Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 15 października 2013 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPB2/436-186/13-2/MK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 10 lipca 2013 r. (data wpływu 15 lipca 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych wymiany udziałów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 lipca 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych wymiany udziałów oraz w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

1.

Osoba fizyczna posiada udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka A). Osoba fizyczna planuje wnieść te udziały po ich cenie rynkowej jako aport do spółki akcyjnej (spółka B).

W zamian za wniesione aportem udziały w spółce A, osoba fizyczna obejmie akcje w spółce B. W wyniku wniesienia aportu spółka akcyjna (spółka B), do której wnoszony jest aport, uzyskuje bezwzględną większość praw głosu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka A), której udziały są przedmiotem aportu.

Nominalna wartość akcji w spółce B nabywanych przez osobę fizyczną jest niższa niż wartość rynkowa wnoszonych aportem udziałów w spółce A. Natomiast wartość nominalna akcji jest niższa niż ich wartość rynkowa. Osoba fizyczna udziały w spółce A, które obecnie zamierza wnieść w formie aportu, nabyła po cenie istotnie niższej niż ich obecna wartość rynkowa.

Zarówno osoba fizyczna, jak i spółka nabywająca są rezydentami dla celów podatku dochodowego.

2.

Stan faktyczny jak w punkcie 1, z tym że wartość rynkowa wnoszonych aportów będzie równa wartości nominalnej obejmowanych akcji.

3.

Osoba fizyczna posiada udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka A). Osoba fizyczna planuje wnieść te udziały po ich cenie rynkowej jako aport do spółki akcyjnej (spółka B).

W zamian za wniesione aportem udziały w spółce A, osoba fizyczna obejmie akcje w spółce B. Spółka akcyjna B posiada bezwzględną większość praw głosu w spółce A. W wyniku wniesienia aportu spółka akcyjna (spółka B) zwiększa ilość praw głosu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka A), której udziały są przedmiotem aportu.

Nominalna wartość akcji w spółce B nabywanych przez osobę fizyczną jest niższa niż wartość rynkowa wnoszonych aportem udziałów w spółce A. Natomiast wartość nominalna akcji jest niższa niż ich wartość rynkowa. Osoba fizyczna udziały w spółce A, które obecnie zamierza wnieść w formie aportu, nabyła po cenie istotnie niższej niż ich obecna wartość rynkowa.

Zarówno osoba fizyczna, jak i spółka nabywająca są rezydentami dla celów podatku dochodowego.

4.

Stan faktyczny jak w punkcie 3, z tym że wartość rynkowa wnoszonych aportów będzie równa wartości nominalnej obejmowanych akcji.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie dotyczące podatku od osób czynności cywilnoprawnych.

Czy opisana w przedstawionych stanach faktycznych transakcja będzie rodziła powstanie obowiązku podatkowego na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu informuje, że niniejsza interpretacja dotyczy ww. pytania w odniesieniu do sytuacji nr 1 i nr 2 przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego. W zakresie odpowiedzi na ww. pytanie w odniesieniu do sytuacji nr 3 i nr 4 przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego w dniu 15 października 2013 r. wydane zostało odrębne rozstrzygnięcie - interpretacja indywidualna nr ILPB2/436-186/13-3/MK.

Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 2 pkt 6 lit. c ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlegają podatkowi umowy spółki i ich zmiany związane z wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów. Wobec powyższego - w opinii Wnioskodawcy #61485; opisana transakcja będzie miała charakter neutralny na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k w zw. z pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.), zakresem przedmiotowym ustawy objęto umowy spółki oraz ich zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4. Stosownie do art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy, w przypadku umowy spółki kapitałowej, za zmianę umowy tej spółki uważa się podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty.

Z kolei według art. 1a ww. ustawy, użyte w ustawie określenie:

1.

spółka osobowa oznacza spółkę: cywilną, jawną, partnerską, komandytową lub komandytowo-akcyjną,

2.

spółka kapitałowa - spółkę: z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjną lub europejską.

Obowiązek podatkowy w sytuacji przekształcenia spółek powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej i ciąży na spółce (art. 3 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 4 pkt 9 ustawy). Stawka pobieranego w takim przypadku podatku od czynności cywilnoprawnych wynosi 0,5% podstawy opodatkowania (art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy).

W tym miejscu należy zauważyć, że w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano sytuacje, w których czynność mieszcząca się zakresie przedmiotowym ustawy, np. umowa spółki/jej zmiana jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W myśl art. 2 pkt 6 lit. c tiret drugie nie podlegają podatkowi umowy spółki i ich zmiany związane z wniesieniem do spółki kapitałowej #61485; w zamian za jej udziały lub akcje #61485; udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów.

Cytowany przepis został dodany do analizowanej ustawy przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 209, poz. 1319), który wszedł w życie 1 stycznia 2009 r.

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu ustawy #61485; Sejm RP VI kadencji nr druku 748 #61485; proponowana ustawa o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych ma na celu dostosowanie przepisów ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450 i Nr 176, poz. 1238), w zakresie opodatkowania kapitału w spółkach kapitałowych, do obowiązującego prawa Unii Europejskiej. W proponowanej nowelizacji wdrażane są postanowienia dyrektywy Rady nr 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału (Dz.Urz.UE.L 46 z 21 lutego 2008 r., str. 11), zwanej dalej dyrektywą. Dyrektywa ta zastąpiła dyrektywę Rady z dnia 17 lipca 1969 r. nr 69/335/EWG dotyczącą podatków pośrednich od gromadzenia kapitału (Dz. U.UE 249 z 3.10.1969, str. 25) oraz jej zmiany. Nowy akt wspólnotowy uprościł i uporządkował prawo Unii Europejskiej w materii opodatkowania kapitału w spółkach kapitałowych. Wprowadził korzystne regulacje dla spółek kapitałowych przez ograniczenie katalogu czynności podlegających podatkowi kapitałowemu.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni posiada udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka A), które planuje wnieść do spółki akcyjnej (spółka B). W efekcie planowanych działań spółka B uzyska bezwzględną większość głosów w spółce A.

Mając na uwadze wskazane podstawy prawne oraz okoliczności faktyczne sprawy stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

Końcowo Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu informuje, że wniosek w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w dniu 15 października 2013 r. został załatwiony odrębnymi rozstrzygnięciami.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl