Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 9 października 2008 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPB2/415-450/08-2/MK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 25 czerwca 2008 r. (data wpływu 9 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodu z kapitałów pieniężnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodu z kapitałów pieniężnych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Ojciec Wnioskodawczyni w ramach posiadanego w Domu Maklerskim rachunku inwestycyjnego, zlecił sprzedaż posiadanych przez siebie akcji, które to zlecenie zostało zrealizowane w dniu 31 lipca 2007 r. Zgodnie z informacją Biura Maklerskiego w tym dniu zostały zawarte transakcje giełdowe akcji na ogólną wartość 152.888,16 zł.

W dniu 2 sierpnia 2007 r. zmarł ojciec Zainteresowanej a spadek po nim nabyły w sposób prosty dzieci, tj. Wnioskodawczyni i Jej brat po #189; części, co zostało stwierdzone postanowieniem sądu rejonowego.

Transakcje giełdowe sprzedaży przez spadkodawcę akcji z dnia 31 lipca 2007 r. zostały rozliczone w dniu 3 sierpnia 2007 r. poprzez odpisanie z rachunku sprzedanych papierów wartościowych i dopisanie należnej z tytułu tych transakcji kwoty, która po potrąceniu prowizji wyniosła 151.368,69 zł.

Dom Maklerski sporządził i wysłał spadkobiercom oraz urzędom skarbowym wg miejsca ich zamieszkania deklaracje podatkowe PIT-8C, w których wykazał po stronie spadkobierców przychód ze sprzedaży akcji dokonanej jeszcze przez spadkodawcę, wskazując - w przypadku Wnioskodawczyni przychód w wysokości 76,444,08 zł, koszty uzyskania przychodu 759,74 zł oraz dochód w wysokości 75.684,34 zł W odpowiedzi na wątpliwości spadkobierców, co do prawidłowości otrzymanych informacji Dom Maklerski pismem z dnia 23 stycznia 2008 r. stwierdził, że na rachunku inwestycyjnym spadkodawcy w dniu 2 sierpnia 2007 r. zapisane były wymienione w piśmie akcje 14 spółek giełdowych, będące przedmiotem transakcji sprzedaży z dnia 31 lipca 2007 r., które w dniu 2 sierpnia 2007 r. nie były jeszcze rozliczone a ich rozliczenie nastąpiło w dniu 3 sierpnia 2007 r. Jednocześnie w tym samym piśmie Dom Maklerski wskazał, że w dniu otwarcia spadku a mianowicie 2 sierpnia 2007 r. stan środków pieniężnych na rachunku inwestycyjnym spadkodawcy wynosił:

a.

5.899,85 zł - wolne środki pieniężne,

b.

151.368,69 zł - nierozliczone środki pieniężne z tytułu transakcji zawartych 31 lipca 2007 r.

W odpowiedzi na kolejne pismo spadkobierców zawierające wątpliwości, co do odliczenia kosztów uzyskania przychodów w postaci kosztów nabycia akcji, nabytych wcześniej i zbytych jeszcze przez spadkodawcę, Dom Maklerski pismem z dnia 7 maja 2008 r. stwierdził, iż "deklaracje PIT-8C wystawione zostały prawidłowo, w oparciu o wspólną dla wszystkich klientów wykładnię przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych". W dalszej części pisma wskazano, że spadkobiercy obejmujący w spadku papiery wartościowe nie ponieśli z tytułu ich nabycia żadnych kosztów, a te poniesione przez spadkodawcę nie mogą być uwzględnione w informacjach PIT-8C, wystawionych dla spadkobierców.

Wnioskodawczyni złożyła zeznanie podatkowe PIT-38 za rok 2007, w którym - po wyłączeniu papierów wartościowych nabytych przed 2004 r., a więc nieopodatkowanych - wykazała przychód ze zbycia akcji Swojego ojca w kwocie 55.799,19 zł, koszty uzyskania przychodów w wysokości 28.262,99 zł oraz dochód do opodatkowania 27.536,20 zł i należny podatek 5.231,84 zł, który został zapłacony. Wcześniej w deklaracji ZD-Z1 Zainteresowana zgłosiła w urzędzie skarbowym majątek spadkowy nabyty w wyniku dziedziczenia po ojcu wskazując w części F poz. 9 formularza m.in. papiery wartościowe w udziale #189; części o wartości 65.713 zł.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy obowiązek podatkowy od transakcji giełdowych w podatku dochodowym od osób fizycznych powstał za życia spadkodawcy, czy też po jego śmierci.

2.

Czy informacja PIT-8C została sporządzona prawidłowo wprost dla spadkobierców, czy też powinna zostać sporządzona dla spadkodawcy, a więc nie zawierać przychodów ze zbycia papierów wartościowych nabytych przez spadkodawcę przed 1 stycznia 2004 r., co do których nie ma wątpliwości, że nie podlegają opodatkowaniu oraz uwzględniać w kosztach uzyskania przychodów koszty nabycia papierów wartościowych przez spadkodawcę.

Zdaniem Wnioskodawczyni, zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodu związanego ze sprzedażą w dniu 31 lipca 2007 r. przez Jej ojca papierów wartościowych, powstało w chwili zawarcia transakcji na Giełdzie Papierów Wartościowych przez biuro maklerskie, czyli w dniu 31 lipca 2007 r., w chwili powstania przychodu należnego. Z tym bowiem zdarzeniem art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 21 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej wiąże powstanie zobowiązania podatkowego. Zatem w chwili śmierci spadkodawcy, która jest chwilą otwarcia spadku, i w której to dacie spadkobierca nabywa spadek jako prawa i obowiązki o charakterze majątkowym, istniało po stronie ojca Zainteresowanej zobowiązanie w podatku od tzw. zysków kapitałowych.

Jak to wykazał Dom Maklerski w piśmie z dnia 23 stycznia 2008 r. w dniu otwarcia spadku na rachunku spadkodawcy istniała nierozliczona należność w wysokości 151.368,69 zł z tytułu zawartych przed śmiercią transakcji. Prawo podatkowe w tym przypadku nie zajmuje się ani faktycznym otrzymaniem należności, czy spełnieniem świadczenia wzajemnego, ani także kwestią przeniesienia praw z papierów wartościowych na nabywcę, wiążąc powstanie zobowiązania podatkowego wyłącznie z powstaniem przychodu należnego od transakcji sprzedaży akcji. W doktrynie i orzecznictwie utrwalony jest pogląd, że przychód należny powstaje w dacie zawarcia transakcji lub wymagalności wierzytelności. Zawarcie transakcji miało miejsce za życia spadkodawcy, zatem na nim, w chwili otwarcia spadku, ciążyło zobowiązanie podatkowe, które wraz z nabyciem spadku nabyli spadkobiercy, tj. Wnioskodawczyni i Jej brat.

Wadliwie sporządzona przez Dom Maklerski informacja o przychodach z zysków kapitałowych PIT-8C wprost dla spadkobierców, zamiast dla spadkodawcy, powinna zostać skorygowana. Dom Maklerski błędnie przyjął, że spadkobiercy objęli w spadku papiery wartościowe. Wprawdzie były one zaewidencjonowane na rachunku inwestycyjnym spadkodawcy, jednak wykazane jako do rozliczenia. Dokonane za życia spadkodawcy transakcje sprzedaży tych papierów na giełdzie spowodowały, że ich nabywca w obrocie publicznym nabył wierzytelność o ich wydanie, a spadkodawca, zaś po nim spadkobiercy, zobowiązanie do ich przeniesienia na nabywcę. W chwili otwarcia spadku spadkobiercy nie mieli już żadnego wpływu na zawarcie, rozrachunek i rozliczenie transakcji. Ustawa o podatku dochodowym opodatkowanie przychodów z zysków kapitałowych wiąże z powstaniem przychodu należnego, a nie z faktem przeniesienia praw z papierów wartościowych (rozliczenia transakcji).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawczyni.

Tutejszy organ wskazuje, że przedstawiając stan faktyczny Wnioskodawczyni podała, że zgłoszenia o nabyciu spadku dokonała na druku ZD-Z1. Tut. organ zrozumiał, iż Wnioskodawczyni miała na uwadze druk SD-Z1.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Nadmienia się, iż zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), rozpoznawanie spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych dotyczących wydawania w indywidualnych sprawach pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacje indywidualne), o których mowa w art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), przekazuje się wojewódzkim sądom administracyjnym, na których obszarze właściwości strona skarżąca zamieszkuje lub ma siedzibę. Powyższe rozporządzenie, zgodnie z brzmieniem § 3, wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 11 października 2008 r.

W związku z powyższym tut. Organ informuje, że jeżeli skarga na niniejszą interpretację będzie składana po dniu 10 października 2008 r., właściwym do jej rozpoznania będzie Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl