ILPB2/4511-1-37/16-2/WM

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 26 lutego 2016 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB2/4511-1-37/16-2/WM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 8 stycznia 2016 r. (data wpływu: 12 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi prorodzinnej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi prorodzinnej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Sprawa dotyczy ulgi prorodzinnej na pełnoletnie dziecko kończące naukę jako maturzysta. W roku podatkowym 2012 syn Wnioskodawczyni zakończył naukę jako maturzysta bez dalszej jej kontynuacji.

Zgodnie z rozporządzeniem MF jeszcze przez miesiące wakacyjne syn Zainteresowanej był traktowany jako uczeń.

Do sierpnia syn Wnioskodawczyni nie uzyskał żadnych dochodów pozostając na utrzymaniu rodziców.

Od września nie będąc już uczniem podjął pracę-staż w Urzędzie Pracy, gdzie do grudnia uzyskał dochód w kwocie 3240,60 zł. Dokonując rozliczenia podatku za 2012 r. Zainteresowana skorzystała z odliczenia ulgi za osiem miesięcy (8x92,67).

Urząd Skarbowy zakwestionował obliczenia Wnioskodawczyni tłumacząc, że jej syn będąc uczniem uzyskał w roku podatkowym dochód przekraczający kwotę wolną od podatku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy na syna-maturzystę kończącego naukę bez jej dalszej kontynuacji Wnioskodawczyni przysługuje odliczenie z tytułu ulgi prorodzinnej za osiem miesięcy. Mimo uzyskanego dochodu po zakończeniu nauki nie mając już statusu ucznia. Dochód uzyskany od września to 3240,60 zł.

Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z wyjaśnieniem MF z 2010 r. ulga dla maturzysty, który nie kontynuuje dalszej nauki przysługuje także za miesiące wakacyjne.

Zgodnie z tym Zainteresowana skorzystała z odliczenia ulgi za osiem miesięcy. Wnioskodawczyni uważa, że zgodnie z opisanym stanem faktycznym nie powinna być pozbawiona z możliwości skorzystania z odliczenia ulgi.

Przy takiej interpretacji przepisów pozbawiając Zainteresowaną skorzystania z ulgi za miesiące nauki syna za względu na dochód uzyskany po zakończeniu nauki jest krzywdzące.

Wynika z tego, że rok w którym uczeń kończy naukę i podejmuje pracę pozbawia w ten sposób możliwości skorzystania z ulgi rodziców za miesiące kiedy był na ich utrzymaniu.

Syn Wnioskodawczyni będąc uczniem nie uzyskał żadnego dochodu. Zgodnie z MF-wyjaśnienie z ulgi mogą skorzystać także osoby wychowujące pełnoletnie dziecko pod warunkiem, że dzieci uczą się lub studiują oraz że w roku podatkowym, którego dotyczy odliczenie, nie uzyskały dochodów.

Syn Zainteresowanej jako uczeń nie uzyskał dochodów dlatego uważa ona, że powinna skorzystać z ulgi za miesiące kiedy jej syn był uczniem (czyli 8 miesięcy) i pozostawał na jej utrzymaniu.

Gdyby syn Wnioskodawczyni uzyskał dochód w ciągu ośmiu miesięcy kiedy był uczniem wówczas przepisy te miałyby zastosowanie, ale nie w sytuacji kiedy podjął pracę po ukończeniu szkoły.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

W myśl art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki, o której mowa w art. 27b, podatnik ma prawo odliczyć kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2 na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym:

1.

wykonywał władzę rodzicielską,

2.

pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało,

3.

sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Stosownie do art. 27f ust. 2 ww. ustawy, odliczeniu podlega kwota stanowiąca 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w ust. 1. Odliczenie nie przysługuje, poczynając od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko:

1.

na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych,

2.

wstąpiło w związek małżeński.

Z przepisu art. 27f ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej.

Zgodnie z art. 27f ust. 5 ww. ustawy, odliczenia dokonuje się w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1, podając liczbę dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów - imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci. Na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej, podatnik jest obowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności:

1.

odpis aktu urodzenia dziecka,

2.

zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,

3.

odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą,

4.

zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

Natomiast art. 27f ust. 6 powyższej ustawy stanowi, że przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do podatników utrzymujących pełnoletnie dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3, w związku z wykonywaniem przez tych podatników ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego oraz w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej. Przepisy art. 6 ust. 8 i 9 stosuje się odpowiednio do dzieci, o których mowa w ust. 1 i 6 (art. 27f ust. 7 powołanej ustawy).

Treść art. 27f ust. 6 w powiązaniu z art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3 wskazuje, że odliczenie kwoty określonej w ust. 2 przysługuje podatnikowi, który utrzymywał dzieci pełnoletnie:

1.

bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

2.

do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, z wyjątkiem renty rodzinnej,

- w związku z wykonywaniem obowiązku alimentacyjnego lub sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej.

Mając na uwadze ww. przepisy stwierdzić należy, że aby móc skorzystać z ulgi, o której mowa w art. 27f ww. ustawy należy m.in. utrzymywać w roku podatkowym dzieci własne lub przysposobione do ukończenia 25 roku życia, uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, które w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, z wyjątkiem renty rodzinnej.

W 2012 r. wysokość ww. dochodu wynosiła 3.089 zł, co wynika z wyliczenia ilorazu kwoty zmniejszającej podatek, tj. kwoty 556 zł 02 gr oraz stawki podatku, określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, tj. 18%.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni skorzystała z odliczenia ulgi prorodzinnej za osiem miesięcy 2012 r. Pełnoletni syn Zainteresowanej w 2012 r. zakończył naukę jako maturzysta bez dalszej jej kontynuacji. Od września 2012 r. nie będąc już uczniem podjął pracę-staż w Urzędzie Pracy, gdzie do grudnia uzyskał dochód w kwocie 3240,60 zł.

Jak wynika z zacytowanych wyżej przepisów ustawodawca jednoznacznie wskazał jako warunek skorzystania z przedmiotowej ulgi limit dochodu uzyskanego w roku podatkowym przez pełnoletnie uczące się dziecko. Ustawodawca w żaden sposób nie dzieli roku podatkowego na czas gdy pełnoletni uczeń uczęszcza do szkoły i na okres gdy podejmuje pracę. Limit dochodu dotyczy całego roku podatkowego.

Stosownie zaś do treści art. 9 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Podkreślenia wymaga przy tym, iż wszelkie ulgi i zwolnienia podatkowe stanowią odstępstwo od generalnej zasady powszechności opodatkowania wyrażonej w art. 84 Konstytucji RP oraz art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dlatego też możliwość skorzystania z ulgi podatkowej to przywilej, z którego podatnik chcąc skorzystać musi spełnić ściśle określone przez ustawodawcę warunki. Niedopełnienie natomiast któregokolwiek z tych warunków skutkuje utratą prawa do ulgi.

W związku faktem, że syn Wnioskodawczyni w 2012 r. uzyskał dochód w kwocie 3.240,60 zł, tj. przekraczający określony przez ustawodawcę limit w wysokości 3.089 zł stwierdzić należy, że nie została spełniona jedna z przesłanek warunkujących prawo do omawianej ulgi, a tym samym Wnioskodawczyni nie przysługiwało prawo do dokonania odliczenia od podatku w zeznaniu rocznym na podstawie art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stanowisko Wnioskodawczyni uznano więc za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl