ILPB2/415-948/10-3/WM

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 9 listopada 2010 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB2/415-948/10-3/WM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, reprezentowanego przez pełnomocnika - doradcę podatkowego, przedstawione we wniosku z dnia 2 sierpnia 2010 r. (data wpływu 9 sierpnia 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu zbycia akcji w spółce komandytowo-akcyjnej w celu umorzenia bez wynagrodzenia - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 sierpnia 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu zbycia akcji w spółce komandytowo-akcyjnej w celu umorzenia za wynagrodzeniem oraz bez wynagrodzenia.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej. Zainteresowany nie wyklucza, że w przyszłości nastąpi umorzenie tych akcji za wynagrodzeniem (w formie umorzenia dobrowolnego lub przymusowego), w tym odpowiadającym nominalnej wartości akcji. Wnioskodawca nie wyklucza również, że dokona umorzenia akcji bez wynagrodzenia. Statut ska przewiduje, że akcje mogą być umarzane z czystego zysku lub poprzez obniżenie kapitału. W przypadku, gdyby Wnioskodawca podjął decyzję o umorzeniu akcji bez wynagrodzenia dokonałby odpowiedniej zmiany statutu ska.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych umorzenie akcji w spółce komandytowo-akcyjnej za wynagrodzeniem (zarówno umorzenie dobrowolne jak i przymusowe), powoduje powstanie dla Wnioskodawcy przychodu podatkowego tylko w wysokości faktycznie otrzymanych środków z tytułu tej czynności, w części przekraczającej równowartość wniesionego udziału (wkładu), tj. przekraczającej wysokość przychodu zwolnionego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy p.d.o.f.

2.

Czy w przypadku umorzenia akcji bez wynagrodzenia powstaje przychód podatkowy dla osoby fizycznej będącej akcjonariuszem ska.

Tutejszy Organ informuje, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie drugie. Natomiast zakresie pytania pierwszego w dniu 9 listopada 2010 r. wydane zostało odrębne rozstrzygnięcie nr ILPB2/415-948/10-2/WM.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 126 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, działalność ska regulowana jest w art. 125-150 k.s.h., a dodatkowo odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy dotyczące spółki akcyjnej, a w szczególności przepisy dotyczące kapitału zakładowego, wkładów akcjonariuszy, akcji, rady nadzorczej i walnego zgromadzenia.

Zgodnie z art. 359 k.s.h., akcje ska mogą być umorzone w przypadku, gdy statut tak stanowi, albo za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez spółkę, albo bez zgody akcjonariusza. Umorzenie akcji wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. W efekcie, za zgodą akcjonariusza ska dopuszczalne jest umorzenie akcji tego akcjonariusza za wynagrodzeniem, bądź bez wynagrodzenia, w trybie nabycia akcji przez spółkę w celu ich umorzenia.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy p.d.o.f., przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Wartość otrzymanych kwot w związku z umorzeniem udziału w spółce osobowej, nie jest wprost wymieniona w poszczególnych źródłach przychodu określonych w ustawie p.d.o.f. W związku z tym, przyjąć należy, że źródłem, do którego należy zaliczyć przedmiotowe przychody jest art. 18 ustawy p.d.o.f., tj. jako przychód z praw majątkowych. Udział w spółce osobowej jest określonym prawem majątkowym, z którym związane są określone prawa, m.in. prawo do otrzymania wynagrodzenia w związku z umorzeniem tego udziału (częściowym lub całkowitym). Art. 18 nie określa momentu, w którym powstaje przychód podatkowych z praw majątkowych, zatem zastosowanie znajdzie art. 11 ustawy p.d.o.f., który stanowi, że przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy p.d.o.f. zwalnia się przychody otrzymane w związku ze zwrotem udziałów lub wkładów w spółdzielni albo wkładów w spółce osobowej, do wysokości wniesionych udziałów lub wkładów do spółdzielni albo wkładów do spółki osobowej.

Zdaniem Wnioskodawcy - w odniesieniu do pytania drugiego - w przypadku umorzenia akcji w ska bez wynagrodzenia, zgodnie z k.s.h., nie powstanie przychód podatkowy, w związku z brakiem otrzymania pieniędzy lub innych wartości określonych w art. 11 ustawy p.d.o.f.

Zgodnie bowiem z art. 11 ust. 1 ustawy p.d.o.f., przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. W przypadku umorzenia akcji ska bez wynagrodzenia Wnioskodawca nie otrzymuje, ani nie są stawiane do Jego dyspozycji jakiekolwiek środki pieniężne lub inne świadczenia. Nie powstaje zatem po Jego stronie ani przychód należny, ani faktycznie nie otrzymuje On żadnego świadczenia.

W opinii Zainteresowanego, skoro nie powstaje przychód dla Wnioskodawcy, zbędne wydaje się kwalifikowanie transakcji do któregokolwiek ze źródeł przychodów zdefiniowanych w ustawie p.d.o.f. Niemniej z pewnością nie będzie miał zastosowania art. 17 ust. 1 pkt 6 w związku z art. 19 ustawy p.d.o.f., gdyż nie ma tu odpłatnego zbycia papierów wartościowych tym samym nie można mówić o przychodach należnych choć nie otrzymanych.

Zainteresowany podaje, iż w tym zakresie istnieje jednolita linia interpretacyjna organów podatkowych, np. interpretacja DIS w Warszawie z dnia 6 listopada 2008 r., sygn. IPPB1/415-919/08-2/IF, w której stwierdzono, iż "jakkolwiek zbycie przez osobę trzecią akcji w ska bez wynagrodzenia w celu ich umorzenia nie powoduje powstania przychodu Wnioskodawcy z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 14 ust. 1 ustawy p.d.o.f. Nie jest również uzasadnione twierdzenie, że powstaje w takim przypadku inny przychód Wnioskodawcy w rozumieniu art. 20 ustawy p.d.o.f.". Zainteresowany podaje, iż podobnie wskazał DIS w Poznaniu w piśmie z dnia 31 grudnia 2009 r., sygn. ILPB2/415-989/09-6/WM.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ww. ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne choćby faktycznie nie zostały otrzymane przychody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych.

W zakresie definicji papierów wartościowych przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odsyłają do przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538). Zgodnie z przepisami art. 3 pkt 1 lit. a) tej ustawy, akcje są zaliczane do papierów wartościowych. Nie ma przy tym znaczenia, czy akcje dotyczą spółki akcyjnej, czy też spółki komandytowo-akcyjnej. Zgodnie z powołanym wyżej przepisem ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych.

Z powyższego przepisu wynika, że uznanie, iż w danej sytuacji powstaje przychód ze zbycia papierów wartościowych, wymaga stwierdzenia, że jest to przychód należny. W sytuacji zaś, gdy umorzenie akcji przeprowadzane jest bez wynagrodzenia przychód należny nie powstaje. Innymi słowy podatnik, którego akcje umarzane są w trybie, który nie przewiduje wypłaty wynagrodzenia, nie ma tytułu prawnego do uzyskania wypłaty wynagrodzenia. Tym samym stwierdzić należy, iż nie dochodzi do powstania przychodu, który można byłoby określić jako przychód należny.

Ponadto, tut. Organ pragnie nadmienić, iż w omawianej sytuacji nie znajdą zastosowania przepisy art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczące szacowania ceny. Przepisy te odwołują się bowiem do szacowania przychodu podatnika w sytuacji, gdy w danej transakcji występuje cena sprzedaży. W przypadku zaś zbycia akcji w celu ich umorzenia przepisy Kodeksu spółek handlowych nie posługują się terminem "cena", lecz terminem "wynagrodzenie". Podkreślić bowiem należy, iż termin "wynagrodzenie" nie jest tożsamy z pojęciem "ceny".

Z analizy wniosku wynika, iż Zainteresowany rozważa dokonanie umorzenia akcji w spółce komandytowo-akcyjnej bez wynagrodzenia.

Reasumując, stwierdzić należy, iż w przypadku nieodpłatnego umorzenia akcji w spółce komandytowo-akcyjnej, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie wystąpi realne przysporzenie majątkowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę pism organów podatkowych, należy stwierdzić, iż wydane one zostały w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania w przedmiotowej sprawie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl