Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 15 grudnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPB2/436-136/08-2/WM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 2 września 2008 r. (data wpływu 15 września 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie zachowania prawa do ulgi mieszkaniowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 września 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości oraz podatku od spadków i darowizn w zakresie zachowania prawa do ulgi mieszkaniowej.

W związku z tym, że złożony przez Zainteresowaną wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczy dwóch zdarzeń przyszłych wywołujących skutki prawne w ramach dwóch odrębnych stosunków prawnopodatkowych kształtowanych przez odrębne normy prawne, a mianowicie:

* w podatku od spadków i darowizn - w zakresie zachowania ulgi określonej w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz

* w podatku dochodowym od osób fizycznych - w zakresie opodatkowania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości,

natomiast opłata została uiszczona w kwocie 75 zł, tj. w wysokości nie odpowiadającej 2 zdarzeniom przyszłym, pismem z dnia 10 listopada 2008 r. nr ILPB2/415-601/08-2/WM wezwano Wnioskodawczynię do wskazania, którego zdarzenia przyszłego dotyczy wpłacona kwota lub uzupełnienia opłaty o brakującą kwotę 75 zł.

Tut. organ poinformował Zainteresowaną, iż przypadku nieuiszczenia dodatkowej opłaty w wyznaczonym terminie wniosek będzie podlegać rozpatrzeniu w zakresie jednego zagadnienia wg kolejności w nim przedstawionej, tj. w zakresie zachowania ulgi określonej w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Jednocześnie poinformowano, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ a jego uzupełnieniem przez Wnioskodawczynię nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Wezwanie wysłano w dniu 10 listopada 2008 r., (skutecznie doręczono 15 listopada 2008 r.) zaś w dniu 18 listopada 2008 r. na konto Izby Skarbowej w Poznaniu wpłynęła opłata w kwocie 75 zł.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Dnia 2 czerwca 2004 r. brat przekazał Wnioskodawczyni oraz matce mieszkanie w darowiźnie. Matka otrzymała udział w podarowanym mieszkaniu w wysokości 1/20, a pozostała cześć, tzn. 19/20 została podarowana Wnioskodawczyni. Zainteresowana podaje, że skorzystała z ulgi mieszkaniowej wypełniając wszystkie warunki zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn.

Wnioskodawczyni podaje, że w 2008 r. pragnie sprzedać współobdarowanemu, tj. swojej matce i darczyńcy część udziału (tj. część z otrzymanych 19/20) w podarowanej nieruchomości zachowując nadal większościowy udział w nieruchomości. Wnioskodawczyni wskazuje, że zamierza nadal spełniać wszystkie warunki zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy zbycie przez Wnioskodawczynię części Jej udziałów (tj. części z podarowanych 19/20 udziału) w nieruchomości poprzez sprzedaż drugiemu z obdarowanych (matce) spowoduje utratę prawa do ulgi mieszkaniowej, z której skorzystała Zainteresowana.

2.

Czy przychód Wnioskodawczyni ze sprzedaży części Jej udziału w nieruchomości drugiemu obdarowanemu (matce) będzie opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Tut. organ informuje, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest udzielenie odpowiedzi na pytanie dotyczące podatku od spadków i darowizn w zakresie zachowania prawa do ulgi mieszkaniowej.

W kwestii pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości w dniu 15 grudnia 2008 r. wydane zostało odrębne rozstrzygnięcie nr ILPB2/415-601/08-4/WM.

Zdaniem Wnioskodawczyni - w odniesieniu do pytania pierwszego - zgodnie z art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, stan prawny na 16 sierpnia 2006 r. oraz późniejszą zmianą tego artykułu w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, Wnioskodawczyni nie utraci prawa do ulgi mieszkaniowej, jeśli sprzeda część swojego udziału w otrzymanej nieruchomości drugiemu z obdarowanych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie zachowania prawa do ulgi mieszkaniowej uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 z późn. zm.) podatkowi temu podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułem darowizny.

Ponieważ nabycie ww. nieruchomości w drodze darowizny nastąpiło przed 1 stycznia 2007 r. w niniejszej sprawie zastosowanie mają przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r. Zgodnie bowiem z treścią art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 222, poz. 1629) do nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, które nastąpiło przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.

Stosownie do art. 16 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn - w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r. - w przypadku nabycia budynku mieszkalnego lub jego części, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz wynikających z przydziału spółdzielni mieszkaniowych: prawa do domu jednorodzinnego lub prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym:

* w drodze spadku lub darowizny przez osoby zaliczane do I grupy podatkowej,

* w drodze spadku przez osoby zaliczane do II grupy podatkowej,

* w drodze spadku przez osoby zaliczane do III grupy podatkowej, sprawujące przez co najmniej dwa lata opiekę nad wymagającym takiej opieki spadkodawcą, na podstawie umowy zawartej z nim przed organem gminy, nie wlicza się do podstawy opodatkowania ich wartości do łącznej wysokości nieprzekraczającej 110 m 2 powierzchni użytkowej budynku lub lokalu.

Według zapisu art. 16 ust. 2 ww. ustawy z omawianej ulgi mogą skorzystać nabywcy, którzy łącznie spełniają następujące warunki:

1.

są obywatelami polskimi lub mają miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2.

nie są właścicielami innego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość bądź będąc nimi przeniosą własność budynku lub lokalu na rzecz zstępnych, Skarbu Państwa lub gminy,

3.

nie dysponują spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu lub nie są właścicielami spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz wynikających z przydziału spółdzielni mieszkaniowych: prawa do domu jednorodzinnego lub prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym, a w razie dysponowania tymi prawami przekażą je zstępnym lub przekażą do dysponowania spółdzielni, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego,

4.

nie są najemcami lokalu lub budynku lub będąc nimi rozwiążą umowę najmu,

5.

będą zamieszkiwać w nabytym lokalu lub budynku przez 5 lat:

nbspnbsp a) od dnia złożenia zeznania podatkowego - jeżeli w chwili złożenia zeznania nabywca mieszka w nabytym lokalu lub budynku,

nbspnbsp b) od dnia zamieszkiwania w nabytym lokalu lub budynku - jeżeli nabywca zamieszka w ciągu roku od dnia złożenia zeznania podatkowego.

W związku z powyższym stwierdzić należy, że zasadniczym celem ustawodawcy jest zwolnienie bliskich spadkodawcy lub darczyńcy od obciążeń podatkowych z tytułu nabycia nieruchomości mieszkaniowej, gdy nie dysponują innym mieszkaniem czy domem i będą mieszkać w uzyskanej nieruchomości przez 5 lat.

W myśl art. 16 ust. 7 omawianej ustawy - w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r. - nie stanowi jednak podstawy do wygaśnięcia decyzji zbycie udziału w budynku lub lokalu na rzecz innego ze spadkobierców lub obdarowanych oraz zbycie budynku lub lokalu, jeżeli było ono uzasadnione koniecznością zmiany warunków mieszkaniowych, a nabycie innego budynku lub uzyskanie pozwolenia na jego budowę albo nabycie innego lokalu nastąpiło nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia zbycia.

Z analizy przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że w 2008 r. Zainteresowana zamierza dokonać odpłatnego zbycia części udziałów w przedmiotowej nieruchomości drugiemu z obdarowanych - matce oraz bratu (darczyńcy).

Reasumując, należy stwierdzić, iż w przypadku sprzedaży matce (współobdarowanej) - części udziałów w przedmiotowej nieruchomości, Wnioskodawczyni nie straci z tego tytułu prawa do ulgi przewidzianej w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl