Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 12 grudnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPB2/415-628/08-2/JK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 25 września 2008 r. (data wpływu 29 września 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 września 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni od 1976 r. jest zameldowana w mieszkaniu, które było własnością gminy. W dniu 25 sierpnia 2008 r. mieszkanie zostało wykupione od gminy za 1 % wartości zgodnie z wyceną i uchwałą gminy.

Zainteresowana ze względu na stan zdrowia zamierza sprzedać to mieszkanie.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

Czy sprzedaż mieszkania, w którym Wnioskodawczyni zameldowana jest od 1976 r., czyli nieprzerwanie od 32 lat, a które zostało wykupione dnia 25 sierpnia 2008 r., podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Czy też podlega ono zwolnieniu na mocy art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1991 r. Nr 80, poz. 350 z późn. zm.).

Zdaniem Wnioskodawczyni, sprzedaż przedmiotowego mieszkania nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z uwagi na uregulowanie prawne wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 126 ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia:

a.

budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w tym budynku,

b.

lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udział w takim lokalu,

c.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie,

d.

prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,

nbspnbsp - jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu wymienionym w lit. a) - d) na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia.

Z przytoczonych wyżej przepisów wynika, że zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 126 ww. ustawy, dotyczące uzyskanego przychodu ze zbycia określonych nieruchomości i innych ww. praw majątkowych ma zastosowanie do nieruchomości i praw, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) po dniu 31 grudnia 2006 r., a nadto warunkiem umożliwiającym zastosowanie tego zwolnienia jest, oprócz powyższego, zameldowanie podatnika w budynku lub lokalu na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy (przed datą zbycia).

Nie ulega wątpliwości, iż warunek ten w przypadku Wnioskodawczyni został spełniony. Zatem określony w ustawie okres zameldowania odnosi się wyłącznie do daty zbycia nieruchomości, a nie do daty jej nabycia bądź daty wejścia w życie wymienionego przepisu. Nie jest więc konieczne - w opinii Zainteresowanej - by podatnik był właścicielem nieruchomości przez okres od dnia nabycia do dnia zbycia nieruchomości - staż meldunkowy.

Na potwierdzenie powyższego Wnioskodawczyni powołuje wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego sygn. akt. I SA/Sz 330/07.

Zainteresowana podkreśla ponadto, że przepis art. 21 ust. 1 pkt 126 ww. ustawy jest jednoznaczny, wobec czego nie można dokonywać jego wykładni w sposób sprzeczny z jego literalnym brzmieniem. Wnioskodawczyni zaznacza, iż jeżeli ustawodawca chciałby wprowadzić dodatkowe warunki jakie należałoby spełnić to zapewne by je wprowadził.

Z art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jasno wynikają warunki jakie należy spełnić by przychód był wolny od podatku.

W przypadku Wnioskodawczyni, zameldowanej nieprzerwanie od 32 lat w omawianym lokalu, który zamierza sprzedać - można bezsprzecznie stwierdzić fakt spełnienia warunków wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 126 ww. ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie tut. organ wskazuje, że zwolnienie od opodatkowania przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości normuje art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a nie jak wskazuje Zainteresowana w poz. 51 wniosku ORD-IN - art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) zwanej dalej u.p.d.o.f., jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

nbspnbsp - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1588) zmieniono zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe zasady opodatkowania, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy zmieniającej, mają zastosowanie do dochodów uzyskanych ze zbycia nieruchomości i praw nabytych po 1 stycznia 2007 r.

W myśl art. 30e ust. 1 i ust. 4 u.p.d.o.f., w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r., od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) podatek dochodowy wynosi - 19 % podstawy obliczenia podatku i jest płatny w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Jednakże, zgodnie z zapisem art. 21 ust. 1 pkt 126 u.p.d.o.f., wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia:

a.

budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,

b.

lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu,

c.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie,

d.

prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,

nbspnbsp - jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu wymienionym w lit. a) - d) na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia.

Zwolnienie to ma zastosowanie do przychodów podatnika, który w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego, złoży oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia, w urzędzie skarbowym, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

Należy jednak zaznaczyć, iż w dniu 9 kwietnia 2008 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości i określonych praw majątkowych (Dz. U. Nr 59, poz. 361). Zgodnie z § 1 pkt 2 ww. rozporządzenia termin do złożenia oświadczenia dla podatników, którzy uzyskali dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości w 2008 r. został wydłużony do dnia 30 kwietnia 2009 r.

Jak wynika z powołanych przepisów, warunkiem zwolnienia od podatku dochodowego przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 u.p.d.o.f., jest zameldowanie podatnika w zbywanym budynku lub lokalu na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia. Przepis ten nie określa daty, od której należy liczyć okres zameldowania, nie uzależnia zameldowania, a tym samym prawa do zwolnienia, od posiadania tytułu własności do nieruchomości lub lokalu, lecz stanowi, że istotny jest fakt zameldowania podatnika na pobyt stały w zbywanym lokalu czy też budynku przez wyżej wskazany okres.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawczyni w 2008 r. stała się właścicielem mieszkania. W ww. lokalu, który zamierza sprzedać zameldowana jest Ona na pobyt stały od 1976 r..

Tak więc został spełniony warunek zameldowania na pobyt stały przez okres minimum 12 miesięcy przed datą zbycia lokalu.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, iż dochód uzyskany przez Zainteresowaną ze sprzedaży mieszkania będzie korzystał ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 126 u.p.d.o.f., jeżeli Wnioskodawczyni złoży oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia we właściwym urzędzie skarbowym, we wskazanym wyżej terminie.

W odniesieniu do powołanego przez Wnioskodawczynię wyroku, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu informuje, że został on wydany w indywidualnej sprawie i nie ma zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl