ILPB2/415-661/11-5/MK

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 16 września 2011 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB2/415-661/11-5/MK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 16 maja 2011 r. (data wpływu do Biura KIP w Lesznie 7 czerwca 2011 r.) uzupełnionym pismami z dnia 22 lipca 2011 r. (data wpływu 27 lipca 2011 r.) oraz z dnia 5 września 2011 r. (data wpływu 8 września 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sprzedaży mieszkania - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 maja 2011 r. Pan złożył do Urzędu Skarbowego Wrocław - Krzyki wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej konsekwencji podatkowych:

* otrzymania mieszkania w darowiźnie oraz

* sprzedaży ww. mieszkania.

Pismem z dnia 25 maja 2011 r. nr OB4/0711887/2011-DG 126513/11 Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław - Krzyki, działając na podstawie art. 15 i 17 w związku art. 14b ustawy - Ordynacja podatkowa oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego, przekazał wniosek Pana do rozpatrzenia Dyrektorowi Izby Skarbowej w Poznaniu.

Wyjaśnić bowiem należy, że zgodnie ze znowelizowanym art. 14a ustawy - Ordynacja podatkowa, z dniem 1 lipca 2007 r. organem właściwym do dokonywania interpretacji przepisów prawa podatkowego został Minister Finansów.

W związku z wątpliwościami dotyczącymi zakresu przedmiotowego złożonego wniosku oraz z uwagi na fakt, że nie spełniał on wymogów określonych w art. 14b § 3 i § 4 oraz art. 14f § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa, pismem z dnia 26 sierpnia 2011 r., nr ILPB2/415-661/11-3/MK, ILPP2/443-905/11-3/SJ Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Jednocześnie poinformowano Zainteresowanego, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ a uzupełnieniem wniosku przez Wnioskodawcę nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Wezwanie wysłano w dniu 26 sierpnia 2011 r. (skuteczne doręczenie nastąpiło w dniu 30 sierpnia 2011 r.), zaś w dniu 8 września 2011 r. (data nadania: 6 września 2011 r.) do tut. Organu wpłynęła odpowiedź na ww. wezwanie, w której Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek.

W piśmie z dnia 5 września 2011 r. stanowiącym odpowiedź na ww. wezwanie Wnioskodawca wskazał, iż przedmiotem złożonego wniosku jest interpretacja przepisów prawa podatkowego ustawy o podatku od spadków i darowizn, ustawy o podatku od dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku od towarów i usług.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

W dniu 21 kwietnia 2001 r. matce Wnioskodawcy, jako członkowi spółdzielni, zostało przydzielone spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w budynku przy "A". Następnie w dniu 24 maja 2005 r. zawarta została, w formie aktu notarialnego, umowa przeniesienia odrębnej własności ww. lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym - komórką lokatorską wraz z udziałem wynoszącym 47/10000 części we wspólnych częściach budynku oraz w prawie użytkowania wieczystego gruntu - ze spółdzielni mieszkaniowej na rzecz rodziców Wnioskodawcy do ich majątku wspólnego. Z kolei w dniu 11 października 2001 r. Wnioskodawcy został wydany dowód osobisty potwierdzający zameldowanie w ww. mieszkaniu na pobyt stały. W dniu 6 czerwca 2008 r. rodzice Wnioskodawcy dokonali na Jego rzecz darowizny ww. mieszkania (akt notarialny). Następnie w dniu 28 czerwca 2008 r. Wnioskodawca zawarł związek małżeński. Od 30 czerwca 2008 r. żona Wnioskodawcy jest zameldowana na pobyt stały w przedmiotowym mieszkaniu. Następnie w dniu 15 czerwca 2010 r. Wnioskodawca wraz żoną dokonali rozszerzenia ustawowej wspólności majątkowej, w ten sposób, że włączyli do niej ww. lokal mieszkalny.

Obecnie właściciele planują sprzedaż przedmiotowej nieruchomości, jednak wcześniej będzie ona wynajmowana. Zarówno Wnioskodawca ani Jego żona nie prowadzą działalności gospodarczej w zakresie wynajmu mieszkań i ich sprzedaży.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy od darowizny otrzymanej od rodziców w postaci lokalu mieszkalnego wraz z przynależnymi do niego prawami, która miała miejsce 6 czerwca 2008 r., Wnioskodawca zwolniony jest z podatku od spadków i darowizn.

2.

Czy przy sprzedaży opisanego na wstępie mieszkania, w którym Wnioskodawca jest zameldowany nieprzerwanie od 2001 r., a Jego żona od 30 czerwca 2008 r. właściciele powinni zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek od towarów i usług... A jeśli tak to w jakiej wysokości.

Tutejszy Organ informuje, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 2 w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych. Natomiast w odniesieniu do pytania nr 2 w przedmiocie podatku od towarów i usług wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Z kolei odpowiedź na pytanie nr 1 zawarta została w interpretacji indywidualnej z dnia 16 września 2011 r. nr ILPB2/436-180/11-5/MK.

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z planowaną sprzedażą przedmiotowego mieszkania właściciele nie będą zobowiązani do zapłaty żadnego podatku, ponieważ mogą skorzystać z tzw. ulgi meldunkowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W przypadku sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w powyższym przepisie decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanego z tego tytułu przychodu (dochodu) ma moment ich nabycia z uwagi na fakt, iż przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ulegały zmianie.

W związku z tym, iż nabycie przedmiotowego lokalu przez Wnioskodawcę nastąpiło w dniu 6 czerwca 2008 r. na podstawie umowy darowizny zawartej w formie aktu notarialnego z rodzicami, do opodatkowania powstałego dochodu z tytułu sprzedaży tego mieszkania, w części przypadającej na Wnioskodawcę, zastosowanie znajdą przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r.

Stosownie bowiem do art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316) do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r.

Przepis art. 30e ust. 1 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż podatek od dochodu ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Podatek ten płatny jest w terminie złożenia zeznania, o którym mowa w art. 45, za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Zgodnie z art. 30e ust. 5 ww. ustawy, dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z przychodami (dochodami) z innych źródeł.

W myśl art. 30e ust. 2 ww. ustawy, podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Jednakże zważywszy na treść art. 21 ust. 1 pkt 126 ww. ustawy, wolnymi od podatku dochodowego są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia:

a.

budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,

b.

lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu,

c.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie,

d.

prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie

- jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu wymienionym w lit. a)-d) na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia, z zastrzeżeniem ust. 21 i 22.

Jak wynika z powołanych przepisów, warunkiem zwolnienia od podatku dochodowego przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ww. ustawy, jest zameldowanie podatnika w zbywanym budynku lub lokalu na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia. Przepis ten nie określa daty, od której należy liczyć okres zameldowania, nie wskazuje też, że podatnik musi być zameldowany w dniu sprzedaży budynku lub lokalu, nie uzależnia również zameldowania, a tym samym prawa do zwolnienia, od posiadania tytułu własności do nieruchomości lub lokalu, lecz stanowi, że istotny jest fakt zameldowania podatnika na pobyt stały w zbywanym lokalu, czy też budynku przez wyżej wskazany okres.

Stosownie do art. 21 ust. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnienie to ma zastosowanie do przychodów podatnika, który w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego, złoży oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia, w urzędzie skarbowym, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

Wymóg złożenia w terminie tego oświadczenia jest więc, obok zameldowania na pobyt stały w sprzedawanym domu mieszkalnym przez okres 12 miesięcy, warunkiem koniecznym do zastosowania omawianego zwolnienia. Warunek ten wynika wprost z przepisu art. 21 ust. 21, dotyczącego zwolnień przedmiotowych, przez co stał się on nieodłącznym elementem regulacji dotyczącej możliwości skorzystania ze zwolnienia przychodu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Jednakże w myśl art. 8 ust. 3 powołanej ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, podatnicy do których mają zastosowanie przepisy dotyczące tzw. ulgi meldunkowej, oświadczenie o którym mowa w art. 21 ust. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r., składają w terminie złożenia zeznania, o którym mowa w art. 45 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy. W przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, 14 dniowy termin określony w art. 21 ust. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r., nie ma zastosowania.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż skoro Wnioskodawca zameldowany jest w przedmiotowym lokalu mieszkalnym na pobyt stały od 2001 r., to w momencie jego sprzedaży spełniać będzie warunek zameldowania przez okres minimum 12 miesięcy przed datą zbycia.

Tak więc, jeżeli Zainteresowany złoży w odpowiednim terminie oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia przedmiotowego, we właściwym urzędzie skarbowym - to dochód uzyskany ze zbycia przedmiotowego lokalu mieszkalnego w części przypadającej na Wnioskodawcę, będzie podlegał zwolnieniu na mocy art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Terminem do złożenia powyższego oświadczenia jest termin złożenia zeznania, za rok podatkowy, w którym nastąpi odpłatne zbycie nieruchomości.

Jeśli natomiast sprzedaż ww. mieszkania nastąpi po upływie pięcioletniego okresu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, wówczas sprzedaż ta nie będzie stanowiła źródła przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych i nie będzie podlegała opodatkowaniu tym podatkiem.

Jednocześnie należy podkreślić, że zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 126 ww. ustawy nie będzie miało zastosowania do uzyskanej przez Wnioskodawcę kwoty z tytułu sprzedaży udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu związanego z ww. lokalem.

Zwolnienie to nie dotyczy bowiem każdego rodzaju nieruchomości, lecz wyłącznie tych nieruchomości, które zostały przez ustawodawcę ściśle wymienione w tym przepisie. Ujęty w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 126 ww. ustawy katalog rzeczy i praw, których sprzedaż objęta jest zwolnieniem jest katalogiem zamkniętym i ustawodawca nie wymienił w nim enumeratywnie gruntu, udziału w gruncie lub użytkowania wieczystego gruntu.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ponadto, tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14b § 1 ww. ustawy - Ordynacja podatkowa Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Mając powyższe na względzie, należy stwierdzić, iż interpretacje prawa podatkowego wydaje się wyłącznie na pisemny wniosek zainteresowanego i tylko w jego indywidualnej sprawie.

Z uwagi na to, że wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych został złożony przez Wnioskodawcę, jako współwłaściciela lokalu mieszkalnego zaznacza się, iż interpretacja nie wywiera skutku prawnego dla drugiego współwłaściciela, tj. żony Zainteresowanego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl