ILPB2/415-722/09-2/JK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 6 października 2009 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB2/415-722/09-2/JK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 9 lipca 2009 r. (data wpływu 13 lipca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania przychodu w związku z dokonaniem darowizny certyfikatów inwestycyjnych na rzecz spółki, w której Zainteresowany posiada udziały - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 lipca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej:

* podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania przychodu w związku z dokonaniem darowizny certyfikatów inwestycyjnych na rzecz spółki, w której Zainteresowany posiada udziały,

* podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie oceny skutków podatkowych dokonania darowizny certyfikatów inwestycyjnych na rzecz spółki na gruncie przepisów z zakresu tzw. cen transferowych,

* podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania przychodu w związku z dokonaniem darowizny certyfikatów inwestycyjnych na rzecz spółki, w której Zainteresowany nie posiada udziałów,

* ordynacji podatkowej w zakresie oceny skutków podatkowych czynności darowizny na rzecz spółki w oparciu o przepis art. 199a ustawy - Ordynacja podatkowa.

W przedmiotowym wniosku zostały przedstawione następujące zdarzenia przyszłe.

Wnioskodawca jest właścicielem certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez polski fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych, działający na podstawie przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych (dalej "certyfikaty"). Powyższe certyfikaty nabyte zostały za cenę ustaloną na poziomie ich wartości rynkowej lub objęte w zamian za wkład gotówkowy odpowiadający ich wartości rynkowej.

W przyszłości Zainteresowany nie wyklucza nabycia certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusze inwestycyjne mające siedzibę w innych państwach Unii Europejskiej.

Wnioskodawca rozważa dokonanie darowizny certyfikatów na rzecz spółki kapitałowej, mającej siedzibę na terytorium Unii Europejskiej (dalej "spółka").

W przypadku darowizny certyfikatów na rzecz spółki możemy mieć do czynienia z sytuacją, w której w momencie dokonania darowizny Zainteresowany posiadać będzie udziały/akcje w spółce, na rzecz której dokonana zostanie darowizna, jak i z sytuacją, w której nie będzie posiadał udziałów/akcji w spółce.

W żadnym z powyższych wariantów po dokonaniu darowizny Wnioskodawca nie przewiduje obejmowania nowych udziałów/akcji w spółce ani w bezpośrednim następstwie czasowym, ani w dającej się przewidzieć przyszłości.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy przeniesienie certyfikatów w drodze darowizny na rzecz spółki, w sytuacji, w której Wnioskodawca posiada w Spółce udziały, spowoduje po Jego stronie powstanie przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2.

Czy skutki podatkowe transakcji opisanej w pytaniu nr 1 mogą być oceniane przez organy podatkowe na gruncie przepisów z zakresu tzw. cen transferowych.

3.

Czy przeniesienie certyfikatów w drodze darowizny na rzecz spółki, w sytuacji, w której Zainteresowany nie posiada udziałów w spółce, spowoduje po Jego stronie powstanie przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

4.

Czy w przypadku darowizny certyfikatów na rzecz spółki organ podatkowy może, w oparciu o przepisy art. 199a Ordynacji Podatkowej, wywieźć skutki podatkowe dokonanego rozporządzenia majątkowego właściwe dla innej niż darowizna czynności prawnej.

Tutejszy organ informuje, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pierwsze pytanie przedstawione we wniosku, natomiast:

* w zakresie odpowiedzi na pytanie nr 2 w dniu 6 października 2009 r. wydana została interpretacja indywidualna nr ILPB2/415-722/09-3/JK,

* w zakresie odpowiedzi na pytanie nr 3 w dniu 6 października 2009 r. wydana została interpretacja indywidualna nr ILPB2/415-722/09-4/JK,

* w zakresie odpowiedzi na pytanie nr 4 w dniu 6 października 2009 r. wydana została interpretacja indywidualna nr ILPB2/415-722/09-5/JK.

Zdaniem Wnioskodawcy - w odniesieniu do pytania nr 1 przedstawionego we wniosku-dokonanie darowizny certyfikatów na rzecz spółki nie prowadzi do powstania przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie niektórych praw majątkowych. Stosownie zaś do art. 17 ust. 1 wspomnianej ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się:

1.

odsetki od pożyczek,

2.

odsetki od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą,

3.

odsetki (dyskonto) od papierów wartościowych,

4.

dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną lub spółdzielni,

5.

przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 1c,

6.

należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z:

a.

odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych,

b.

realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,

7.

przychody z odpłatnego zbycia prawa poboru, w tym również ze zbycia prawa poboru akcji nowej emisji przez pracowniczy fundusz emerytalny w imieniu członka funduszu,

8.

przychody członków pracowniczych funduszy emerytalnych z tytułu przeniesienia akcji złożonych na rachunkach ilościowych do aktywów tych funduszy,

9.

nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny,

10.

przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających.

Analizując powołane przepisy Zainteresowany stwierdza, iż ustawodawca enumeratywnie określił zdarzenia, w wyniku których powstaje przychód z kapitałów pieniężnych. W przypadkach tych jest mowa o odpłatnym zbyciu, realizacji praw oraz objęciu udziałów /akcji w zamian za wkład niepieniężny.

W katalogu sytuacji skutkujących powstaniem przychodu z kapitałów pieniężnych, nie wymieniono sytuacji darowizny certyfikatów, która to czynność w przeciwieństwie do wymienionych zdarzeń ma charakter nieodpłatny oraz nieekwiwalentny. Nie skutkuje ona w związku z tym żadnym przysporzeniem majątkowym po stronie darczyńcy, które stanowić by mogło jego ewentualny przychód.

Przez umowę darowizny, zgodnie z art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego, rozumieć należy umowę, w której to darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego. Warunkiem koniecznym uznania, że dane świadczenie jest darowizną, jest jego nieodpłatny charakter. Innymi słowy, dokonanie darowizny nie może prowadzić do uzyskania korzyści majątkowej lub osobistej po stronie darczyńcy.

W konsekwencji, w sytuacji dokonania darowizny certyfikatów na rzecz spółki, po stronie Zainteresowanego nie powstanie przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawca dodaje, iż brak powstania przychodu po stronie darczyńcy, w związku z dokonaniem darowizny na rzecz spółki kapitałowej, potwierdzony został w pismach organów podatkowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), zwanej dalej u.p.d.o.f., opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W świetle z art. 10 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.f., źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

Stosownie zaś do art. 17 ust. 1 u.p.d.o.f., za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się:

1.

odsetki od pożyczek,

2.

odsetki od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą,

3.

odsetki (dyskonto) od papierów wartościowych,

4.

dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobprawną lub spółdzielni, w tym również:

a.

dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych,

b.

oprocentowanie udziałów członkowskich z nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) w spółdzielniach,

c.

podział majątku likwidowanej spółki (spółdzielni),

d.

wartość dokonanych na rzecz udziałowców i akcjonariuszy nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, określoną według zasad wynikających z art. 11 ust. 2-2b,

5.

przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 1c,

6.

należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z:

a.

odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych,

b.

realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,

7.

przychody z odpłatnego zbycia prawa poboru, w tym również ze zbycia prawa poboru akcji nowej emisji przez pracowniczy fundusz emerytalny w imieniu członka funduszu,

8.

przychody członków pracowniczych funduszy emerytalnych z tytułu przeniesienia akcji złożonych na rachunkach ilościowych do aktywów tych funduszy,

9.

nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny,

10.

przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających.

Artykuł 30b ust. 1 u.p.d.o.f. stanowi, iż od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Zgodnie z art. 30b ust. 2 u.p.d.o.f., dochodem, o którym mowa w ust. 1, jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14.

Przez pojęcie darowizny rozumieć należy typ umowy nazwanej, opisany w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Zgodnie z przepisem art. 888 § 1 tego Kodeksu przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Podstawowym elementem umowy darowizny, niezbędnym do uznania, że dane świadczenie jest darowizną, jest jej nieodpłatność. Świadczenie jest nieodpłatne wówczas, gdy otrzymujący świadczenie nie świadczy nic w zamian, ani też nie zobowiązuje się do innego świadczenia w przyszłości, przy czym to świadczenie drugiej strony nie musi mieć charakteru majątkowego, może być, np. korzyścią osobistą. Jedynym celem, jaki leży u podstaw darowizny, jest chęć przysporzenia majątkowego na rzecz drugiej strony. Jeżeli podatnik dokonuje świadczenia, mając nadzieję uzyskania w zamian w przyszłości jakiejś korzyści majątkowej lub osobistej, to nie można mówić o darowiźnie.

Z przedstawionego przez Wnioskodawcę zdarzenia przyszłego wynika, że Jego zamiarem jest przekazanie w formie darowizny certyfikatów inwestycyjnych na rzecz spółki, w której posiada udziały/akcje. W związku z darowizną Zainteresowany nie otrzyma żadnego świadczenia ani ekwiwalentu takiego świadczenia.

Z treści wskazanych wyżej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, iż ustawodawca enumeratywnie określił przypadki i zdarzenia, w wyniku których powstaje przychód z kapitałów pieniężnych. W tych przypadkach jest mowa o odpłatnym zbyciu, realizacji praw, objęciu w zamian. Wśród sytuacji skutkujących powstaniem przychodu z kapitałów pieniężnych nie wymieniono przypadków, w których podatnik daruje certyfikaty inwestycyjne.

Podsumowując stwierdzić należy, iż w świetle powyższych uregulowań przekazanie przez Zainteresowanego w drodze darowizny certyfikatów inwestycyjnych na rzecz spółki - nie będzie skutkowało powstaniem przychodu (lub dochodu) w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Końcowo tutejszy organ pragnie podkreślić, że jeżeli Wnioskodawca będzie dokonywał darowizny papierów wartościowych na rzecz spółki mającej siedzibę poza terytorium Polski, to musi mieć na uwadze przepisy odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę pism organów podatkowych, tut. organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania w przedmiotowej sprawie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl