ILPB2/4511-1-166/15-2/TR

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 14 maja 2015 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB2/4511-1-166/15-2/TR

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku (data wpływu 16 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Od 1 stycznia 2015. ze Spółdzielni Mieszkaniowej (Zainteresowanego) wydziela się wspólnota z mocy ustawy, tj. na podstawie art. 26 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, a Spółdzielnia Mieszkaniowa rozpoczęła proces likwidacji. Spółdzielnia Mieszkaniowa chce rozliczyć się z członkami z tytułu wniesionych zaliczek na fundusz remontowy i koszty eksploatacji. W tym zakresie podjęła stosowne uchwały. Na dzień powstania wspólnoty fundusz remontowy oraz wynik finansowy dotyczący kosztów i przychodów z tytułu eksploatacji wykazują saldo dodatnie. W związku z tym, Spółdzielnia zamierza kwotę zwrotu z funduszu remontowego oraz wynik eksploatacji przekazać konkretnym osobom. Kwota wypłacona każdemu członkowi spółdzielni stanowić będzie różnicę pomiędzy wpłaconymi przez tę osobę środkami na fundusz remontowy i koszty eksploatacji, a kwotą która została wykorzystana na utrzymanie lokalu mieszkalnego i nieruchomości wspólnej. Środki gromadzone są przez członków Spółdzielni na poczet przyszłych i bieżących remontów oraz na pokrycie kosztów eksploatacji danej nieruchomości. Środki niewykorzystane w danym roku z funduszu remontowego oraz opłat eksploatacyjnych przechodzą na rok następny.

Nie ma konkretnych przepisów regulujących sposób rozliczania się z członkami w takiej konkretnej sprawie dlatego spółdzielnia zwraca się o interpretację.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy przy zwrocie na rachunek bankowy konkretnej osobie niewykorzystanych środków wniesionych na fundusz remontowy i koszty eksploatacji Spółdzielnia (Wnioskodawca) powinna wystawić PIT do opodatkowania tej kwoty podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy, kwoty na poczet funduszu remontowego i opłat eksploatacyjnych były wpłacone przez członków Spółdzielni łącznie w opłatach czynszowych, z pieniędzy już opodatkowanych i stanowią jedynie zwrot wniesionych kwot, a nie dodatkowy dochód.

W związku z powyższym Wnioskodawca uważa, że zwrot tych kwot jest wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Biorąc pod uwagę przepisy prawa oraz przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, że jeżeli rozliczenie kwot wynikających z utworzonego przez Spółdzielnię Mieszkaniową funduszu remontowego oraz uzyskanego dodatniego wyniku z eksploatacji dotyczy wyłącznie kwot faktycznie wpłacanych przez ww. osoby na fundusz remontowy oraz eksploatację, to kwoty zwrócone tym osobom (jako różnica pomiędzy wpłaconymi przez nich kwotami na fundusz remontowy i eksploatację, a rozliczonymi) nie powodują przysporzenia majątkowego, a tym samym przychodu w rozumieniu art. 20 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji, kwoty, które zostaną wypłacone przez Spółdzielnię z tytułu rozliczenia funduszu remontowego i zaliczek na eksploatację nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Zatem brak jest podstaw do wystawienia tym osobom informacji PIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Jak wynika z treści art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1222, z późn. zm.), różnica między kosztami eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości, zarządzanej przez spółdzielnię na podstawie art. 1 ust. 3, a przychodami z opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1-2 i 4, zwiększa odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości w roku następnym.

Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. Odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Obowiązek świadczenia na fundusz dotyczy członków spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali (art. 6 ust. 3 ww. ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych).

Podstawową zasadą obowiązującą w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) jest zasada powszechności opodatkowania. W myśl tej zasady, wyrażonej w treści art. 9 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Za przychody należy zatem uznać każdą formę przysporzenia majątkowego, zarówno formę pieniężną, jak i niepieniężną, w tym nieodpłatne świadczenia otrzymane przez podatnika.

Przepis art. 10 ust. 1 ww. ustawy zawiera katalog przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy źródłem przychodów są "inne źródła".

W myśl art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Jak dowodzi użycie sformułowania "w szczególności", definicja przychodów z innych źródeł ma charakter przykładowy i otwarty, zatem do tej kategorii należy zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ww. ustawy.

Z powyższej przywołanych przepisów wynika zatem, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega dochód uzyskiwany w wyniku określonych czynności faktycznych i prawnych, w następstwie których mamy do czynienia z przyrostem mienia. Tak więc podstawą uzyskania przychodów z innych źródeł mogą być tylko takie czynności, w wyniku których następuje po stronie osoby fizycznej przysporzenie majątkowe.

Na podstawie przywołanych wyżej przepisów, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega uzyskany w roku podatkowym dochód stanowiący dla osób fizycznych (podatników) przysporzenie majątkowe.

Z treści wniosku wynika, że ze Spółdzielni wydzieliła się wspólnota mieszkaniowa na zasadach określonych w art. 26 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

W związku z tym wydzieleniem Spółdzielnia Mieszkaniowa (Zainteresowany) chce się rozliczyć z członkami z tytułu wniesionych zaliczek na fundusz remontowy i koszty eksploatacji. W tym zakresie podjęła stosowne uchwały. Na dzień powstania wspólnoty fundusz remontowy oraz wynik finansowy dotyczący kosztów i przychodów z tytułu eksploatacji wykazują saldo dodatnie. W związku z tym, Spółdzielnia zamierza kwotę zwrotu z funduszu remontowego oraz wynik eksploatacji przekazać konkretnym osobom. Kwota wypłacona każdemu członkowi spółdzielni stanowić będzie różnicę pomiędzy wpłaconymi przez tę osobę środkami na fundusz remontowy i koszty eksploatacji, a kwotą która została wykorzystana na utrzymanie lokalu mieszkalnego i nieruchomości wspólnej. Środki gromadzone są przez członków Spółdzielni na poczet przyszłych i bieżących remontów oraz na pokrycie kosztów eksploatacji danej nieruchomości. Środki niewykorzystane w danym roku z funduszu remontowego oraz opłat eksploatacyjnych przechodzą na rok następny.

Biorąc pod uwagę ww. przepisy prawa oraz przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe, należy stwierdzić, że jeżeli rozliczenie kwot wynikających z utworzonego przez Spółdzielnię Mieszkaniową funduszu remontowego po pomniejszeniu o wynik eksploatacji (tekst jedn.: po rozliczeniu kosztów i przychodów z tytułu eksploatacji i utrzymania nieruchomości - z wniosku wynika bowiem, że Spółdzielnia Mieszkaniowa chce się rozliczyć z członkami z tytułu wniesionych kwot na fundusz remontowy i koszty eksploatacji) dotyczy wyłącznie kwot faktycznie wpłacanych przez ww. osoby, to kwoty zwrócone tym osobom (jako różnica pomiędzy wpłaconymi przez nich kwotami na fundusz remontowy a rozliczonymi) nie powodują przysporzenia majątkowego - a tym samym przychodu w rozumieniu art. 20 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, kwoty, które zostaną wypłacone przez Wnioskodawcę z tytułu przedmiotowego rozliczenia nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Zatem brak jest podstaw do wystawienia tym osobom informacji PIT-8C.

Zgodnie bowiem z treścią art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl