Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 21 października 2008 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPB2/415-471/08-3/JK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani..., reprezentowanej przez Pełnomocnika przedstawione we wniosku z dnia 15 lipca 2008 r. (data wpływu 21 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskanych z tytułu dywidendy wypłacanej przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością mającą siedzibę na terenie Luksemburga - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu dywidendy wypłacanej przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością mającą siedzibę na terenie Luksemburga.

W przedmiotowym wniosku zostały przedstawione następujące zdarzenia przyszłe.

Wnioskodawczyni jest wspólnikiem spółki akcyjnej mającej siedzibę w Luksemburgu (societe anyome). Spółka ta przyjmie reżim SICAV (societe d'investissement a capital variable - spółka inwestycyjna z kapitałem zmiennym) lub SICAF (societe d'investissement a capital fixe - spółka inwestycyjna z kapitałem stałym) oraz dodatkowo reżim SIF (Specialised Investment Fund - Wyspecjalizowany Fundusz Inwestycyjny) zgodnie z ustawą z dnia 13 lutego 2007 r. o specjalnych funduszach inwestycyjnych przyjętą przez ustawodawcę luksemburskiego. Przyjęcie reżimu SICAV, SICAF oraz SIF nie zmienia faktu, iż spółka ta pozostaje nadal spółką akcyjną prawa luksemburskiego.

Wnioskodawczyni zamierza również nabyć udziały w spółce z o.o. mającej siedzibę w Luksemburgu (societe a responsibilite limitee). Spółka ta przyjmie reżim SICAV (societe d'investissement a capital variable - spółka inwestycyjna z kapitałem zmiennym) lub SICAF (societe d'investissement a capital fixe - spółka inwestycyjna z kapitałem stałym) oraz przyjmie dodatkowo reżim SIF (Specialised Investment Fund - Wyspecjalizowany Fundusz Inwestycyjny) zgodnie z ustawą z 13 lutego 2007 r. o specjalnych funduszach inwestycyjnych przyjętą przez ustawodawcę luksemburskiego. Przyjęcie reżimu SICAV, SICAF oraz SIF nie zmienia faktu, iż spółka ta pozostaje nadal spółką z o.o. prawa luksemburskiego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy będzie podlegała opodatkowaniu w Polsce dywidenda wypłacona na rzecz Wnioskodawczyni przez spółkę kapitałową prawa luksemburskiego (tj. societe anyome oraz societe a responsibilite limitee) utworzoną w reżimie SICAV lub SICAF, która przyjmie dodatkowo reżim SIF.

Tutejszy organ informuje, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest drugie przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe, natomiast w zakresie pierwszego zdarzenia przyszłego wydano interpretację indywidualną nr ILPB2/415-471/08-2/JK z dnia 21 października 2008 r.

Zdaniem Wnioskodawczyni, w sytuacji gdy spółka z o.o. lub spółka akcyjna (typu SICAV lub SICAF, które to spółki przyjmą dodatkowo reżim SIF) ma siedzibę w Luksemburgu, wówczas otrzymana przez Zainteresowaną od tych spółek dywidenda będzie zwolniona z opodatkowania w Polsce zgodnie z przepisem art. 24 ust. 1 lit. a) Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku.

Zgodnie z przepisem art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) - dalej ustawa o PIT - osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Tak więc dochody rezydenta polskiego z tytułu wypłaty dywidendy przez spółkę mającą siedzibę w Luksemburgu podlegają na podstawie przepisów ustawy o PIT opodatkowaniu w Polsce. Stawkę podatku określa w takiej sytuacji art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT, zgodnie z którym od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Przepisy te stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji (art. 30a ust. 2 ustawy o PIT).

Na mocy przepisu art. 10 Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1996 r. Nr 110, poz. 527) - dalej Konwencja - dywidendy wypłacane przez spółkę mającą siedzibę w Luksemburgu osobie mającej miejsce zamieszkania w Polsce mogą być opodatkowane w Polsce.

Dywidendy te mogą być jednak opodatkowane także w Luksemburgu, ale jeżeli odbiorca dywidend jest ich właścicielem, podatek ten nie może przekroczyć w przypadku osób fizycznych 15 procent kwoty dywidend brutto.

Konwencja przewiduje jednocześnie dwie metody unikania podwójnego opodatkowania. Zgodnie z przepisem art. 24 ust. 1 lit. a) Konwencji jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami Konwencji może być opodatkowany w Luksemburgu, to Polska zwolni, z uwzględnieniem postanowień zawartych pod literą b), taki dochód lub majątek od opodatkowania, z tym jednak, że przy obliczaniu podatku od pozostałego dochodu lub majątku tej osoby może zastosować stawkę podatkową, która byłaby zastosowana, gdyby dochód lub majątek zwolniony od opodatkowania w powyższy sposób nie był w taki właśnie sposób zwolniony od opodatkowania. Jest to tzw. metoda wyłączenia z progresją.

Na mocy natomiast przepisu art. 24 ust. 1 lit. b) Konwencji jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami artykułów 11 i 12 może być opodatkowany w Luksemburgu, to Polska zezwoli na odliczenie od podatku dochodowego tej osoby kwoty równej podatkowi dochodowemu zapłaconemu w Luksemburgu. Jednakże takie odliczenie nie może przekroczyć tej części podatku, która została obliczona przed dokonaniem odliczenia i która odpowiednio przypada na dochód uzyskany w Luksemburgu. Jest to tzw. metoda kredytu podatkowego.

Na podstawie art. 24 ust. 1 Konwencji należy więc uznać, iż osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce uzyskująca dochód w Luksemburgu:

* podlega opodatkowaniu w Polsce metodą kredytu podatkowego w przypadku uzyskiwania dochodów z odsetek (art. 11 Konwencji) i należności licencyjnych (art. 12 Konwencji),

* nie podlega opodatkowaniu w Polsce w przypadku pozostałych dochodów, które na mocy przepisów Konwencji mogą podlegać opodatkowaniu w Luksemburgu.

Biorąc powyższe pod uwagę należy więc uznać, że dywidenda wypłacana osobie fizycznej mającej miejsce zamieszkania w Polsce przez luksemburską spółkę z o.o. lub akcyjną nie podlega opodatkowaniu w Polsce na mocy art. 24 ust. 1 lit. a) Konwencji. Nie ma przy tym znaczenia czy dywidenda podlega faktycznie opodatkowaniu w Luksemburgu. Na podstawie przepisów Konwencji wystarczającym jest, aby istniało prawo do opodatkowania dywidend w Luksemburgu, a nie to czy Luksemburg z tego prawa faktycznie korzysta.

Powyższe stanowisko potwierdzone zostało w piśmie Ministra Finansów z dnia 24 października 2006 r., sygn. DD7-033-136/ML/06/5656:

"Zgodnie z postanowieniami art. 24 pkt 1 lit. a) Konwencji, Polska zwolni od opodatkowania dochód (z zastrzeżeniem art. 24 pkt 1 lit. b) Konwencji, wyłączającego ze zwolnienia dochody z odsetek i należności licencyjnych) osiągany przez osobę mającą miejsca zamieszkania lub siedzibę w Polsce, który to dochód może być opodatkowany w Luksemburgu, z tym, że przy obliczaniu podatku od pozostałego dochodu tej osoby może zastosować stawkę podatkową, która byłaby zastosowana, gdyby dochód zwolniony od opodatkowania w powyższy sposób nie był w taki właśnie sposób zwolniony od opodatkowania.

Minister Finansów pragnie zauważyć, iż zgodnie z postanowieniami Konwencji, Polska przyznaje zwolnienie niezależnie od tego, czy drugie państwo skorzystało z prawa do opodatkowania. Postanowienia Konwencji pozwalają zwolnić państwo miejsca zamieszkania lub siedziby od obowiązku zbadania faktycznego systemu podatkowego stosowanego w danym przypadku w drugim państwie.

Na podstawie przepisów art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 645 z późn. zm.), zwalnia się z opodatkowania dochody osiągane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników podlegających w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, tak stanowi. Biorąc pod uwagę powyższe Minister Finansów zauważa, iż dochody z tytułu dywidendy wypłaconej przez Spółkę luksemburską są w Polsce zwolnione z opodatkowania zgodnie z postanowieniami art. 24 pkt 1 Konwencji w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych".

Jednocześnie Wnioskodawczyni pragnie zauważyć, iż żaden z przepisów Konwencji nie wyłącza jej stosowania do spółek prawa luksemburskiego utworzonych w reżimie SICAV lub SICAF jak również do spółek przyjmujących reżim SIF. Jedyne ograniczenie podmiotowe w stosowaniu Konwencji zostało zapisane w art. 29 i dotyczy spółek holdingowych w rozumieniu szczegółowego ustawodawstwa luksemburskiego. Ponieważ luksemburskie spółki z o.o. i akcyjne typu SICAF, SICAV oraz SIF nie stanowią spółek holdingowych w rozumieniu prawa luksemburskiego, należy zatem a contrario przyjąć, iż w przypadku pozostałych spółek prawa luksemburskiego przepisy Konwencji mają zastosowanie.

Stanowisko to zostało potwierdzone w piśmie Dyrektora Administracji Podatkowej Księstwa Luksemburga (Administration de Contributions Directes), wydanym 24 października 2001 r., sygn. II/1425-S38 HE/CG, i opublikowanym na oficjalnej stronie internetowej wspomnianej instytucji (www.impotsdirects.public.lu/legislation/legi01/Note_de_Servive_du_24_octobre_2001.pdf-).

We wspomnianym piśmie wymienione są enumeratywnie Konwencje, z których wynika uznawalność luksemburskich funduszy inwestycyjnych reżimu SICAV lub SICAF za beneficjentów Konwencji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz te, których luksemburskie spółki inwestycyjne nie mogą stać się beneficjentami. Wspomniane rozróżnienie zostało sformułowane bądź w oparciu o uregulowania zawarte w Konwencji, bądź jest wynikiem porozumienia państw. Wśród krajów, które uznają fundusze luksemburskie za beneficjenta Konwencji, została wymieniona również Polska. W konsekwencji, w świetle powołanego pisma, uregulowania Konwencji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatku od dochodu i majątku zawartej między rządami Polski i Luksemburga mają zastosowanie do funduszy inwestycyjnych SICAV i SICAF.

Prawo do stosowania przepisów Konwencji w przypadku spółek prawa luksemburskiego typu SICAF lub SICAV znajduje również potwierdzenie w praktyce organów podatkowych. We wspomnianym powyżej piśmie Ministra Finansów z dnia 24 października 2006 r., sygn. DD7-033-136/ML/06/5656, odpowiadając na pytania podatnika dotyczące opodatkowania dywidendy wypłacanej przez spółkę luksemburską typu SICAV, minister potwierdził zwolnienie z opodatkowania w Polsce dywidend wypłacanych podmiotom polskim przez spółkę luksemburską typu SICAV, potwierdzając bezpośrednio możliwość zastosowania w takim przypadku przepisów Konwencji:

"Z treści złożonego wniosku wynika, iż Spółka zakłada spółkę zależną z siedzibą w Luksemburgu typu Societe de Investissement a Capital Variable (w skrócie S.I.C.A.V.), zwaną dalej Spółką luksemburską. Zgodnie z prawem luksemburskim Spółka ta posiada osobowość prawną i jest to typ spółki akcyjnej. Spółka obejmuje 100% akcji w Spółce luksemburskiej. Kapitał zakładowy tej Spółki zasilony jest wkładem pieniężnym oraz wkładem niepieniężnym. Spółka luksemburska będzie prowadzić działalność inwestycyjną na terenie Luksemburga oraz innych krajów (np. Czech), a także w Polsce. Spółka ta będzie inwestowała w papiery wartościowe, między innymi w akcje. Po zakończeniu każdego roku finansowego, Spółka luksemburska wypłacać będzie dywidendę jedynemu akcjonariuszowi, Spółce.

Wątpliwości Spółki wyrażone we wniosku z dnia 20 kwietnia 2006 r. dotyczą możliwości zwolnienia z opodatkowania w Polsce podatkiem dochodowym od osób prawnych dywidendy wypłacanej przez Spółkę luksemburską do Spółki.

Zdaniem Spółki, dywidenda wypłacana przez Spółkę luksemburską spełnia wszystkie warunki wymagane przepisami art. 24 ust. 1 pkt a) Konwencji do zwolnienia takiego dochodu z opodatkowania w Polsce.

Do przedstawionego stanu faktycznego, zdaniem Spółki, nie będą miały również zastosowania przepisy art. 29 Konwencji, dotyczące wyłączenia zastosowania postanowień Konwencji do spółek holdingowych w rozumieniu szczególnego ustawodawstwa Luksemburga, opartego aktualnie na ustawie z 1929 r. i dekrecie wielkoksiążęcym z dnia 17 grudnia 1938 r. Konwencja nie ma też zastosowania do dochodów, jakie osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce uzyskuje z takich spółek, ani do akcji lub innych udziałów w kapitale takich spółek, jakie taka osoba posiada.

Spółka stwierdza w złożonym wniosku, iż spółka typu S.I.C.A.C. nie jest spółką holdingową i nie jest objęta regulacjami ustawy wskazanej w art. 29 Konwencji.

Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz obowiązujące przepisy, Minister Finansów stwierdza, co następuje.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 i 2 Konwencji, dywidendy wypłacane przez spółkę mającą siedzibę w Luksemburgu osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce mogą być opodatkowane w Polsce. Dywidendy te mogą być jednak opodatkowane także w Luksemburgu i według prawa tego Państwa, ale jeżeli odbiorca dywidend jest ich właścicielem, podatek ten nie może przekroczyć:

* 5 procent kwoty dywidend brutto, jeżeli odbiorcą dywidend jest spółka (inna niż spółka osobowa), której udział w kapitale spółki wypłacającej dywidendy wynosi co najmniej 25 procent,

* 15 procent kwoty dywidend brutto we wszystkich pozostałych przypadkach.

Określenie "dywidendy" zgodnie z art. 10 ust. 3 Konwencji - oznacza dochód z akcji, akcji gratisowych lub prawa do pobierania korzyści, akcji w kopalnictwie, akcji członków założycieli lub innych praw, z wyjątkiem wierzytelności, do udziału w zyskach, jak również dochód z innych praw spółki, które według prawa podatkowego Państwa, w którym spółka wydzielająca dywidendy ma siedzibę, zrównane są z wpływami z akcji. Odnosząc wskazane postanowienia Konwencji do przedstawionego stanu faktycznego, należy stwierdzić, iż dywidenda wypłacana przez Spółkę luksemburską z tytułu akcji, których właścicielem jest Spółka, mieści się w definicji dywidendy na potrzeby Konwencji. Zatem dochód uzyskiwany z tytułu posiadania tych akcji będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem u źródła czyli w Luksemburgu.

Ponieważ odbiorcą tejże dywidendy jest Spółka, która posiada 100% udziałów w Spółce luksemburskiej, stawka podatku u źródła nie może być wyższa niż 5%.

Zgodnie z postanowieniami art. 24 pkt 1 lit. a) Konwencji, Polska zwolni od opodatkowania dochód (z zastrzeżeniem art. 24 pkt 1 lit. b) Konwencji, wyłączającego ze zwolnienia dochody z odsetek i należności licencyjnych) osiągany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce, który to dochód może być opodatkowany w Luksemburgu, z tym jednak, że przy obliczaniu podatku do pozostałego dochodu tej osoby może zastosować stawkę, która byłaby zastosowana, gdyby dochód zwolniony od opodatkowania w powyższy sposób nie był w taki sposób zwolniony od opodatkowania.

Minister Finansów pragnie zauważyć, iż zgodnie z postanowieniami Konwencji, Polska przyznaje zwolnienie niezależnie od tego, czy drugie państwo skorzystało z prawa do opodatkowania. Postanowienia Konwencji pozwalają zwolnić państwo miejsca zamieszkania lub siedziby od obowiązku zbadania faktycznego systemu podatkowego stosowanego w danym przypadku w drugim państwie.

Na podstawie przepisów art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), zwalnia się z opodatkowania dochody osiągane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników podlegających w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, tak stanowi. Biorąc pod uwagę powyższe Minister Finansów zauważa, iż dochody z tytułu dywidendy wypłaconej przez Spółkę luksemburską są w Polsce zwolnione z opodatkowania zgodnie z postanowieniami art. 24 pkt 1 Konwencji w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych".

Podsumowując, należy więc uznać, iż otrzymane przez Wnioskodawczynię dywidendy od spółki akcyjnej (societe anyome) lub z o.o. (societe a responsibilite limitee) mających siedzibę w Luksemburgu, utworzonych w reżimie SICAF lub SICAV, które to spółki przyjęły dodatkowo reżim SIF, nie będzie podlegało opodatkowaniu w Polsce na podstawie art. 24 ust. 1 lit. a) Konwencji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawczyni.

Ponadto informuje się, że tekst jednolity ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych został zawarty w Dzienniku Ustaw z 2000 r. Nr 14, poz. 176, a nie jak wskazuje Wnioskodawczyni w Dzienniku Ustaw z 2000 r. Nr 54, poz. 654.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl