Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 31 grudnia 2015 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPB2/4511-1-949/15-4/TR

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 29 września 2015 r. (data wpływu 1 października 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 17 grudnia 2015 r. (data wpływu: pocztą elektroniczną - 17 grudnia 2015 r., pocztą tradycyjną - 24 grudnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika - jest:

* prawidłowe - w odniesieniu do źródła przychodu u zleceniobiorców;

* prawidłowe - w odniesieniu do wykazania tego przychodu w informacji PIT-8C;

* prawidłowe - w odniesieniu konsekwencji podatkowych zwrotu zapłaconych składek;

* nieprawidłowe - w odniesieniu do pozostałej części.

UZASADNIENIE

W dniu 1 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Od roku 2007 Zainteresowana prowadziła jednoosobowo działalność gospodarczą w zakresie badania rynku i opinii publicznej. Działalność tę zlikwidowała 10 lipca 2014 r. Za okres styczeń-sierpień 2009 r. przeprowadzona została kontrola przez ZUS i podważony został charakter umów o dzieło zawartych w tym okresie. W wyniku tego wszystkie umowy zostały potraktowane jako umowy zlecenia i należy je oskładkować, tzn. odprowadzić od nich składki do ZUS na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i FP. Osoby, z którymi były zawarte te umowy o dzieło obecnie już z Zainteresowaną nie współpracują ponieważ działalność gospodarcza została zamknięta.

W momencie, w którym Zainteresowana dokona korekt deklaracji ZUS powstanie u niej zobowiązanie do ZUS, natomiast za okres kontroli pobrana została za wysoka zaliczka na podatek dochodowy PIT-4 w łącznej kwocie 18 834,00 zł i została ona odprowadzona do US. Obecnie dokonując ponownego przeliczenia powyższych umów i potrącając składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i FP, zaliczka na PIT-4 ulega zmniejszeniu o 18 834,00 zł. U niektórych osób, które były na umowach o dzieło obecnie naliczona zostanie tylko składka na ubezpieczenie zdrowotne, ponieważ miały one inny tytuł do ubezpieczenia społecznego. Możliwe, że również do końca roku Zainteresowana wznowi swoją działalność gospodarczą. Z kilkoma osobami, z którymi Wnioskodawczyni już nie współpracuje, ma nadal kontakt i zadeklarowały, że zwrócą Zainteresowanej składki społeczne, zdrowotne i FP, które teraz musi odprowadzić do ZUS, ale jest to zdecydowana mniejszość umów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

1. Czy osoby, za które Wnioskodawczyni musi odprowadzić po kontroli składki do ZUS na ubezpieczenia (społeczne, zdrowotne i FP) osiągają z tego tytułu przychód i należy wystawić im PIT-11/PIT-8C jako przychód z innych źródeł.

2. Czy wystawiając PIT-11/PIT-8C i korekty PIT-4 i PIT-11 za 2009 rok Wnioskodawczyni powinna prowadzić działalność gospodarczą.

3. Czy Wnioskodawczyni winna dokonać wstecz za rok 2009 korekty deklaracji PIT-4 i PIT-11 (-ów), ponieważ powstała nadpłata w PIT-4 na kwotę 18 834,00 zł, czy dokonać tej korekty w roku bieżącym i wystąpić do urzędu skarbowego o zwrot nadpłaty lub czy można wystąpić do urzędu skarbowego o przeksięgowanie tych 18 834,00 zł na poczet zobowiązania do ZUS.

4. Czy zwrot składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i FP dla Wnioskodawczyni przez osoby, które były na umowach o dzieło, z którymi obecnie ma ona kontakt i które zadeklarowały taką chęć wywoła po stronie zleceniodawcy (Zainteresowanej) jakieś konsekwencje podatkowe.

Zdaniem Wnioskodawczyni:

1. Wnioskodawczyni powinna wystawić zleceniobiorcom PIT-8C z tytułu odprowadzonych składek do ZUS (ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i FP) jako przychód z innych źródeł.

2. Wnioskodawczyni nie musi mieć otwartej działalności gospodarczej wystawiając PIT-8C i korygując PITy-11 i PIT-4 za 2009 rok, ponieważ prowadziła działalność gospodarczą jednoosobowo jako osoba fizyczna.

3. Wnioskodawczyni powinna dokonać wstecz za 2009 rok korekt PIT-11 i PIT-4, a urząd skarbowy w wyniku tych korekt powinien oddać Zainteresowanej 18 834,00 zł, które Wnioskodawczyni następnie przekaże do ZUS, ponieważ są to tak naprawdę składki na ubezpieczenia zdrowotne.

4. Zwrot składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i FP przez niektórych zleceniobiorców nie wywołuje żadnych konsekwencji podatkowych po stronie Zainteresowanej, ponieważ przekazuje je ona dalej do ZUS.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest:

* prawidłowe - w odniesieniu do źródła przychodu u zleceniobiorców;

* prawidłowe - w odniesieniu do wykazania tego przychodu w informacji PIT-8C;

* prawidłowe - w odniesieniu konsekwencji podatkowych zwrotu zapłaconych składek;

* nieprawidłowe - w odniesieniu do pozostałej części.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Treść powyższego przepisu wskazuje, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wymienione w katalogu zwolnień przedmiotowych zawartym w powyższej ustawie, bądź, od których zaniechano poboru podatku.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, źródłami przychodów są inne źródła.

Stosownie zaś z art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Użycie w powyższym przepisie sformułowania "w szczególności", wskazuje, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w art. 20 ust. 1 ww. ustawy. Oznacza to, że przychodem z innych źródeł będzie każde przysporzenie majątkowe, mające konkretny wymiar finansowy, otrzymane jako świadczenie pieniężne, rzeczowe lub też jako świadczenie nieodpłatne czy częściowo odpłatne.

Zgodnie zaś z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru (PIT-8C), o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Jak podano we wniosku, za okres styczeń-sierpień 2009 r. przeprowadzona została kontrola przez ZUS i podważony został charakter umów o dzieło zawartych w tym okresie. W wyniku tego wszystkie umowy zostały potraktowane jako umowy zlecenia i należy je oskładkować, tzn. odprowadzić od nich składki do ZUS na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i FP. Osoby, z którymi były zawarte te umowy o dzieło obecnie już z Zainteresowaną nie współpracują, ponieważ działalność gospodarcza została zamknięta.

Biorąc pod uwagę przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz ww. przepisy prawa, należy stwierdzić, że z ogólnej definicji przychodów zawartej w przytoczonym na wstępie art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że przychodami są w szczególności otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Dlatego też zapłacone przez Wnioskodawczynię za podatników (zleceniobiorców) składki, w części, która powinna być finansowana przez zleceniobiorcę stanowią przychód zleceniobiorcy - jeśli osoby te (ubezpieczeni) nie zwróciły ich Wnioskodawczyni (płatnikowi składek) w roku, w którym zostały zapłacone - bowiem otrzymają oni (zleceniobiorcy) nieodpłatne świadczenia od zleceniodawcy (zleceniodawca zapłaci za nich składki, które powinny być finansowane ze środków zleceniobiorców).

W stosunku zatem do byłych zleceniobiorców, z którymi nie łączą już Zainteresowanej relacje umowne - jeśli osoby te nie zwróciły Wnioskodawczyni zapłaconych za nich składek na ubezpieczenie - zapłacone przez Wnioskodawczynię z własnych środków zaległe składki w części, w której powinny być one pokryte z dochodu zleceniobiorcy, stanowią dla tych osób przysporzenie majątkowe, które należy kwalifikować do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji, na Zainteresowanej nie ciąży obowiązek poboru zaliczki na podatek, a jedynie - mimo zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej - obowiązek sporządzenia informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C), stosownie do postanowień art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z kolei zagadnienia związane z korektą deklaracji regulują przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.). Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 5 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o deklaracjach, rozumie się przez to również zeznania, wykazy oraz informacje, do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci.

Z przepisu art. 81 § 1 ww. ustawy wynika, że jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację. Natomiast § 2 tego artykułu stanowi, że skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty, z zastrzeżeniem § 3.

Z treści art. 81 Ordynacji podatkowej wynika zatem, że korekta deklaracji ma na celu poprawienie błędu, który został popełniony przy poprzednim jej sporządzeniu i może dotyczyć każdej jej pozycji - o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Może więc ona dotyczyć m.in. błędów rachunkowych, oczywistych omyłek, a także gdy wypełniono ją niezgodnie z wymaganiami lub istnieją wątpliwości co do prawidłowości danych w niej zawartych. Błędnie mogła zostać określona m.in. wysokość zobowiązania podatkowego, wysokość nadpłaty lub zwrotu podatku, a także inne dane zawarte w treści deklaracji. Skorygowanie deklaracji polega więc na ponownym poprawnym wypełnieniu formularza z zaznaczeniem, iż w tym przypadku mamy do czynienia z korektą uprzednio złożonej deklaracji z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

Mając powyższe na względzie, należy stwierdzić, że na gruncie przedstawionego zdarzenia przyszłego na Wnioskodawczyni nie ciąży obowiązek dokonania korekt deklaracji PIT-4R oraz informacji PIT-11 wystawianych zleceniobiorcom za rok 2009, bowiem wystawione dokumenty sporządzone były prawidłowo, odzwierciedlały zaistniały w tamtym okresie, a więc wysokość pobranych przez płatnika - Wnioskodawczynię - składek, a nie wysokość składek należnych. W związku z powyższym brak jest podstaw prawnych do ich korygowania.

Odnosząc się natomiast do zagadnienia rozważanego zwrotu Zainteresowanej przez zleceniobiorców składek zapłaconych przez nią za zleceniobiorców, należy stwierdzić, że rzeczony zwrot nie będzie rodził dla Wnioskodawczyni skutków podatkowych w zakresie obowiązków płatnika, w oparciu o uzasadnienie wskazane powyżej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl