ILPB2/415-899/09-2/ES

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 25 listopada 2009 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB2/415-899/09-2/ES

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 11 września 2009 r. (data wpływu 15 września 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania przychodu z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych w związku z dokonaniem darowizny praw majątkowych na rzecz Funduszu lub Spółki Komandytowo-Akcyjnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 września 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania przychodu z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych w związku z dokonaniem darowizny praw majątkowych na rzecz Funduszu lub Spółki Komandytowo-Akcyjnej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

I.

Wnioskodawca jako osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania na terytorium Polski i podlegająca w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu inwestuje w instrumenty finansowe. Jedna z takich transakcji obejmuje umowę opcji call ("Umowa Opcji Call"). Umowa została zawarta w dniu xx lipca 2006 r. m.in. pomiędzy Zainteresowanym, a spółką utworzoną zgodnie z prawem Stanu XY z siedzibą w XY (USA) ("Inwestor"), zmieniona potem Aneksami nr 1 do nr 5 (Aneks nr 5 został podpisany w dniu xx maja 2009 r.).

1.

Umowa Opcji Call

1.1. Opcja Call

Na podstawie Umowy Opcji Call, Inwestor udzielił Wnioskodawcy opcji na kupno przez Wnioskodawcę od Inwestora akcji ("Akcje") spółki akcyjnej utworzonej zgodnie z prawem polskim z siedzibą oraz miejscem zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ("Spółka") po określonej cenie ("Opcja Call") i zobowiązał się umożliwić Zainteresowanemu nabycie akcji po cenie określonej w Umowie Opcji Call. Wnioskodawca będzie miał prawo wykonania Opcji Call w dowolnym dniu po ustanowieniu depozytu zabezpieczającego ("Depozyt Zabezpieczający"):

1.

nie wcześniej jednak niż 3 lata od wystąpienia określonego zdarzenia wymienionego w Umowie Opcji Call (podwyższenia kapitału zakładowego Spółki), jeżeli w tym terminie dojdzie do dopuszczenia Akcji do notowań na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych ("WGPW") i nie później niż 3 lata i 6 miesięcy od tego zdarzenia - jeżeli nie dojdzie do dopuszczenia Akcji do notowań na WGPW;

2.

w terminie 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zobowiązania Inwestora do nie sprzedawania Akcji powziętego w związku z wprowadzeniem Akcji na rynek giełdowy, jeżeli w terminie 3 lat od wystąpienia określonego zdarzenia wymienionego w Umowie Opcji Call (podwyższenia kapitału zakładowego Spółki) dojdzie do dopuszczenia Akcji do notowań na WGPW.

Zgodnie z Umową Opcji Call, Wykonanie Opcji Call będzie polegało na zawarciu pomiędzy Inwestorem a Wnioskodawcą w określonym terminie, umowy sprzedaży Akcji ("Wykonanie Opcji Call"). Cena Opcji Call będzie zapłacona przez kompensatę z kwotą Depozytu Zabezpieczającego.

1.2. Opcja Put

Wnioskodawca na podstawie Umowy Opcji Call udzielił również Inwestorowi opcji sprzedaży upoważniającej Inwestora do żądania od Wnioskodawcy nabycia od Inwestora Akcji objętych opcją po określonej cenie ("Opcja Put"). Inwestor na podstawie Opcji Put będzie miał prawo do wykonania Opcji Put ("Wykonanie Opcji Put") w dowolnym czasie w okresie 6 lat od wystąpienia określonego zdarzenia wymienionego w Umowie Opcji Call (podwyższenia kapitału zakładowego Spółki), w razie zaistnienia któregokolwiek z poniższych zdarzeń:

a.

znacznego pogorszenia się, według uzasadnionej oceny Inwestora, reputacji lub wizerunku Spółki w stosunku do stanu istniejącego w dniu zawarcia Umowy Opcji Call;

b.

złożenia wniosku o likwidację Spółki;

c.

wszczęcia postępowania upadłościowego lub naprawczego wobec Spółki.

Wykonanie Opcji Put może również nastąpić w razie upływu terminu do wykonania Opcji Call, jeżeli Wnioskodawca nie wykona Opcji Call w stosunku do wszystkich Akcji będących przedmiotem Umowy Opcj Call. Po bezskutecznym upływie terminu do wykonania Opcji Put, Opcja Put wygasa, Cena Opcji Call zostanie zapłacona przez kompensatę z kwotą Depozytu Zabezpieczającego. Wnioskodawca celem zabezpieczenia wierzytelności Inwestora przeniesie na Inwestora własność kwoty Depozytu Zabezpieczającego. Inwestor zwróci Wnioskodawcy Depozyt Zabezpieczający w razie bezskutecznego upływu terminu do wykonania Opcji Put względem Wnioskodawcy, oraz niezarejestrowania do wskazanego w Umowie Opcji Call dnia, określonego podwyższenia kapitału Spółki. Poza ww. przypadkami, Wnioskodawca nie ma prawa żądać zwrotu Depozytu Zabezpieczającego.

1.3 Opcja Drag Along

Umowa Opcji Call przewidywała również klauzulę "Opcji Drag Along", określającą, co się stanie w sytuacji, gdy w okresie 36 miesięcy od daty objęcia przez Inwestora Akcji na podstawie Umowy Opcji Call nie dojdzie do dopuszczenia tych Akcji do notowań na WGPW. Jak wskazano w pkt 1.1. w polu 54 wniosku, w chwili składania wniosku. Akcje Spółki są już notowane na WGPW.

1.4. Prawa z Akcji

W zakresie praw przysługujących z Akcji, Inwestor jest zobowiązany wypłacić Wnioskodawcy dywidendę z Akcji objętych Opcją Call w terminie 3 dni od jej otrzymania pomniejszoną o należny podatek. Dywidenda oznacza zaliczki na poczet dywidendy oraz dywidendę przyznaną przez walne zgromadzenie Spółki przypadające na Akcje objęte Opcją Call i wypłaconą Inwestorowi.

2.

Aneks nr 2

W dniu x lutego 2008 r., zawarto Aneks nr 2 do Umowy Opcji Call ("Aneks nr 2") na podstawie którego z Umowy Opcji Call wycofał się m.in. Założyciel. Zgodnie z Aneksem nr 2, Założyciel zrzekł się wszelkich praw przysługujących mu na podstawie Umowy Opcji Call w szczególności wobec Inwestora.

3.

Aneks nr 3

W dniu x lutego 2008 r., zawarto Aneks nr 3 do Umowy Opcji Call ("Aneks nr 3") na podstawie którego: (i) Wnioskodawca zrzeka się wszelkich praw do zwrotu Depozytu Zabezpieczającego oraz wszelkich innych roszczeń wobec Inwestora wynikających z Umowy Opcji Call; (ii) w zamian za zmianę sposobu wykonania Opcji Call Inwestor zwolnił Wnioskodawcę ze wszelkich obowiązków z tytułu Opcji Put.

W miejsce wykonania Opcji Call w formie przeniesienia Akcji objętych Opcją Call, Inwestor zapłaci Wnioskodawcy:

a.

w ciągu 14 dni roboczych od dnia pierwszego notowania świadczenie pieniężne w złotych w wysokości równowartości kwoty wpływów, które uzyskałby ze sprzedaży w ramach oferty publicznej 90% z 1/3 Akcji sprzedanych przez Inwestora pomniejszonych o odpowiednią część uzasadnionych opłat brokerskich, subemisyjnych i kosztów prawnych, które zostałyby poniesione w związku z tą transakcją ("Świadczenie Pieniężne 1");

b.

w ciągu 45 dni roboczych od dnia pierwszego notowania świadczenie pieniężne w złotych w wysokości równowartości kwoty wpływów, które uzyskałby ze sprzedaży w ramach oferty publicznej 10% z 1/3 Akcji sprzedanych przez Inwestora pomniejszonych o odpowiednią część uzasadnionych opłat brokerskich, subemisyjnych i kosztów prawnych, które zostałyby poniesione w związku z tą transakcją ("Świadczenie Pieniężne 2"). Inwestor wg własnego uznania może postanowić o wypłacie kwoty mniejszej niż określona powyżej lub o nie wypłaceniu jej w ogóle - w takim przypadku kwota o jaką zostanie obniżone to świadczenie zostanie przeliczona na odpowiadającą jej liczbę Akcji obliczoną według wyłącznego i pełnego uznania Inwestora działającego w dobrej wierze i taka liczba Akcji zostanie dodana do Akcji określonych poniżej.

Akcje stanowiące maksymalnie 1/3 pozostałych Akcji należących do Inwestora na zakończenie daty pierwszego notowania zgodnie z rozliczeniem dokonanym przez krajowy Depozyt Papierów Wartościowych ("KDPW") po korekcie o ewentualny podział Akcji ("Akcje Po Dacie Pierwszego Notowania"). Zgodnie z Aneksem nr 3 Wnioskodawca będzie obowiązany do sporządzenia określonego zawiadomienia dla Inwestora ("Zawiadomienie") określającego szczegóły transakcji pakietowych ("Transakcje") w szczególności rynek, datę, cenę, nazwę kupującego /lub domu maklerskiego reprezentującego kupującego, sposób zapłaty oraz ilości Akcji będących przedmiotem sprzedaży z zastrzeżeniem że ich ilość, nie może wynosić mniej niż 1% Akcji w dniu pierwszego notowania oraz nie może być większa niż Akcji Po Dacie Pierwszego Notowania. Parametry Transakcji opisane w Zawiadomieniu będą zależeć od uznania Wnioskodawcy, jednakże takie parametry muszą zawierać się w wymaganych parametrach Zawiadomienia określonych w Aneksie nr 3.

W dowolnym momencie w ciągu 3 lat od oferty publicznej Spółki, nie wcześniej jednak niż po roku od jej zakończenia, po wystosowaniu do Inwestora Zawiadomienia i upewnieniu się, że Inwestor może przystąpić do transakcji opisanej w Zawiadomieniu, jeżeli tak postanowi, Wnioskodawca wyznacza dzień lub dni, w których Inwestor:

1)

Zapłaci Wnioskodawcy kwotę stanowiąca równowartość w złotych polskich kwoty wpływów, jaki uzyskałby w przypadku sprzedaży Akcji Po Dacie Pierwszego Notowania wskazanych w Zawiadomieniu Wnioskodawcy, pomniejszonych o odpowiednią część uzasadnionych opłat brokerskich, subemisyjnych i kosztów prawnych, które zostałyby poniesione w związku z tą Transakcją. Inwestor ma wyłączne i pełne prawo przystąpienia bądź nie przystąpienia, według swojego uznania, do Transakcji określonej w Zawiadomieniu. Jeżeli Inwestor postanowi nie przystępować do ww. Transakcji, płatność kwoty opisanej w zdaniu pierwszym nastąpi w ciągu 14 dni roboczych od daty wskazanej w Zawiadomieniu. Jeżeli Inwestor postanowi przystąpić do ww. transakcji, przekaże on wpływy netto z tytułu takiej sprzedaży w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania, pomniejszone o odpowiednią część uzasadnionych opłat brokerskich, subemisyjnych i kosztów prawnych, które zostałyby poniesione w związku z tą Transakcją;

albo alternatywnie

2)

spełni inne świadczenie o wartości równej ilości akcji wskazanych w Zawiadomieniu, pomniejszone o odpowiednią część uzasadnionych opłat brokerskich, subemisyjnych i kosztów prawnych, które zostałyby poniesione w związku z tą Transakcją, które to świadczenie będzie w formie pieniężnej i/albo papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu denominowanych w EURO lub złotych polskich o płynności porównywalnej do akcji Spółki będących przedmiotem publicznego obrotu. Inwestor ma wyłączne i pełne prawo zdecydować według własnego uznania, czy spełni takie świadczenie w formie pieniężnej i/albo papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu, jak również ma pełne i wyłączne prawo zdecydować według własnego uznania, jakie papiery wartościowe przeniesie jeśli dokona wyboru.

Aneks nr 3 zawierał postanowienie (art. 6 lit. e), iż wchodzi w życie z dniem jego podpisania pod warunkiem rozwiązującym, że data pierwszego notowania nie przypadnie później niż w dniu xx września 2008 r.

4.

Umowa Cesji z x lutego 2008 r.

W dniu x lutego 2008 r., zawarto Umowę cesji praw i obowiązków z Umowy Opcji Call ("Umowa Cesji z x lutego 2008 r."). Zgodnie z postanowieniami Umowy Cesji z x lutego 2008 r., dotychczasowy Inwestor przeniósł na fundusz utworzony zgodnie z prawem stanu X... Y. Stanów Zjednoczonych Ameryki - przysługujące mu prawa i ciążące na nim obowiązki z tytułu Umowy Opcji Call. Od tego momentu, definicja "Inwestor" dotyczy funduszu będącego strona Umowy Cesji z x lutego 2008 r.

5.

Aneks nr 5 z dnia xx maja 2009 r.

Strony Aneksu nr 5, tj. Inwestor, Posiadacz Opcji 1, oraz Posiadacz Opcji 2 (tj. Wnioskodawca), zmienili treść Umowy, będące następstwem zawarcia Aneksu nr 3, nadając poszczególnym postanowieniom Aneksu nr 3 następujące brzmienie (fragmenty w zakresie dotyczącym Posiadacza Opcji 2):

"Pkt 5. Wykonanie Opcji Call 1 i Opcji Call 2"

b)

(...) Z zastrzeżeniem lit. e) poniżej, w miejsce wykonania Opcji Call 2 w formie przeniesienia Akcji Objętych Opcją Call 2, Posiadaczowi Opcji 2 nie przysługuje jakiekolwiek świadczenie.

c)

Pozostałe akcje Spółki należące do na zakończenie Dnia Pierwszego Notowania zgodnie z rozliczeniem dokonanym w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych - po korekcie o ewentualny podział akcji - stanowiące na dzień xx maja 2009 r. maksymalnie 10% - (W / 28.571.410) kapitału zakładowego zwane dalej będą "Akcjami 1", a dalsze akcje Spółki stanowiące na dzień 14 maja 2009 r. maksymalnie kolejne 10% kapitału zakładowego, zwane dalej będą "Akcjami 2". (...)

(e) W dowolnym momencie w ciągu 3 lat od Dnia Pierwszego Notowania Spółki, nie wcześniej jednak niż po roku od tego Dnia (lub krótszym okresie ustalonym przez Inwestora i wskazanym Posiadaczowi Opcji 2 odrębnie na piśmie), po wystosowaniu do Inwestora z zachowaniem okresu 7 (siedmiu) dni roboczych Zawiadomienia i upewnieniu się, że Inwestor faktycznie może przystąpić do transakcji opisanej w Zawiadomieniu, jeżeli tak postanowi, Posiadacz Opcji 2 wyznacza, w ramach ww. dwuletniego okresu, dzień lub dni, w których Inwestor:

(i) zapłaci Posiadaczowi Opcji 2 kwotę stanowiącą równowartość w złotych polskich kwoty wpływów, jakie uzyskałby w przypadku sprzedaży Akcji 2, wskazanych w Zawiadomieniu Posiadacza Opcji 2 pomniejszonych o odpowiednią część uzasadnionych opłat brokerskich, subemisyjnych i kosztów prawnych, poniesionych w związku z transakcją, o której mowa w niniejszym ustępie. Inwestor ma wyłączne i pełne prawo przystąpienia bądź nie przystąpienia, według swego uznania, do transakcji określonej w Zawiadomieniu. Jeżeli Inwestor postanowi nie przystępować do ww. transakcji, płatność kwoty opisanej w zdaniu pierwszym (i) nastąpi w ciągu 14 (czternastu) Dni Roboczych od daty wskazanej w zawiadomieniu Posiadacza Opcji 2. Jeżeli Inwestor postanowi przystąpić do ww. transakcji, przekaże on wpływy netto z tytułu takiej sprzedaży w ciągu 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania, pomniejszone o odpowiednią część uzasadnionych opłat brokerskich, subemisyjnych i kosztów prawnych, poniesionych w związku z transakcją, o której mowa w niniejszym ustępie.

albo alternatywnie

(ii) spełni inne świadczenie o wartości równej ilości Akcji 2, wskazanych w Zawiadomieniu Posiadacza Opcji 2, pomniejszone o odpowiednią część uzasadnionych opłat brokerskich, subemisyjnych i kosztów prawnych, poniesionych w związku z transakcją, o której mowa w niniejszym ustępie, które to świadczenie będzie w formie pieniężnej i/albo papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu denominowanych w Euro lub złotych, o płynności porównywalnej do akcji Spółki będących przedmiotem publicznego obrotu. Inwestor ma wyłączne i pełne prawo zdecydować, według własnego uznania, czy spełni takie świadczenie w formie pieniężnej i/albo papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu, jak również ma pełne i wyłączne prawo zdecydować według własnego uznania, jakie papiery wartościowe przeniesie, jeśli dokona takiego wyboru.

Żadne postanowienie niniejszego Aneksu lub Umowy nie może zostać uznane za wymagające lub ograniczające sprzedaż praw głosu lub akcji Spółki. Inwestor zachowuje wyłączne i absolutne prawo wyboru spośród świadczeń określonych w pkt (i) lub (ii).

(f) Zgłoszenie w formie dołączonej do niniejszego Aneksu jako Załącznik nr 1 (zwane dalej "Zawiadomieniem") będzie określać między innymi szczegóły danych transakcji pakietowych, w szczególności: rynek, czyli Giełdę Papierów Wartościowych oraz rynek pozagiełdowy (w tym na podstawie umowy sprzedaży akcji), datę, cenę, nazwę kupującego i/lub domu maklerskiego reprezentującego kupującego, sposób zapłaty oraz ilość akcji Spółki będących przedmiotem sprzedaży z zastrzeżeniem, iż ich ilość nie może wynosić mniej niż 1% akcji Spółki w Dniu Pierwszego Notowania oraz nie może być większa niż maksymalnie: (...) dla Posiadacza Opcji 2, ilość Akcji 2. Łączna ilość akcji powołanych lub wskazanych przez (...)Posiadacza, Opcji 2 w takim (ch) Zawiadomieniu (ach) oraz zawiadomieniu, nie przekroczy łącznej liczby odpowiednio (...) Akcji 2. Parametry transakcji opisane w Zawiadomieniu będą zależeć od uznania (...) Posiadacza Opcji 2, jednakże takie parametry muszą zawierać się w wymaganych parametrach Zawiadomienia opisanych w niniejszym Aneksie.

(g) Inwestor wpłaci (...) Posiadaczowi Opcji 2 przysługujące im kwoty na ich rachunki bankowe określone na piśmie.

(h) Inwestor ma prawo przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszego Aneksu.

(i) Inwestor może wyznaczyć inną jednostkę, aby wykonywała jego obowiązki wynikające z Umowy, określone w niniejszym Aneksie. W takim przypadku Inwestor nie ponosi odpowiedzialności wobec (...) Posiadacza Opcji 2 za prawidłowe wykonywanie obowiązków przez tak wyznaczoną jednostkę.

(j) (...) Posiadacz Opcji 2 nie mogą przenosić lub cedować żadnych praw ani obowiązków wynikających z niniejszego Aneksu, ani ich dzielić, bez uprzedniej zgody Inwestora wyrażonej na piśmie.

(k) Wszelkie koszty z tytułu podpisania niniejszego Aneksu i wykonywania dowolnych obowiązków zeń wynikających ponosi (...) Posiadacz Opcji 2, w szczególności wszelkie opłaty z tytułu czynności cywilnoprawnych, jakie mogą być należne z tytułu transakcji zawartych na podstawie niniejszego Aneksu lub Umowy. Dotyczy to również wszelkich opłat brokerskich, jeżeli Inwestor postanowi, absolutnie i wyłącznie według swojego uznania, zawrzeć jedną z transakcji, o których mowa w pkt 5 (d) lub (e) powyżej.

II.

W dniu x lipca 2009 r., Wnioskodawca otrzymał dwie interpretacje indywidualne o sygnaturach ILPB2/415-350/09-2/JK oraz ILPB2/415-350/09-3/JK, datowane na dzień 25 czerwca 2009 r. ("Interpretacje z 25 czerwca 2009 r."), stwierdzające, iż jest prawidłowe stanowisko wyrażone we wniosku o wydanie interpretacji, iż wartość jakichkolwiek świadczeń otrzymanych przez Wnioskodawcę na podstawie Umowy Opcji Call w brzmieniu ustalonym Aneksem nr 3 i Aneksem nr 4, stanowi dla Wnioskodawcy przychód z kapitałów pieniężnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT i powinien zostać rozliczony stosowanie do postanowień art. 30b ustawy o PIT.

III.

Wnioskodawca zamierza dokonać darowizny w postaci praw majątkowych (praw wynikających z Umowy) na rzecz:

(1) funduszu inwestycyjnego zamkniętego z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, działającego na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.), ("Fundusz"), w którym Wnioskodawca, oraz inne osoby ("Uczestnicy Funduszu"), są (i) uczestnikami, oraz (ii) posiadają certyfikaty inwestycyjne Funduszu. W wyniku darowizny, Wnioskodawca, ani inne osoby, nie otrzymają nowych certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, natomiast ulegnie zwiększeniu wartość certyfikatów inwestycyjnych posiadanych przez Zainteresowanego (a proporcjonalnie także innych osób); lub

(2) spółki komandytowo-akcyjnej z siedzibą oraz miejscem zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ("Spółka Komandytowo-Akcyjna"), w której (i) wszystkie akcje posiada Fundusz, ewentualnie (ii) część akcji oprócz Funduszu posiada komplementariusz - spółka z o.o. - ale żadnych akcji Spółki Komandytowo-Akcyjnej nie posiadają Uczestnicy Funduszu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie w zakresie powstania przychodu z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych w związku z dokonaniem darowizny praw majątkowych na rzecz Funduszu lub Spółki Komandytowo-Akcyjnej.

Czy prawidłowe jest stanowisko, iż zgodnie z (i) art. 10 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 17 i art. 18 ustawy o PIT oraz (ii) art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ustawy o PIT, nie powstaje u Wnioskodawcy przychód ze źródła przychodów - odpowiednio - "kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c)" oraz "inne źródła" z tytułu dokonania darowizny praw majątkowych (praw wynikających z Umowy) na rzecz Funduszu lub Spółki Komandytowo-Akcyjnej.

Zdaniem Wnioskodawcy, art. 17 ust. 1 ustawy o PIT enumeratywnie określa, co uważa się za przychód z "kapitałów pieniężnych", a art. 18 ustawy o PIT - co uważa się za przychód z "praw majątkowych". Wśród zdarzeń, które uważa się za przychody z kapitałów pieniężnych oraz praw majątkowych ustawodawca nie wymienia jednak darowizny praw majątkowych (praw wynikających z Umowy) do funduszu inwestycyjnego. Art. 20 ust. 1 ustawy o PIT stanowi, iż "za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, z wyjątkiem alimentów na rzecz dzieci, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nie należące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nie znajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach."

W ocenie Wnioskodawcy wśród zdarzeń, które uważa się za przychód z kapitałów pieniężnych w podatku PIT nie zostało wymienione zbycie praw majątkowych (praw wynikających z Umowy) - w formie darowizny - na rzecz Funduszu lub Spółki Komandytowo-Akcyjnej. W sytuacji, gdy wniesienie praw majątkowych (praw wynikających z Umowy) do Funduszu lub Spółki Komandytowo-Akcyjnej: (i) jest związane ze zdarzeniami do których odnosi się źródło przychodu "kapitały pieniężne" (nie powodując jednak powstania obowiązku podatkowego w ramach tego źródła), (ii) nie zostało wymienione wprost w katalogu zdarzeń uważanych za przychód ze źródła przychodów "inne źródła", a przede wszystkim (iii) nie może być zaklasyfikowane jako "przychód" w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o PIT, wówczas czynność ta nie wyczerpuje również dyspozycji przepisu art. 20 ust. 1 ustawy o PIT - pomimo użycia w tym przepisie słów "w szczególności".

W opinii Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko, iż zgodnie z (i) art. 10 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 17 i art. 18 ustawy o PIT oraz (ii) art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ustawy o PIT, nie powstaje u Wnioskodawcy przychód ze źródła przychodów - odpowiednio - "kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c)" oraz "inne źródła" z tytułu dokonania darowizny praw majątkowych (praw wynikających z Umowy) na rzecz Funduszu lub Spółki Komandytowo-Akcyjnej.

Prawidłowość powyższego stanowiska została potwierdzona - w stanie faktycznym, w którym dokonano darowizny udziałów spółki z o.o. do funduszu inwestycyjnego - w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 12 września 2008 r. (nr ITPB1/415-363/08/DP).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W odniesieniu do powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji, tut. Organ informuje, że została ona wydana w indywidualnej sprawie i nie ma zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Tutejszy organ informuje, iż w zakresie powstania przychodu z tytułu wzrostu wartości certyfikatów inwestycyjnych Funduszu w związku z dokonaniem darowizny praw majątkowych na rzecz Funduszu lub Spółki Komandytowo-Akcyjnej, w dniu 25 listopada 2009 r. wydane zostało odrębne rozstrzygnięcie nr ILPB2/415-899/09-3/ES.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl