ILPB2/436-243/09-2/TR - Opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych pożyczki udzielonej przez wspólników spółki jawnej tej spółce w związku z utworzeniem placówki przedszkolnej.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 2 lutego 2010 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB2/436-243/09-2/TR Opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych pożyczki udzielonej przez wspólników spółki jawnej tej spółce w związku z utworzeniem placówki przedszkolnej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 6 listopada 2009 r. (data wpływu: 9 listopada 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie wyłączenia z opodatkowania pożyczki udzielonej spółce przez wspólników - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 listopada 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie wyłączenia z opodatkowania pożyczki udzielonej spółce przez wspólników.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca, będący spółką jawną (dalej: Spółka), zaciągnie pożyczkę od wspólników Spółki, której celem ma być zakup nieruchomości.

Zgodnie z odpisem z KRS, celem działalności Spółki jest:

1.

Wychowanie przedszkolne (PKD 85.10.Z).

2.

Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z).

3.

Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z).

4.

Pozaszkolne formy edukacji - nauka języków obcych (PKD 85.59.A).

5.

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.59.B).

6.

Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z).

7.

Działalność obiektów służące poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13.Z).

8.

Działalności usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD 96.04.Z).

Spółka będzie prowadzić działalność zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Cel realizowany będzie przez prowadzenie placówki przedszkolnej i przedszkola niepublicznego dla dzieci w wieku 3-6 lat. Działalność prowadzona przez Spółkę jest na mocy ustawy o podatku od towarów i usług zwolniona z podatku VAT. Spółka, od września 2010 r., zamierza otworzyć placówkę przedszkolną zgodną z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 maja 2009 r. - Dz. U. Nr 83, poz. 693 (w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania).

Aby ten cel zrealizować, Spółka kupuje w listopadzie br. nieruchomość, która zostanie zmodernizowana i przystosowana do planowanej działalności. Kapitał potrzebny do zakupu nieruchomości pokrywa w części z kapitałów założycielskich, a w pozostałej części z pożyczki od wspólników.

Zasadnicze warunki przedmiotowej umowy pożyczki są następujące (zgodnie z treścią zawieranych umów):

*

umowa pożyczki zostanie zawarta na okres 15 lat,

*

termin zwrotu pożyczki 15 lat, z tym, że przez okres niegenerowania przychodów (do września 2010 r.) spłata pożyczki i odsetek zostanie zawieszona,

*

pożyczka jest oprocentowana, a oprocentowanie płatne jest wraz ze zwrotem pożyczki,

*

pożyczka ma zostać przeznaczona na cele statutowe Spółki w zakresie oświaty i kultury, w tym na nabycie środków służących bezpośrednio realizacji tych celów.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy można przyjąć, że pożyczki udzielane przez wspólników na rzecz Spółki nie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych (PCC) na podstawie art. 2 pkt 1 lit. f) ustawy o PCC.

Zdaniem Wnioskodawcy, w myśl art. 4 pkt 1 pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązek podatkowy ciąży, przy umowie pożyczki, na biorącym pożyczkę.

W ocenie Wnioskodawcy, pożyczki udzielane przez wspólników na rzecz Spółki nie podlegają PCC na podstawie art. 2 pkt 1 lit. f) ustawy o PCC. Zgodnie z tym przepisem nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne (a zatem również umowy pożyczki) w sprawach nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej. Biorąc pod uwagę obszernie przytoczony w opisie stanu faktycznego zakres działalności statutowej Spółki, a także sposób jej realizowania, polegający w chwili obecnej w zasadzie wyłącznie na prowadzeniu placówek przedszkolnych, należy przyjąć, że cała działalność Spółki mieści się w zakresie pojęć: nauka, szkolnictwo i oświata pozaszkolna. Pożyczka udzielona Spółce "na cele statutowe w zakresie oświaty i kultury" powinna zostać uznana za czynność cywilnoprawną w sprawie nauki szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej. Wniosku tego nie zmienia użycie w umowie zwrotu "i kultury" ponieważ działalność Spółki w zakresie kultury stanowi po prostu integralną część działalności podstawowej, jaką jest działalność edukacyjna i wychowawcza, i tej działalności jest całkowicie podporządkowana i integralnie z nią związana.

Ustawodawca, normując w art. 2 pkt 1 lit. f) powołanej ustawy, przedmiotowe wyłączenie z obowiązku zapłaty podatku w sprawach nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej, nie określił szczegółowo jego zakresu. Dlatego mając na względzie ogólną zasadę prawa podatkowego, zgodnie z którą przepisy dotyczące wyłączeń i zwolnień podatkowych, stanowiące odstępstwo od zasady powszechnego opodatkowania, należy interpretować ściśle i zgodnie z ich literalnym brzmieniem, należy przyjąć, że celem ustawodawcy było objęcie wyłączeniem tych czynności cywilnoprawnych, które dokonywane są w sprawach nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż zawierane umowy pożyczki na cele oświaty i kultury mogą zostać zakwalifikowane jako czynności cywilnoprawne wyłączone z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 1 lit. f) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, jeżeli zostaną przeznaczone na cele statutowe Wnioskodawcy w zakresie oświaty i kultury, w tym na nabycie środków służących bezpośrednio realizacji tych celów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450 z późn. zm.), podatkowi podlegają umowy spółki.

Ponadto w myśl art. 1 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają też zmiany umów wymienionych w pkt 1, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4. Przepisy ustawy o umowie spółki i jej zmianie stosuje się odpowiednio do aktów założycielskich spółek, statutów spółek i ich zmiany (art. 1 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy).

W przepisach ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zostały ponadto wskazane czynności, które na gruncie tej ustawy traktowane są jako zmiana umowy spółki. Przy spółce osobowej za zmianę umowy uważa się wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego, pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika, dopłaty oraz oddanie przez wspólnika spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania (art. 1 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy).

W ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano jednak sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 2 pkt 1 lit. f) ww. ustawy nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne w sprawach nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz zdrowia.

Jako, że pojęcie "sprawa" ma charakter ogólny, to należy przyjąć, że powyższe uregulowanie będzie dotyczyło tych wszystkich spraw, dla których materialnoprawna podstawa rozstrzygnięcia zawarta jest w przepisach regulujących kwestie wymienione w art. 2 pkt 1 lit. f) powołanej ustawy.

Przepisy dotyczące spraw podlegających wyłączeniu z opodatkowania w zakresie dotyczącym nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej znajdują się w następujących aktach prawnych:

1.

Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

2.

Ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.).

3.

Ustawie z dnia 25 kwietnia 1997 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 75 poz. 469 z późn. zm.).

Ustawodawca, normując w ww. przepisie przedmiotowe wyłączenie z obowiązku zapłaty podatku w sprawach nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej, nie określił szczegółowo jego zakresu. Dlatego mając na względzie ogólną zasadę prawa podatkowego, zgodnie z którą przepisy dotyczące wyłączeń i zwolnień podatkowych, stanowiące odstępstwo od zasady powszechnego opodatkowania, należy interpretować ściśle i zgodnie z ich literalnym brzmieniem, należy przyjąć, że celem ustawodawcy było objęcie wyłączeniem tych czynności cywilnoprawnych, które dokonywane są w sprawach nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca, będący spółką osobową, prowadzącą działalność zgodnie z ustawą o systemie oświaty, polegającą na prowadzeniu placówki przedszkolnej i przedszkola niepublicznego dla dzieci w wieku 3-6 lat, zaciągnie pożyczkę od wspólników. Pożyczka ta ma być przeznaczona na cele statutowe spółki w zakresie oświaty i kultury, w tym na nabycie środków służących bezpośrednio realizacji tych celów.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż przedmiotowa pożyczka udzielona Wnioskodawcy przez wspólników jest czynnością cywilnoprawną wyłączoną z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 1 lit. f) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl