ILPB2/415-532/12-2/WS

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 30 sierpnia 2012 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB2/415-532/12-2/WS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 28 maja 2012 r. (data wpływu 31 maja 2012 r.), uzupełnionym w dniu 27 sierpnia 2012 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 maja 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest instytutem naukowo-badawczym finansowanym ze środków publicznych. W ramach 7 Programu Ramowego zostały Mu przydzielone środki finansowe na realizację grantu naukowego.

Jest to konsorcyjny projekt badawczo-rozwojowy (uczestniczy w nim 10 państw UE, w tym Polska i dodatkowo dwóch partnerów z poza UE, tj. Rosja i Chiny).

Planowane badania dotyczą podniesienia wydajności produkcji biomasy wieloletnich traw uprawianych na marginalnych terenach wyłączonych czasowo z uprawy tradycyjnych roślin.

W ramach tego projektu został zatrudniony w Instytucie - na podstawie umowy o pracę - pracownik do bezpośredniej realizacji prac, na które przeznaczone są środki unijne.

Na ten cel zaplanowano w projekcie 50 400 Euro. Z tej sumy 47 200 Euro jest dotowane przez UE w 75%, a pozostałe 25% pokrywa strona polska.

Pozostała kwota 3 200 Euro jest przeznaczona jedynie na pokrycie kosztów związanych z rozpowszechnianiem wyników prowadzonych badań i jest dotowana w 100% przez UE.

Środki finansowe przeznaczone na projekt są kierowane przez Komisję Europejską m.in. do Instytutu, a następnie do bezpośredniego beneficjenta, tj. osoby realizującej projekt.

Na wynagrodzenie omawianego pracownika składają się następujące pozycje:

* płaca zasadnicza

* dodatek za wysługę lat (dodatek stażowy).

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

Czy Instytut jest płatnikiem od wypłacanego wynagrodzenia.

Zdaniem Wnioskodawcy, opisana wyżej sytuacja kwalifikuje się do uznania dochodów pracownika jako zwolnionych od podatku dochodowego jedynie w części pokrywanej przez UE, tj. w 75%.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w części finansowanej przez UE, spełnione są warunki do zastosowania przedmiotowego zwolnienia ponieważ:

* ww. część dochodów pochodzi ze środków 7 Programu Ramowego, który ma charakter bezzwrotnej pomocy na rozwój badań naukowych,

* beneficjentem ww. pomocy jest pracownik bezpośrednio realizujący cel projektu,

* wynagrodzenie w części 75% będzie wypłacane z konta, na którym zgromadzone są wyłącznie środki finansowe z UE, przeznaczone na realizację wspomnianego wyżej projektu.

W konsekwencji od części zwolnionej od podatku (tekst jedn.: 75%) Instytut nie będzie pełnił funkcji płatnika, a będzie ją pełnił od pozostałej części wynagrodzenia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Zatem wszelkie dochody podatnika nie wymienione enumeratywnie w katalogu zwolnień przedmiotowych podlegają opodatkowaniu.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

a.

pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy, oraz

b.

podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem. v

W związku z powyższym warunkiem skorzystania ze zwolnienia dochodów od podatku na podstawie powyższego przepisu musi być spełnienie łącznie obu przesłanek, tj.:

* bezzwrotna pomoc musi pochodzić od podmiotów wskazanych w ww. przepisie w tym gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy przekazanej na podstawie, o której mowa w tym przepisie, oraz

* podatnik musi bezpośrednio realizować cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy.

Oznacza to, że niedopełnienie któregokolwiek z warunków uniemożliwia skorzystanie ze zwolnienia.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zatrudnił osobę na podstawie umowy o pracę do bezpośredniej realizacji prac, na które przeznaczone są środki unijne. Wynagrodzenie dla tej osoby wypłacane będzie w 75% ze środków zagranicznej, bezzwrotnej pomocy, kierowanych do Instytutu a następnie do bezpośredniego beneficjenta. Natomiast wynagrodzenie w 25% pokrywała będzie polska strona.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż wypłacone przez Wnioskodawcę wynagrodzenie w 75%, korzystać będzie ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast w pozostałej części będzie podlegało opodatkowaniu jako przychód ze stosunku pracy od którego Wnioskodawca będzie pełnił funkcję płatnika.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Należy dodać, iż dokumenty dołączone do wniosku nie podlegały analizie i weryfikacji w ramach wydanej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl