ILPB2/415-426/14-4/JK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 11 lipca 2014 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB2/415-426/14-4/JK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z 12 marca 2014 r. (data wpływu: 31 marca 2014 r.), uzupełnionym 12 czerwca 2014 r. (data uiszczenia brakującej opłaty oraz nadania pisma w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sprzedaży nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 marca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sprzedaży nieruchomości oraz podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży nieruchomości (działki).

Z uwagi na fakt, że przedmiotowy wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14f § 1 i § 2 oraz art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, pismem z 2 czerwca 2014 r. nr ILPP4/443-151/14-2/EWW, ILPB2/415-426/14-2/JK, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia - w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania - braków formalnych wniosku.

Jednocześnie poinformowano, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ a jego uzupełnieniem przez Wnioskodawcę nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Wezwanie wysłano 2 czerwca 2014 r. (skuteczne doręczenie nastąpiło: 9 czerwca 2014 r.), zaś 12 czerwca 2014 r. (data uiszczenia brakującej opłaty oraz nadania pisma w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Dnia 18 września 1998 r. Wnioskodawca nabył wspólnie z żoną od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa m.in. działkę nr 29/5 o pow. 65,8916 ha, na której jest zlokalizowane złoże kruszywa o pow. 7,9176 ha, o zasobach ok. 749 tys. mg, co do której żona Zainteresowanego uzyskała koncesję uprawniającą do wydobywania kruszywa, na mocy decyzji Wojewody Legnickiego z 11 grudnia 1998 r., ważnej do 31 grudnia 2018 r. Mimo uzyskania tejże koncesji żona nie rozpoczęła działalności polegającej na eksploatacji wspomnianego złoża.

Dnia 3 marca 2014 r. małżonkowie zawarli przedwstępną umowę sprzedaży, w której zobowiązali się:

* dokonać geodezyjnego podziału nieruchomości i wydzielenia z niej mniejszej działki gruntowej, o powierzchni nie mniejszej niż 7,9176 ha (tekst jedn.: części działki, na której jest zlokalizowane złoże kruszywa - piasku o pow. 7,9176 ha, o zasobności ok. 749,25 tys. mg);

* założyć nową księgę wieczystą dla wydzielonej działki;

* zrzec się koncesji w celu uzyskania jej przez kupującego.

Umową przedwstępną małżonkowie zobowiązali się do sprzedaży kupującemu nieruchomości powstałej z podziału działki nr 29/5 wraz ze zlokalizowanym na tej działce złożem kruszywa naturalnego.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy działka nr 29/5 jest przeznaczona pod teren użytków zielonych, pod teren projektowanej eksploatacji powierzchniowej kruszywa naturalnego, pod teren dolesień.

Wnioskodawca zaznaczył, że nie prowadzi działalności gospodarczej, natomiast Jego żona jest czynnym podatnikiem podatku VAT z tytułu prowadzonej działalności rolniczej. Żona Zainteresowanego również nie prowadzi działalności gospodarczej.

Małżonkowie, nigdy wcześniej nie prowadzili działalności gospodarczej. Cały majątek małżonków objęty jest współwłasnością ustawową. Ponadto, małżonkowie osiągają przychody z tytułu najmu prywatnego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

1. Czy dostawa ww. działki na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług będzie korzystała ze zwolnienia z podatku od towarów i usług.

2. Czy transakcja sprzedaży przedmiotowej działki będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Tut. Organ informuje, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na cytowane wyżej pytanie drugie, natomiast w zakresie odpowiedzi na pytanie pierwsze, tj. w przedmiocie podatku od towarów i usług wydane zostało odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy - w odniesieniu do pytania drugiego - na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przedmiotowa transakcja będzie zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych, ponieważ sprzedaż nastąpiła po upływie 5-ciu lat licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło nabycie i nie była dokonana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c) ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

#8210; jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W przypadku sprzedaży nieruchomości decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma moment jej nabycia.

Z analizy wniosku wynika, że Zainteresowany nabył przedmiotową nieruchomość, na zasadzie wspólności majątkowej małżeńskiej, 18 września 1998 r. Następnie dokonano geodezyjnego podziału ww. nieruchomości i wydzielenia z niej mniejszej działki. W 2014 r. została podpisana przedwstępna umowa sprzedaży wydzielonej działki. Małżonkowie nigdy nie prowadzili działalności gospodarczej.

Reasumując, stwierdzić należy, że planowane odpłatne zbycie nieruchomości - nie będzie stanowić źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na upływ pięcioletniego terminu (wskazanego w tym przepisie), licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, tj. od 1998 r.

W konsekwencji powyższego, transakcja sprzedaży przedmiotowej działki nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - w brzmieniu obowiązującym na dzień wpływu wniosku do tut. Organu - minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Wskazać należy, że z uwagi na to, iż wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej stosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych został złożony przez Wnioskodawcę - jednego ze współwłaścicieli zbywanej działki, zaznacza się, że interpretacja nie wywiera skutku prawnego dla drugiego ze współwłaścicieli, tj. żony Wnioskodawcy.

Żona Zainteresowanego, chcąc uzyskać interpretację indywidualną, powinna wystąpić z odrębnym wnioskiem o jej udzielenie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl