ILPB2/415-870/14-2/ES - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Poznaniu - OpenLEX

ILPB2/415-870/14-2/ES

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 12 listopada 2014 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB2/415-870/14-2/ES

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z 12 sierpnia 2014 r. (data wpływu 18 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Od dnia 26 września 2000 r. Wnioskodawca jest współwłaścicielem części działki niezabudowanej, położonej w P.

W dniu 19 października 2012 r. został zatwierdzony podział ww. nieruchomości.

Projekt podziału wykonano w nawiązaniu do ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta w rejonie ul. S., uchwalonego Uchwałą Rady Miasta z 28 lutego 2006 r.

W wyniku podziału powstały cztery działki, w tym jedna z nich działka 120/5 mająca przeznaczenie jako obszar jednostki oznaczonej symbolem KD-D i w części KD-D2 pod drogę publiczną, tj. projektowany przebieg drogi dojazdowej łączącej ulicę M. z ulicą S.

W związku z art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami wydzielona działka 120/5 przechodzi z mocy prawa na własność gminy z przeznaczeniem pod gminną drogę publiczną (ulicę dojazdową).

Jednocześnie Zainteresowany wyjaśnił, że za ww. działkę gruntu przysługuje odszkodowanie, które ustala się między właścicielem a właściwym organem, w osobnym postępowaniu.

Wnioskodawca nadmienił, że odszkodowanie otrzymał 31 marca 2014 r.

Ponadto Zainteresowany wskazał, że na mocy decyzji Prezydenta Miasta z 19 października 2012 r., na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 93 ust. 1 i 3, art. 96 ust. 1 i art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: z 2010 r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku J.G., M.G., A.iA.O. oraz P.iW.L. w sprawie zatwierdzenia projektu podziału działki 120/3 położonej w P. orzeczono:

1. Zatwierdzić przedstawiony na załączonej mapie podział nieruchomości położonej w P., stanowiącej działkę 120/3 o powierzchni 0,6870 ha ( obręb 5, ark. 8) zapisanej w WKW Sądu Rejonowego w księdze wieczystej (...) będącej współwłasnością: J.G. - 1/4 cześć, M.G. - 1/4 część, A.iA.O. - 1/4 cześć oraz W.iP.L. - 1/4 część, na działki: 120/4 do 120/7.

2. Przejąć z mocy prawa na własność Gminy działkę 120/5 przeznaczoną pod drogę publiczną (ulica dojazdowa).

W uzasadnieniu wskazano, że projekt podziału wykonano w nawiązaniu do ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta w rejonie ul. S. uchwalonego uchwałą Rady Miasta z dnia 28 lutego 2006 r. Powstałe w wyniku podziału działki mają następujące przeznaczenie:

* działka 120/5 to obszar jednostki oznaczonej symbolem KD-D i w części KD-D2 - droga publiczna - projektowany przebieg drogi dojazdowej łączącej ul. M. z ul. S.,

(...).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy od kwoty ww. odszkodowania Wnioskodawca zobowiązany jest zapłacić podatek dochodowy.

Zdaniem Wnioskodawcy, w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - zgodnie z którym wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu odszkodowania wypłacanego stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami (...) - nie ma obowiązku zapłaty żadnego podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie natomiast z art. 21 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy zwolnione z opodatkowania są przychody uzyskane z tytułu odszkodowania wypłacanego stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami lub z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości w związku z realizacją przez nabywcę prawa pierwokupu, stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami; nie dotyczy przypadków, gdy właściciel nieruchomości, o której mowa w zdaniu pierwszym, nabył jej własność w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego bądź odpłatnym zbyciem nieruchomości za cenę niższą o co najmniej 50% od wysokości uzyskanego odszkodowania lub ceny zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie lub w związku z realizacją prawa pierwokupu.

Zasady dotyczące ograniczenia lub pozbawienia praw do nieruchomości oraz związanych z tym odszkodowań, reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 98 ust. 1 ww. ustawy, działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne: gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe - z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela, przechodzą, z mocy prawa, odpowiednio na własność gminy, powiatu, województwa lub Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale prawomocne. Przepis ten stosuje się także do nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek użytkownika wieczystego, z tym że prawo użytkowania wieczystego działek gruntu wydzielonych pod drogi publiczne wygasa z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale prawomocne. Przepis stosuje się odpowiednio przy wydzielaniu działek gruntu pod poszerzenie istniejących dróg publicznych.

Natomiast na podstawie ust. 3 tegoż przepisu, za działki gruntu, o których mowa w ust. 1, przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielem lub użytkownikiem wieczystym a właściwym organem. Przepis art. 131 stosuje się odpowiednio. Jeżeli do takiego uzgodnienia nie dojdzie, na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego odszkodowanie ustala się i wypłaca według zasad i trybu obowiązujących przy wywłaszczaniu nieruchomości.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że odszkodowanie otrzymane przez Wnioskodawcę zostało wypłacone w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami, a w szczególności art. 98 tej ustawy.

Reasumując: odszkodowanie otrzymane od gminy za działkę przeznaczoną pod gminną drogę publiczną (ulicę dojazdową), wypłacone na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomościami podlega zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Tak więc na Zainteresowanym nie ciąży obowiązek zapłaty podatku dochodowego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl