z prowadzoną działalnością.

Zdaniem Wnioskodawcy, koszty poniesione na wynagrodzenie dla firmy konsultingowej za przygotowanie dokumentów rozliczenia przyznanej dotacji oraz dokumentów niezbędnych do kontroli realizacji projektu, należy zakwalifikować do kosztów pośrednich związanych z prowadzoną działalnością.

Ponadto, stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z przychodów (dochodów), o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14a, 23, 24, 42, 47 i 48.

W związku z tym, iż u Wnioskodawcy wydatki poniesione na wynagrodzenie dla firmy konsultingowej za przygotowanie dokumentów i rozliczenia przyznanej dotacji oraz dokumentów niezbędnych do kontroli realizacji projektu sfinansowane zostaną z własnych środków obrotowych, tym samym nie zaistnieje przypadek, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy, a co za tym idzie wydatek ten będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodów w momencie jego poniesienia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

W świetle powyższego, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:

*

został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),

*

jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,

*

pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,

*

poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,

*

został właściwie udokumentowany,

*

nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Powyższe oznacza, iż wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu enumeratywnie wymienionych w przywołanym art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, mogą stanowić koszt uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiągniętymi przychodami, w tym służą zachowaniu albo zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów.

Przepisy ww. ustawy podatkowej dokonują podziału kosztów na koszty bezpośrednio związane z przychodami i koszty pośrednie (inne niż bezpośrednio związane z przychodami). Jako koszty pośrednie przyjmowane są przede wszystkim koszty funkcjonowania podatnika, których ponoszenie jest związane z całokształtem prowadzonej działalności.

Wnioskodawca w przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego wskazał, iż poniesie On wydatki na wynagrodzenie dla firmy konsultingowej za przygotowanie dokumentów rozliczenia przyznanej dotacji i dokumentów niezbędnych do kontroli realizacji projektu. Wnioskodawca dodał, że wydatki te sfinansowane zostaną z własnych środków obrotowych.

Zatem, jak słusznie wskazał Wnioskodawca, do przedmiotowych wydatków nie znajdzie zastosowania przepis art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Unormowanie to dotyczy bowiem wyłącznie wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14a, 23, 24, 42, 47, 48, 52 i 53, lub ze środków, o których mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

Jednocześnie nadmienia się, iż zakwalifikowanie wskazanych powyżej wydatków, jako kosztów pośrednich związanych z prowadzoną przez Spółkę działalnością, oznacza, iż podlegać one będą potrąceniu w dacie poniesienia, a więc w dniu, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych na podstawie odpowiedniego dowodu księgowego.

Zgodnie bowiem z art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

W myśl art. 15 ust. 4e ww. ustawy, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4f-4h, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów

Reasumując, w myśl przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wydatki jakie Spółka poniesie na wynagrodzenie dla firmy konsultingowej za przygotowanie dokumentów rozliczenia przyznanej dotacji oraz dokumentów niezbędnych do kontroli realizacji projektu, będą stanowić dla Niej koszty podatkowe inne niż bezpośrednio związane z przychodem i będą potrącalne w dacie ich poniesienia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl