Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 21 października 2008 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPB2/415-469/08-2/ES

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, reprezentowanego przez doradcę podatkowego, przedstawione we wniosku z dnia 18 lipca 2008 r. (data wpływu - 21 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie obowiązku poboru podatku dochodowego przez płatnika z tytułu dochodu z udziału w zyskach osób prawnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie w zakresie obowiązku poboru podatku dochodowego przez płatnika z tytułu dochodu z udziału w zyskach osób prawnych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest udziałowcem Spółki z o.o. (dalej Spółka). W działalności Spółki występują sytuacje, z którymi ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych może wiązać obowiązek podatkowy od dochodu kwalifikowanego przez tę ustawę jako dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy w przypadku, gdy Spółka nie pobierze od Wnioskodawcy jako udziałowca Spółki podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodu uznawanego na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za dochód z udziału w zyskach osób prawnych i nie wpłaci tego podatku do kasy właściwego urzędu skarbowego Wnioskodawca będzie ponosił odpowiedzialność za ten podatek.

2.

Czy zatem w takim przypadku organ podatkowy będzie miał prawo wydać wobec Zainteresowanego i egzekwować decyzję, w której zostanie wymierzone zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych z uwzględnieniem tego dochodu.

Zdaniem Wnioskodawcy, ponieważ w przypadku dochodu z udziału w zyskach osób prawnych Spółka jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, to w przypadku niepobrania od Niego jako udziałowca Spółki podatku dochodowego przez Spółkę i nieodprowadzenia przez Spółkę tego podatku do kasy właściwego urzędu skarbowego, nie będzie On ponosił odpowiedzialności za ten podatek, co oznacza, że organ podatkowy nie będzie miał możliwości skierowania do Niego jakiejkolwiek decyzji, z której wynikałby obowiązek zapłaty tego podatku - chyba, że niepobranie podatku nastąpiłoby z Jego winy.

Powyższe stanowisko znajduje uzasadnienie w następujących przepisach prawa.

Zgodnie z art. 8 Ordynacji podatkowej "płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna mniemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu". Jeśli zatem przepisy prawa podatkowego określają, że w konkretnym przypadku, w stanie faktycznym, powodującym powstanie obowiązku podatkowego, pobór podatku jest obowiązkiem płatnika, to prawidłowy pobór podatku następuje w ten sposób, że płatnik oblicza podatek, pobiera go od podatnika i przekazuje do kasy właściwego urzędu skarbowego. W takim przypadku podatnik nie ma obowiązku obliczenia podatku i jego zapłaty, gdyż przepisy prawa podatkowego nakładają w tym zakresie obowiązki na płatnika, nie zaś na podatnika.

Zgodnie z art. 30 § 1 Ordynacji podatkowej płatnik odpowiada za niepobrany lub pobrany, ale niewpłacony podatek. Natomiast zgodnie z art. 30 § 5 Ordynacji podatkowej w takim przypadku organ podatkowy wydaje - skierowaną do płatnika - decyzję o odpowiedzialności podatkowej płatnika. W przypadku zatem, gdy przepisy prawa podatkowego przewidują pobór podatku przez płatnika, odpowiedzialność za niepobranie lub niewpłacenie podatku ponosi co do zasady płatnik, a tylko wyjątkowo podatnik.

Decyzję o odpowiedzialności podatnika - jako wyjątek od zasady orzeczenia odpowiedzialności płatnika - wydaje się jedynie w przypadku, gdy odrębne przepisy stanowią inaczej albo podatek nie został pobrany z winy podatnika. Ponieważ w przypadku dochodów z udziałów w zyskach osób prawnych przepisy przewidują pobór podatku przez płatnika i nie przewidują sytuacji, w których podatnik odpowiadałaby za ten podatek, nie ma zatem "przepisów odrębnych". Jedynie w przypadku winy Wnioskodawcy, ponosiłby odpowiedzialność za podatek nie pobrany. W przypadku braku winy Zainteresowanego odpowiedzialność za podatek niepobrany ponosi tylko płatnik i tylko w stosunku do płatnika może zostać wydana decyzja nakazująca zapłatę podatku dochodowego od dochodu stanowiącego dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Reasumując, w przypadku, gdy na Spółce jako na płatniku ciąży obowiązek pobrania podatku od dochodu z udziału w zyskach osób prawnych i Spółka nie pobierze i nie wpłaci tego podatku do kasy właściwego urzędu skarbowego, Wnioskodawca nie będzie - jako podatnik - ponosił odpowiedzialności za ten podatek. Organ podatkowy nie będzie mógł skierować do Wnioskodawcy - jako podatnika - żadnej decyzji, z której wynikałby obowiązek zapłaty przez Zainteresowanego podatku od tego dochodu - chyba, że niepobranie tego podatku nastąpiłoby z Jego winy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl