ILPB2/415-572/11-6/JK

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 23 sierpnia 2011 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB2/415-572/11-6/JK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 29 kwietnia 2011 r. (data wpływu 9 maja 2011 r.), uzupełnionym w dniu 4 sierpnia 2011 r. oraz w dniu 18 sierpnia 2011 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 maja 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

W związku ze stwierdzeniem braków formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, pismem z dnia 21 lipca 2011 r. nr ILPB2/415-572/11-2/JK, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Jednocześnie poinformowano, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ, a jego uzupełnieniem przez Wnioskodawcę nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Wezwanie wysłano w dniu 21 lipca 2011 r. (skutecznie doręczone zostało w dniu 26 lipca 2011 r.), zaś w dniu 4 sierpnia 2011 r. (data nadania 1 sierpnia 2011 r.) do siedziby tut. organu wpłynęła odpowiedź na wezwanie, w której Wnioskodawca uzupełnił wniosek.

Po przeprowadzeniu ponownej analizy sprawy tut. organ pismem z dnia 5 sierpnia 2011 r. nr ILPB2/415-572/11-4/JK wezwał Wnioskodawcę do przedstawienia dodatkowych informacji dotyczących zaistniałego stanu faktycznego w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

W piśmie poinformowano, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ, a jego uzupełnieniem przez Zainteresowanego nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Wezwanie wysłano w dniu 5 sierpnia 2011 r., zaś w dniu 18 sierpnia 2011 r. (data nadania 13 sierpnia 2011 r.) do siedziby tut. organu wpłynęła odpowiedź na wezwanie, w której Wnioskodawca uzupełnił wniosek.

W przedmiotowym wniosku zostały przedstawione następujące stany faktyczne oraz zdarzenie przyszłe.

Od dnia 3 listopada 2009 r. przez kolejnych 20 miesięcy Uniwersytet jest partnerem w innowacyjnym projekcie badawczym E, realizowanym w ramach programu Civil Justice. Głównym celem projektu jest propagowanie dostępu do wymiaru sprawiedliwości poprzez wykorzystanie O ((...)- czyli alternatywnych metod rozwiązywania sporów przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej). Podstawowym założeniem projektu jest opracowanie aplikacji typu open-source, umożliwiającej operatorom i użytkownikom O badanie przejrzystości kosztów i jakości takich procedur rozwiązywania sporów. Projekt finansowany będzie z bezzwrotnych środków Specjalnego Programu Civil Justice 2007-2013.

Projekt E nie jest projektem realizowanym z funduszy strukturalnych. Fundusze strukturalne zostały utworzone w budżecie Wspólnoty na mocy Rozporządzenia Rady Nr 1260 z dnia 21 czerwca 1999 r. wprowadzającego ogólne przepisy dotyczące funduszy strukturalnych, (Dz. U. WE nr OJ L 161 z 1999 r.). Ich głównym przeznaczeniem jest pomoc w restrukturyzacji i modernizacji gospodarki krajów członkowskich drogą interwencji w kluczowych sektorach i regionach (tzw. poprawa struktury).

Na fundusze strukturalne składają się:

* Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (Rozporządzenie (WE) Nr 1783/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 1999 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Dz. U. WE Nr L 213 z 13 sierpnia 1999 r., s. 1),

* Europejski Fundusz Społeczny (Rozporządzenie (WE) Nr 1784/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 1999 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego, Dz. U. WE Nr L 213 z 13 sierpnia 1999 r., s. 5),

* Sekcja Orientacji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1257/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR) oraz zmieniające i uchylające niektóre rozporządzenia, Dz. U. WE Nr L 160 z 26 czerwca 1999 r., s. 80),

* Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa (Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1263/99 z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie Instrumentu Finansowego Wspierania Rybołówstwa, Dz. U. WE Nr L 161 z 26 czerwca 1999 r., s. 54).

Tymczasem projekt E realizowany jest ze środków otrzymanych w ramach Programu Szczegółowego "Civil Justice". Program ten został ustanowiony na mocy DECYZJI NR 1149/2007/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 25 września 2007 r. ustanawiającej na lata 2007 -2013 program szczegółowy "Wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych" jako część programu ogólnego "Prawa podstawowe i sprawiedliwość". Program obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., (art. 1 ust. 2). Zgodnie z art. 13 w ramach bezzwrotnej pomocy ustala się kopertę finansową na realizację niniejszej decyzji w wysokości 109.300.000 EUR na wskazany powyżej okres. Z kolei stosownie do brzmienia art. 4 pkt b program wspiera następujące rodzaje działań na warunkach określonych w rocznych programach prac: szczegółowe projekty ponadnarodowe o znaczeniu wspólnotowym przedstawione przez organ lub jakąkolwiek inną instytucję państwa członkowskiego, organizację międzynarodową lub organizację pozarządową i w każdym przypadku dotyczące co najmniej dwóch państw członkowskich lub co najmniej jednego państwa członkowskiego i jednego państwa, które może być krajem przystępującym albo krajem kandydującym.

Z powyższego wynika zatem, że projekt E jest projektem realizowanym w ramach środków o zupełnie innym pochodzeniu i przeznaczeniu niż fundusze strukturalne. Jak wynika to z informacji przedstawionych w zapytaniu, jest to bowiem projekt o charakterze naukowym, realizowany przez jednostkę naukową ze środków przeznaczonych na ten cel przez Komisję Europejską.

W przypadku projektu E ilość środków, która ogółem została w jego budżecie przeznaczona dla Uniwersytetu to 18.000 EUR. Z kwoty tej 5.034,26 EUR zostało przelane na specjalnie wyodrębnione konto projektu jako zaliczka, w dalszej części projekt był prefinansowany ze środków Uniwersytetu. Z powyższego wynika zatem, że wynagrodzenie podatnika jest częściowo finansowane ze środków, które zostały bezpośrednio przekazane przez Komisję Europejską, a częściowo z prefinansowania.

Od dnia 1 lipca 2008 r. Sąd Okręgowy we jest partnerem w innowacyjnym projekcie badawczym J, realizowanym w ramach 7 Programu Ramowego. Głównym celem projektu jest zaproponowanie rozwiązania opartego na technologiach innowacyjnych, które usunęłoby parę problemów, które obecnie dotykają wydziały karne sądów europejskich, a tym samym poprawienie efektywności codziennych czynności sądowych, takich jak: zapisywanie zeznań, udostępnianie informacji, przetwarzanie dokumentów, badanie dowodów, konsultowanie plików. itp. Celem projektu jest rozwinięcie zintegrowanego systemu pozyskiwania zapisów audio/wideo zeznań złożonych w sądach, archiwizowanie niejednolitych (heterogenicznych) dokumentów, przetwarzanie informacji i zsynchronizowanie zapisów audio/wideo i tekstu. Wsparcie takiego systemu aplikacjami opartymi na technologiach Web zagwarantuje dostarczenie informacji do upoważnionych użytkowników (dopuszczonych zgodnie z prawem dostępu), w rzeczywistym czasie i poprzez przyjazny interfejs. Projekt finansowany jest z bezzwrotnych środków 7 Programu Ramowego 2007-2013.

Od dnia 1 maja 2011 r. Uniwersytet (...) będzie partnerem w innowacyjnym projekcie badawczym H realizowanym w ramach 7 Programu Ramowego. Głównym celem projektu jest dalsze doskonalenie metod zapobiegania praniu brudnych pieniędzy. Jest to inteligentny system ostrzegania nowej generacji A, który będzie potrafił wykorzystywać ogromne bazy danych nowoczesnego społeczeństwa, a tym samy otworzy nowe możliwości dla wszystkich instytucji i organizacji zajmujących się obecnie zapobieganiem praniu brudnych pieniędzy (FIU, LEA, banki), etc. Ta baza danych to tzw. Plan Telekomunikacyjny, gdzie ludzie, organizacje i społeczności komunikują się ze sobą nawzajem za pomocą różnego rodzaju sieci: komórkowych, telefonicznych i Internetu. H umożliwi połączenie ww. Planu Telekomunikacyjnego z tradycyjnym Planem Finansowym używanym już przez organizacje A.

Środki przeznaczone na wynagrodzenie Wnioskodawcy w ramach projektu J nie są prefinansowane, tzn. są one bezpośrednio przekazywane z Komisji Europejskiej. Natomiast środki w projekcie H są częściowo prefinansowane, a częściowo przekazywane bezpośrednio z Komisji Europejskiej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawcy przysługuje zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 pkt 46.

Tutejszy organ informuje, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest analiza skutków podatkowych wynagrodzenia otrzymywanego za realizację programu E, natomiast w zakresie analizy skutków podatkowych wynagrodzenia otrzymywanego za realizację projektu J i H wydane zostały odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy - w odniesieniu do wynagrodzenia otrzymywanego za realizację programu E - w omawianym przypadku znajduje zastosowanie zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm).

Projekt E realizowany jest w ramach Programu Szczegółowego Civil Justice. Program ten został ustanowiony na mocy decyzji nr 1149/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 września 2007 r. ustanawiającą na lata 2007-2013 program szczegółowy "Wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych" jako część programu ogólnego "Prawa podstawowe i sprawiedliwość". Program obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. (art. 1 ust. 2). Zgodnie z art. 13 w ramach bezzwrotnej pomocy ustala się kopertę finansową na realizację niniejszej decyzji w wysokości 109 300 000 EUR na wskazany powyżej okres. Z kolei stosownie do brzmienia art. 4 pkt b program wspiera następujące rodzaje działań na warunkach określonych w rocznych programach prac: szczegółowe projekty ponadnarodowe o znaczeniu wspólnotowym przedstawione przez organ lub jakąkolwiek inną instytucję państwa członkowskiego, organizację międzynarodową lub organizację pozarządową i w każdym przypadku dotyczące co najmniej dwóch państw członkowskich lub co najmniej jednego państwa członkowskiego i jednego innego państwa, które może być krajem przystępującym albo krajem kandydującym.

Następnie zgodnie z wytycznymi programu szczegółowego "Civil Justice" na rok 2008 grant unijny musi być mniejszy niż 80% kosztów kwalifikowanych w projekcie lub równy tej wysokości (pkt 4.2 e). Stosownie do tego projekt E jest współfinansowany przez Komisję Europejską w 80%, co wprost wynika z umowy o dotację, która w pkt I.3.3 stanowi, że wkład Komisji stanowi maksymalnie 306.285,36 EUR, stanowiących ekwiwalent 80% wszystkich kosztów dopuszczalnych (kwalifikowanych) wskazanych w par. 2. Z powyższego wynika zatem bezsprzecznie, że stosownie do wymogów określonych w piśmie Ministra Finansów do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 lutego 2009 r. środki przeznaczone na współfinansowanie projektu są pochodzenia zagranicznego i mają charakter bezzwrotny.

Dochód otrzymany przez podatnika pochodzić będzie z ww. środków zagranicznych, a podatnik bezpośrednio realizować będzie cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy jako badacz prowadzący w jego ramach badania naukowe. W istocie w tego rodzaju projektach nie ma osoby fizycznej, która bardziej bezpośrednio niż badacz realizowałaby cele programu. Interpretacja, zgodnie z którą badaczowi nie przysługuje wskazane zwolnienie byłaby więc nieracjonalna, ponieważ wówczas żadna osoba fizyczna nie byłaby w stanie spełnić warunku, o którym mowa w art. 21 ust. 46 pkt b). Innymi słowy zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 46 wskazanej ustawy, nigdy nie znalazłoby zastosowania.

W przypadku projektu E ilość środków, która ogółem została w jego budżecie przeznaczona dla Uniwersytetu to 18.000 EUR. Z kwoty tej 5.034,26 EUR zostało przelane na specjalnie wyodrębnione konto projektu jako zaliczka, w dalszej części projekt był prefinansowany ze środków Uniwersytetu.

W tym miejscu podnieść jednak należy, że tego typu procedura (tj. procedura prefinansowania) ma miejsce w praktycznie wszystkich typach projektów unijnych, a prefinansowanie, stosownie do orzecznictwa wojewódzkich sądów administracyjnych dotyczącego projektów o analogicznym systemie prefinansowania, nie uniemożliwia zwolnienia od podatku dochodowego. Sposób wypłaty środków finansowych pochodzących z bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej udzielanej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 jest kwestią techniczną, która nie zmieniała charakteru środków, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a) u.p.d.o.f., (I SA/Bd 916/10, wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 15 grudnia 2010 r.). Nawet w sytuacji, gdy środki pomocowe są przejściowo finansowane ze środków budżetowych, to taki sposób rozliczania nie może skutkować pozbawieniem prawa do korzystania ze zwolnienia podatkowego. Następcze opodatkowanie na skutek wypłaty środków za pośrednictwem budżetu państwa jest niezgodne z celem udzielenia bezzwrotnej pomocy. Ciężar finansowania bezzwrotnej pomocy obarcza instytucje unijne, natomiast w obowiązujących przepisach brak jest uregulowania warunkującego zastosowanie przedmiotowej ulgi podatkowej wyłącznie od sposobu wypłacenia środków finansowych. Kluczowe znaczenie ma natomiast ustalenie źródła pochodzenia środków składających się na bezzwrotną pomoc, czyli podmiotu, który ostatecznie poniesie ekonomiczny ciężar bezzwrotnej pomocy. Ekonomiczny ciężar takiej pomocy ponoszą ostatecznie instytucje Unii Europejskiej.

Wyrażenie "pochodzą" użyte dla identyfikacji źródła finansowania w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a) ustawy p.d.o.f., nie zostało zdefiniowane przez ustawodawcę, należało odwołać się do jego znaczenia językowego w potocznym rozumieniu. Jedno ze słownikowych określeń tego wyrażenia oznacza "brać początek z czegoś, wywodzić się, mieć swoją przyczynę w czymś" (por. Słownik języka polskiego pod redakcją S. Skorupki, wyd. PWN 1968 r., str. 571). W kontekście interpretowanego przepisu oznacza to pierwotne źródło finansowania, z którego przekazane zostały środki objęte bezzwrotną pomocą. W przedmiotowej sprawie nie ulega natomiast wątpliwości, że pierwotnym źródłem finansowania były środki Komisji Europejskiej, (Uzasadnienie ww. wyroku). Orzeczenie o analogicznej treści zostało również wydane przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, (wyrok z dnia 26 stycznia 2010 r., I SA/Łd 729/09). Zgodnie z tezą pierwszą tego wyroku przepis art. 21 ust. 1 pkt 46 u.p.d.o.f. odsyła w sposób ogólny do "pochodzenia" środków bezzwrotnej pomocy. Stąd też uzasadnione jest stanowisko, że w istocie chodzi tu o pierwotne źródło, z którego pochodzi dochód. Bez znaczenia pozostaje okoliczność, czy środki są wypłacane bezpośrednio przez instytucje międzynarodowe, czy też następuje to za pośrednictwem podmiotów krajowych, w tym przy wykorzystaniu mechanizmu prefinansowania. Podobnie NSA wypowiedział się odnośnie środków przeznaczonych na projekty o charakterze naukowym. Sposób finansowania programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i programów NATO ma znaczenie drugorzędne i jest tylko kwestią techniczną i niemającą istotnego znaczenia dla nabycia prawa do zwolnienia z przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a) in principio ustawy z 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem metoda "prefinansowania (zaliczka), refinansowania" nie może bezpośrednio wpływać na to zwolnienie, podobnie jak i to czy środki te pochodzą ze środków zgromadzonych na odpowiednim rachunku bankowym, (wyrok NSA z dnia 14 stycznia 2009 r., II FSK 1457/07).

Co więcej podkreślić należy, że stanowisko to jest konsekwentnie podtrzymywane także we wcześniejszym orzecznictwie NSA: wyroki z 16 września 2008 r. II FSK 874/07; z 30 października 2008 r., II FSK 1069/07; z 28 stycznia 2009 r., II FSK 1573/07; z 16 kwietnia 2009 r. II FSK 59/08).

Z powyżej przytoczonego orzecznictwa wynika również, że bez znaczenia jest typ projektu-istotne jest bowiem tylko ustalenie źródła pochodzenia środków składających się na bezzwrotną pomoc, czyli podmiotu, który ostatecznie poniesie ekonomiczny ciężar bezzwrotnej pomocy, a tym podmiotem w przypadku projektu E jest bezsprzecznie Komisja Europejska.

Reasumując, stwierdzić należy, że podatnik jako osoba realizująca bezpośrednio cel projektu oraz otrzymująca wynagrodzenie ze środków pochodzących z bezzwrotnej pomocy zagranicznej, spełnił wszystkie przesłanki do objęcia go zwolnieniem od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zatem wszelkie dochody nie wymienione enumeratywnie w katalogu zwolnień przedmiotowych podlegają opodatkowaniu.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

a.

pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe lub agencje wykonawcze, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz

b.

podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Podkreślić należy, iż z ww. przepisu wynika również przesłanka negatywna - nie podlegają zwolnieniu dochody osób, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

W świetle ww. przepisu dochody podatników korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego w sytuacji, gdy spełnione są łącznie dwie przesłanki:

* środki finansowe pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych, międzynarodowych instytucji finansowych (...), w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy,

* prace wykonywane przez podatnika służą bezpośredniej realizacji celu określonego programem finansowanym z bezzwrotnej pomocy.

Oznacza to, że niedopełnienie któregokolwiek z warunków uniemożliwia skorzystanie ze zwolnienia. Zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zwolnieniem o charakterze przedmiotowym, gdyż związane jest z przychodem ze środków pomocowych płynących z zagranicy.

Przy analizowaniu warunku określonego pod lit. a) cytowanego przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy ważne jest, aby w danej sytuacji faktycznie zostało zachowane kryterium pochodzenia środków pieniężnych, co oznacza, że ze zwolnienia z podatku dochodowego korzystają dochody podatnika, które zostały sfinansowane ze środków bezzwrotnej pomocy.

Należy wskazać, że w sytuacji, gdy w chwili dokonywania wypłaty, wynagrodzenie jest finansowane bezpośrednio ze środków przekazanych przez Komisję Europejską na wyodrębniony rachunek, to wówczas korzysta ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy w części finansowanej ze środków Komisji Europejskiej, pod warunkiem jednakże, że pracownik który je otrzyma bezpośrednio realizuje cel programu.

Natomiast w sytuacji, gdyby pracodawca finansował wypłacane wynagrodzenia z własnych środków wówczas wynagrodzenia te nie będą korzystały ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a) powołanej powyżej ustawy.

Należy mieć na uwadze również drugą z przesłanek art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, określoną pod lit. b), która stanowi, że prace wykonywane przez podatnika służą bezpośredniej realizacji celu określonego programem finansowanym z bezzwrotnej pomocy.

Zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 cytowanej ustawy podatkowej jest zwolnieniem o charakterze przedmiotowym, o czym świadczy związanie go z określonymi źródłami, a więc przychodem ze środków pomocowych płynących z międzynarodowych instytucji finansowych albo rządów obcych państw.

Należy wskazać, że tutejszy Organ w ramach postępowania o wydanie interpretacji indywidualnej nie ocenia jaki charakter mają czynności wykonywane przez osoby realizujące program pomocowy tylko opiera się na stanie faktycznym przedstawionym we wniosku. To na Wnioskodawcy - jako stronie wywodzącej z danej okoliczności skutki prawne w postaci możliwości zastosowania do wypłacanych wynagrodzeń zwolnienia przedmiotowego, będzie spoczywał obowiązek udowodnienia - w ewentualnym postępowaniu podatkowym - że ww. podatnicy bezpośrednio realizują cele programu.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym otrzymywane przez Niego - jako osobę bezpośrednio realizującą projekt E - wynagrodzenie podlega zwolnieniu przedmiotowemu określonemu w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, niezależnie od tego, czy jest bezpośrednio wypłacane ze środków Komisji Europejskiej, czy też jest wypłacane ze środków własnych Uniwersytetu, a następnie podlega refundacji należało uznać jako nieprawidłowe. Wskazać bowiem należy, iż wyłącznie w sytuacji, gdy w chwili dokonywania wypłaty, środki te będą finansowane bezpośrednio ze środków przekazanych przez Komisję Europejską na wyodrębniony rachunek, w części w której w chwili ich wypłaty będą one finansowane ze środków unijnych i które dotyczą bezpośredniej realizacji celu programu pomocowego - spełniają one przesłanki warunkujące możliwość skorzystania z ww. zwolnienia przedmiotowego.

Końcowo, należy wskazać, iż powołane w treści wniosku wyroki sądów administracyjnych nie mogą wpłynąć na ocenę prawidłowości przedmiotowej kwestii. Nie negując tych orzeczeń, jako cennego źródła w zakresie wskazywania kierunków wykładni norm prawa podatkowego należy stwierdzić, iż zdaniem organu podatkowego tezy badanych rozstrzygnięć nie mają zastosowania w przedmiotowym postępowaniu.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl