ILPB2/415-906/11-3/TR

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 29 listopada 2011 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB2/415-906/11-3/TR

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 23 sierpnia 2011 r. (data wpływu: 5 września 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi odsetkowej, odnośnie drugiego z zadanych we wniosku pytań - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 września 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi odsetkowej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca - przedstawiając stan faktyczny - posłużył się różnymi nazwami tej samej działki zatem na wstępie wyjaśnił, iż na początku działka miała tylko numer budowlany, potem numer geodezyjny 198/12, a na końcu adres.

Właścicielem terenu pod zabudowę jednorodzinną była spółdzielnia mieszkaniowa. Zainteresowany zapisał się na jedną z działek (2005 rok) i przystąpił do członkostwa w spółdzielni, wpłacając 28 500,00 zł bez wskazania lokalizacji działki. W 2006 r. spółdzielnia na podstawie projektu budowlanego (jednego) uzyskała pozwolenie na budowę X domów jednorodzinnych. W wyniku losowania przydzielono Zainteresowanemu działkę budowlaną nr X, której właścicielem dalej była spółdzielnia.

Na budowę domu Wnioskodawca zaciągnął kredyt mieszkaniowy hipoteczny w banku na sumę 230 000,00 zł w dniu 29 grudnia 2006 r. Zainteresowany nie mógł budować domu indywidualnie, gdyż pozwolenie na budowę było na spółdzielnię. Dziesięć osób, które wylosowało działki (...) znalazło jednego wykonawcę, który zobowiązał się do wybudowania budynków w stanie surowym otwartym zadaszonym i podpisał za ich zgodą stosowną umowę ze spółdzielnią. Spółdzielnia nie posiadała środków na budowę domów, więc przy budowie obowiązywała następująca zasada: po wybudowaniu części budynku wykonawca wypełniał druk przekazany przez bank, w którym zaznaczał wykonane elementy, a Zainteresowany ten druk przekazywał do banku z wnioskiem o wypłacenie wskazanej sumy na rzecz spółdzielni. Bank wysyłał inspektora, który sprawdzał zakres wykonanych prac, a następnie przelewał pieniądze na konto spółdzielni. Wykonawca wystawiał fakturę spółdzielni, a ta dokonywała przelewu (trzykrotnie do zakończenia przedmiotu umowy).

Dnia 29 października 2008 r., gdy dom Wnioskodawcy był wybudowany, pozwolenie na budowę zostało wstrzymane ze względu na odstępstwa od projektu w budowie 20 domów (nie dotyczyło to budynku Wnioskodawcy, gdyż nie dokonywał przeróbek).

W dniu 12 października 2009 r. zostało wydane pozwolenie na wznowienie robót budowlanych, z którego Zainteresowany nie korzystał, gdyż budowę miał zakończoną. Dnia 29 października 2008 r. zarząd spółdzielni przyznał aktem notarialnym na rzecz Wnioskodawcy i Jego żony działkę wraz z rozpoczętą budową budynku jednorodzinnego. Dnia 15 lipca 2009 r. Zainteresowany został zameldowany w budynku, a od 1 stycznia 2010 r. decyzją prezydenta miasta płaci podatek od budynku mieszkalnego. Cały budynek został wybudowany ze środków Wnioskodawcy.

W zeznaniu podatkowym za 2009 rok Wnioskodawca odliczył od dochodu wydatki poniesione na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe w wysokości 27 501,40 zł, potwierdzone zaświadczeniem z banku. Budowę Zainteresowany ukończył przed upływem 3 lat od uzyskania pozwolenia na budowę. Ponieważ nie mógł uzyskać pozwolenia na użytkowanie, gdyż takowe można uzyskać po zakończeniu budowy całego osiedla (ze względu na jedno pozwolenie na budowę), przy składaniu zeznania podatkowego za 2009 rok na żądanie urzędu skarbowego Zainteresowany dołączył zaświadczenie prezesa spółdzielni mieszkaniowej, że Wnioskodawca zakończył budowę oraz swoje zgłoszenie do nadzoru budowlanego starostwa powiatowego (potwierdzonego pieczątką przyjęcia) zakończenia budowy - oba zaświadczenia znajdują się w urzędzie skarbowym. Zainteresowany posiada wszystkie protokoły odbioru instalacji. Urząd skarbowy rozliczył odpis, a po roku napisał, że Wnioskodawca nie powinien stosować odliczeń, zaś telefonicznie poradzono Mu, aby wystąpił o interpretację ze względu na nietypowość sprawy. Zainteresowany podał, iż obecnie może przepisać pozwolenie na budowę na swoją działkę, ale nie bardzo wie, po co, gdyż budowa jest zakończona. Nadmienił, że nigdy nie korzystał z odpisów na budowę, a 32 lata mieszkał w mieszkaniu spółdzielczym i jest to Jego drugie mieszkanie. Za 2011 rok Zainteresowany nie dokonał odpisu.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy bez kredytu uzyskanego przez Wnioskodawcę można było wybudować dom.

2.

Czy Wnioskodawca ma prawo odliczać od dochodu spłacane odsetki od dnia zakończenia budowy zgłoszonej do starostwa i przekazanej do urzędu skarbowego.

Zdaniem Wnioskodawcy:

1.

Bez kredytu uzyskanego przez Niego nie można było wybudować domu, gdyż spółdzielnia nie posiadała własnych środków.

2.

Ma On prawo odliczać odsetki w zeznaniach podatkowych, gdyż spełnił wymagania urzędu skarbowego.

Tut. Organ informuje, iż przedmiotem niniejszego rozstrzygnięcia jest odpowiedź na drugie z zadanych we wniosku pytań, natomiast w przedmiocie odpowiedzi na pierwsze z zadanych we wniosku pytań w dniu 29 listopada 2011 r. wydane zostało odrębne rozstrzygnięcie nr ILPB2/415-906/11-2/TR.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego - w odniesieniu do drugiego z zadanych we wniosku pytań - uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588 z późn. zm.), podatnikowi, któremu w latach 2002-2006 został udzielony kredyt (pożyczka), o którym mowa w art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r., zwany dalej "kredytem mieszkaniowym", przysługuje na zasadach określonych w tej ustawie oraz w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r., prawo do odliczania wydatków na spłatę odsetek:

1.

od kredytu mieszkaniowego,

2.

od kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego,

3.

od każdego kolejnego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w pkt 1 lub 2

- do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt mieszkaniowy zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 r., nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2027 r.

Powyższy przepis zagwarantował zatem korzystanie z "ulgi odsetkowej" w ramach praw nabytych osobom, którym bank udzielił kredytu mieszkaniowego w okresie od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2006 r.

Stosownie do treści art. 26b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r., od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 odlicza się, z zastrzeżeniem ust. 2-4, faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanej z:

1.

budową budynku mieszkalnego, albo

2.

wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku, albo

3.

zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, albo

4.

nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego.

Zgodnie z art. 26b ust. 2 ustawy, odliczenie o którym mowa wyżej, stosuje się jeżeli:

1.

kredyt (pożyczka) został udzielony podatnikowi po dniu 1 stycznia 2002 r.,

2.

kredyt (pożyczka) był udzielony przez podmiot uprawniony na podstawie przepisów prawa bankowego albo przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych do udzielania kredytów (pożyczek), a z umowy kredytu (pożyczki) wynika, że dotyczy on jednej z inwestycji wymienionych w ust. 1,

3.

inwestycja wymieniona w ust. 1 dotyczy budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w razie braku tego planu - określonym w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej na podstawie obowiązujących ustaw,

4.

inwestycja wymieniona w ust. 1 dotyczy budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, którego budowa została zakończona nie wcześniej niż w 2002 r., a ponadto w przypadku inwestycji:

a.

o których mowa w ust. 1 pkt 1 albo pkt 4 - zakończenie nastąpiło przed upływem trzech lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zgodnie z prawem budowlanym uzyskano pozwolenie na budowę, nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne lub przebudowę (przystosowanie) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, i zostało potwierdzone określonym w przepisach prawa budowlanego pozwoleniem na użytkowanie budynku mieszkalnego, a w razie braku obowiązku jego uzyskania - zawiadomieniem o zakończeniu budowy takiego budynku,

b.

o których mowa w ust. 1 pkt 2 albo pkt 3 - została zawarta umowa o ustanowieniu spółdzielczego własnościowego lub lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo umowa w formie aktu notarialnego o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego, o przeniesieniu na podatnika własności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, której jedną ze stron jest podatnik,

5.

do zeznania o którym mowa w art. 45, składanego za rok w którym po raz pierwszy dokonuje się odliczenia, podatnik dołączy oświadczenie na formularzu PIT-2K o wysokości wszystkich poniesionych wydatków związanych z daną inwestycją, w tym o wysokości wydatków udokumentowanych fakturami wystawionymi przez podatników podatku od towarów i usług nie korzystających ze zwolnienia od tego podatku,

6.

odsetki o których mowa w ust. 1:

a.

zostały faktycznie zapłacone, a ich wysokość i termin zapłaty są udokumentowane dowodem wystawionym przez podmiot wymieniony w pkt 2,

b.

nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, chyba że zwrócone odsetki zwiększały podstawę obliczenia podatku,

c.

nie zostały odliczone od przychodów na podstawie art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym,

7.

podatnik lub jego małżonek nie korzystał lub nie korzysta z odliczenia od dochodu (przychodu) lub podatku wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe, przeznaczonych między innymi na:

a.

zakup gruntu lub odpłatne przeniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego,

b.

budowę budynku mieszkalnego,

c.

wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej,

d.

zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej,

e.

nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne,

f.

przebudowę strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne oraz wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, do dnia zasiedlenia lokali,

g.

systematyczne gromadzenie oszczędności na rachunku oszczędnościowo-kredytowym w banku prowadzącym kasę mieszkaniową, według zasad określonych w odrębnych przepisach.

Zgodnie z treścią art. 26b ust. 3 pkt 6 ww. ustawy odliczeniu, o którym mowa w ust. 1, nie podlegają odsetki od kredytów: wykorzystanych na nabycie gruntu lub prawa wieczystego użytkowania gruntu w związku z inwestycją wymienioną w ust. 1; w przypadku wykorzystania kredytu na cele wymienione w ust. 1 oraz na nabycie gruntu albo prawa wieczystego użytkowania gruntu odliczeniu nie podlegają odsetki od części kredytu ustalonej w takiej proporcji, w jakiej pozostają wydatki na nabycie gruntu albo prawa wieczystego użytkowania gruntu w łącznych wydatkach, o których mowa w ust. 2 pkt 5.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych określa także termin, od którego możliwe jest dokonywanie odliczeń z tytułu spłaty odsetek od kredytu hipotecznego (pożyczki). Tak więc, zgodnie z art. 26b ust. 5 ww. ustawy, odliczenia odsetek dokonuje się najwcześniej za rok podatkowy, w którym została zakończona dana inwestycja.

Odsetki zapłacone przed rokiem podatkowym, w którym została zakończona inwestycja mogą być odliczone od podstawy obliczenia podatku za rok podatkowy, w którym podatnik po raz pierwszy odlicza odsetki (art. 26b ust. 6 ww. ustawy) oraz w roku podatkowym bezpośrednio następującym po roku, w którym podatnik po raz pierwszy odliczył odsetki; w tym przypadku odliczeniu podlega wyłącznie różnica między sumą odsetek przypadających do odliczenia a kwotą odsetek faktycznie odliczonych w roku, w którym podatnik dokonał pierwszego odliczenia (art. 26b ust. 7 ww. ustawy).

Zgodnie z zasadą samoopodatkowania, obowiązującą w polskim systemie podatkowym, na podatniku spoczywa obowiązek dokonania oceny własnej sytuacji prawnopodatkowej, a po jej dokonaniu zachowania się zgodnie z przepisami prawa podatkowego, w tym również w zakresie przysługujących ulg podatkowych. W celu realizacji ww. obowiązku podatnik powinien dysponować dokumentami, które pozwolą mu na poprawne rozliczenie podatku, tym bardziej, że prawidłowość takiego rozliczenia podlega weryfikacji przez organ podatkowy.

W przypadku odliczenia wydatków na spłatę odsetek od kredytu udzielonego na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych niezbędne jest posiadanie przez podatnika dokumentów, które potwierdzają spełnienie warunków uprawniających do ulgi określonych w art. 26b ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także określających wysokość i termin zapłaty odsetek.

Wysokość dokonywanych odliczeń jest limitowana. Odliczenie obejmuje jedynie odsetki od tej części kredytu, która nie przekracza, ustalonej w roku zakończenia inwestycji, kwoty określonej jako iloczyn 70 m2 powierzchni użytkowej oraz wskaźnika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonego do celów obliczania premii gwarancyjnej od wkładów na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych za III kwartał roku poprzedzającego rok podatkowy (art. 26b ust. 4). Kwota ta w kolejnych następujących po sobie latach podatkowych nie może ulec zmniejszeniu. W tym celu dla ustalania tej podstawy przyjmuje się najwyższy w okresie obowiązywania ustawy wskaźnik przeliczeniowy 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonego do celów obliczania premii gwarancyjnej od wkładów na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych za III kwartał.

Odliczenie obejmuje jedynie odsetki od tej części kredytu (pożyczki), która nie przekracza limitu. Ostateczną kwotę limitu kredytu podatnik zobowiązany jest ustalić dopiero w roku zakończenia inwestycji. Ustalony zaś limit będzie dla niego obowiązujący w następnych latach.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, iż w 2006 r. spółdzielnia na podstawie projektu budowlanego (jednego) uzyskała pozwolenie na budowę X domów jednorodzinnych. W wyniku losowania przydzielono Zainteresowanemu działkę budowlaną, której właścicielem dalej była spółdzielnia. Na budowę domu Wnioskodawca zaciągnął kredyt mieszkaniowy hipoteczny w banku na sumę 230 000,00 zł w dniu 29 grudnia 2006 r. Zainteresowany nie mógł budować domu indywidualnie, gdyż pozwolenie na budowę było na spółdzielnię.

Dnia 29 października 2008 r., gdy dom Wnioskodawcy był wybudowany, pozwolenie na budowę zostało wstrzymane ze względu na odstępstwa od projektu budowie X domów (nie dotyczyło to budynku Wnioskodawcy, gdyż nie dokonywał przeróbek). W dniu 12 października 2009 r. zostało wydane pozwolenie na wznowienie robót budowlanych, z którego Zainteresowany nie korzystał, gdyż budowę miał zakończoną. Dnia 29 października 2008 r. zarząd spółdzielni przyznał aktem notarialnym na rzecz Wnioskodawcy i Jego żony działkę wraz z rozpoczętą budową budynku jednorodzinnego. Zainteresowany podał, iż obecnie może przepisać pozwolenie na budowę na swoją działkę, ale nie bardzo wie, po co, gdyż budowa jest zakończona.

Należy w tym miejscu zauważyć, iż prawo do odliczenia - na zasadach określonych w wyżej przytoczonych przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - przysługuje podatnikowi, który spełnia wszystkie warunki w nich wskazane. Ulga odsetkowa nie stanowi standardu prawnego, lecz funkcjonuje w polskim systemie podatkowym - podobnie jak wszystkie ulgi i zwolnienia - jako odstępstwo od zasady powszechności opodatkowania, wynikającej z art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.), stanowiącego, że każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie. Oznacza to, że wszelkie odstępstwa od tej zasady, muszą bezwzględnie wynikać z przepisów prawa i być interpretowane ściśle z jego literą. Co więcej, zgodnie z konstrukcją i systematyką ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wszelkie ulgi i zwolnienia podatkowe stanowią wyjątek od generalnej zasady powszechności opodatkowania wyrażonej w art. 9 ust. 1 tej ustawy. Stąd też, korzystanie z każdej preferencji podatkowej, wymaga spełnienia warunków określonych w przepisach je konstytuujących. Tak więc, przepisy regulujące prawo do ulgi winny być interpretowane ściśle; niedopuszczalna jest ich interpretacja rozszerzająca.

Jednocześnie tut. Organ podkreśla, iż zakończenie inwestycji musi nastąpić przed upływem trzech lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zgodnie z prawem budowlanym uzyskano pozwolenie na budowę, nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne lub przebudowę (przystosowanie) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, i zostało potwierdzone określonym w przepisach prawa budowlanego pozwoleniem na użytkowanie budynku mieszkalnego, a w razie braku obowiązku jego uzyskania - zawiadomieniem o zakończeniu budowy takiego budynku.

Kwestie związane z budową obiektów budowlanych reguluje ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.). Zgodnie z art. 54 tej ustawy, do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę, można przystąpić, z zastrzeżeniem art. 55 i 57, po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji. Do ww. zawiadomienia o zakończeniu budowy - stosownie do art. 57 ww. ustawy - inwestor jest obowiązany dołączyć m.in. oryginał dziennika budowy, w którym kierownik budowy dokonuje wpisów potwierdzających prowadzenie robót.

Pojęcie zakończenia budowy jest więc w istocie terminem techniczno-budowlanym. Z zakończeniem budowy obiektu budowlanego mamy do czynienia wówczas, gdy obiekt ten odpowiada warunkom, jakie przewiduje prawo budowlane w odniesieniu do budowy legalnej, przy dopełnieniu formalności koniecznych do oddania obiektu do użytkowania. Obiekt powinien być zatem w takim stanie, by mógł zostać przeprowadzony jego odbiór i by można było przekazać go do normalnej eksploatacji i użytkowania.

O zakończeniu budowy można więc mówić wtedy, gdy zostaną zrealizowane wszystkie roboty budowlane objęte daną decyzją o pozwoleniu na budowę oraz wybudowany obiekt może funkcjonować zgodnie z określonym w tej decyzji przeznaczeniem - a co za tym idzie, spełnione są przesłanki do zawiadomienia o zakończeniu budowy.

W złożonym wniosku Zainteresowany wskazał, iż w 2006 r. spółdzielnia na podstawie projektu budowlanego (jednego) uzyskała pozwolenie na budowę. Dnia 29 października 2008 r. zarząd spółdzielni przyznał aktem notarialnym na rzecz Wnioskodawcy i Jego żony działkę wraz z rozpoczętą budową budynku jednorodzinnego. Końcowo natomiast Wnioskodawca podał, iż obecnie może przepisać pozwolenie na budowę na swoją działkę, ale nie bardzo wie, po co, gdyż budowa jest zakończona. Oznacza to, że w przedmiotowej sprawie inwestorem była wyłącznie spółdzielnia mieszkaniowa, która prowadziła budowę budynku mieszkalnego. Wnioskodawca nie był zaś inwestorem i w znaczeniu formalno-prawnym nie prowadził procesu budowy do jej zakończenia.

W związku z powyższym, odsetki od kredytu wydatkowanego na nabycie budynku na etapie wybudowanym przez spółdzielnię mieszkaniową - a nie przez podatnika (Wnioskodawcę) - nie podlegają odliczeniu, ani jako odsetki od kredytu przeznaczonego na zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego, ani jako odsetki na budowę budynku mieszkalnego. Zainteresowany bowiem w niniejszej sprawie ani nie nabył budynku mieszkalnego, gdyż w dniu 29 października 2008 r. spółdzielnia przeniosła na rzecz Wnioskodawcy i Jego żony jedynie działkę wraz z rozpoczętą budową budynku jednorodzinnego, ani też nie prowadził przedmiotowej budowy, ponieważ do przeniesienia na Jego rzecz pozwolenia na budowę nie doszło.

Reasumując, stwierdzić zatem należy, iż na gruncie opisanego stanu faktycznego oraz obowiązującego stanu prawnego, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia w ramach ulgi odsetkowej odsetek od kredytu zaciągniętego w dniu 29 grudnia 2006 r.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl