Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 14 października 2008 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPB2/415-498/08-3/AJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, reprezentowanego przez Doradcę Podatkowego - Pana, przedstawione we wniosku z dnia 30 lipca 2008 r. (data wpływu 4 sierpnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób w zakresie ustalenia wysokości kosztów w odniesieniu do przychodu uzyskanego z tytułu zbycia udziałów nabytych w drodze darowizny w celu umorzenia - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 sierpnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia wysokości kosztów w odniesieniu do uzyskanego przychodu z tytułu zbycia udziałów w celu umorzenia, nabytych w drodze darowizny.

W przedmiotowym wniosku zostały przedstawione następujące zdarzenia przyszłe.

Wnioskodawca zamierza podpisać umowę darowizny, w wyniku której otrzyma udziały w spółce kapitałowej. W przyszłości Zainteresowany nie wyklucza zbycia tych udziałów, w tym zbycia w celu umorzenia. Ponadto wyjaśnia, iż istnieje możliwość, że przedmiotowe udziały zostaną umorzone w wyniku umorzenia automatycznego albo przymusowego.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy w przypadku umorzenia udziałów nabytych w drodze darowizny uzyskany przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia może zostać pomniejszony o koszt w wysokości wartości umarzanych udziałów z dnia darowizny, na podstawie art. 24 ust. 5d ustawy o PIT.

2.

Czy w przypadku zbycia udziałów w celu umorzenia, nabytych w drodze darowizny, uzyskany przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia może zostać pomniejszony o koszt w wysokości wartości umarzanych udziałów z dnia darowizny, na podstawie art. 24 ust. 5d ustawy o PIT.

Zdaniem Wnioskodawcy - w odniesieniu do pytania drugiego - w przypadku zbycia udziałów w celu umorzenia nabytych w drodze darowizny uzyskany przychód z tytułu wypłacanego wynagrodzenia pomniejsza się o koszt w wysokości wartości umarzanych udziałów z dnia darowizny, na podstawie art. 24 ust. 5d ustawy o PIT.

Zgodnie z art. 25 ust. 5 pkt 2 ustawy o PIT dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także dochód uzyskany z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji).

Zgodnie natomiast z art. 25 ust. 5d ustawy o PIT dochodem z umorzenia udziałów lub akcji w spółkach mających osobowość prawną jest nadwyżka przychodu otrzymanego w związku z umorzeniem nad kosztami uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. 1f albo art. 23 ust. 1 pkt 38; jeżeli nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny, koszty ustala się do wysokości wartości z dnia nabycia spadku lub darowizny.

Teoretycznie może powstać wątpliwość, czy przepis art. 24 ust. 5d ustawy o PIT może mieć zastosowanie do przychodu powstałego z tytułu zbycia udziałów w celu umorzenia. W przepisie art. 24 ust. 5d ustawy o PIT mowa jest tylko o umorzeniu udziałów (akcji), podczas gdy przepisy art. 25 ust. 5 ustawy o PIT rozróżniają umorzenie akcji oraz zbycie akcji w celu umorzenia.

W opinii Zainteresowanego, na podstawie art. 24 ust. 5 i 5d ustawy o PIT, ustalając dochód z tytułu umorzenia udziałów, powinien On otrzymane przychody pomniejszyć o wartość udziałów z dnia dokonania darowizny. Zapis art. 24 ust. 5d mówiący o dochodzie z umorzenia udziałów oznacza, zdaniem Wnioskodawcy, że ma on zastosowanie bez względu na tryb w jakim umarzane są udziały wspólnika.

Wskazać bowiem należy że zgodnie z przepisem art. 199 ustawy z dnia 15 września 2000 r. (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) umorzenie może mieć charakter dobrowolny i odbywa się za zgodą wspólnika, w drodze nabycia jego udziałów przez spółkę lub przymusowy albo automatyczny, gdy odbywa się bez zgody wspólników. W opinii Wnioskodawcy art. 24 ust. 5d ustawy o PIT ma zastosowanie zarówno do umorzenia automatycznego, przymusowego jak i do umorzenia dobrowolnego (zbycia udziałów w celu umorzenia).

Na poparcie swego stanowiska w tej kwestii Wnioskodawca przytacza następujące pisma organów podatkowych:

* interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej Warszawie z dnia 3 lipca 2007 r.,sygn. 1401/BF-II/ 415-14/07/GT,

* interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 31 stycznia 2008 r., sygn. IPPB1/415-399/07-2/PJ,

* postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pabianicach z dnia 8 lutego 2007 r., sygn. USIB/415/01/07,

* postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wolsztynie z dnia 26 września 2007 r., sygn. ZD/415-32/07, ZD/415-37/07, ZD/415-38/07, Z D/415-39/07.

W oparciu o powyższe przepisy oraz jednolite stanowisko organów podatkowych Wnioskodawca stwierdza, że w przypadku zbycia udziałów na rzecz spółki - nabytych w drodze darowizny - w celu umorzenia tych udziałów pomniejsza się uzyskany przychód o koszt uzyskania, który stanowi wartość tych udziałów z dnia dokonania darowizny.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W odniesieniu do powołanych przez Zainteresowanego interpretacji organów podatkowych tut. organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Jednocześnie dodaje się, że w zakresie zdarzenia przyszłego dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia wysokości kosztów w odniesieniu do uzyskanego przychodu z tytułu umorzenia udziałów nabytych w drodze darowizny została wydana odrębna interpretacja w dniu 14 października 2008 r., nr ILPB2/415-498/08-2/AJ.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl