ILPB2/415-732/14-2/ES - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Poznaniu - OpenLEX

ILPB2/415-732/14-2/ES

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 29 września 2014 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB2/415-732/14-2/ES

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z 24 czerwca 2014 r. (data wpływu: 30 czerwca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania zwrotu wkładu mieszkaniowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania zwrotu wkładu mieszkaniowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Dnia 28 lipca 2012 r. zmarł ojciec Wnioskodawcy. Nabycie spadku zostało potwierdzone u notariusza 24 października 2012 r. Ojciec Zainteresowanego posiadał 50% spółdzielczo-lokatorskiego prawa do lokalu, zaś osobą uprawnioną do drugiej połowy była małżonka.

Oprócz Wnioskodawcy spadkobiercą po zmarłym jest siostra Zainteresowanego. Każdy ze spadkobierców nabył po 50% spadku, który stanowił połowę wkładu mieszkaniowego.

Dnia 7 marca 2013 r. Wnioskodawca wspólnie z siostrą zdali mieszkanie do spółdzielni mieszkaniowej, która określiła wysokość wkładu mieszkaniowego na kwotę 159 538,20 zł. Wartość spadku wyniosła 79 769,00 zł. Po potrąceniu wszystkich kosztów spółdzielnia wypłaciła Zainteresowanemu 30 677,19 zł.

Za 2013 r. spółdzielnia wystawiła informację PIT-8C, w której w części D. "Informacja o wysokości dochodów, o których mowa w art. 20 ust. 1" wykazała przychód w wysokości 33 649,48 zł. Kwotę tę stanowi zwrot wkładu mieszkaniowego w wyniku ustania prawa lokatorskiego - w wysokości 33 323,50 zł oraz uzyskane odsetki - w wysokości 325,98 zł.

W związku z niezłożeniem w wymaganym terminie druku SD-Z2 urząd skarbowy ustalił zobowiązanie podatkowe w podatku od spadków i darowizn w kwocie 1 140,00 zł z tytułu nabycia spadku po zmarłym ojcu Wnioskodawcy. Kwotę wyżej wymienioną Zainteresowany wpłacił na rachunek bankowy urzędu skarbowego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

1. Czy w związku z otrzymaniem ze spółdzielni mieszkaniowej zwrotu wkładu na Wnioskodawcy ciążą obowiązki w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

2. Czy w związku z otrzymaniem ze spółdzielni mieszkaniowej uzyskanych odsetek na Zainteresowanym ciążą obowiązki w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymany zwrot wkładu ze spółdzielni mieszkaniowej nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stosuje się do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn - zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3.

W opinii Zainteresowanego, ewentualnemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych mogą podlegać jedynie uzyskane odsetki, które zostały wypłacone Wnioskodawcy przez spółdzielnię mieszkaniową.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, źródłami przychodów są inne źródła.

Zgodnie z zapisem art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Z kolei, po myśli art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Użycie w powyższym przepisie sformułowania "w szczególności" wskazuje, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy. O przychodzie podatkowym z innych źródeł będziemy mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe.

Z kolei, jak stanowi art. 2 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, jej przepisów nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn.

Stosownie zaś do art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn.: z dnia 6 czerwca 2009 r.; Dz. U. Nr 93, poz. 768 z późn. zm.) opodatkowaniem podatkiem od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. dziedziczenia.

Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób. Nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami (art. 922 § 1 i § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn.: z dnia 17 grudnia 2013 r.; Dz. U. z 2014 r. poz. 121)).

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Zainteresowany nabył w drodze spadkobrania po ojcu udział w lokatorskim prawie do lokalu mieszkalnego. Na skutek zdania przedmiotowego lokalu spółdzielnia wystawiła informację PIT-8C, w której w części D. "Informacja o wysokości dochodów, o których mowa w art. 20 ust. 1" wykazała przychód w wysokości 33 649,48 zł. Kwotę tę stanowi zwrot wkładu mieszkaniowego w wyniku ustania prawa lokatorskiego - w wysokości 33 323,50 zł oraz uzyskane odsetki - w wysokości 325,98 zł.

Zauważyć należy, że stosownie do art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1222 z późn. zm.) spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne, nie przechodzi na spadkobierców i nie podlega egzekucji.

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego powstaje z chwilą zawarcia między członkiem a spółdzielnią umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Umowa powinna być zawarta pod rygorem nieważności w formie pisemnej (art. 9 ust. 4 ww. ustawy).

Ze spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu związany jest wkład mieszkaniowy, który członkowie spółdzielni są obowiązani wnieść w celu uczestniczenia w pokryciu kosztów budowy lokalu. Wykluczenie możliwości dziedziczenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu nie narusza jednak uprawnień spadkobierców do dziedziczenia wkładu mieszkaniowego związanego z takim prawem, co zostało uregulowane w art. 14 ust. 2 ww. ustawy.

W kontekście powyższego, wskazać należy, że w przypadku spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu przedmiotem spadku nie jest to prawo, ale wkład mieszkaniowy z nim związany.

W świetle powyższego, stwierdzić należy, że na gruncie przedmiotowej sprawy zastosowanie znajdują uregulowania zawarte w ustawie o podatku od spadków i darowizn, a nie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. W efekcie - w związku z wypełnieniem dyspozycji cytowanego wyżej art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - kwota zwróconego wkładu mieszkaniowego nie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Tym samym stanowisko Zainteresowanego w odniesieniu do pytania pierwszego należało uznać za prawidłowe.

Zgodzić się również należy z twierdzeniem Wnioskodawcy, w myśl którego w związku z otrzymaniem odsetek dotyczących zwrotu ww. wkładu mieszkaniowego dojdzie do powstania obowiązku podatkowego na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem stanowisko Zainteresowanego w odniesieniu do pytania drugiego także należało uznać za prawidłowe, bowiem na skutek uzyskania rzeczonych odsetek Wnioskodawca uzyskał przysporzenie majątkowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl