ILPB2/415-650/13-2/WS - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Poznaniu - OpenLEX

ILPB2/415-650/13-2/WS

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 25 września 2013 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB2/415-650/13-2/WS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 27 czerwca 2013 r. (data wpływu 2 lipca 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym w zakresie prawa do uzyskania częściowego zwrotu poniesionych wydatków - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 lipca 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym w zakresie prawa do uzyskania częściowego zwrotu poniesionych wydatków.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W 2012 r. Wnioskodawczyni dokonała remontu mieszkania, które należy do Wnioskodawczyni i męża Wnioskodawczyni. Wszystkie faktury VAT na zakupione materiały przeznaczone na remont mieszkania zostały wystawione na Zainteresowaną.

W związku z tym, że Wnioskodawczyni posiada orzeczoną grupę niepełnosprawności po dokonaniu zakupów przedstawiła wszystkie faktury VAT w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Część poniesionych wydatków została zwrócona Zainteresowanej przez PFRON. W związku z powyższym na każdej fakturze VAT widnieje pieczątka o treści: "opłacone ze środków PFRON w kwocie dofinansowania... zł" wskazując w jakiej części dana faktura została dofinansowana.

Dnia 13 marca 2013 r. Wnioskodawczyni złożyła do urzędu skarbowego wniosek VZM-1, wykazując na nim materiały przeznaczone na remont zgodne z załącznikiem do obwieszczenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2010 r. Niestety materiały, które zostały dofinansowane przez PFRON zostały odrzucone pomimo, iż znajdowały się one w ww. wykazie materiałów budowlanych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawczyni mogła ubiegać się o zwrot podatku VAT za materiały budowlane, składając wniosek VZM-1, pomimo, że wydatki zostały zwrócone Wnioskodawczyni przez PFRON, czy też miała się ograniczyć tylko do tych materiałów, które nie zostały dofinansowane przez PFRON.

Zdaniem Wnioskodawczyni, mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz ustawę o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym fakt, iż część wydatków została Wnioskodawczyni zwrócona przez PFRON nie powinien stanowić przeszkody w zwrocie różnicy VAT na zakup niektórych materiałów na remont mieszkania. Powyższa ustawa nie uzależnia prawa zwrotu od źródła finansowania poniesionych wydatków, w związku z tym zdaniem Wnioskodawczyni nie należy ograniczać się tu wyłącznie do materiałów, które nie zostały dofinansowane przez PFRON.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (tekst jedn.: Dz. U. Nr 177, poz. 1468 z późn. zm.) ustawa ta reguluje zasady zwrotu osobom fizycznym części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przez te osoby w związku z budową i remontem budynku mieszkalnego lub jego części. Zwrot wydatków, o których mowa, finansowany jest z budżetu państwa.

Jak stanowi art. 3 ust. 1 ww. ustawy, osoba fizyczna ma prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z:

1.

budową budynku mieszkalnego;

2.

nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach;

3.

remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

Zwrot dotyczy wydatków poniesionych i udokumentowanych fakturami wystawionymi od dnia 1 maja 2004 r. (art. 3 ust. 2 ww. ustawy).

Zwrot, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT (art. 3 ust. 3 ww. ustawy).

Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia kwoty zwrotu części wydatków, o których mowa w ust. 1, jest faktura wystawiona dla osoby fizycznej (art. 3 ust. 4 ww. ustawy).

W myśl art. 3 ust. 8 ww. ustawy, minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych ogłosi, w drodze obwieszczenia, wykaz materiałów budowlanych uwzględniający materiały budowlane, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT.

Stosownie do art. 4 ust. 1 i ust. 2 ww. ustawy prawo do zwrotu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, przysługuje, pod warunkiem że osoba fizyczna lub jej małżonek nie dokonywali czynności, o których mowa w art. 3 ust. 1, jako podatnicy podatku od towarów i usług, w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Prawo do zwrotu przysługuje również pod warunkiem że osoba fizyczna posiada:

1.

prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn zm.) albo tytuł prawny do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w przypadku inwestycji określonej w art. 3 ust. 1 pkt 3;

2.

pozwolenie na budowę w przypadku inwestycji, dla której zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca1994 r. - Prawo budowlane wymagane jest takie pozwolenie.

Biorąc pod uwagę wyżej cytowane przepisy prawo do zwrotu nie przysługuje tym osobom, które dokonują określonych inwestycji, uprawniających do zwrotu jako podatnicy podatku od towarów i usług. O prawie do odliczenia podatku naliczonego decyduje bowiem to w jakim charakterze osoba fizyczna dokonywała zakupów danych materiałów budowlanych, w jakim celu i na jakie potrzeby. Podkreślić należy, że nie ma znaczenia, to czy dana osoba fizyczna, mającą dochodzić zwrotu wydatków w ogóle jest podatnikiem VAT, lecz czy określoną inwestycję, uprawniającą do zwrotu realizuje prywatnie, czy też jako podatnik VAT.

Z literalnego brzmienia ww. przepisów wynika, że ustawa daje prawo, po spełnieniu określonych warunków, do otrzymania zwrotu od Skarbu Państwa części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych.

Ustawa o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym nie zawiera zastrzeżenia, iż prawo do otrzymania zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych nie przysługuje, jeżeli wydatki zostały zrefundowane, dofinansowane lub zwrócone w jakiejkolwiek formie, a także nie uzależnia prawa do zwrotu od źródła finansowania poniesionych wydatków.

Powyższe oznacza, że Wnioskodawczyni może wystąpić o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, które jako osoba fizyczna poniosła na inwestycję, związaną z remontem lokalu mieszkalnego.

Natomiast nie ma przy tym żadnego znaczenia, że faktury zostały przedstawione do refundacji w związku z posiadaniem orzeczonej grupy niepełnosprawności w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i opieczętowane pieczątką wskazującą w jakiej kwocie nastąpiło dofinansowanie.

Jednocześnie zaznaczyć należy, że uprawnienie do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, związanych m.in. z remontem lokalu mieszkalnego jest możliwe jedynie w przypadku spełnienia wszystkich warunków określonych w ustawie o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

Reasumując, Wnioskodawczyni może wystąpić o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, które jako osoba fizyczna poniosła na inwestycję, związaną z remontem lokalu mieszkalnego.

Nie ma przy tym żadnego znaczenia, że faktury zostały przedstawione do refundacji w związku z posiadaniem orzeczonej grupy niepełnosprawności w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i opieczętowane pieczątką wskazującą w jakiej kwocie nastąpiło dofinansowanie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl