ILPB2/4511-1-1220/15-5/MK

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 4 marca 2016 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB2/4511-1-1220/15-5/MK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 26 listopada 2015 r. (data wpływu 30 listopada 2015 r.) uzupełnionym pismem - data wpływu 22 stycznia 2016 r. oraz pismem z dnia 26 lutego 2015 r. (data wpływu 1 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

Z uwagi na fakt, że ww. wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 i § 4 ustawy - Ordynacja podatkowa, pismem z dnia 23 lutego 2016 r. nr ILPB2/4511-1-1220/15-3/MK, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów wezwał Wnioskodawczynię do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Jednocześnie poinformowano Zainteresowaną, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ, a jego uzupełnieniem nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Wezwanie wysłano w dniu 23 lutego 2016 r. (skuteczne doręczenie nastąpiło w dniu 27 lutego 2016 r.), w dniu 1 marca 2016 r. (data nadania 29 lutego 2016 r.) do tut. Organu wpłynęło uzupełnienie wniosku.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 9 maja 2013 r. Wnioskodawczyni - na podstawie umowy darowizny - nabyła od brata gospodarstwo rolne. W dniu 17 września 2015 r. Zainteresowana sprzedała część gospodarstwa rolnego obejmującego działki nr 17, 20, 23, 24 i 48 o łącznej powierzchni 3,1871 ha. Wymienione działki oznaczone są symbolem 54 RZ.W - tereny otwarte terasy zalewowej i doliny (...) o przewadze użytków zielonych. Wnioskodawczyni zaznacza, że pozostała część jej gospodarstwa rolnego ma powierzchnię 4,97 ha. Sprzedane grunty będą użytkowane rolniczo z wyłączeniem działek nr 20, 23 i 24 o powierzchni 0,0372 ha oznaczonych symbolem Ws - grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi oraz działki nr 48 o powierzchni 0,0192 ha oznaczonej symbolem Wp - grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi. Wartość przedmiotu sprzedaży strony ustaliły na kwotę 100 000 zł w tym gruntów oznaczonych Ws i Wp na łączną kwotę 500 zł.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawczyni będzie płaciła podatek za grunty pod wodami powierzchniowymi działki nr 20, 23, 24 oraz "Wp" grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi o pow. 0,0192 ha (działka nr 48).

Zdaniem Wnioskodawczyni nie powinna ona płacić podatku w urzędzie skarbowym bo działki te 17, 20, 23, 24 i 48, o powierzchni 3,1871 ha wchodzą w skład gospodarstwa rolnego, mimo że są to grunty pod wodami powierzchniowymi i wodami płynącymi. Sprzedane działki weszły również w skład gospodarstwa rolnego nabywcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c) ww. ustawy, jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

#8210; jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że sprzedaż nieruchomości stanowi źródło przychodu podlegające opodatkowaniu, jeżeli sprzedaż ta ma miejsce przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W przypadku sprzedaży nieruchomości decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma moment jej nabycia.

Wnioskodawczyni w przedstawionym opisie stanu faktycznego wskazała, że nieruchomości wchodzące w skład gospodarstwa rolnego nabyła tytułem darmym w 2013 r.

W myśl art. 30e ust. 1 i ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku i jest płatny w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Jednakże na mocy art. 21 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy, zwolnione od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie dotyczy przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny.

Powyższy przepis wskazuje, że zwolnieniu podlegają przychody uzyskane ze sprzedaży gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, które w związku ze zbyciem nie utracą charakteru rolnego.

Jeżeli zatem grunty, które Wnioskodawczyni sprzedała są w dalszym ciągu wykorzystywane na cele rolnicze, przychody uzyskane z tego tytułu mogą zostać zwolnione od podatku dochodowego.

Należy jednak zauważyć, że wszelkiego rodzaju ulgi czy zwolnienia są odstępstwem od konstytucyjnej zasady równości i powszechności opodatkowania, w sposób szczegółowy uregulowanymi w przepisach materialnego prawa podatkowego. Są one przywilejami, z których podatnik ma prawo, a nie obowiązek skorzystania. Zatem oceniając ciążące na nim obowiązki wynikające z zastosowania danej ulgi czy zwolnienia podatkowego należy dokonać ścisłej, literalnej wykładni przepisu regulującego daną ulgę czy zwolnienie.

Ustawa o podatku dochodowym nie zawiera definicji pojęcia gospodarstwo rolne. W celu wyjaśnienia tej kwestii odsyła, zgodnie z dyspozycją art. 2 ust. 4 ww. ustawy, do przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.). Zgodnie z art. 2 ust. 1 ww. ustawy za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Szczegółowe określenie, jakie rodzaje gruntów wchodzą w skład gospodarstwa rolnego wymaga odniesienia się do klasyfikacji zawartej w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015 r. poz. 542, z późn. zm.).

Zgodnie § 67 ww. rozporządzenia użytki gruntowe wykazywane w ewidencji dzielą się na następujące grupy:

1.

grunty rolne;

2.

grunty leśne;

3.

grunty zabudowane i zurbanizowane;

4.

użytki ekologiczne, oznaczone symbolem złożonym z litery "E" oraz symbolu odpowiedniego użytku gruntowego określającego sposób zagospodarowania lub użytkowania terenu, np. E-Ws, E-Wp, E-Ls, E-Lz, E-N, E-Ps, E-R;

5.

(uchylony)

6.

grunty pod wodami;

7.

tereny różne oznaczone symbolem -Tr.

Natomiast stosownie do § 68 ust. 1 rozporządzenia, grunty rolne dzielą się na:

1.

użytki rolne, do których zalicza się:

a.

grunty orne, oznaczone symbolem - R,

b.

sady, oznaczone symbolem - S,

c.

łąki trwałe, oznaczone symbolem - Ł,

d.

pastwiska trwałe, oznaczone symbolem - Ps,

e.

grunty rolne zabudowane, oznaczone symbolem - Br,

f.

grunty pod stawami, oznaczone symbolem - Wsr,

g.

grunty pod rowami, oznaczone symbolem - W,

h.

grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, oznaczone symbolem - Lzr.

2.

nieużytki, oznaczone symbolem - N.

Z kolei, według § 68 ust. 4 rozporządzenia, grunty pod wodami dzielą się na:

1.

grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi, oznaczone symbolem - Wm;

2.

grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi, oznaczone symbolem - Wp;

3.

grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi, oznaczone symbolem - Ws.

Z powyższego wynika, że grunty pod wodami oznaczone symbolami Ws i Wp nie wchodzą w skład gruntów rolnych. W rezultacie, nawet po spełnieniu normy obszarowej wskazane grunty nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem rolnym, czyli - w myśl postanowień ustawy o podatku rolnym - nie będą uznane za gospodarstwo rolne.

Tymczasem, zgodnie z treścią przytoczonych przepisów zastosowanie zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzależnione jest od wystąpienia następujących przesłanek:

* grunty te muszą być zakwalifikowane jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych,

* muszą stanowić gospodarstwo rolne (tekst jedn.: będący własnością osoby fizycznej obszar gruntów o łącznej powierzchni co najmniej 1 ha) lub jego część składową,

* grunty nie mogą utracić wskutek sprzedaży lub zamiany rolnego charakteru.

Jak wspomniano wyżej, jedną z zasadniczych przesłanek wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest to, aby zbywane grunty wchodziły w skład gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Nie ulega wątpliwości, że sprzedane grunty oznaczone symbolami Ws i Wp mogą stanowić gospodarstwo rolne w sensie organizacyjnym, jednakże w realiach niniejszej sprawy okoliczność ta pozostaje bez znaczenia.

Z ww. względów stanowisko Wnioskodawczyni należało ocenić jako nieprawidłowe. W związku z tym odpłatne zbycie działek gruntów pod wodami powierzchniowymi oznaczonymi symbolami Wp i Ws nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl