ILPB2/415-883/14-2/WM

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 18 listopada 2014 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB2/415-883/14-2/WM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z 21 sierpnia 2014 r. (data wpływu: 22 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odpłatnego zbycia w drodze zamiany nieruchomości - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odpłatnego zbycia w drodze zamiany nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Dnia 24 lutego 2012 r. Wnioskodawca otrzymał od rodziców darowiznę w postaci nieruchomości niezabudowanej. Następnie, 5 czerwca 2012 r. Zainteresowany dokonał zamiany otrzymanej w darowiźnie nieruchomości na inną nieruchomość. W związku z tą zamianą Wnioskodawca zobowiązał się również do dokonania dopłaty w wysokości ponad 150 tys. złotych.

Dnia 28 kwietnia 2013 r. Zainteresowany złożył zeznanie podatkowe PIT-39 za rok 2012. W zeznaniu tym, jako przychód, Wnioskodawca wykazał wartość nieruchomości wynikającej z umowy zamiany. Nie wykazał kosztów uzyskania przychodów. W deklaracji PIT-39 nie wykazywał kwoty dochodu zwolnionego od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 Ustawy o PIT. Z zeznania tego wynika obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 172 XXX zł.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

1. Czy w przypadku zamiany nieruchomości wraz z obowiązkiem dopłaty powstał u Wnioskodawcy dochód podlegający opodatkowaniu.

2. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie pierwsze: w sytuacji, gdyby taki dochód powstał, to czy w przypadku zbycia nieruchomości, którą Zainteresowany nabył na podstawie umowy zamiany, a następnie przeznaczenie tego dochodu na cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 Ustawy o PIT (w terminie do końca 2014 r.), uprawnia Wnioskodawcę do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 Ustawy o PIT poprzez złożenie korekty deklaracji PIT-39 za rok 2012.

Zdaniem Wnioskodawcy - w odniesieniu do pytania pierwszego - nie powstał dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Podatek dochodowy, jak sama nazwa wskazuje jest podatkiem od dochodu. Ustawa o PIT nie zawiera legalnej definicji przychodu podatkowego. Dokonując próby zrekonstruowania definicji tego pojęcia uwzględnić należy charakter podatku dochodowego od osób fizycznych, jak również cechy przychodów wyliczonych w Ustawie o PIT. Uwzględniając te okoliczności uznać należy, że podatek dochodowy od osób fizycznych jest podatkiem bezpośrednim, który ciąży na podatnikach uzyskujących przychód w postaci przysporzenia majątkowego powodującego przyrost ich aktywów lub zmniejszenie ich zobowiązań. Co do zasady o zaliczeniu danego przysporzenia majątkowego do przychodów danej osoby prawnej decyduje definitywny charakter tego przysporzenia w tym sensie, że w sposób ostateczny faktycznie powiększa ono aktywa tej osoby (tak: wyrok NSA z 27 listopada 2003 r., sygn. III SA 3362/02).

Zatem do przychodów należy zaliczyć każdą wartość wchodzącą do majątku podatnika, mającą definitywny charakter, powiększająca jego aktywa, którą może rozporządzać, jak własną, o ile nie została wyłączona z przychodów podatkowych na mocy odrębnych przepisów.

W omawianej sytuacji, nie ulega wątpliwość, że nie doszło do powiększenia majątku Zainteresowanej. Dokonując zamiany nieruchomości dodatkowo Wnioskodawca zobowiązany był do dopłaty niebagatelnej kwoty ponad 150 tys. zł. Zainteresowany wskazuje, że nie można zatem uznać, iż w wyniku zamiany nieruchomości majątek Wnioskodawcy wzrósł, wręcz przeciwnie - uległ jeszcze zmniejszeniu o kwotę ponad 150 tys. zł. Dlatego - w opinii Zainteresowanego - nie powstał dochód, którego istnienie jest warunkiem koniecznym, aby móc zapłacić podatek.

Przed i po dokonani tej transakcji sytuacja przedstawia się następująco:

Stan posiadania przed:

* działka gruntu o wartości 908 XXX zł;

* środki pieniężne 155 XXX zł (na dopłatę);

* środki pieniężne na opłaty 3 XXX zł (połowa opłaty notarialnej);

* razem majątek 1 067 XXX zł.

Stan posiadania po:

* działka gruntu o wartości 1 XXX 000 zł;

* zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego (pożyczka) 172 XXX zł;

* razem majątek 891 XXX zł;

* gdyby nie było podatku dochodowego majątek wynosiłby 1 XXX 000 zł.

Uwzględniając stan posiadania przed i po transakcji nastąpiło zmniejszenie posiadanego przez Zainteresowanego majątku. Dlatego - zdaniem Wnioskodawcy - dochód nie wystąpił. Nie powinien więc również wystąpić podatek dochodowy. Zainteresowany nie może tu w żaden sposób wskazać środków pieniężnych uzyskanych z zamiany, które mógłby przeznaczyć na zapłatę podatku od tego wirtualnego dochodu.

Zauważam tu również, że taki sposób rozliczenia zamiany nieruchomości pozbawia mnie możliwości skorzystania z dobrodziejstwa postanowień art. 21 ust. 1 pkt 131 Ustawy o PIT, ponieważ za tym rzekomym dochodem do opodatkowania nie stoją środki pieniężne pozwalające na nabycie nieruchomości na cele mieszkalne. Zainteresowany nie uzyskał środków z zamiany, a więc nie może ich wydać. Staje się w ten sposób osobą niższej kategorii w stosunku do innych osób dokonujących sprzedaży, a nie zamiany nieruchomości. Obraża to konstytucyjną zasadę równości obywatela wobec prawa.

W odniesieniu do pytania drugiego, Wnioskodawca stanął na stanowisku, że jeżeli a analizowanym przypadku powstanie dochód podlegający opodatkowaniu, to w przypadku, sprzedaży nieruchomości nabytej na podstawie umowy zamiany, jeżeli uzyskane ze sprzedaży środki pieniężne przeznaczy przed końcem 2014 r. na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 Ustawy o PIT; to ma prawo skorygować zeznanie PIT-39 i skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 Ustawy o PIT.

W opinii Zainteresowanego, zgodnie z art. 81 § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749) podatnicy mogą skorygować złożoną wcześniej deklarację. W związku z tym, że żaden przepis szczególny nie zakazuje złożenia przez Wnioskodawcę w omawianej sytuacji korekty deklaracji podatkowej, uważa, że w sytuacji, gdyby okazało się, że sprzeda nieruchomość nabytą w drodze zamiany oraz przeznaczy uzyskane w ten sposób środki pieniężne na cele mieszkaniowe. Wówczas Zainteresowany ma prawo do skorygowania uprzednio złożonej deklaracji PIT-39 i wykazania kwoty zwolnienia. W obecnie obowiązującym stanie prawnym nie ma bowiem żadnych innych warunków formalnych, aniżeli właśnie wykazanie kwoty przeznaczonej na cele mieszkaniowe w deklaracji PIT-39. Uprawnienia do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 Ustawy o PIT nie będzie ograniczone również z tego względu, że środki przeznaczane na cele mieszkaniowe nie będą pochodziły bezpośrednio ze zbycia nieruchomości, tylko pośrednio (środki będą pochodziły ze sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze zamiany). Oczywistym jest bowiem, że w przypadku zamiany nieruchomości (poza szczególnymi przypadkami) nie uzyskuje się bezpośrednio środków pieniężnych, które można wydatkować. Nie oznacza to jednak, że taki podatnik może być pozbawiony prawa do skorzystania z ulgi określonej w art. 21 ust. 1 pkt 131 Ustawy o PIT.

Reasumując: jeżeli wystąpi u Zainteresowanego dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (z czym Wnioskodawca się nie zgadza) oraz uzyskane środki pieniężne ze sprzedaży w drodze zamiany nieruchomości, a następnie środki te przeznaczy na cele mieszkaniowe określone w art. 21 ust. 25 Ustawy o PIT do końca bieżącego roku, to będzie miał prawo do złożenia korekty deklaracji PIT-39 oraz skorzystania z ulgi określonej w art. 21 ust. 1 pkt 131 Ustawy o PIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c) ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W przypadku sprzedaży nieruchomości decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma moment jej nabycia.

Z analizy wniosku wynika, że 24 lutego 2012 r. Zainteresowany nabył w drodze darowizny od rodziców nieruchomość niezabudowaną. Następnie 5 czerwca tego samego roku Wnioskodawca zbył w drodze zamiany przedmiotową nieruchomość z jednoczesnym obowiązkiem dokonania dopłaty w wysokości ponad 150 000 zł.

W świetle powyższego, dla określenia skutków podatkowych sprzedaży przedmiotowych udziałów w zbytych nieruchomościach zastosowanie znajdują przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r.

Wskazać bowiem należy, że ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316 z późn. zm.) zmieniono m.in. zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe zasady opodatkowania, zgodnie z art. 14 ustawy zmieniającej, mają zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionej straty) od 1 stycznia 2009 r.

Zgodnie z art. 30e ust. 1 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, wykazać:

* dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub

* dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Po myśli art. 30e ust. 3 ww. ustawy, w przypadku odpłatnego zbycia w drodze zamiany nieruchomości lub praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c dochód ustala się u każdej ze stron umowy na zasadach, o których mowa w ust. 2.

Stosownie do ust. 2 artykułu 30e ww. ustawy, podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ww. ustawy, przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej. Przepis art. 14 ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

Przychodem z odpłatnego zbycia w drodze zamiany nieruchomości lub praw majątkowych, a także innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, u każdej ze stron umowy przenoszącej własność jest wartość nieruchomości, rzeczy lub prawa zbywanego w drodze zamiany. Przepisy ust. 1, 3 i 4 stosuje się odpowiednio (art. 19 ust. 2 ww. ustawy).

Wartość rynkową, o której mowa w ust. 1, rzeczy lub praw majątkowych określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia (art. 19 ust. 3 ww. ustawy).

Zgodnie zaś z art. 19 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli wartość wyrażona w cenie określonej w umowie odpłatnego zbycia znacznie odbiega od wartości rynkowej nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej wezwie strony umowy do zmiany tej wartości lub wskazania przyczyn uzasadniających podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej. W razie nieudzielenia odpowiedzi, niedokonania zmiany wartości lub niewskazania przyczyn, które uzasadniają podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej określi wartość z uwzględnieniem opinii biegłego lub biegłych. Jeżeli wartość ustalona w ten sposób odbiega co najmniej o 33% od wartości wyrażonej w cenie, koszty opinii biegłego lub biegłych ponosi zbywający.

Z uwagi na fakt, że na gruncie przedmiotowej sprawy nieruchomość niezabudowana nabyta w drodze darowizny, zastosowanie znajdzie art. 22 ust. 6d ww. ustawy, według którego za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

W świetle powyższego, stwierdzić należy, że w przypadku odpłatnego zbycia w drodze zamiany nieruchomości - nabytej w ramach darowizny - po stronie Wnioskodawcy wystąpił przychód, który należy ustalić stosownie do przywołanego wyżej art. 19 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia przedmiotowej nieruchomości a kosztami (ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6d) stanowi podstawę obliczenia podatku. Tak ustalony dochód podlega opodatkowaniu 19% podatkiem na zasadach określonych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Odnosząc się z kolei do kwestii dotyczącej zagadnienia nakreślonego w pytaniu drugim stwierdzić należy, co następuje.

Po myśli art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy podatkowej, wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Z kolei, zgodnie z art. 21 ust. 25 pkt 1 ww. ustawy, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione na:

a.

nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,

b.

nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,

c.

nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,

d.

budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,

e.

rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego

- położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

W myśl art. 21 ust. 25 pkt 2 ww. ustawy, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione na:

a.

spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na cele określone w pkt 1,

b.

spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a,

c.

spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a lub b

- w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30.

Zgodnie zaś z art. 21 ust. 25 pkt 3 ww. ustawy, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione na wartość otrzymanego w ramach odpłatnego zbycia w drodze zamiany znajdującego się w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej:

a.

budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, lub

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, lub udziału w tych prawach, lub

c.

gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, lub

d.

gruntu, udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z budynkiem lub lokalem wymienionym w lit.a.

Wskazać należy, że zawarte w przepisie art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyliczenie wydatków mieszkaniowych ma charakter wyczerpujący, w związku z czym tylko realizacja w wymaganym terminie celów w nim wymienionych pozwala na zwolnienie z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości.

Z wniosku wynika, że Zainteresowany rozważa dokonanie odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej na podstawie umowy zamiany i przeznaczenie uzyskanego stąd dochodu na cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w terminie do końca 2014 r. W związku z powyższym, Wnioskodawca chciałby skorzystać ze zwolnienia od podatku poprzez złożenie korekty deklaracji PIT-39 za 2012 r.

Wskazać należy, że stanowisko Zainteresowanego w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego, tj. w odniesieniu do pytania drugiego również należało uznać za nieprawidłowe. Zaakcentować bowiem należy, że planowane na 2014 r. odpłatne zbycie nieruchomości rodzić będzie odrębne skutki podatkowe i w żaden sposób nie będzie mieć wpływu na rozliczenie deklaracji PIT-39 za 2012 r.

Niejako na marginesie, zauważyć należy, że w analizowanym przypadku Zainteresowany jest uprawniony do skorzystania z dobrodziejstwa zwolnienia przedmiotowego określonego w cytowanym wyżej art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wskazać bowiem należy, że w myśl przepisów regulujących zwolnienie przedmiotowe wydatki poniesione na wartość nieruchomości otrzymanej w ramach odpłatnego zbycia w drodze zamiany uważane są za wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe. Zatem Wnioskodawca jest uprawniony do złożenia korekty deklaracji PIT-39 za 2012 r. Podkreślić jednakże należy, że powyższe uprawnienie odnosi się tylko i wyłącznie do odpłatnego zbycia w drodze zamiany nieruchomości nabytej 24 lutego 2012 r. w drodze darowizny od rodziców.

Interpretacja dotyczy:

* zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia, oraz

* zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Zainteresowanego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl