Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 20 sierpnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPB2/436-44/08-2/AJ
Czy zachodzi obowiązek wniesienia opłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku połączenia się firm bądź wchłonięcia jednej przez drugą?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 14 maja 2008 r. (data wpływu 20 maja 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 14 sierpnia 2008 r. (data wpływu 14 sierpnia 2008 r.) oraz pismem z dnia 18 sierpnia 2008 r. (data wpływu 18 sierpnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie sprzedaży udziałów wniesionych do spółki z o.o. oraz w zakresie opodatkowania zmiany umowy spółki - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie sprzedaży udziałów wniesionych do spółki z o.o. oraz w zakresie opodatkowania zmiany umowy spółki.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka z o.o. zarejestrowana, prowadząca działalność na terenie Polski posiada w 100% kapitał zagraniczny szwedzki.

Będąc w grupie podmiotów powiązanych należy zinterpretować zdarzenie przyszłe tj.:

1.

zbycie udziałów wniesionych do spółki z o.o. przez podmioty w Szwecji,

2.

połączenie się firm bądź wchłonięcie jednej firmy przez drugą.

Obecny właściciel podmiotu polskiego jest podmiotem zależnym w stosunku do firmy, która dokonałaby przejęcia podmiotu szwedzkiego.

W związku z połączeniem, bądź przejęciem podmiotu, w Spółce nie nastąpi podwyższenie kapitału lub zwiększenie majątku.

Obecnie ośrodek zarządzania podmiotu szwedzkiego znajduje się w G., a ośrodek zarządzania spółki polskiej w Polsce.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy zachodzi obowiązek wniesienia opłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku połączenia się firm bądź wchłonięcia jednej przez drugą?

Dla podmiotu oznacza to zapis w umowie Spółki.

2.

Jak określić podstawę opodatkowania zbywanych udziałów wg ceny rynkowej?

Zdaniem Wnioskodawcy, zbycie udziałów podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1% wartości rynkowej zbywanych udziałów, nawet w sytuacji zbycia ww. na terenie Szwecji.

W przypadku opodatkowania zmiany umowy spółki obowiązek wniesienia podatku nie występuje.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) oraz pkt 2) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450) podatkowi temu podlegają m.in. umowy spółki (akty założycielskie) oraz zmiany umów wymienionych w pkt 1, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4.

Równocześnie zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 3) ww. ustawy w przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się przekształcenie, podział lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku spółki lub podwyższenie kapitału zakładowego.

Ponadto w myśl art. 1 ust. 5 pkt 2) ww. ustawy, umowa spółki kapitałowej oraz jej zmiana podlega podatkowi, jeżeli w chwili dokonania czynności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się:

a.

rzeczywisty ośrodek zarządzania albo

b.

siedziba tej spółki - jeżeli jej rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje się na terytorium żadnego z państw członkowskich, a jeżeli ośrodek ten znajduje się na terytorium takiego państwa, gdy umowa spółki nie podlega podatkowi kapitałowemu w tym państwie.

W kontekście powołanych przepisów, należy stwierdzić, że opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlega zmiana umowy spółki w rozumieniu przepisów o podatku od czynności cywilnoprawnych, jeżeli efektem jest zwiększenie majątku lub podwyższenie kapitału zakładowego.

Łączenie spółek polega na utworzeniu, w miejsce spółek biorących udział w procesie tej formy transformacji, jednej spółki.

Przepis art. 492 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) przewiduje dwa tryby połączenia spółek:

1.

przejęcie, czyli przeniesienie całego majątku jednej spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej, albo

2.

zawiązanie nowej spółki (kapitałowej), na którą przechodzi majątek wszystkich łączących się spółek za udziały lub akcje nowej spółki.

Z dniem połączenia spółka przejmująca albo spółka nowo zawiązana wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej albo spółek łączących się; również z tym dniem wspólnicy spółek uczestniczących w procesie łączenia stają się wspólnikami spółki przejmującej lub nowo zawiązanej (art. 494 § 1 i 4 k.s.h.).

Nie wszystkie formy transformacji mogą prowadzić do zwiększenia majątku spółki lub podwyższenia kapitału zakładowego. Ma to miejsce w sytuacji łączenia się spółek przez przejęcie - spółka przejmująca powiększa swój kapitał zakładowy o majątek (kapitał) spółki przejmowanej. Natomiast w przypadku zawiązania się nowej spółki kapitałowej nie dochodzi do podwyższenia kapitału (co może mieć miejsce w wypadku łączenia lub podziału spółek), ponieważ ma tu w istocie miejsce wniesienie kapitału do nowej spółki (spółek).

Jednak z treści art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. f) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że opodatkowanie ma miejsce zarówno w razie podwyższenia kapitału zakładowego, jak i jego wniesienia. Nie dochodzi natomiast do zwiększenia majątku lub podwyższenia kapitału w rezultacie przekształcenia, jeżeli nie jest ono połączone z wniesieniem dodatkowych (lub podwyższeniem istniejących) wkładów.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż wskutek połączenia spółek nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego lub zwiększenia majątku Wnioskodawcy - tak więc nie ciąży na nim obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych.

W odniesieniu do określenia podstawy opodatkowania zbywanych udziałów wg wartości rynkowej stwierdzić należy, co następuje.

Zgodnie z przepisem art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi temu podlegają m.in. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Zgodnie z art. 1 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy, czynności cywilnoprawne podlegają podatkowi, z zastrzeżeniem ust. 5, jeżeli ich przedmiotem są rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Obowiązek podatkowy, stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy, powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej. W myśl art. 4 ust. 1 pkt 1) obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.

Z art. 6 ust. 1 pkt 1) lit. c) cyt. ustawy wynika, iż podstawę opodatkowania stanowi - przy umowie sprzedaży - wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego. Wartość rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnych określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów (art. 6 ust. 2 ww. ustawy).

Natomiast w art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b) ww. ustawy określono stawki podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży innych praw majątkowych. Stawka ta wynosi 1%.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl