Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 19 grudnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPB2/415-633/08-2/ES

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana reprezentowanego przez doradcę podatkowego Pana przedstawione we wniosku z dnia 23 września 2008 r. (data wpływu - 29 września 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z kapitałów pieniężnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 września 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z kapitałów pieniężnych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest udziałowcem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W dniu 14 sierpnia 2008 r. zgromadzenie wspólników podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 2 300 000 zł poprzez ustanowienie 4 600 nowych udziałów o wartości 500 zł każdy. Zainteresowany objął 4 140 udziałów o łącznej wartości 2 070 000 zł. Udziały te zostały pokryte przez Niego wkładem niepieniężnym w postaci udziału wynoszącego 9/10 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej. Wartość wkładu niepieniężnego wniesionego przez Wnioskodawcę, zgodna z jego wartością rynkową, wyniosła 2 070 000 zł (tj. była równa wartości nominalnej objętych udziałów).

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

W którym momencie powstaje dla Wnioskodawcy przychód z tytułu objęcia udziałów w Spółce w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

* czy jest to data wpisu do rejestru sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

* czy jest to data zbycia w przyszłości objętych udziałów.

* czy jest to inna data, a jeżeli tak to jaka.

W jaki sposób powinien być obliczony dochód uzyskany z tytułu objęcia udziałów przez Zainteresowanego.

Kiedy Wnioskodawca będzie zobowiązany do złożenia deklaracji i zapłaty podatku.

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z objęciem udziałów w Spółce, uzyskał On przychód z kapitałów pieniężnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się, między innymi, nominalną wartość udziałów w spółce mającej osobowość prawną objętych w zamian za wkład niepieniężny. Zgodnie z art. 17 ust. 1a pkt 2 ustawy przychód powstanie w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Opodatkowaniu będzie podlegał dochód ustalony zgodnie z art. 30b ust. 2 pkt 5 ustawy, tj. jako różnica pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów a kosztami uzyskania przychodu określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e ustawy. W opisywanym stanie faktycznym kwotę kosztów uzyskania przychodu stanowić będą faktycznie poniesione wydatki na nabycie przedmiotu wkładu niepieniężnego (zgodnie z art. 22 ust. 1e pkt 3 ustawy). Do dochodu ustalonego w taki sposób zastosowanie będzie miała, na podstawie art. 30b ust. 1 ustawy, stawka podatku w wysokości 19%.

Zgodnie z art. 45 ust. 1a pkt 1 ustawy, Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia zeznania podatkowego (PIT-38) w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym powstał przychód (zgodnie z art. 17 ust. 1a pkt 2 ustawy). W tym samym terminie zobowiązany będzie do zapłaty podatku wynikającego z tego zeznania (art. 45 ust. 4 pkt 2 ustawy).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Pojęcie aport oznacza wkład niepieniężny wniesiony do spółki w celu pokrycia udziału (w całości lub części). Przedmiotem aportu mogą być wszelkie przedmioty majątkowe (prawa i rzeczy), o ile są zbywalne i mogą jako aktywa wejść do bilansu spółki, przy czym muszą one być wymienione w umowie ze wskazaniem osoby wnoszącej i przeznaczonych za ten aport udziałów. Według art. 14 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) przedmiotem wkładu do spółki prawa handlowego nie może być prawo niezbywalne lub świadczenie pracy bądź usług.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy jednym ze źródeł przychodów są m.in. kapitały pieniężne.

Na mocy art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Zgodnie z dyspozycją art. 17 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód określony w ust. 1 pkt 9 powstaje w dniu:

1.

zarejestrowania spółki, albo

2.

wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki, albo

3.

wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji jest związane z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego.

W świetle przedstawionych uwarunkowań prawnych należy stwierdzić, że jeżeli aport wniesiony do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w postaci składnika majątku niestanowiącego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (wkład niepieniężny), następuje w warunkach, o których mowa w cytowanym art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to u wnoszącego taki wkład powstanie przychód podatkowy, w wysokości nominalnej wartości udziałów objętych w zamian za taki wkład.

W zaprezentowanym stanie faktycznym Wnioskodawca obejmuje udziały o wartości nominalnej zgodnej z wartością rynkową wniesionego wkładu niepieniężnego w postaci udziału wynoszącego 9/10 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

Dokonując wyceny należy mieć również na uwadze przepis art. 17 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w myśl którego, w przypadku, gdy wartość wyrażona w cenie określonej w umowie znacznie odbiega od wartości rynkowej, organy podatkowe mogą na podstawie art. 19 tej ustawy oszacować przychód wspólnika wnoszącego wkład, dostosowując wielkość tego przychodu do wartości rynkowej.

Dochód z tytułu objęcia udziałów w spółce mającej osobowość prawną ustala się zgodnie z art. 30b ust. 2 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. jako różnicę pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część, a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e tej ustawy. Kwotę kosztów uzyskania przychodów (opisanych w treści wniosku) - stanowić będą faktycznie poniesione wydatki na nabycie przedmiotu wkładu niepieniężnego (zgodnie z art. 22 ust. 1e pkt 3 ww. ustawy). Do tak ustalonego dochodu zgodnie z art. 30b ust. 1 ww. ustawy należy zastosować stawkę podatku dochodowego w wysokości 19%.

Zgodnie z art. 45 ust. 1a pkt 1 cyt. wyżej ustawy, Wnioskodawca jest obowiązany złożyć urzędowi skarbowemu odrębne zeznanie podatkowe tj. PIT-38, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b, w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał przychód (zgodnie z art. 17 ust. 1a pkt 2 ustawy). W tym samym terminie Zainteresowany zobowiązany będzie do zapłaty podatku wynikającego z tego zeznania (art. 45 ust. 4 pkt 2 cyt. ustawy).

Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz cytowane wyżej przepisy prawne należy stwierdzić, że stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl