ILPB2/415-483/12-2/ES

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 10 sierpnia 2012 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB2/415-483/12-2/ES

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 7 maja 2012 r. (data wpływu 10 maja 2012) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego - jest:

* prawidłowe - w odniesieniu do części lokalu mieszkalnego nabytych w 1998 r. i w 2002 r.,

* nieprawidłowe - w odniesieniu do udziałów nabytych w 2009 r.

UZASADNIENIE

W dniu 10 maja 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W dniu 14 kwietnia 2011 r. na podstawie aktu notarialnego Wnioskodawczyni dokonała sprzedaży - jako właścicielka - lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 47,20 m2 na V kondygnacji wraz z piwnicą o powierzchni 2,50 m2 oraz udziałem 7/1 000 we własności nieruchomości wspólnej obejmującej część budynku i działkę gruntu.

Ww. lokal Wnioskodawczyni nabyła jako wdowa umową o ustanowienie odrębnej własności lokalu i przeniesienia własności lokalu mieszkalnego, na podstawie aktu notarialnego z dnia 7 maja 2010 r., tj. w wyniku przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w 1998 r., w wyniku ustania wspólności majątkowej z mężem, zmarłym dnia. grudnia 2002 r. oraz w wyniku zgodnego działu spadku po małżonku dokonanego przed sądem dnia. marca 2009 r. (postanowienie z dnia. marca 2009 r.).

W dniu. września 2003 r. wydane zostało postanowienie sądu o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym w dniu. grudnia 2002 r. mężu.

Spadek został nabyty:

* w 1/3 przez Wnioskodawczynię,

* w 1/3 przez córkę,

* w 1/3 przez syna.

Postanowieniem sądu z dnia. marca 2009 r. dokonany został dział spadku w ten sposób, że spadek przypadł Zainteresowanej w całości bez obowiązku spłat.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy odpłatne zbycie w dniu 14 kwietnia 2011 r. lokalu mieszkalnego nie stanowi źródła przychodu wyszególnionego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z tym, że sprzedaż nastąpiła po upływie 5 lat od końca roku nabycia lokalu mieszkalnego oraz w związku z tym, że zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gopodarczej, wobec czego dochód ze zbycia nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w całości.

Zdaniem Wnioskodawczyni, przychód ze zbycia lokalu mieszkalnego w dniu 14 kwietnia 2011 r. zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stanowi przychodu (dochodu) do opodatkowania, ponieważ odpłatne zbycie nie nastpuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i nie następuje przed upływcrn pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie tego lokalu. Według wyżej powołanego przepisu istotne znaczenie ma data nabycia nieruchomości i forma prawna jej nabycia.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego zostało nabyte w 1998 r. w czasie trwania małżeństwa.

Umowa zawarta w formie aktu notarialnego w dniu 7 maja 2010 r. o przekształcenie spółdzielczego prawa własności w prawo odrębnej własności nie stanowi nabycia lokalu mieszkalnego w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.). Nabycie następuje w momencie ustanowienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. W przypadku Wnioskodawczyni jest to 1998 r. w stosunku do 1/2 wartości mieszkania z chwilą ustania majątkowej wspólności ustawowej z mężem zmarłym dnia. grudnia 2002 r.

Z chwilą śmierci męża, tj... grudnia 2002 r. otwarto postępowanie spadkowe. Stosownie do zapisów Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego zarówno postanowienie sądu z dnia. września 2003 r. o stwierdzeniu nabycia spadku przez Wnioskodawczynię oraz postanowienie sądu z dnia. marca 2009 r. o zgodny dział spadku i zniesienia współwłasności składników majątku spadkowego w ten sposób, że w całość została przyznana Zainteresowanej bez obowiązku spłat na rzecz uczestników postępowania, skutkuje nabyciem składników majątku spadkowego w dniu otwarcia spadku, tj... grudnia 2002 r. Formą prawną własności jest dziedziczenie.

Z przepisów Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego wynika, że nabycie spadku w formie dziedziczenia nie następuje z chwilą wydania postanowienia przez sąd o dziale spadku, tj. w przypadku Wnioskodawczyni nie jest to. marca 2009 r. lecz data śmierci męża, czyli. grudniu 2002 r.

Okres pięciu lat od nabycia spadku (w sumie 1/2 wartości lokalu mieszkalnego) liczy się od końca 2002 r. do końca 2007 r.

Zbycie nieruchomości nastąpiło więc po upywie wymaganego pięcioletniego okresu od nabycia tej nieruchomości, w związku z czym obowiązek w podatku dochodowym od osób fizycznych z tego tytułu nie występuje, co oznacza, że dochody Zainteresowanej uzyskane ze sprzedaży mieszkania w całości są zwolnione z podatku dochodowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za:

* prawidłowe - w odniesieniu do części lokalu mieszkalnego nabytych w 1998 r. i w 2002 r.,

* nieprawidłowe - w odniesieniu do udziałów nabytych w 2009 r.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c) ww. ustawy, jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Powyższy przepis formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w podatku dochodowym.

Tym samym jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości jej części lub udziału w nieruchomości nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie - nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym przychód uzyskany ze zbycia nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Zatem w przypadku sprzedaży nieruchomości i praw wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c) ww. ustawy decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma moment i forma prawna ich nabycia.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że przedmiotową nieruchomość Wnioskodawczyni nabyła w trzech datach:

* 1998 r. - w drodze zakupu wspólnie z mężem do majątku wspólnego,

* 2002 r. - w drodze spadku po zmarłym małżonku,

* 2009 r. - w drodze działu spadku i zniesienia współwłasności.

W tym miejscu należy podkreślić, że zgodnie z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) spadek stanowią prawa i obowiązki majątkowe zmarłego, które z chwilą jego śmierci przechodzą na jedną lub kilka osób, stosownie do przepisów niniejszej ustawy. W myśl art. 924 Kodeksu cywilnego spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego). Oznacza to, iż dniem nabycia spadku jest data śmierci spadkodawcy. Natomiast, zgodnie z art. 1025 § 1 Kodeksu cywilnego, prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku potwierdza jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia.

W związku z powyższym stwierdzić należy, iż przychód uzyskany ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w części nabytej w drodze kupna w 1998 r., oraz w drodze spadku w 2002 r. - nie stanowi źródła przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, bowiem upłynęło pięć lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie.

W odniesieniu do zbycia udziału lokalu mieszkalnego nabytego w 2009 r. tut. Organ stwierdza co następuje.

Z instytucją działu spadku mamy do czynienia w sytuacji, w której spadek przypada kilku spadkobiercom.

Wskutek działu spadku poszczególni spadkobiercy stają się podmiotami wyłącznie uprawnionymi względem przyznanych im praw majątkowych, stanowiących do chwili działu spadku przedmiot wspólności.

Stwierdzić należy, iż jeżeli w drodze działu spadku spadkobierca nabywa udział ponad wielkość, którą uprzednio nabył w spadku, to nabycie w drodze działu spadku, w części przekraczającej udział w spadku należy traktować jako nabycie w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z taką sytuacją mamy do czynienia w rozpatrywanej sprawie.

Wobec powyższego za datę nabycia przedmiotowego lokalu w części odpowiadającej udziałowi nabytemu w drodze działu spadku należy przyjąć 2009 r.

Tak więc do opodatkowania dochodu powstałego z tytułu zbycia ww. udziału zastosowanie znajdą przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2009 r.

Zgodnie z art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

W myśl art. 30e ust. 4 ww. ustawy, po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, wykazać:

1.

dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub

2.

dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Stosownie do ust. 2 artykułu 30e ww. ustawy, podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Zgodnie z art. 19 ww. ustawy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej, którą zgodnie z ust. 3 tegoż artykułu określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia.

Natomiast w myśl art. 22 ust. 6d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c), nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Wysokość ww. nakładów, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych (art. 22 ust. 6e).

Jednakże zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe. Udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Katalog wydatków poniesionych na cele, o których mowa w powołanym wyżej ust. 1 pkt 131, został zawarty w art. 21 ust. 25 ww. ustawy.

Odnosząc przedstawione powyżej uregulowania prawne na grunt przedmiotowej kwestii stwierdzić należy, iż powołany powyżej przepis art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym, wiąże skutki prawne w postaci zwolnienia od opodatkowania z faktem przeznaczenia - w warunkach określonych w ustawie - uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, ich części lub udziału w nieruchomości i praw majątkowych dochodu, wyłącznie na cele wymienione w przepisie art. 21 ust. 25 ww. ustawy.

Mając powyższe na uwadze oraz uregulowania prawne w tym zakresie, należy stwierdzić, iż dochód uzyskany z odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości nabytego w 2009 r. w drodze działu spadku i zniesienia współwłasności - podlega opodatkowaniu zgodnie z art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl