ILPB2/415-519/11-4/JK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 28 lipca 2011 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB2/415-519/11-4/JK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 18 kwietnia 2011 r. (data wpływu 20 kwietnia 2011 r.), uzupełnionym pismem z dnia 20 lipca 2011 r. (data wpływu 25 lipca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania udziałów spółki nowoutworzonej w związku z dokonaniem transakcji wymiany udziałów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 kwietnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

* skutków podatkowych otrzymania udziałów spółki nowoutworzonej w związku z dokonaniem transakcji wymiany udziałów,

* skutków podatkowych otrzymania udziałów spółki już istniejącej w związku z dokonaniem transakcji wymiany udziałów,

* spełnienia warunku wielkości praw głosów, o którym mowa w art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku ze stwierdzeniem braków formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 oraz w art. 14f § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa pismem z dnia 12 lipca 2011 r. nr ILPB2/415-519/11-2/JK, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Jednocześnie poinformowano, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ, a jego uzupełnieniem przez Zainteresowanego nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Wezwanie wysłane w dniu 12 lipca 2011 r., skutecznie doręczone zostało w dniu 14 lipca 2011 r. Natomiast w dniu 25 lipca 2011 r. (data nadania 21 lipca 2011 r.) do tut. organu wpłynęła odpowiedź na wezwanie, w której Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek.

W przedmiotowym wniosku zostały przedstawione następujące zdarzenia przyszłe.

Wnioskodawca jest właścicielem 141 udziałów w polskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Kapitał zakładowy spółki wynosi 401.850 zł. Udziałowcami w tej spółce wraz z Zainteresowanym są trzy osoby fizyczne. Każdy z trzech udziałowców posiada po 141 udziałów. Wartość nominalna jednego udziału w spółce wynosi 950 zł. Udziały nie są uprzywilejowane. W związku z posiadanymi udziałami każdemu udziałowcowi przysługuje identyczna liczba praw głosu.

Wnioskodawca rozważa wniesienie posiadanych udziałów aportem do spółki kapitałowej (dalej Spółka Kapitałowa), którą będzie, bądź istniejąca spółka kapitałowa, bądź spółka kapitałowa w tym celu utworzona (spółka nowoutworzona). Spółka, do której zostaną wniesione udziały w polskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością będzie spełniać wymogi określone w art. 24 ust. 8a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307), dalej u.p.d.o.f., oraz w przepisach Dyrektywy Rady 2009/1133/EWG z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, podziałów przez wydzielenie, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów dotyczących spółek różnych państw członkowskich oraz przeniesienia statutowej siedziby SE lub SCE z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego (Dz. Urz. UE L 310 z 25 listopada 2009, str. 34), dalej jako Dyrektywa 2009/133.

Spółka Kapitałowa będzie miała rezydencję na obszarze UE/EOG i będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów. Wniesienie udziałów w polskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością do nowego podmiotu nastąpi bądź, w związku z utworzeniem nowej spółki kapitałowej i objęciem udziałów w tym podmiocie, bądź w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego już istniejącej spółki i objęciem udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym tego podmiotu. Celem planowanej transakcji jest powierzenie Spółce Kapitałowej wykonywania funkcji właścicielskich związanych z zarządzaniem udziałami w polskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w tym z podejmowaniem działań związanych z restrukturyzacją działalności tej spółki.

Przed wniesieniem udziałów w polskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zostanie dokonana wycena udziałów w celu określenia ich wartości rynkowej, a w wyniku ich wniesienia Wnioskodawca obejmie udziały w Spółce Kapitałowej, których wartość nominalna z dnia objęcia będzie odpowiadać wartości rynkowej udziałów wniesionych aportem. W związku z aportem udziałów nie wystąpią dopłaty w gotówce.

W wyniku wniesienia 141 udziałów do Spółki Kapitałowej (istniejącej lub nowoutworzonej) spółka ta uzyska bezwzględną większość praw głosu w polskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Uzyskanie bezwzględnej większości praw głosu będzie wynikiem jednego z dwóch zdarzeń. W pierwszym przypadku Wnioskodawca może dokonać aportu udziałów w jednej transakcji wraz z innym udziałowcem lub udziałowcami, którzy wspólnie będą dysponować bezwzględną większością praw głosu. W takim przypadku do Spółki Kapitałowej zostanie wniesione albo 282 udziały (66% praw głosu) albo 423 udziały (100% praw głosu). W drugim przypadku udziały Zainteresowanego wnoszone aportem mogą reprezentować bezwzględną większość praw głosu w polskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. W wyniku zmian właścicielskich, które zostaną dokonane w tej Spółce, np. w wyniku ustąpienia jednego lub pozostałych wspólników, odkupienia udziałów itp.

Spółka nabywająca udziały będzie rezydentem Polski, tj. będzie miała siedzibę i zarząd na terytorium Polski. Tym samym spółka ta będzie podlegać w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na zasadzie nieograniczonego obowiązku podatkowego, stosownie do art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.). Automatycznie zatem spółka nabywająca udziały nie będzie podmiotem wymienionym w załączniku nr 3 do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że na podstawie art. 24 ust. 8a u.p.d.o.f. nie powstanie przychód do opodatkowania na dzień otrzymania udziałów w spółce nowoutworzonej, jeżeli Zainteresowany dokona wniesienia aportem udziałów w polskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za udziały w kapitale spółki nowoutworzonej przekazane przez tą spółkę oraz spełnione będą przewidziane w tym przepisie warunki dotyczące siedziby obu spółek oraz wielkości praw głosu.

2.

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że na podstawie art. 24 ust. 8a u.p.d.o.f. nie powstanie przychód do opodatkowania na dzień otrzymania udziałów w spółce już istniejącej, jeżeli Zainteresowany dokona wniesienia aportem udziałów w polskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za udziały w kapitale spółki już istniejącej przekazane przez tą spółkę oraz spełnione będą przewidziane w tym przepisie warunki dotyczące siedziby obu spółek oraz wielkości praw głosu.

3.

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że warunek wielkości praw głosu wymagany do zastosowania art. 24 ust. 8a u.p.d.o.f. przy wymianie udziałów zostanie spełniony, w sytuacji gdy Zainteresowany dokona wniesienia aportem udziałów w polskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w ten sposób, że czynność ta zostanie dokonana jednocześnie z czynnością wniesienia aportu udziałów przez kolejnego lub wszystkich z pozostałych udziałowców polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Tutejszy organ informuje, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 1 przedstawione we wniosku. Natomiast w zakresie:

* pytania nr 2 w dniu 28 lipca 2011 r. wydane zostało odrębne rozstrzygnięcie nr ILPB2/415-519/11-5/JK,

* pytania nr 3 w dniu 28 lipca 2011 r. wydane zostało odrębne rozstrzygnięcie nr ILPB2/415-519/11-6/JK.

Zdaniem Wnioskodawcy - w odniesieniu do pytania nr 1 przedstawionego we wniosku - na podstawie art. 24 ust. 8a u.p.d.o.f. nie powstanie przychód do opodatkowania na dzień otrzymania udziałów w spółce nowoutworzonej, jeżeli Wnioskodawca dokona wniesienia aportem udziałów w polskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za udziały w kapitale spółki nowoutworzonej przekazane przez tą spółkę oraz spełnione będą przewidziane w tym przepisie warunki dotyczące siedziby obu spółek oraz wielkości praw głosu.

W dniu 1 stycznia 2011 r. w zakresie podatku dochodowego do osób fizycznych wszedł w życie przepis art. 24 ust. 8a u.p.d.o.f.

Wskazany przepis został wprowadzony w wyniku implementacji postanowień Dyrektywy 2009/133. Wskazana dyrektywa zastąpiła, obowiązującą w dacie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, Dyrektywę Rady 90/434/EWG z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, wydzieleń, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów dotyczących spółek różnych państw członkowskich oraz przeniesienia statutowej siedziby SE lub SCE pomiędzy państwami członkowskimi (Dz. U. L 225, s. 1 z późn. zm.), dalej jako Dyrektywa 90/434. Zarówno Dyrektywa 90/434, jak i Dyrektywa 2009/133 nakazują Państwom Członkowskim wprowadzenie przepisów, wedle, których wymiana udziałów (akcji) będzie neutralna podatkowo na dzień jej dokonania.

Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, rozwiązanie prawne w tym zakresie wprowadzono do krajowego porządku prawnego na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 12 ust. 4d u.p.d.o.p.). Natomiast w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych wymagane przez Dyrektywę 2009/133 rozwiązania zostały wprowadzone dopiero z wejściem w życie art. 24 ust. 8a u.p.d.o.f.

Zgodnie z jego treścią w przypadku, gdy spółka nabywa (dalej: Spółka Nabywająca) od udziałowców (akcjonariuszy) innej spółki (dalej: Inna Spółka) udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje udziałowcom (akcjonariuszom) tej innej spółki własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje udziałowcom (akcjonariuszom) tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej - wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

1.

spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo

2.

spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększy ilość udziałów (akcji) w tej spółce

- do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych udziałowcom (akcjonariuszom) tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem, że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).

W świetle przytoczonych postanowień dla zastosowania wyłączenia z przychodów wartości udziałów (akcji) Spółki Nabywającej przekazanych udziałowcom (akcjonariuszom) uczestniczącym w transakcji wymiany udziałów w zamian za wkład w postaci udziałów (akcji) w Innej Spółce, konieczne jest spełnienie łącznie następujących warunków:

1.

Spółka Nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w Innej Spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo Spółka Nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w Innej Spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększy ilość udziałów (akcji) w tej spółce;

2.

podmioty biorące udział w tej transakcji muszą podlegać w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia.

Zastosowanie art. 24 ust. 8a u.p.d.o.f. oraz przewidzianej w tym przepisie zasady neutralności na dzień przekazania udziałów znajduje zastosowanie do udziałów przekazanych w ramach transakcji "wymiany udziałów", która polega na tym, że:

* przedmiotem są udziały Innej Spółki, czyli udziały w podmiocie trzecim, który w ramach operacji wymiany udziałów pełni rolę bierną;

* wymiana udziałów (transakcja) następuje pomiędzy udziałowcami (akcjonariuszami) a Spółką Nabywającą;

* w ramach transakcji udziały akcje podmiotu trzeciego (Innej Spółki) są nabywane przez Spółkę Nabywającą;

* w ramach transakcji Spółka Nabywająca przekazuje udziałowcom (akcjonariuszom) własne udziały (akcje) albo własne udziały (akcje) wraz z ewentualną dopłatą w gotówce.

Planowane przez Wnioskodawcę działania wypełniają zawarty w art. 24 ust. 8a u.p.d.o.f. opis transakcji "wymiany udziałów". Przedmiotem planowanej transakcji będą udziały w polskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka ta będzie pełnić rolę bierną w transakcji, czyli jest Inną Spółką w rozumieniu art. 24 ust. 8a u.p.d.o.f. Wymiana udziałów nastąpi pomiędzy Wnioskodawcą a Spółką Kapitałową, która będzie Spółką Nabywającą w rozumieniu art. 24 ust. 8a u.p.d.o.f. Spółka ta nabędzie udziały w polskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w wyniku aportu tych udziałów przez Zainteresowanego oraz przekaże Wnioskodawcy własne udziały. Dodatkowo przepis art. 24 ust. 8a u.p.d.o.f. wyraźnie wskazuje dwa precyzyjne warunki, przy zachowaniu których do przychodów podatkowych nie będzie zaliczana wartość udziałów przekazywanych Zainteresowanemu w ramach transakcji wymiany udziałów, tj. warunek dotyczący bezwzględnej większości praw głosu oraz warunek podlegania w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do EOG opodatkowaniu od całości dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. Wskazane warunki stanowią całość wymogów jakie muszą zostać dochowane, do zastosowania art. 24 ust. 8a u.p.d.o.f.

Ze wskazanego przepisu nie wynika zatem, aby jego zastosowanie było uzależnione od tego czy wymiana udziałów dokonywana jest ze spółką już istniejącą, czy też ze spółką będącą na etapie tworzenia. Art. 24 ust. 8a u.p.d.o.f. nie wskazuje, czy wymiana udziałów, o której mowa w tym przepisie odnosi się do sytuacji wniesienia udziałów Innej Spółki na pokrycie podwyższonego kapitału Spółki Nabywającej albo wniesienia udziałów Innej Spółki na pokrycie pierwotnie tworzonego kapitału zakładowego Spółki Nabywającej. Przy braku takiego rozróżnienia zasadne jest stanowisko Wnioskodawcy, że zastosowanie art. 24 ust. 8a u.p.d.o.f. i tym samym wyłączenie z przychodów wartości udziałów przekazanych przez Spółkę Kapitałową będzie miało miejsce w przypadku transakcji wymiany udziałów zarówno wówczas, gdy jej elementem będzie wniesienie aportu udziałów polskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego, jak i wówczas, gdy wniesienie ww. aportu nastąpi w celu pokrycia pierwotnie tworzonego kapitału zakładowego Spółki Kapitałowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W świetle zapisu art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

Artykuł 17 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy stanowi, iż za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Zgodnie z art. 17 ust. 1a ww. ustawy, przychód określony w ust. 1 pkt 9 powstaje w dniu:

1.

zarejestrowania spółki albo

2.

wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki, albo

3.

wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji jest związane z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego.

Na tle analizy przytoczonych powyżej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy stwierdzić, że jeżeli aport wniesiony do spółki kapitałowej w postaci składnika majątku niestanowiącego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (wkład niepieniężny), następuje w warunkach, o których mowa w cytowanym art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy podatkowej, to u wnoszącego taki wkład powstanie przychód kwalifikowany do źródła przychodów z kapitałów pieniężnych.

Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Na mocy art. 1 pkt 16 lit. e) ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2010 r. Nr 226, poz. 1478) ustawodawca dodał po ustępie 8 przepisu art. 24 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nowy ustęp 8a i ustęp 8b, obowiązujące od dnia 1 stycznia 2011 r.

Jak stanowi art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2011 r., jeżeli spółka nabywa od udziałowców (akcjonariuszy) innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje udziałowcom (akcjonariuszom) tej innej spółki własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje udziałowcom (akcjonariuszom) tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej - wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

1.

spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo

2.

spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce

- do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych udziałowcom (akcjonariuszom) tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem, że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).

Natomiast stosownie do treści art. 24 ust. 8b ww. ustawy, w przypadku gdy spółka nabywająca lub spółka, której udziały (akcje) są nabywane, nie posiada siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przepis ust. 8a stosuje się, jeżeli jest ona podmiotem wymienionym w załączniku nr 3 do ustawy, lub spółką mającą siedzibę lub zarząd w innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej państwie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zgodnie z przepisem art. 13 ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2010 r. Nr 226, poz. 1478), przepisy ustaw zmienianych w art. 1-3, w brzmieniu nadanym znowelizowaną ustawą, mają zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2011 r., z wyjątkiem:

1.

art. 6 ust. 2 i 2a ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,

2.

art. 21b ust. 6 ustawy, o której mowa w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą

- które mają zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2010 r.

Mając zatem na uwadze uregulowania prawne wynikające z zacytowanego art. 24 ust. 8a oraz art. 24 ust. 8b, a także treść przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego - w szczególności fakt, iż w wyniku wniesienia przez Wnioskodawcę udziałów w ilości powodującej, że nowoutworzona spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosów w spółce, której udziały zostaną do niej wniesione - stwierdzić należy, iż po Jego stronie nie powstanie przychód do opodatkowania na dzień otrzymania udziałów w spółce nowoutworzonej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl