Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 5 grudnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPB2/415-661/08-2/JK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 3 października 2008 r. (data wpływu 13 października 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskanych z tytułu realizacji programu Transition Facility - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 października 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskanych z tytułu realizacji programu Transition Facility.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin w firmie X sp. z. o.o. Dodatkowe umowy o dzieło Zainteresowana zawarła w dniach 17 lipca 2008 r. i 21 lipca 2008 r. z obcym pracodawcą - stałym doradcą współpracy bliźniaczej Xy reprezentującą N... - partnera współpracy bliźniaczej ze strony greckiej. Przedmiotem umów było pisemne tłumaczenie dokumentów "Business Plan" oraz "Manual of decision", w ramach projektu bliźniaczego Transition Facility PL2 (...). Projekt realizowany był ze środków pomocy przejściowej Transition Facility 2005 (tytuł projektu: "Ocena istniejących substancji czynnych..."), zaliczanych do pomocy bezzwrotnej i wdrażany w formie współpracy polsko - greckiej. Wykonywane przez Wnioskodawczynię czynności tłumaczeniowe, określone w ww. umowach odnosiły się do konkretnie określonych celów projektu. Jednym z jego szczegółowych celów w ramach aktywności 1.4. komponentu 1 było przygotowanie i przetłumaczenie na język polski dokumentu "Business Plan" (dokument opracowano dla Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - beneficjenta projektu). Z kolei dokument "Manual of decision" zalicza się do dokumentów pomocniczych (niezbędnych do przygotowania "Business Planu"). Wynagrodzenie za wykonanie tłumaczeń finansowane było ze środków pomocy bezzwrotnej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy uzyskany w wyniku realizacji ww. umów dochód jest zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 21 ust. 1 pkt 46) uzyskane przez Nią dochody są wolne od podatku dochodowego, gdyż pochodzą ze środków pomocy bezzwrotnej, a czynności których dotyczą zawarte umowy związane są z bezpośrednią realizacją celów projektu realizowanego z tych środków.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do postanowień art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

a.

pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz

b.

podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Zakres ww. zwolnienia określony został dwiema przesłankami, z tym, że muszą one być spełnione jednocześnie, tzn.:

* środki stanowią bezzwrotną pomoc i pochodzą bezpośrednio od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych, instytucji finansowych, w tym również, gdy wypłacane są za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy,

* podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy.

Z przedstawionych przepisów wynika więc, że ze zwolnienia korzysta nie tylko osoba, która otrzymała środki pomocowe bezpośrednio od rządu państwa obcego czy organizacji międzynarodowej, albo międzynarodowej instytucji finansowej, ale także ta, która otrzymała je za pośrednictwem instytucji uprawnionej do ich rozdzielania. Ze zwolnień korzystają również przychody uzyskane przez osoby, które zawarły umowę z bezpośrednim beneficjantem pomocy, który pierwszy otrzymał środki bezzwrotnej pomocy, także w przypadku, gdy otrzymał je za pośrednictwem podmiotu uprawnionego do rozdzielania tych środków. Warunkiem zwolnienia jest, by podatnik bezpośrednio realizował cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy.

Zatem zwolnienie nie dotyczy dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem. Ograniczenie to oznacza, że nie korzystają ze zwolnienia tzw. podwykonawcy, tzn. osoby działające przy realizacji tych prac we własnym imieniu i na własny rachunek.

Z przedstawionego stanu faktycznego sprawy wynika, że Zainteresowana na podstawie zawartych umów bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z tych środków, wypełniając wymienione w projekcie zadania osobiście. Środki pomocowe pochodzące z programu Transition Facility (stanowią odrębną kategorię środków Unii Europejskiej i nie są powiązane ze środkami Funduszy Strukturalnych), z których finansowane były zawarte przez Zainteresowaną umowy bliźniacze są środkami bezzwrotnej pomocy, a dochody uzyskane w ramach ww. umów pochodzą bezpośrednio i w całości z ww. środków.

Cel programu oraz źródło jego finansowania są elementami kluczowymi warunkującymi zastosowanie wyjątku od zasady powszechności opodatkowania, a wynikającymi z treści wymienionego powyżej przepisu.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że jeżeli Wnioskodawczyni bezpośrednio realizuje cele ww. programu pomocowego finansowanego ze środków Transition Facility uzyskany przez Nią dochód korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - w tej części i w takim stosunku, w jakim środki na realizację celu programu pochodzą ze środków bezzwrotnej pomocy z Unii Europejskiej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl