ILPB2/436-7/08-4/MK - Jaka jest opłata od ustanowienia służebności gruntowej i kto ją powinien zapłacić?

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 30 kwietnia 2008 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB2/436-7/08-4/MK Jaka jest opłata od ustanowienia służebności gruntowej i kto ją powinien zapłacić?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 24 stycznia 2008 r. (data wpływu 30 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania odpłatnej służebności - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania odpłatnej służebności. Pismem z dnia 9 kwietnia 2008 r. Nr ILPB2/436-7/08-2/MK wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego, w odniesieniu do części pytania "Jaka jest opłata od ww. czynności (tj. ustanowienia służebności)..." oraz o podpis pod wymaganym przez art. 14b § 4 ustawy - Ordynacja podatkowa oświadczeniem. Powyższe zostało uzupełnione w dniu 16 kwietnia 2008 r. (data wpływu do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie 21 kwietnia 2008 r.).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

W najbliższym czasie planowane jest przeprowadzenie linii energetycznej wysokiego napięcia 400 kv przez nieruchomość Wnioskodawczyni. Kształt przedmiotowej nieruchomości umożliwia dokonanie jej podziału, jednakże w związku z planowaną inwestycją, nastąpi znaczna zmiana wartości nieruchomości. Stąd w przypadku ewentualnej sprzedaży gruntu sytuacja może być taka, że cała działka względnie przynajmniej jedna działka nie znajdzie nabywcy z uwagi na wielką szkodliwość linii wysokiego napięcia dla środowiska i zdrowia.

Zainteresowana wskazała jednak, że powyższa nieruchomość ani jej część nie zostanie sprzedana aktem notarialnym tylko zostanie sporządzona tzw. wstępna umowa oraz, że zostanie sporządzony akt notarialny na ustanowienie służebności gruntowej.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Jaka jest opłata od powyższej czynności tj. ustanowienia służebności gruntowej i kto ją winien zapłacić?

2.

Czy sprawa opłaty z ww. tytułu podlega uzgodnieniu pomiędzy jej stronami tj. właścicielem nieruchomości a inwestorem?

Zdaniem Wnioskodawczyni, wszelkie koszty w tym należny podatek z tytułu ustanowienia odpłatnej służebności ponosi inwestor, ponieważ właściciele cały czas będą płatnikami-podatnikami z tytułu posiadania przedmiotowej nieruchomości.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. i) i pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450 z późn. zm.) podatkowi temu podlega ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności, jak również zmiana tych umów jeżeli powoduje ona podwyższenie podstawy opodatkowania tym podatkiem. Zakresem przedmiotowym ww. ustawy według art. 1 ust. 1 pkt 3 objęte są także orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki, jak czynności cywilnoprawne wymienione m.in. w art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. i) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zapis art. 3 ust. 1 pkt 1, oraz art. 4 pkt 6 ww. ustawy stanowi, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej i ciąży na nabywającym prawo służebności. W myśl art. 5 ust. 1 ww. ustawy obowiązek zapłaty podatku ciąży na podatnikach tego podatku.

Zgodnie z art. 6 ust. 6 ww. ustawy sposób ustalania podstawy opodatkowania przy ustanowieniu odpłatnej służebności jest uzależniony od tego:

*

czy służebność ustanowiono na czas określony lub nieokreślony,

*

czy z umowy wynika dla ustanawiającego służebność prawo żądania od osoby, na rzecz której ją ustanowiono świadczeń, których wielkości nie da się określić w chwili zawierania umowy.

*

W przypadku zawarcia ww. umowy na czas określony:

*

podstawę opodatkowania stanowi wynikająca z umowy rzeczywista wartość świadczeń osoby, na rzecz której ustanowiono służebność, za okres na jaki prawo to zostało ustanowione,

*

jeśli z treści umowy ustanowienia służebności wynika prawo żądania świadczeń, które nie mogą być oznaczone pod względem wielkości w chwili zawierania umowy podstawę opodatkowania ustala się w miarę wykonywania świadczeń, przy czym za zgodą podatnika organ podatkowy może przyjąć do podstawy opodatkowania prawdopodobną wartość wszystkich świadczeń za okres trwania czynności.

W przypadku zawarcia ww. umowy na czas nieokreślony podstawę opodatkowania może stanowić zgodnie z oświadczeniem podatnika (nabywający prawo służebności):

*

wartość świadczeń za lat 10 albo

*

wartość świadczeń należnych w miarę wykonywania umowy.

*

W przypadku zmiany umowy ustanowienia odpłatnej służebności zgodnie z art. 6 ust. 8 ww. ustawy podstawę opodatkowania stanowi:

*

przy przedłużeniu okresu, na jaki zawarto umowę - wartość świadczeń ustalona według zasad przewidzianych w art. 6 ust. 1 pkt 6 oraz w ust. 5 i 6 ustawy,

*

przy podwyższeniu wartości świadczeń - różnica wartości świadczeń według zasad przewidzianych w art. 6 ust. 1 pkt 6 oraz w ust. 5 i 6 ustawy.

Według art. 7 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy stawka podatku od umowy odpłatnej służebności wynosi 1%.

W przypadku umowy ustanowienia odpłatnej służebności podatnik zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych ma obowiązek, bez wezwania organu podatkowego:

*

złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych na formularzu PCC-3,

*

obliczyć i wpłacić podatek,

*

chyba, że podatek został pobrany przez płatnika.

*

Płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych dokonanych w formie aktu notarialnego jest według art. 10 ust. 2 i 3 ustawy notariusz, na nim ciąży również obowiązek uzależnienia dokonania czynności cywilnoprawnej od uprzedniego zapłacenia podatku.

Reasumując, stwierdzić należy, iż ustanowienie odpłatnej służebności, w tym odpłatnej służebności gruntowej podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. i), pkt 2 i pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Obowiązek podatkowy w niniejszej sprawie ciąży na nabywającym prawo służebności tzn. według normy zawartej w art. 4 pkt 6 ww. ustawy. Nabywca przedmiotowego prawa w myśl postanowień art. 5 ust. 1 ww. ustawy jest również zobowiązany do zapłaty podatku.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl