ILPB2/436-181/11-2/WS

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 29 listopada 2011 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB2/436-181/11-2/WS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 6 września 2011 r. (data wpływu 9 września 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 września 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

A Sp. z o.o. została utworzona w dniu 21 marca 2008 r. aktem notarialnym przez wspólników B Sp. z o.o. oraz osobę fizyczną. Na mocy umowy spółki został utworzony kapitał zakładowy spółki w wysokości 1 250 000,00 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych). W dniu 15 września 2010 r. sporządzony został plan przekształcenia i rozpoczęta została procedura przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością A w spółkę komandytową. Zgodnie z planem przekształcenia przedstawiono projekt uchwały w sprawie przekształcenia, projekt umowy spółki przekształconej, wycenę aktywów i pasywów dla celów przekształcenia oraz poddano badaniu przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego. W dniu 4 stycznia 2011 r. aktem notarialnym sporządzono protokół w sprawie powzięcia uchwały o przekształceniu spółki oraz aktem notarialnym przyjęto tekst umowy spółki komandytowej. Dokonane przekształcenie nie wiązało się w żaden sposób ze zwiększeniem majątku spółki komandytowej, majątek spółki powstał wyłącznie z majątku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, czyli z kapitałów własnych spółki. Wartość wkładów do spółki komandytowej powstałej w wyniku przekształcenia odpowiadała wartości kapitału zakładowego w spółce z o.o. Na dzień przekształcenia nie wystąpiły w spółce z o.o. zatrzymane zyski, nie został wniesiony żaden inny majątek, niż majątek spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wszyscy wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przystąpili do spółki komandytowej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w opisanej sytuacji przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 1 ust. 1 lit. k) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, opodatkowaniu tym podatkiem podlega umowa spółki i jej zmiana. Jednocześnie, zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 3 ustawy, za zmianę umowy spółki uważa się przekształcenie lub połączenie spółek, jeżeli w ich wyniku nastąpiło zwiększenie majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapitału zakładowego. W opisanym stanie faktycznym, wykazane zostało, że powstanie spółki komandytowej w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w żaden sposób nie wiązało się ze zwiększeniem majątku spółki, wspólnicy nie wnieśli żadnych dodatkowych wkładów w procesie przekształcenia. W przypadku spółki komandytowej podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych stanowi suma wartości wszystkich wkładów wniesionych do spółki, a w przypadku przekształcenia niezbędne jest ustalenie, czy w wyniku przekształcenia doszło do zwiększenia majątku spółki osobowej, pochodzącego ze wszystkich wkładów wspólników. Jednocześnie zgodnie z art. 9 pkt 11 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zwalnia się od podatku umowy spółki i ich zmiany związane z przekształceniem lub połączeniem spółek w części wkładów do spółki albo kapitału zakładowego, których wartość była uprzednio opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych lub podatkiem od wkładów kapitałowych do spółek kapitałowych. W związku z tym Wnioskodawca stoi na stanowisku, że dokonane przekształcenie nie stanowiło czynności opodatkowanej podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.) zawiera zamknięty katalog czynności objętych opodatkowaniem. Oznacza to, że opodatkowaniu podlegają wyłącznie czynności enumeratywnie wskazane w art. 1 ust. 1, w tym wymienione w pkt 1 lit. k) tego artykułu umowy spółki a także - co wynika z pkt 2 powołanego przepisu - ich zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Stosownie do art. 1 ust. 3 pkt 3 ww. ustawy, w przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się przekształcenie lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapitału zakładowego.

Zgodnie natomiast z art. 1a pkt 2 ww. ustawy, określenie spółka kapitałowa oznacza spółkę: z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjną lub europejską.

Obowiązek podatkowy powstaje, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej i ciąży na spółce (art. 4 pkt 9 ww. ustawy).

Przy przekształceniu lub łączeniu spółek podstawę opodatkowania stanowi natomiast, co wynika, z art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. f), wartość wkładów do spółki osobowej powstałej w wyniku przekształcenia albo wartość kapitału zakładowego spółki kapitałowej powstałej w wyniku przekształcenia lub połączenia.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przekształcona została w spółkę komandytową.

Odnosząc się do powyższego wyjaśnić należy, że w przypadku spółki komandytowej, która jest spółką osobową, podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych stanowi suma wartości wszystkich wkładów wniesionych do spółki. Dla ustalenia, czy zmiana umowy spółki, polegająca na przekształceniu spółki kapitałowej w spółkę komandytową, podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych niezbędna jest więc ocena, czy w wyniku tej zmiany doszło do zwiększenia majątku spółki osobowej, pochodzącego ze wszystkich wkładów wspólników.

Warunek opodatkowania, jakim jest zwiększenie majątku spółki - w przypadku przekształcenia spółek, należy rozpatrywać również w kontekście ogólnego warunku opodatkowania umów spółki, którym jest zwiększenie podstawy opodatkowania. To z kolei, przy badaniu, czy doszło do koniecznego zwiększenia majątku spółki, każe uwzględniać takie elementy, które mają wpływ na wysokość podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Nie można bowiem przyjąć, że w razie przekształcenia spółki o opodatkowaniu mógłby decydować taki przyrost szeroko rozumianego majątku spółki, który w świetle przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie powodowałby zwiększenia podstawy opodatkowania. Brzmienie art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych każe również przyjąć, że każde powiększenie ogólnie pojmowanego majątku spółki, związane z tą częścią majątku, która stanowi podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, rodzi obowiązek podatkowy.

Jednocześnie, zgodnie z art. 9 pkt 11 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zwalnia się od podatku umowy spółki i ich zmiany związane z przekształceniem lub łączeniem spółek w części wkładów do spółki albo kapitału zakładowego, których wartość była uprzednio opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych lub podatkiem od wkładów kapitałowych do spółek kapitałowych na terytorium państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska albo od których zgodnie z prawem państwa członkowskiego podatek nie był naliczany.

W przedstawionym we wniosku stanie faktycznym Zainteresowany wskazał, iż dokonane przekształcenie nie wiązało się w żaden sposób ze zwiększeniem majątku spółki komandytowej, majątek spółki powstał wyłącznie z majątku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czyli z kapitałów własnych spółki. Wartość wkładów do spółki komandytowej powstałej w wyniku przekształcenia odpowiadała wartości kapitału zakładowego w spółce z o.o. Na dzień przekształcenia nie wystąpiły w spółce z o.o. zatrzymane zyski, nie został wniesiony żaden inny majątek, niż majątek spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wszyscy wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przystąpili do spółki komandytowej.

W związku z powyższym stwierdzić należy, że opisana we wniosku czynność przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową nie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl