Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 29 października 2008 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPB2/415-493/08-2/TW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 1 sierpnia 2008 r. (data wpływu 1 sierpnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 sierpnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca, przy sprawdzaniu naliczonego podatku od zysków kapitałowych, za rok 2007, ustalił, że wystąpiła różnica w kolejności zrealizowanych zleceń wykazanych w Historii Papierów Wartościowych na rachunku maklerskim a Wykazem Operacji Podatkowych sporządzonym przez Dom Maklerski. Różnice pojawiają się w momencie realizacji zleceń transferu. W momencie, kiedy na rachunku realizowane są zlecenia kupna i sprzedaży nie ma to znaczenia dla wysokości naliczonego podatku (kolejność się nie zmienia). Natomiast w momencie, kiedy pojawiły się zlecenia transferu nie jest to już tak oczywiste. Zainteresowany podkreśla, iż zmiana kolejności wykonywanych zleceń zniekształca wielkość naliczonego podatku. Wnioskodawca wskazuje na problem związany z ustaleniem, która kolejność operacji na rachunku maklerskim jest prawidłowa do naliczenia podatku od zysków kapitałowych: rzeczywista (historia papierów wartościowych), czy też kolejność transakcji po rozliczeniu przez KDPW tj. D+3.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Która kolejność transakcji na rachunku maklerskim jest prawidłowa do naliczenia podatku od zysków kapitałowych, rzeczywista, czy też kolejność po rozliczeniu transakcji przez KDPW tj. D+3.

2.

Czy transakcje zawarte w ostatnich trzech dniach roku kalendarzowego mają być rozliczone w zeznaniu podatkowym w tym samym roku, czy też w następnym.

Zdaniem Wnioskodawcy, transakcje kupna i sprzedaży są rozliczane z trzydniowym opóźnieniem, dopiero z momentem zaksięgowania w KDPW. Zainteresowany uważa, że dla celów podatkowych nie ma to znaczenia, ponieważ z brzmienia art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wynika, że za przychody za kapitałów pieniężnych uważa się "należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych i realizacji praw wynikających z papierów wartościowych". Tak więc, rozliczenie, które następuje po trzech dniach w KDPW nie ma znaczenia, a przychód powstaje w dniu zawarcia transakcji. Wnioskodawca przytacza przepis z art. 217 Konstytucji RP, wskazując, iż "nakładanie podatków, innych danin publicznych, określenie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy". Zainteresowany stoi na stanowisku, że opodatkowanie przychodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych reguluje ustawa o podatku dochodowym od fizycznych, a nie ustawa o obrocie instrumentami finansowymi (jej zakres przedmiotowy i podmiotowy nie obejmuje kwestii podatkowych).

Zainteresowany, argumentując swoje stanowisko, powołuje się na interpretację Ministerstwa Finansów z dnia 18 marca 2004 r., znak PB5/RD-033-2-106/04 i art. 30b ust. 7 w związku z art. 30a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zainteresowany wskazuje, że przy rozliczaniu dochodu/przychodu oraz kosztów stosuje się tzw. zasadę FIFO (pierwsze przyszło - pierwsze wyszło).

Mając powyższe na uwadze, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że przychód (dochód) powstaje w dniu zbycia akcji, a nie dopiero z chwilą zaksięgowania transakcji w KDPW. Zatem w przypadku odpłatnego zbycia papierów wartościowych stosuje się metodę memoriałową (rzeczywistą historię papierów wartościowych), a nie kasową. Wnioskodawca podaje, że transakcje rozliczone powinny być w zeznaniu podatkowym w tym samym roku, w którym zostały zawarte.

Zainteresowany, wskazuje ponadto przepis z art. 7 ust. 2, zd. pierwsze, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, z którego wynika, że "umowa zobowiązująca do przeniesienia zdematerializowanych papierów wartościowych przenosi te papiery z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu na rachunku papierów wartościowych". Wnioskodawca wywodzi z brzmienia tego przepisu wniosek, zgodnie z którym, prawo własności akcji przechodzi w momencie dokonania zapisu na inwestycyjnym rachunku papierów wartościowych podatnika/inwestora. Przepis ten, zdaniem Zainteresowanego, nie wspomina o tym, aby prawo własności przechodziło na kupującego dopiero po 3 dniach od dokonania transakcji, tj. zaksięgowania, rozliczenia tej transakcji w KDPW. Wnioskodawca podkreśla, iż dokonując transakcji np. o godz. 10, akcje pojawiają się na Jego rachunku już w kilka sekund po zawarciu transakcji. W związku z tym, może je zbyć w tym samym dniu (transakcja typu day trading). Zainteresowany konkluduje, że skoro więc - jak zostało wyżej wykazane - prawo własności papieru wartościowego przechodzi na nabywcę w chwili zawarcia transakcji, to ewidentnym jest, iż w tym samym momencie po stronie zbywcy powstaje przychód należny z tytułu zbycia tegoż papieru, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Końcowo, Wnioskodawca stwierdza, że moment powstania obowiązku podatkowego z odpłatnego zbycia nie jest uzależniony od rozliczenia transakcji w KDPW.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 14b § 1 ww. ustawy - Ordynacja podatkowa Minister Finansów na pisemny wniosek zainteresowanego wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Treść art. 3 pkt 2 ustawy - Ordynacja podatkowa stanowi, iż ilekroć w ustawie jest mowa o przepisach prawa podatkowego - rozumie się przez to przepisy ustaw podatkowych, postanowienia ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską innych umów międzynarodowych dotyczących problematyki podatkowej, a także przepisy aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustaw podatkowych. Natomiast przez ustawy podatkowe zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy - Ordynacja podatkowa należy rozumieć ustawy dotyczące podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych określające podmiot, przedmiot opodatkowania, powstanie obowiązku podatkowego, podstawę opodatkowania, stawki podatkowe oraz regulujące prawa i obowiązki organów podatkowych, podatników, płatników i inkasentów, a także ich następców prawnych oraz osób trzecich.

Analiza przedstawionej sprawy wskazuje, że przedstawiony we wniosku stan faktyczny dotyczy zarówno stosowania przepisów prawa podatkowego, jak i stosowania przepisów ustaw niepodatkowych - w tym przypadku ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz.447 z późn. zm.). Zatem ocena stanowiska Wnioskodawcy w kwestii zagadnienia dot. określenia przejścia prawa własności akcji w momencie dokonania zapisu na inwestycyjnym rachunku papierów wartościowych podatnika/inwestora nie może stanowić przedmiotu interpretacji indywidualnej, wydawanej na mocy przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl