ILPB2/418-1118/10-5/JK - Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenia za pracę finansowanego ze środków pożyczonych z budżetu państwa na prefinansowanie realizowanych programów i projektów pomocowych.

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 4 stycznia 2011 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB2/418-1118/10-5/JK Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenia za pracę finansowanego ze środków pożyczonych z budżetu państwa na prefinansowanie realizowanych programów i projektów pomocowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 30 września 2010 r. (data wpływu 5 października 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 października 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych.

W przedmiotowym wniosku zostały przedstawione następujące stany faktyczne.

Wnioskodawca zwraca się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji, czy stanowisko przedstawione we wniosku jest prawidłowe w zakresie zwolnienia z podatku dochodowego od przychodów z tytułu umów o pracę, umów zleceń i umów o dzieło, wykonywanych na rzecz bezpośredniej realizacji celów projektów:

1.

E (...) PROGRAM WZROSTU KONKURENCYJNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW NA WSPÓLNYM RYNKU EUROPEJSKIM. Projekt realizowany był w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich (SPO RZL), Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Schemat a) Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr. Projekt nr S (...), Umowa nr S (...) zawarta dnia 7 lipca 2005 r., pomiędzy Polską Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości a Izbą Gospodarczą. Projekt w 89,79 % współfinansowany był ze środków publicznych, w tym 75 % stanowił wkład wspólnotowy Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) i 25 % ze środków krajowego wkładu publicznego, tj. budżetu państwa. Wkład prywatny wynosił 10,21 %. Projekt realizowany był od 7 lipca 2005 r. do 30 czerwca 2008 r.

2.

"A (...). Firma na rynku zagranicznym - najlepsze doświadczenia i praktyki". Projekt był zrealizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich (SPO RZL), Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Schemat a) Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr. Projekt nr: S (...). Umowa o dofinansowaniu numer S (...) zawarta dnia 31 października 2006 r., pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Izbą Gospodarczą. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, którego realizacja odbyła się pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Projekt w 87,68 % współfinansowany był ze środków publicznych, w tym 75 % stanowił wkład wspólnotowy Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) i 25 % ze środków krajowego wkładu publicznego, tj. budżetu państwa. Wkład prywatny wynosił 12,32 %. Projekt realizowany był od 31 października 2006 r. do 30 czerwca 2008 r.

3.

"Diagnoza potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego w zakresie hotelarstwa i gastronomii", realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowego wkładu publicznego w ramach, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Projekt finansowany był w 85 % ze środków Unii Europejskiej i 15 % z budżetu Państwa, realizowany na mocy umowy nr U (...) z dnia 29 kwietnia 2009 r. zawartej między Izbą Gospodarczą a Wojewódzkim Urzędem Pracy (Instytucją Pośrednicząca II Stopnia).

4.

"Diagnostyka potrzeb kadrowych przedsiębiorców", realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowego wkładu publicznego w ramach, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Projekt finansowany jest w 85 % ze środków Unii Europejskiej i 15 % z budżetu Państwa a realizowany jest na mocy umowy nr U (...) z dnia 29 kwietnia 2009 r. zawartej między Izbą Gospodarczą a Wojewódzkim Urzędem Pracy (Instytucją Pośrednicząca II Stopnia).

5.

"Wsparcie dla rozwoju i adaptacji", realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowego wkładu publicznego w ramach, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Projekt finansowany jest w 85 % ze środków Unii Europejskiej i 15 % z budżetu Państwa. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Wyższą Szkołą na podstawie umowy Partnerskiej nr (...) i Wykonawczej (...). Projekt realizowany jest na mocy umowy nr U (...) z dnia 28 kwietnia 2009 r. zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy (Instytucją Pośredniczącą II Stopnia).

6.

"Diagnoza potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego w branży motoryzacyjnej" realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowego wkładu publicznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 na mocy umowy: U (...) z dnia 26 sierpnia 2009 r. pomiędzy Samorządem Województwa (Instytucja Pośrednicząca) a Izbą Gospodarczą.

Osiągnięcie celów projektu wymaga zatrudnienia personelu na umowy o pracę, umowy zlecenie i umowy o dzieło.

W chwili obecnej Wnioskodawca płaci podatek dochodowy od wszystkich osób fizycznych w projekcie zgodnie z ustawą o rachunkowości tak jak od innych osób zatrudnionych w Izbie Gospodarczej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy przychody z ww. projektów: "E (...)" Program Wzrostu Konkurencyjności Polskich Przedsiębiorstw na Wspólnym Rynku Europejskim", "A (...). Firma na rynku zagranicznym-najlepsze doświadczenia i praktyki", "Diagnoza potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego w zakresie hotelarstwa i gastronomii", "Diagnostyka potrzeb kadrowych przedsiębiorców", "Wsparcie dla rozwoju i adaptacji", "Diagnoza potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego w branży motoryzacyjnej" z tytułu umów o pracę, umów zleceń umów o dzieło, wolne są od podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14. poz. 176 z późn. zm.), zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 47c ww. ustawy oraz prawem europejskim - art. 60 lit. d) rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady kwalifikowania wydatków związanych z projektami współfinansowanymi z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej.

Tutejszy organ informuje, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest analiza opodatkowania przychodów uzyskanych za realizację celów programu "Diagnostyka potrzeb kadrowych przedsiębiorców". Natomiast w pozostałym zakresie w dniu 4 stycznia 2011 r. wydane zostały odrębne rozstrzygnięcia nr:

* ILPB2/415-1118/10-2/JK,

* ILPB2/415-1118/10-3/JK,

* ILPB2/415-1118/10-4/JK,

* ILPB2/415-1118/10-6/JK,

* ILPB2/415-1118/10-7/JK.

Zdaniem Wnioskodawcy, przychody z ww. projektów: "E (...)" Program Wzrostu Konkurencyjności Polskich Przedsiębiorstw na Wspólnym Rynku Europejskim", "A (...). Firma na rynku zagranicznym-najlepsze doświadczenia i praktyki", "Diagnoza potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego w zakresie hotelarstwa i gastronomii", "Diagnostyka potrzeb kadrowych przedsiębiorców", "Wsparcie dla rozwoju i adaptacji", "Diagnoza potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego w branży motoryzacyjnej" z tytułu umów o pracę, umów zlecenia i umów o dzieło, wykonywanych na rzecz bezpośredniej realizacji jego celów, wolne są od podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 47c ww. ustawy.

Artykuł 21 ust. 1 pkt 46, art. 21 ust. 1 pkt 47c cyt. ustawy stanowi, iż wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

a.

pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz

b.

podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy;

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, art. 21 ust. 1 pkt 47c ww. ustawy wolna od podatku dochodowego jest pozostała część dochodów pochodząca z agencji rządowej.

Przychody z ww. projektu z tytułu umów o pracę, umów zleceń i umów o dzieło, wolne są od podatku dochodowego także na mocy prawa europejskiego - art. 60 lit. d) rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady kwalifikowania wydatków związanych z projektami współfinansowanymi z Funduszy Strukturalnych.

Na potwierdzenie swojego stanowiska Wnioskodawca powołuje szereg orzeczeń sądów administracyjnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zatem wszelkie dochody, które nie zostały wymienione enumeratywnie w katalogu zwolnień przedmiotowych podlegają opodatkowaniu.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

a.

pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz

b.

podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy

- wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Z powyższego wynika więc, że zwolnione z opodatkowania są dochody, jeżeli spełnione są łącznie dwa warunki, a mianowicie:

* dochody te są sfinansowane ze środków bezzwrotnej pomocy, pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych,

* podatnik uzyskujący te dochody bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy.

Natomiast, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 47c ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są kwoty otrzymane od agencji rządowych, jeżeli agencje te otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa.

Z cytowanego przepisu wynika, iż powołane w nim zwolnienie adresowane jest wyłącznie do bezpośrednich odbiorców środków od agencji rządowych, którymi w niniejszym przypadku nie są osoby zatrudnione przez Wnioskodawcę do realizacji projektu.

Zatem kwoty wypłacane osobom fizycznym, ze stosunku pracy lub z tytułu umów cywilnoprawnych, nie bezpośrednio od agencji rządowych, lecz za pośrednictwem beneficjentów pomocy, którzy otrzymali środki pochodzące z budżetu państwa na realizację projektów od agencji rządowych - nie podlegają zwolnieniu od podatku na podstawie cytowanego wyżej przepisu art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z analizy przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że osoby zatrudnione przez Wnioskodawcę na umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawne bezpośrednio realizują cele projektu - "Diagnostyka potrzeb kadrowych przedsiębiorców " - współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wynagrodzenia wypłacane przez Wnioskodawcę nie stanowią kwot otrzymanych bezpośrednio od agencji rządowej, jak również nie są dla tych osób dotacjami w rozumieniu przepisów o finansach publicznych.

Europejski Fundusz Społeczny jest jednym z funduszy strukturalnych, które to fundusze są instrumentami finansowymi polityki regionalnej Unii Europejskiej i mają pomóc władzom centralnym i regionalnym (słabiej rozwiniętych regionów Unii) w rozwiązaniu ich najważniejszych problemów gospodarczych. Ich zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i modernizacji gospodarki, co ma wpłynąć na zwiększenie spójności ekonomicznej i społecznej krajów Unii. Fundusze kierowane są do tych sektorów gospodarki i regionów, które bez pomocy finansowej nie są w stanie dorównać do średniego poziomu ekonomicznego w Unii Europejskiej. Pomoc z funduszy strukturalnych otrzymuje się jako refundację części poniesionych wydatków, tj. najpierw inwestycja, potem dotacja. Oznacza to, że środki finansowe z Europejskiego Funduszu Społecznego zostają przekazane dopiero po zakończeniu inwestycji.

Jak wyżej zauważono, środki z funduszy strukturalnych przekazywane są faktycznie dopiero po zakończeniu inwestycji, w związku z czym niezbędne jest krótkoterminowe finansowanie w kwocie przewidywanej dotacji, ponieważ wymóg realizacji inwestycji z własnych środków w wielu przypadkach może okazać się poważnym utrudnieniem, a nierzadko przeszkodą nie do pokonania dla ubiegającego się o dotację. Stąd finansowanie wydatków ponoszonych w ramach realizacji określonego zadania dokonywane jest ze źródeł krajowych tzw. prefinansowanie. Beneficjent otrzymuje od instytucji wdrażającej środki na realizację zadania (projektu) z krajowych funduszy, także publicznych. Po udokumentowaniu przez niego wydatkowania tych środków możliwe jest wnioskowanie do Komisji Europejskiej przez odpowiednie instytucje o zwrot wydatkowanych kwot (w części współfinansowanej). Zwrócone środki zasilą źródło finansowania krajowego.

Pomoc, jaką otrzymują beneficjenci, pochodzi więc ze środków pożyczonych z budżetu państwa na prefinansowanie realizowanych programów i projektów pomocowych. W związku z tym nie jest to pomoc otrzymana ze środków bezzwrotnej pomocy, a takie pochodzenie warunkuje zwolnienie przedmiotowe z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego oraz przytoczone wyżej przepisy, należy stwierdzić, iż wynagrodzenie osób zatrudnionych przez Wnioskodawcę, na podstawie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych nie pochodzi bezpośrednio od agencji rządowej, jak również nie stanowi dotacji w rozumieniu przepisów o finansach publicznych. Zatem, należy stwierdzić w przedmiotowej sprawie nie zostało spełnione kryterium pochodzenia środków pieniężnych (źródło finansowania), o którym mowa w lit. a) art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym, wynagrodzenie osób zatrudnionych przez Wnioskodawcę nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy. Ponadto, z uwagi na niespełnienie warunku pochodzenia kwot wynagrodzenia bezpośredniego od agencji rządowych, tut. Organ nie znalazł w przedmiotowej sprawie podstaw prawnych do zastosowania zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 47c ww. ustawy.

Końcowo, należy wskazać, iż powołane w treści wniosku orzeczenia sądów administracyjnych nie mogą wpłynąć na ocenę prawidłowości przedmiotowej kwestii. Nie negując tych orzeczeń, jako cennego źródła w zakresie wskazywania kierunków wykładni norm prawa podatkowego, należy stwierdzić, iż zdaniem organu podatkowego tezy badanych rozstrzygnięć nie mają zastosowania w przedmiotowym postępowaniu.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl