Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPB2/4511-1-958/15-4/WS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 15 września 2015 r. (data wpływu 1 października 2015 r.), uzupełnionym w dniu 22 grudnia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania przychodu podatkowego u nabywców przedmiotów sprzedaży premiowej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z którym na Spółce mogą spoczywać jakiekolwiek obowiązki płatnika - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania przychodu podatkowego u nabywców przedmiotów sprzedaży premiowej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z którym na Spółce mogą spoczywać jakiekolwiek obowiązki płatnika.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka jest producentem sprzedawcą. W warunkach gospodarki rynkowej, którą cechuje stale rosnąca konkurencja Spółka podejmuje ustawiczne działania marketingowe zmierzające do zwiększenia rozpoznawalności Spółki oraz sprzedawanych przez nią wyrobów i towarów, co w efekcie ma prowadzić do zwiększenia obrotów lub przynajmniej podtrzymania popytu na dotychczasowym poziomie. Działania marketingowe (w tym sprzedaż premiowa) dodatkowo wpływają pozytywnie na budowanie relacji z kontrahentami, na ich lojalność, a co za tym idzie na wygenerowanie większego zysku.

W celu wsparcia prowadzonej sprzedaży Spółka co roku organizuje akcje promocyjne, w ramach których uczestnicy po spełnieniu warunków określonych w regulaminie akcji, mogą zakupić przedmioty sprzedaży premiowej za symboliczną cenę 1 PLN brutto za sztukę.

Dla każdej akcji przygotowany jest szczegółowy regulamin określający w szczególności:

* do kogo jest skierowana akcja promocyjna,

* czas trwania akcji promocyjnej,

* zakupy jakich towarów są objęte promocją,

* pułap zakupu wyrobów i towarów Spółki, po osiągnięciu którego uczestnicy akcji promocyjnej mają możliwość zakupu gwarantowanych nagród w cenie promocyjnej 1 PLN za sztukę (według katalogu dla danej promocji).

Spółka dokonuje sprzedaży swoich wyrobów i towarów bezpośrednio do hurtowni będących dystrybutorami wyrobów i towarów Spółki, natomiast akcję promocyjną Spółka kieruje do sklepów i warsztatów. Pod pojęciem "sklep" lub "warsztat" Spółka rozumie podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie handlu i usług, który nabywa i wykorzystuje w swojej działalności wyroby i towary pochodzące od Spółki.

Uczestnictwo w akcji promocyjnej polega na kupowaniu określonych wyrobów i towarów Spółki a następnie na rejestracji tegoż zakupu na portalu internetowym stworzonym na potrzeby promocji według instrukcji zawartej w regulaminie promocji. W trakcie trwania promocji rejestrowane zakupy uczestników promocji podlegają weryfikacji pod względem poprawności i rzetelności wprowadzonych danych. Za osiągnięcie określonego poziomu zakupów wyrobów i towarów Spółki, uczestnicy nabywają prawo do nabycia określonych przedmiotów sprzedaży premiowej, tj.: rzeczowych artykułów przemysłowych, bonów towarowych, wycieczek (zgodnie z katalogiem nagród sprzedaży premiowej) za symboliczną złotówkę.

Reasumując, możliwość zakupu nagród rzeczowych w cenie 1 PLN brutto za sztukę w ramach sprzedaży premiowej niewątpliwie jest uatrakcyjnieniem oferowanej sprzedaży, umacnia więzi handlowe Spółki z jej klientami a co za tym idzie powoduje wzrost sprzedaży oferowanych przez Spółkę wyrobów towarów i tym samym wzrost osiąganych przez Spółkę przychodów. Powyższe założenia znajdują potwierdzenie we wcześniej przeprowadzonych akcjach i porównaniach przychodów ze sprzedaży w efekcie podobnych akcji. Działania te podejmowane są tylko i wyłącznie w celu zwiększenia sprzedaży i atrakcyjności produktów Spółki, pozyskania nowych klientów (nabywców wyrobów i towarów Spółki) oraz utrzymania określonej pozycji na rynku. Opisane działania marketingowe pozostają zatem w bezpośrednim związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością i mają na celu zwiększenie przychodów osiąganych przez Spółkę.

Zaznaczyć tutaj należy, że pomiędzy Spółką a nabywcami nagród nie istnieje związek, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy o VAT, tj. powiązania rodzinne lub kapitałowe.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

1. Czy wydatek poniesiony przez Spółkę na nabycie towarów lub bonów towarowych oraz wycieczek, które będą przedmiotem sprzedaży premiowej za cenę 1 PLN brutto za sztukę (zgodnie z regulaminem sprzedaży premiowej), Spółka będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu ich sprzedaży, jako koszt własny sprzedaży (koszt bezpośredni), zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych.

2. Czy przychodem podlegającym opodatkowaniu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, z tytułu sprzedaży towarów lub bonów towarowych oraz wycieczek, po symbolicznej cenie 1 PLN brutto za sztukę w ramach prowadzonej akcji promocyjnej, będzie kwota faktycznie należna od nabywcy pomniejszona o należny podatek VAT.

3. Czy u nabywców przedmiotów sprzedaży premiowej (podmiotów prowadzących działalność gospodarczą) zakupujących towary lub bony towarowe oraz wycieczki, w cenie 1 PLN brutto za sztukę, w ramach uczestnictwa w akcji promocyjnej, powstanie jakikolwiek przychód podatkowy - np. z tytułu częściowo nieodpłatnego świadczenia, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (p.d.o.p.), oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (p.d.o.f.), w związku z którym na Spółce mogą spoczywać jakiekolwiek obowiązki płatnika.

Tutejszy Organ informuje, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 3 w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Natomiast w odniesieniu do pytań nr 1 i 2 oraz pytania nr 3 w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, wydane zostały odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o p.d.o.p. przychodem jest w szczególności wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń. Analogiczną regulację zawiera art. 11 ustawy o p.d.o.f. Należy wskazać, iż w praktyce nieodpłatne lub częściowo nieodpłatne świadczenia na gruncie ustaw podatkowych mogą mieć miejsce w szczególności w przypadku transakcji zawieranych na warunkach odbiegających od warunków rynkowych.

W związku z powyższym w przypadku opisanej w stanie faktycznym niniejszego wniosku sprzedaży premiowej dokonywanej przez Spółkę, w celu określenia czy po stronie nabywców towarów sprzedawanych po symbolicznej cenie 1 PLN brutto za sztukę powstanie przychód z tytułu otrzymania częściowo nieodpłatnych świadczeń, należy ustalić czy cena stosowana w omawianej transakcji (sprzedaży premiowej) odbiega od wartości rynkowej.

Spółka wskazała, iż zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy o p.d.o.p. (oraz analogicznym do niego art. 19 ust. 2 ustawy o p.d.o.f.) wartość rynkową rzeczy lub praw majątkowych określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia. Zdaniem Spółki pojęcie wartości rynkowej nie jest pojęciem obiektywnym i należy je rozpatrywać każdorazowo w kontekście charakteru danej transakcji i jej uwarunkowań ekonomicznych. Niewątpliwie stosowanie upustów cenowych szczególnie w ramach prowadzonych akcji promocyjnych, należy uznać za w pełni uzasadnione działanie podatnika. W konsekwencji prowadzona przez Spółkę sprzedaż premiowa, polegająca na umożliwieniu nabycia określonych towarów w cenie 1 PLN brutto za sztukę kontrahentom, którzy osiągnęli określony poziom zakupów produktów Spółki, posiada zdaniem Spółki uzasadnienie ekonomiczne, które świadczy o zachowaniu rynkowego charakteru transakcji (w tym ceny). W szczególności należy wskazać, iż przedstawiona w opisie stanu faktycznego promocja skierowana jest generalnie do podmiotów niepowiązanych ze Spółką, co wykluczałoby ewentualne zarzuty o nierynkowe kształtowanie transakcji wynikające z powiązań pomiędzy Spółką a uczestnikami promocji.

Dodatkowo w opinii Spółki podkreślenia wymaga także art. 12 ust. 3 ustawy o p.d.o.p., zgodnie z którym za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Analogiczną regulację zawiera art. 14 ust. 1 ustawy o u.p.d.o.f.

W związku z faktem, iż zarówno przepisy ustawy o p.d.o.p. jak i ustawy o p.d.o.f. nie zawierają definicji pojęcia "bonifikata", w praktyce przyjmuje się zgodnie z wykładnią językową, że bonifikata to zmniejszenie ustalonej ceny towaru lub usługi, zniżka od ustalonej ceny towaru, opust, rabat. Zwykle stanowi ona zachętę do dalszych zakupów, albo formę rekompensaty z powodu faktycznie poniesionej lub przewidywanej straty klienta. Stanowisko takie przedstawił m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 25 marca 2010 r. (sygn. IPPB1/415-86/10-5/ES).

Z powyższego wynika, iż udzielenie przez Spółkę bonifikaty (rabatu) w ramach sprzedaży premiowej towaru za 1 PLN stanowi podstawę do pomniejszenia przychodu z tego tytułu.

Należy wskazać, że kontrahent, aby móc w ramach akcji promocyjnej zakupić nagrodę po cenie promocyjnej 1 PLN musi zrealizować określony w regulaminie poziom zakupów towarów Spółki.

Wobec powyższego w świetle obowiązujących przepisów p.d.o.p. raz p.d.o.f. Spółka uważa, iż po stronie kontrahentów nabywających w ramach akcji promocyjnej prawo do zakupu nagród (bonów towarowych, wycieczek itp.) za symboliczną złotówkę nie powstaje przychód z tytułu otrzymania częściowo nieodpłatnych świadczeń, w związku z czym po stronie Spółki nie powstają jakiekolwiek obowiązki płatnika związane z dokonaniem sprzedaży premiowej na rzecz uczestników promocji. Stanowisko powyższe potwierdził m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 8 kwietnia 2009 r. (sygn. ILPB3/423-79/09-3/KS).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Ponadto wskazać należy, iż w przypadku przychodów z działalności gospodarczej powstających na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podmiotem obowiązanym do zapłaty podatku należnego z tego tytułu jest podatnik. W związku z tym, niniejsza interpretacja nie wywołuje skutków prawnych dla nabywców nagród prowadzących działalność gospodarczą będących podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, tut. Organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl